Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.155.3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 maja 2018 r.

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2018/C 155/03)

(Dz.U.UE C z dnia 3 maja 2018 r.)

grafika

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro emitowanej przez Francję

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro 1 . Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. 2  państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, a w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące: Francja

Upamiętniana postać: Simone Veil

Opis motywu: Motyw monety przedstawia portret Simone Veil, legendarnej postaci walczącej o prawa kobiet. Simone Veil, z domu Jacob, zmarła w czerwcu 2017 r. w wieku 89 lat. Przeżyła deportację do Auschwitz i z biegiem lat stała się jednym z najważniejszych twórców Europy. W latach 1979-1982 była przewodniczącą pierwszego pochodzącego z wyborów powszechnych Parlamentu Europejskiego. Simone Veil stała się symbolem depenalizacji aborcji. Walczyła o dopuszczalność przerwania ciąży, tworząc ustawę noszącą jej nazwisko. Za przyjęciem ustawy głosowano w 1975 r. W 2008 r. została powołana do Akademii Francuskiej.

Na kołnierzyku sportretowanej Simone Veil widnieje numer przypisany jej podczas deportacji. W tle widnieje motyw Parlamentu Europejskiego, na którym umieszczono jej imię i nazwisko, kluczowe daty, kod kraju "RF", rok emisji "2018" i znaki mennicy.

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład: 15 mln monet

Data emisji: maj/czerwiec 2018 r.

1 Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.
2 Zob. konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.