Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.315.27

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 2018 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1959
z dnia 10 grudnia 2018 r.
ustanawiająca odstępstwo od dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do środków zapobiegających wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się na jej terytorium organizmu szkodliwego Agrilus planipennis (Fairmaire) poprzez drewno pochodzące z Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8235)

(Dz.U.UE L z dnia 12 grudnia 2018 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie 1 , w szczególności jej art. 15 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Agrilus planipennis (Fairmaire) jest organizmem szkodliwym wymienionym w części A sekcja I lit. a) pkt 1.2 w załączniku I do dyrektywy 2000/29/WE jako organizm, którego występowania nie stwierdzono w Unii.

(2) Przepisami zawartymi w części A sekcja I pkt 2.3 w załączniku IV do dyrektywy 2000/29/WE ustanowiono szczególne wymogi w celu zapobieżenia wprowadzeniu do Unii i rozprzestrzenianiu się na jej terytorium organizmu szkodliwego Agrilus planipennis (Fairmaire) poprzez drewno pochodzące z niektórych państw trzecich.

(3) Zgodnie z informacjami, które Komisja Europejska zgromadziła w 2018 r. podczas dwóch audytów w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych Ameryki, przed wywozem nie sprawdza się w sposób wystarczający, czy spełnione zostały warunki określone w części A sekcja I pkt 2.3 lit. b) w załączniku IV do dyrektywy 2000/29/WE.

(4) Nie należy zatem zezwalać na wprowadzanie do Unii drewna Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans Mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. pochodzącego z Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki na podstawie urzędowego oświadczenia o treści, o której mowa we wspomnianej lit. b).

(5) Niniejsza decyzja powinna utracić moc z dniem 30 czerwca 2020 r., aby można było dokonać przeglądu części A sekcja I pkt 2.3 w załączniku IV do dyrektywy 2000/29/WE w związku z rozwojem naukowym i technicznym.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Na zasadzie odstępstwa od przepisów określonych w części A sekcja I pkt 2.3 w załączniku IV do dyrektywy 2000/29/WE zezwala się na wprowadzanie na terytorium Unii drewna Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans Mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. pochodzącego z Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki wyłącznie na podstawie urzędowych oświadczeń, o których mowa we wspomnianym pkt 2.3 lit. a) i c).

Artykuł  2

Niniejsza decyzja traci moc z dniem 30 czerwca 2020 r.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 grudnia 2018 r.
W imieniu Komisji
Vytenis ANDRIUKAITIS
Członek Komisji
1 Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.