Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.152.21

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 maja 2020 r.

DECYZJA NR 1/2020 KOMITETU WSPÓŁPRACY CELNEJ AWP-UE
z dnia 5 maja 2020 r.
w sprawie odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w protokole 1 do Umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, mającego na celu uwzględnienie szczególnej sytuacji Mauritiusa w odniesieniu do słonego atuna [2020/656]

KOMITET WSPÓŁPRACY CELNEJ,

uwzględniając Umowę przejściową ustanawiającą ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej ("WAP"), z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, w szczególności art. 41 ust. 4 protokołu 1 do tej umowy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Umowę przejściową ustanawiającą ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony 1  ("przejściową EPA") stosuje się tymczasowo od dnia 14 maja 2012 r. między Unią a Republiką Madagaskaru, Republiką Mauritiusu, Republiką Seszeli i Republiką Zimbabwe. Komory stosują tymczasowo przejściową EPA od dnia 7 lutego 2019 r.

(2) Protokół 1 do przejściowej EPA dotyczący definicji pojęcia "produkty pochodzące" oraz metod współpracy administracyjnej zawiera reguły pochodzenia dotyczące przywozu produktów pochodzących z państw AWP do Unii.

(3) Zgodnie z art. 42 ust. 1 protokołu 1 do przejściowej EPA odstępstwa od reguł pochodzenia przyznaje się, jeżeli uzasadnia je rozwój istniejących gałęzi przemysłu w państwach AWP.

(4) W dniu 2 października 2017 r. Komitet Współpracy Celnej AWP-UE przyjął decyzję nr 2/2017 2  przyznającą odstępstwo od reguł pochodzenia w odniesieniu do słonego atuna przywożonego do Unii od dnia 2 października 2017 r. do dnia 1 października 2018 r. zgodnie z art. 42 ust. 1 protokołu 1 do przejściowej EPA. Jednak wykorzystanie kwoty objętej odstępstwem było niskie ze względu na opóźnienie w uzyskaniu zamówień.

(5) W dniu 14 stycznia 2019 r. Komitet Współpracy Celnej AWP-UE przyjął decyzję nr 1/2019 3  przyznającą nowe odstępstwo od reguł pochodzenia w odniesieniu do słonego atuna przywożonego do Unii od dnia 14 stycznia 2019 r. do dnia 13 stycznia 2020 r. zgodnie z art. 42 ust. 1 protokołu 1 do przejściowej EPA. Trudności finansowe napotkane przez nabywców z UE sprawiły jednak, że wykorzystanie kwoty odstępstwa było poniżej oczekiwań.

(6) Mauritius wystąpił z wnioskiem o przyznanie kolejnego odstępstwa od reguł pochodzenia w odniesieniu do 125 ton solonego atuna objętego pozycją HS 0305 69, przywożonego do Unii w okresie od marca 2020 r. do marca 2021 r. zgodnie z art. 42 protokołu 1 do przejściowej EPA. W swoim wniosku Mauritius ponownie wskazuje, że nie ma atuna pochodzącego z Unii ani Mauritiusa oraz że atun z innych państw należących do grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku ("grupa państw AKP") nie spełnia wymogów dotyczących jakości i regularnego zaopatrzenia. W związku z tym Mauritius, na potrzeby swojego przemysłu przetwórczego, musi nadal zaopatrywać się w surowce o innym pochodzeniu.

(7) Odstępstwo przyczyniłoby się do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na Mauritiusie, pozwoliłoby na dywersyfikację maurytyjskiego sektora owoców morza i przyczyniłoby się do kontynuacji działalności w pełnym zakresie przy jednoczesnym utrzymaniu zatrudnienia. Niewielkie ilości, stanowiące pod względem wartości mniej niż 1 % łącznego przywozu produktów rybołówstwa objętych działem HS 03 z Mauritiusa do Unii, oraz ograniczony okres, w odniesieniu do którego wnioskuje się o odstępstwo, nie powodują poważnego zagrożenia sektora gospodarki Unii ani jednego lub większej liczby państw członkowskich.

(8) Według Mauritiusu prognozowana sprzedaż do UE wynosi 125 ton na rok 2020/2021. Jednakże z uwagi na niskie wykorzystanie przyznanych w przeszłości odstępstw, nie wydaje się właściwe zwiększenie kontyngentu na okres, którego dotyczy wniosek, w porównaniu z kwotą przyznaną na rok 2019/2020. W związku z tym należy przyznać Mauritiusowi odstępstwa w odniesieniu do 100 ton solonego atuna, które to odstępstwo pozwala istniejącej gałęzi przemysłu na kontynuację wywozu do Unii, na okres jednego roku.

(9) W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/2447 4  określono zasady administrowania kontyngentami taryfowymi. Zasady te należy stosować do administrowania ilością, w odniesieniu do której niniejsza decyzja przyznaje odstępstwo.

(10) Aby umożliwić skuteczne monitorowanie funkcjonowania odstępstwa, władze Mauritiusa powinny regularnie powiadamiać Komisję o szczegółach wystawionych świadectw przewozowych EUR.1,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Na zasadzie odstępstwa od protokołu 1 do przejściowej EPA i zgodnie z art. 42 ust. 1 tego protokołu solonego atuna objętego pozycją HS 0305 69 (kod CN 0305 69 80), wyprodukowanego z niepochodzącego atuna (Thyrsites atun) objętego pozycją HS 0303 89, uważa się za pochodzącego z Mauritiusa zgodnie z warunkami określonymi w art. 2-5 niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Odstępstwo określone w art. 1 stosuje się do produktów i ilości określonych w załączniku do niniejszej decyzji, które są zgłaszane o dopuszczenie do swobodnego obrotu w Unii po przywozie z Mauritiusa w okresie ograniczonym do jednego roku od dnia przyjęcia niniejszej decyzji.

Artykuł  3

Ilością określoną w załączniku administruje się zgodnie z art. 49-54 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447.

Artykuł  4

Organy celne Mauritiusa przeprowadzają kontrole ilościowe wywozu produktów, o których mowa w art. 1.

Przed końcem miesiąca następującego po każdym kwartale organy celne Mauritiusa przekazują Komisji, za pośrednictwem Sekretariatu Komitetu Współpracy Celnej, oświadczenie wykazujące ilości, dla których wystawiono świadectwa przewozowe EUR.1 na podstawie niniejszej decyzji, oraz numery seryjne tych świadectw.

Artykuł  5

Rubryka nr 7 świadectw przewozowych EUR.1 wystawionych na podstawie niniejszej decyzji zawiera jeden z poniższych zapisów:

"Derogation - Decision No 1/2020 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 5 May 2020";

"Dérogation - Décision n° 1/2020 du Comité de Coopération Douanière AfOA-UE du 5 mai 2020".

Artykuł  6
1.  Mauritius i Unia podejmują działania niezbędne z ich strony do wykonania niniejszej decyzji.
2.  W przypadku stwierdzenia przez Unię, na podstawie obiektywnych informacji, nieprawidłowości, nadużyć finansowych lub powtarzającego się nieprzestrzegania zobowiązań określonych w art. 4 Unia może starać się o czasowe zawieszenie odstępstwa, o którym mowa w art. 1, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 22 ust. 5 i 6 przejściowej EPA.
Artykuł  7

Odstępstwo, o którym mowa w art. 1, może zostać przedłużone, pod warunkiem że zainteresowane państwo AWP złoży trzy miesiące przed datą zakończenia obowiązywania niniejszej decyzji dowód, że nadal nie jest w stanie spełnić warunków określonych w protokole 1, a także dowody potwierdzające postępy poczynione w celu przezwyciężenia potrzeby wprowadzenia odstępstwa oraz wyraźne wskazanie, ile czasu zajmie spełnienie wspomnianych warunków. Unia Europejska ponownie oceni stanowisko, jakie ma zająć w Komitecie Współpracy Celnej AWP-UE, i przyjmie nową decyzję.

Artykuł  8

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 5 maja 2020 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 maja 2020 r.
B.SAMSONJ.-M. GRAVE
Przedstawiciel państw AWPKomisja Europejska
w imieniu państw AWPw imieniu Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK

Numer

porządkowy

Kod CNKod TARICOpis towarówOkresMasa netto (w tonach)
09.1611Ex0305 69 8025atun (Thyrsites atun), solony5.5.2020-

4.5.2021

100
1 Dz.U. L 111 z 24.4.2012, s. 2.
2 Decyzja nr 2/2017 Komitetu Współpracy Celnej AWP-UE z dnia 2 października 2017 r. w sprawie odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w protokole 1 do Umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, mającego na celu uwzględnienie szczególnej sytuacji Mauritiusa w odniesieniu do słonego atuna (Dz.U. L 271 z 20.10.2017, s. 47).
3 Decyzja nr 1/2019 Komitetu Współpracy Celnej AWP-UE z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w protokole 1 do Umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, mającego na celu uwzględnienie szczególnej sytuacji Mauritiusa w odniesieniu do słonego atuna (Dz.U. L 32 z 4.2.2019, s. 32).
4 Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.