Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1993.144.25

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 czerwca 1993 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 1 czerwca 1993 r.
ustanawiająca odstępstwa od warunków zatwierdzania urzędów kontroli granicznej znajdujących się w portach, w których odbywa się wyładunek ryb

(93/352/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 16 czerwca 1993 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/675/EWG z dnia 10 grudnia 1990 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (1), ostatnio zmienioną dyrektywą 92/118/EWG (2),w szczególności jej art. 18 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

urzędy kontroli granicznej muszą spełniać ogólne wymagania ustanowione w dyrektywie 90/675/EWG; decyzja Komisji 92/525/EWG (3) ustanowiła dodatkowe i niezbędne warunki w celu umożliwienia zatwierdzenia tych urzędów;

w związku z wyładunkiem ryb w portach trzeba uwzględnić odstępstwo od niektórych przepisów odnoszących się do urzędów kontroli granicznej i personelu odpowiedzialnego za organizację tych kontroli;

w tym kontekście należy uwzględnić warunki zdrowotne produkcji i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa ustanowione w dyrektywie Rady 91/493/EWG (4) dla warunków zatwierdzania urzędów kontroli granicznej znajdujących się w portach oraz miejscach wyładunku ryb;

właściwe organy Państw Członkowskich muszą mieć możliwość wyznaczania urzędowych przedstawicieli odpowiedzialnych za kontrolę ryb, którzy muszą posiadać wymagane kompetencje do tego rodzaju kontroli;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Właściwy organ Państwa Członkowskiego wyznacza urzędowego przedstawiciela, szczególnie w tym celu wyszkolonego, odpowiedzialnego za przeprowadzanie kontroli ryb w urzędach kontroli granicznej znajdujących się w portach, w których odbywa się wyładunek ryb. Właściwy organ informuje pozostałe Państwa Członkowskie i Komisję.

Artykuł  2

Na zasadzie odstępstwa od pkt 2 Załącznika do decyzji 92/525/EWG rozładunek i wyładunek ryb musi być przeprowadzany zgodnie z Załącznikiem do dyrektywy 91/493/EWG rozdział II pkt 2.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 czerwca 1993 r.

W imieniu Komisji
René STEICHEN
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 373 z 31.12.1990, str. 1.

(2) Dz.U. L 62 z 15.3.1993, str. 49.

(3) Dz.U. L 331 z 17.11.1992, str. 16.

(4) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 15.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.