Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.154.36

| Akt oczekujący
Wersja od: 12 czerwca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/956
z dnia 22 maja 2019 r.
obejmujące nazwę "Los Cerrillos" (ChNP) ochroną na podstawie art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 1 , w szczególności jego art. 99,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 97 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 wniosek Hiszpanii o objęcie ochroną nazwy "Los Cerrillos" został rozpatrzony przez Komisję i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2 .

(2) Komisja nie otrzymała żadnego oświadczenia o sprzeciwie na podstawie art. 98 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

(3) Zgodnie z art. 99 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 nazwę "Los Cerrillos" należy objąć ochroną i wpisać do rejestru, o którym mowa w art. 104 tego rozporządzenia.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Niniejszym obejmuje się ochroną nazwę "Los Cerrillos" (ChNP).

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 22 maja 2019 r.
W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Phil HOGAN
Członek Komisji
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
2 Dz.U. C 57 z 13.2.2019, s. 16.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.