Dz.U.UE.C.2019.57.22

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 lutego 2019 r.

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2019/C 57/11)

(Dz.U.UE C z dnia 13 lutego 2019 r.)

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro emitowanej przez Francję

grafika

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro 1 . Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. 2  państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące: Francja

Upamiętniany motyw: 30 lat od upadku muru berlińskiego

Opis motywu: Trzydzieści lat temu upadł mur berliński. Wydarzenie to miało nie tylko wpływ na społeczeństwo niemieckie, lecz także skutki o charakterze globalnym. Dzień 9 listopada 1989 r. uznawany jest za symboliczny koniec zimnej wojny i początek ustępstw po kilku dekadach napięć na scenie międzynarodowej. Na szczeblu europejskim był to pierwszy krok w kierunku zjednoczenia jednego z liderów wśród państw Unii Europejskiej. Ta poważna zmiana zmaterializowała się później w traktacie moskiewskim, którego Francja była sygnatariuszem. Unia Europejska powitała wtedy w swoich granicach 16 mln nowych obywateli w ciągu zaledwie jednego roku, a skutki strukturalne i gospodarcze tego rozszerzenia równały się niemal przyjęciu nowego państwa.

Wzór przedstawia mur berliński, otwarty w środkowej części, przez który przelatują gołębie (alegoria międzynarodowych ustępstw) i przechodzi wiwatujący tłum. W tle znajduje się Brama Brandenburska, będąca tradycyjnie symbolem Berlina. Na jednej stronie muru umieszczono napis "30 lat od upadku muru berlińskiego/30 Jahre Mauerfall". Na dole motywu znajduje się rok emisji "2019", a po prawej - oznaczenie kraju emitującego "RF" (oznaczającego Republikę Francuską).

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład: 10 mln monet

Data emisji: 31 stycznia 2019 r.

1 Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.
2 Zob. konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).