Dz.U.UE.C.2019.57.23

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 lutego 2019 r.

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2019/C 57/12)

(Dz.U.UE C z dnia 13 lutego 2019 r.)

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro emitowanej przez Irlandię

grafika

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro 1 . Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. 2  państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, w szczególności warunek stanowiący, że monety mogą mieć wyłącznie nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące: Irlandia

Upamiętniane wydarzenie: 100. rocznica ustanowienia Dáil Éireann (parlamentu irlandzkiego)

Opis motywu: Motyw przedstawia pierwsze posiedzenie Dáil Éireann w Sali Okrągłej. Rządy narodu irlandzkiego rozpoczęły się w dniu 21 stycznia, a posiedzenie odbyło się w całości w języku irlandzkim, aby zaznaczyć symboliczny charakter tego wydarzenia. Duża Sala Okrągła Mansion House góruje nad wielkim zgromadzeniem pierwszego wybranego przez naród Dáil. Słowa "An Chéad Dáil" w środkowej części motywu oraz rok "1919" umieszczony w górnej części zostały wykonane tradycyjną czcionką uncial. W dolnej części widnieje nazwa państwa i rok emisji "ÉIRE 2019".

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład: 1 000 000 monet

Data emisji: styczeń 2019 r.

1 Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.
2 Zob. konkluzje Rady ds. Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).