Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3945

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 czerwca 2024 r.

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(C/2024/3945)

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro emitowanej przez Finlandię

(Dz.U.UE C z dnia 20 czerwca 2024 r.)

grafika

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro 1 . Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. 2  państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, a w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące: Finlandia

Upamiętniany motyw: Wybory i demokracja

Opis motywu: Motyw przedstawia stylizowane karty do głosowania. Składają się one z kół i prostokątów. Przedstawienie jest abstrakcyjne, ale motyw pozostaje mimo to rozpoznawalny. Widocznych jest osiem kart do głosowania, które częściowo nachodzą na siebie, tworząc w tych miejscach mniejsze kształty geometryczne. Na dole umieszczono rok 2024. Po prawej stronie nieco powyżej linii środkowej widnieje symbol "FI". Wzdłuż wewnętrznej krawędzi po prawej stronie znajduje się napis "VAALIT •", a po lewej stronie - "VAL •".

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład: 400 000

Data emisji: Wiosna 2024 r.

1 Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.
2 Zob. konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.