Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.238.53

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 września 2017 r.

DECYZJA NR 51/2017 WSPÓLNEGO KOMITETU USTANOWIONEGO NA MOCY UMOWY O WZAJEMNYM UZNAWANIU MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI
z dnia 4 września 2017 r.
odnosząca się do wpisania instytucji oceny zgodności do wykazu tych instytucji zawartego w załączniku sektorowym dotyczącym kompatybilności elektromagnetycznej [2017/1574]

WSPÓLNY KOMITET,

uwzględniając Umowę o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, w szczególności jej art. 7 i 14,

a także mając na uwadze fakt, że Wspólny Komitet ma podjąć decyzję o wpisaniu instytucji oceny zgodności do załącznika sektorowego,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

1. Instytucja oceny zgodności wymieniona w załączniku A zostaje dodana do wykazu instytucji oceny zgodności w kolumnie "Dostęp WE do rynku USA" w sekcji V załącznika sektorowego dotyczącego kompatybilności elektromagnetycznej.
2. Szczegółowy zakres wpisu instytucji oceny zgodności wymienionej w załączniku A, w odniesieniu do produktów i procedur oceny zgodności, został ustalony przez Strony i będzie przez nie utrzymany.
Niniejszą decyzję sporządzoną w dwóch egzemplarzach podpisują przedstawiciele Wspólnego Komitetu, którzy są upoważnieni do działania w imieniu Stron w zakresie wprowadzania zmian Umowy. Niniejsza decyzja staje się skuteczna od daty złożenia ostatniego z wymienionych podpisów.
W imieniu Stanów Zjednoczonych AmerykiW imieniu Unii Europejskiej
James C. SANFORDIgnacio IRUARRIZAGA
Podpisano w Waszyngtonie w dniu 5 lipca 2017 r.Podpisano w Brukseli w dniu 4 września 2017 r.

ZAŁĄCZNIK  A

Instytucja oceny zgodności WE dodana do wykazu instytucji oceny zgodności w kolumnie "Dostęp WE do rynku USA" w sekcji V załącznika sektorowego dotyczącego kompatybilności elektromagnetycznej

Electromagnetic Testing Services Ltd
Pratts Fields, Lubberhedges Lane
Stebbing, Dunmow
Essex CM6 3BT
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.