Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2018.316.5

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1966
z dnia 6 grudnia 2018 r.
obejmujące nazwę "Uhlen Laubach" (ChNP) ochroną na podstawie art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 1 , w szczególności jego art. 99,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 97 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 wniosek Niemiec o rejestrację nazwy "Uhlen Laubach" został sprawdzony przez Komisję i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2 .

(2) Komisja nie otrzymała żadnego oświadczenia o sprzeciwie na podstawie art. 98 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

(3) Zgodnie z art. 99 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 nazwę "Uhlen Laubach" należy objąć ochroną i wpisać do rejestru, o którym mowa w art. 104 tego rozporządzenia.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Niniejszym obejmuje się ochroną nazwę "Uhlen Laubach" (ChNP).

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 6 grudnia 2018 r.
W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,
Phil HOGAN
Członek Komisji
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
2 Dz.U. C 277 z 7.8.2018, s. 13.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.