Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.317.16

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1981
z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnych związki miedzi, jako substancji kwalifikujących się do zastąpienia, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG 1 , w szczególności jego art. 24 w związku z art. 20 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywą Komisji 2009/37/WE 2  włączono związki miedzi jako substancje czynne do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG 3 .

(2) Substancje czynne włączone do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG uznaje się za zatwierdzone na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 i są one wymienione w części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 4 .

(3) Zatwierdzenie substancji czynnych związki miedzi, określonych w części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011, wygasa w dniu 31 stycznia 2019 r.

(4) Wniosek o odnowienie zatwierdzenia związków miedzi złożono zgodnie z art. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 844/2012 5  w terminie określonym w tym artykule.

(5) Wnioskodawca złożył dodatkową dokumentację wymaganą zgodnie z art. 6 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 844/2012. Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy stwierdziło, że wniosek jest kompletny.

(6) Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy w porozumieniu z państwem członkowskim pełniącym rolę współsprawozdawcy przygotowało sprawozdanie z oceny dotyczącej odnowienia i w dniu 16 grudnia 2016 r. przedłożyło je Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności ("Urząd") oraz Komisji.

(7) Urząd przekazał sprawozdanie z oceny dotyczącej odnowienia wnioskodawcy i państwom członkowskim, dając im możliwość przedstawienia uwag, a otrzymane uwagi przekazał Komisji. Urząd podał również do wiadomości publicznej dodatkową dokumentację skróconą.

(8) W dniu 20 grudnia 2017 r. Urząd przekazał Komisji wnioski 6  dotyczące tego, czy związki miedzi mają szanse spełnić kryteria zatwierdzenia przewidziane w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009. W dniu 25 maja 2018 r. Komisja przedstawiła projekt sprawozdania w sprawie odnowienia zatwierdzenia związków miedzi na forum Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz.

(9) Wnioskodawcy umożliwiono przedstawienie uwag do projektu sprawozdania w sprawie odnowienia.

(10) W odniesieniu do jednego lub większej liczby reprezentatywnych zastosowań co najmniej jednego środka dla każdego związku miedzi ustalono, że kryteria zatwierdzenia przewidziane w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 zostały spełnione. Należy zatem odnowić zatwierdzenie związków miedzi.

(11) Ocena ryzyka dotycząca odnowienia zatwierdzenia związków miedzi opiera się na ograniczonej liczbie reprezentatywnych zastosowań, co jednak nie ogranicza zastosowań, w odniesieniu do których mogą zostać dopuszczone środki ochrony roślin zawierające związki miedzi. Należy zatem znieść ograniczenie polegające na stosowaniu tych substancji wyłącznie w charakterze fungicydu i bakteriocydu.

(12) Komisja uważa jednak, że związki miedzi są substancjami kwalifikującymi się do zastąpienia zgodnie z art. 24 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009. Związki miedzi są substancjami trwałymi i toksycznymi zgodnie z, odpowiednio, pkt 3.7.2.1 i 3.7.2.3 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, zważywszy że okres półtrwania w glebie jest dłuższy niż 120 dni, a najwyższe stężenie, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian w wyniku długotrwałego narażenia u organizmów wodnych, jest mniejsze niż 0,01 mg/l. Związki miedzi spełniają tym samym warunek określony w pkt 4 tiret drugie załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

(13) Należy zatem odnowić zatwierdzenie związków miedzi jako substancji kwalifikujących się do zastąpienia zgodnie z art. 24 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

(14) Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 w związku z jego art. 6 oraz w świetle aktualnej wiedzy naukowej i technicznej należy jednak uwzględnić pewne warunki i ograniczenia.

(15) Należy w szczególności ograniczyć stosowanie środków ochrony roślin zawierających związki miedzi do maksymalnej dawki 28 kg miedzi na hektar w okresie 7 lat (tj. średnio 4 kg/ha/rok) w celu zminimalizowania potencjalnej akumulacji w glebie i narażenia organizmów niebędących przedmiotem zwalczania, przy jednoczesnym uwzględnieniu warunków agroklimatycznych występujących okresowo w państwach członkowskich, prowadzących do rozwoju chorób grzybowych. Przy udzielaniu zezwoleń na produkty państwa członkowskie powinny zwracać uwagę na określone kwestie i dążyć do minimalizacji dawek.

(16) Należy również ograniczyć maksymalną zawartość niektórych zanieczyszczeń stanowiących zagrożenie toksykologiczne.

(17) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011.

(18) Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/84 7  przedłużono do dnia 31 stycznia 2019 r. termin wygaśnięcia zatwierdzenia związków miedzi, aby umożliwić zakończenie procesu odnowienia przed wygaśnięciem zatwierdzenia tych substancji. Jednak z uwagi na to, że decyzję w sprawie odnowienia podjęto przed upływem tego przedłużonego terminu, niniejsze rozporządzenie powinno się stosować od dnia 1 stycznia 2019 r.

(19) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Odnowienie zatwierdzenia substancji czynnych jako substancji kwalifikujących się do zastąpienia

Odnawia się zatwierdzenie substancji czynnych związki miedzi, jako substancji kwalifikujących się do zastąpienia zgodnie z załącznikiem I.

Artykuł  2

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 540/2011

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  3

Wejście w życie i data rozpoczęcia stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Nazwa zwyczajowa, numery identyfikacyjneNazwa IUPACCzystość (1)Data zatwierdzeniaData wygaśnięcia zatwierdzeniaPrzepisy szczegółowe
Związki miedzi:

Wodorotlenek miedzi Nr CAS 20427-59-2 Nr CIPAC 44.305

Tlenochlorek miedzi Nr CAS 1332-65-6 lub 1332-40-7 Nr CIPAC 44.602

Tlenek miedzi Nr CAS 1317-39-1 Nr CIPAC 44.603

Ciecz bordoska Nr CAS 8011-63-0 Nr CIPAC 44.604

Trójzasadowy siarczan miedzi Nr CAS 12527-76-3 Nr CIPAC 44.306

Wodorotlenek miedzi(II)

Trihydroksychlorek dimiedzi

Tlenek miedzi

Nieprzydzielna

Nieprzydzielna

≥ 573 g/kg

≥ 550 g/kg

≥ 820 g/kg

≥ 245 g/kg

≥ 490 g/kg

Poniższe zanieczyszczenia nie mogą przekroczyć następujących poziomów:

Arsen, maks. 0,1 mg/g Cu

Kadm, maks. 0,1 mg/g Cu

Ołów, maks. 0,3 mg/g Cu

Nikiel, maks. 1 mg/g Cu

Kobalt, maks. 3 mg/kg

Rtęć, maks. 5 mg/kg

Chrom, maks. 100 mg/kg

Antymon, maks. 7 mg/kg

1 stycznia 2019 r.31 grudnia 2025 r.Zezwala się wyłącznie na zastosowania, w których stosuje się łącznie co najwyżej 28 kg miedzi na hektar w okresie 7 lat.

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad, o których mowa w art. 29 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009, uwzględnia się wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego związków miedzi, w szczególności jego dodatki I i II.

W swojej ogólnej ocenie państwa członkowskie zwracają szczególną uwagę na:

- bezpieczeństwo operatorów, pracowników i osób postronnych oraz, w stosownych przypadkach, zapewniają umieszczenie w warunkach stosowania zaleceń dotyczących stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej i innych środków zmniejszających ryzyko,

- ochronę wody i organizmów niebędących przedmiotem zwalczania. W odniesieniu do zidentyfikowanych wspomnianych rodzajów ryzyka stosuje się w razie potrzeby środki zmniejszające ryzyko, takie jak strefy buforowe,

- ilość stosowanej substancji czynnej oraz zapewniają, aby dopuszczalne ilości, pod względem dawek i liczby zastosowań, nie przekraczały minimum niezbędnego do osiągnięcia zamierzonych efektów i nie powodowały niedopuszczalnych skutków dla środowiska, przy uwzględnieniu poziomu tła miedzi w miejscu stosowania oraz - w przypadku dostępności takich informacji - występowania miedzi z innych źródeł. Państwa członkowskie mogą w szczególności zadecydować o ustaleniu maksymalnej rocznej dawki nieprzekraczającej 4 kg miedzi na hektar.

(1) Dodatkowe dane szczegółowe dotyczące identyfikacji i specyfikacji substancji czynnej znajdują się w sprawozdaniu z przeglądu.

ZAŁĄCZNIK  II

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 wprowadza się następujące zmiany:
1) w części A skreśla się pozycję 277 dotyczącą związków miedzi;
2) w części E dodaje się pozycję w brzmieniu:
NrNazwa zwyczajowa, numery identyfikacyjneNazwa IUPACCzystość (1)Data zatwierdzeniaData wygaśnięcia zatwierdzeniaPrzepisy szczegółowe
"10Związki miedzi:1 stycznia 2019 r.31 grudnia 2025 r.Zezwala się wyłącznie na zastosowania, w których stosuje się łącznie co najwyżej 28 kg miedzi na hektar w okresie 7 lat.
Wodorotlenek miedzi Nr CAS 20427-59-2 Nr CIPAC 44.305Wodorotlenek miedzi(II)≥ 573 g/kgW celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad, o których mowa w art. 29 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009, uwzględnia się wnioski ze sprawozdania
Tlenochlorek miedzi Nr CAS 1332-65-6 lub 1332-40-7 Nr CIPAC 44.602Trihydroksyc-hlorek dimiedzi≥ 550 g/kgz przeglądu dotyczącego związków miedzi, w szczególności jego dodatki I i II.

W swojej ogólnej ocenie państwa członkowskie zwracają szczególną uwagę na:

Tlenek miedzi Nr CAS 1317-39-1 Nr CIPAC 44.603Tlenek miedzi≥ 820 g/kg- bezpieczeństwo operatorów, pracowników i osób postronnych oraz, w stosownych przypadkach, zapewniają umieszczenie w warunkach stosowania zaleceń dotyczących stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej i innych środków
Ciecz bordoska Nr CAS 8011-63-0 Nr CIPAC 44.604Nieprzydzielna≥ 245 g/kgzmniejszających ryzyko,

- ochronę wody i organizmów niebędących przedmiotem zwalczania. W odniesieniu do zidentyfikowanych wspomnianych

Trójzasadowy siarczan miedzi Nr CAS 12527-76-3 Nr CIPAC 44.306Nieprzydzielna≥ 490 g/kg

Poniższe zanieczyszczenia nie mogą przekroczyć następujących poziomów:

Arsen, maks. 0,1 mg/g Cu

Kadm, maks. 0,1 mg/g Cu

Ołów, maks. 0,3 mg/g Cu

Nikiel, maks. 1 mg/g Cu

Kobalt, maks. 3 mg/kg

Rtęć, maks. 5 mg/kg

Chrom, maks. 100 mg/kg

Antymon, maks. 7 mg/kg

rodzajów ryzyka stosuje się w razie potrzeby środki zmniejszające ryzyko, takie jak strefy buforowe,

- ilość stosowanej substancji czynnej oraz zapewniają, aby dopuszczalne ilości, pod względem dawek i liczby zastosowań, nie przekraczały minimum niezbędnego do osiągnięcia zamierzonych efektów i nie powodowały niedopuszczalnych skutków dla środowiska, przy uwzględnieniu poziomu tła miedzi w miejscu stosowania oraz - w przypadku dostępności takich informacji - występowania miedzi z innych źródeł. Państwa członkowskie mogą w szczególności zadecydować o ustaleniu maksymalnej rocznej dawki nieprzekraczającej 4 kg miedzi na hektar."

(1) Dodatkowe dane szczegółowe dotyczące identyfikacji i specyfikacji substancji czynnej znajdują się w sprawozdaniu z przeglądu.
1 Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.
2 Dyrektywa Komisji 2009/37/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej chloro-mekwatu, związków miedzi, propachizafopu, chizalofopu-P, teflubenzuronu i zeta-cypermetryny jako substancji czynnych (Dz.U. L 104 z 24.4.2009, s. 23).
3 Dyrektywa Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotycząca wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1).
4 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (Dz.U. L 153 z 11.6.2011, s. 1).
5 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 844/2012 z dnia 18 września 2012 r. ustanawiające przepisy niezbędne do wprowadzenia w życie procedury odnowienia dotyczącej substancji czynnych, jak przewidziano w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 252 z 19.9.2012, s. 26).
6 EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności), 2018. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance copper compounds (Wnioski z wzajemnej weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, dotyczącej substancji czynnej związki miedzi), Dziennik EFSA 2018; 16(1):5152.
7 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/84 z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: chloropiryfos, chloropiryfos metylu, chlotia-nidyna, związki miedzi, dimoksystrobina, mankozeb, mekoprop-P, metiram, oksamyl, petoksamid, propikonazol, propineb, propyzamid, piraklostrobina i zoksamid (Dz.U. L 16 z 20.1.2018, s. 8).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.