Dz.U.UE.L.2019.32.32

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

DECYZJA NR 1/2019 KOMITETU WSPÓŁPRACY CELNEJ AWP-UE
z dnia 14 stycznia 2019 r.
w sprawie odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w protokole 1 do Umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, mającego na celu uwzględnienie szczególnej sytuacji Mauritiusa w odniesieniu do słonego atuna [2019/167]

KOMITET WSPÓŁPRACY CELNEJ,

uwzględniając Umowę przejściową ustanawiającą ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej ("WAP"), z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, w szczególności art. 41 ust. 4 protokołu 1 do tej umowy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Umowę przejściową ustanawiającą ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony 1  ("przejściową EPA") stosuje się tymczasowo od dnia 14 maja 2012 r. między Unią a Republiką Madagaskaru, Republiką Mauritiusu, Republiką Seszeli i Republiką Zimbabwe.

(2) Protokół 1 do przejściowej EPA dotyczący definicji pojęcia "produkty pochodzące" oraz metod współpracy administracyjnej zawiera reguły pochodzenia dotyczące przywozu produktów pochodzących z państw AWP do Unii.

(3) Zgodnie z art. 42 ust. 1 protokołu 1 do przejściowej EPA odstępstwa od reguł pochodzenia przyznaje się, jeżeli uzasadnia je rozwój istniejących gałęzi przemysłu w państwach AWP.

(4) W dniu 2 października 2017 r. Komitet Współpracy Celnej AWP-UE przyjął decyzję nr 2/2017 Komitetu Współpracy Celnej AWP-UE [2017/1924] 2  przyznającą odstępstwo od reguł pochodzenia w odniesieniu do słonego atuna przywożonego do Unii od dnia 2 października 2017 r. do dnia 1 października 2018 r. zgodnie z art. 42 ust. 1 protokołu 1 do przejściowej EPA. Jednak wykorzystanie kwoty objętej odstępstwem było niskie ze względu na opóźnienie w uzyskaniu zamówień.

(5) Mauritius wystąpił z wnioskiem o przyznanie nowego odstępstwa od reguł pochodzenia w odniesieniu do 100 ton solonego atuna objętego pozycją HS 0305 69, przywożonego do Unii w okresie od października 2018 r. do października 2019 r. zgodnie z art. 42 protokołu 1 do przejściowej EPA. W swoim wniosku Mauritius ponownie wskazuje, że nie ma atuna pochodzącego z Unii ani Mauritiusa oraz że atun z innych państw należących do grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku ("grupa państw AKP") nie spełnia wymogów dotyczących jakości i regularnego zaopatrzenia. W związku z tym Mauritius, na potrzeby swojego przemysłu przetwórczego, musi nadal zaopatrywać się w surowce o innym pochodzeniu. Mauritius przewiduje, że będzie w stanie w pełni wykorzystać wnioskowaną kwotę na okres 2018/2019.

(6) Odstępstwo przyczyniłoby się do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz pozwoliłoby na dywersyfikację maurytyjskiego sektora owoców morza, który opiera się głównie na produktach z tuńczyka. Mauritius wskazał, że wartość przewidywanego wywozu na mocy odstępstwa wynosi 390 000 EUR. Wartość przywozu produktów rybołówstwa objętych działem HS 03 z Mauritiusa do Unii w 2017 r. wyniosła 21 217 843 EUR. Niewielkie

ilości tego przywozu, stanowiące pod względem wartości tylko 1,84 %, oraz ograniczony okres, w odniesieniu do którego wnioskuje się o odstępstwo, nie powodują poważnego zagrożenia sektora gospodarki Unii ani jednego lub większej liczby państw członkowskich.

(7) W związku z tym właściwe jest przyznanie Mauritiusowi odstępstwa w odniesieniu do 100 ton solonego atuna, które to odstępstwo pozwala istniejącej gałęzi przemysłu na kontynuację wywozu do Unii przez ograniczony okres jednego roku.

(8) W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/2447 3  określono zasady administrowania kontyngentami taryfowymi. Zasady te należy stosować do administrowania ilością, w odniesieniu do której niniejsza decyzja przyznaje odstępstwo.

(9) Aby umożliwić skuteczne monitorowanie funkcjonowania odstępstwa, władze Mauritiusa powinny regularnie powiadamiać Komisję o szczegółach wystawionych świadectw przewozowych EUR.1,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Na zasadzie odstępstwa od protokołu 1 do przejściowej EPA i zgodnie z art. 42 ust. 1 tego protokołu solonego atuna objętego pozycją HS 0305 69 (kod CN 0305 69 80), wyprodukowanego z niepochodzącego atuna (Thyrsites atun) objętego pozycją HS 0303 89, uważa się za pochodzącego z Mauritiusa zgodnie z warunkami określonymi w art. 2-5 niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Odstępstwo określone w art. 1 stosuje się do produktów i ilości określonych w załączniku do niniejszej decyzji, które są zgłaszane o dopuszczenie do swobodnego obrotu w Unii po przywozie z Mauritiusa w okresie ograniczonym do jednego roku od dnia przyjęcia niniejszej decyzji.

Artykuł  3

Ilością określoną w załączniku administruje się zgodnie z art. 49-54 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447.

Artykuł  4

Organy celne Mauritiusa przeprowadzają kontrole ilościowe wywozu produktów, o których mowa w art. 1.

Przed końcem miesiąca następującego po każdym kwartale organy celne Mauritiusa przekazują Komisji, za pośrednictwem Sekretariatu Komitetu Współpracy Celnej, oświadczenie wykazujące ilości, dla których wystawiono świadectwa przewozowe EUR.1 na podstawie niniejszej decyzji, oraz numery seryjne tych świadectw.

Artykuł  5

Rubryka nr 7 świadectw przewozowych EUR.1 wystawionych na podstawie niniejszej decyzji zawiera jeden z poniższych zapisów:

"Derogation - Decision No 1/2019 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 14 January 2019";

"Dérogation - Décision no 1/2019 du Comité de Coopération Douanière AfOA-UE du 14 janvier 2019".

Artykuł  6
1.  Mauritius i Unia podejmują działania niezbędne z ich strony do wykonania niniejszej decyzji.
2.  W przypadku stwierdzenia przez Unię, na podstawie obiektywnych informacji, nieprawidłowości, nadużyć finansowych lub powtarzającego się nieprzestrzegania zobowiązań określonych w art. 4 Unia może starać się o czasowe zawieszenie odstępstwa, o którym mowa w art. 1, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 22 ust. 5 i 6 przejściowej EPA.
Artykuł  7

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2019 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 stycznia 2019 r.
B.SAMSON J.G. SANCHEZ
Przedstawiciel państw AWPKomisja Europejska
w imieniu państw AWPw imieniu Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK

Numer porządkowyKod CNKod TARICOpis towarówOkresMasa netto (w tonach)
09.1611ex 0305 69 8025atun (Thyrsites atun), solony14.1.2019- 13.1.2020100
1 Dz.U. L 111 z 24.4.2012, s. 2.
2 Decyzja nr 2/2017 Komitetu Współpracy Celnej AWP-UE z dnia 2 października 2017 r. w sprawie odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w protokole 1 do Umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, mającego na celu uwzględnienie szczególnej sytuacji Mauritiusa w odniesieniu do słonego atuna [2017/1924] (Dz.U. L 271 z 20.10.2017, s. 47).
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558).