Nowa strona narodowa obiegowych monet euro.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.377.12

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2020 r.

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2020/C 377/09)

(Dz.U.UE C z dnia 9 listopada 2020 r.)

grafika

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro emitowanej przez Słowację

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności, Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro 1 . Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. 2  państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, a w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące: Słowacja

Upamiętniane wydarzenie: 20. rocznica przystąpienia Słowacji do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Opis motywu: W górnej prawej części strony narodowej monety widnieje przedstawienie koncepcji cyfrowego humanizmu: obwody drukowane w kształcie ludzkiego mózgu, a w jego środku okrąg przedstawiający mikroprocesor. Słowackie godło umieszczone jest obok dolnego brzegu po prawej stronie. Na główny rysunek częściowo nakłada się wpisany w kontur kwadratu napis "20. VÝROČIE" oraz "VSTUP SR DO OECD" (20 rocznica przystąpienia Słowacji do OECD). Poniżej kwadratu znajdują się nazwa państwa emitującego "SLOVENSKO" oraz rok emisji "2020", jedno pod drugim. Pomiędzy kwadratem a lewym brzegiem widnieje znak mennicy w Kremnicy (Mincovňa Kremnica), składający się z liter "MK" umieszczonych między dwoma stemplami. Poniżej znaku mennicy znajdują się stylizowane litery "PV" stanowiące inicjały projektanta Petera Valacha.

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład: 1 000 000

Data emisji: Listopad 2020 r.

1 Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.
2 Zob. konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.