Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.321.7

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 września 2017 r.

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2017/C 321/05)

(Dz.U.UE C z dnia 28 września 2017 r.)

grafika

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro emitowanej przez Księstwo Andory

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro 1 . Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. 2  państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, z których jeden stanowi, że monety mogą mieć wyłącznie nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące: Księstwo Andory

Upamiętniany motyw: Andora - państwo w Pirenejach

Opis motywu: W górnej części motywu przedstawiono trójkąt składający się z trzech pofałdowanych linii ukazujących uproszczoną wersję mapy państwa, a poniżej widnieją napisy "Andorra" i "EL PAÍS DELS PIRINEUS" (państwo w Pirenejach).

Te trzy elementy tworzą markę należącą do rządu Andory, która jest używana, by zapewnić jednolity, spójny i skoordynowany wizerunek we wszystkich przekazach graficznych i jednocześnie zagwarantować jednoznaczną i szybką identyfikację.

W dolnej części monety widnieje rok wybicia monety "2017".

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład: 85 tys. monet

Data emisji: grudzień 2017 r.

1 Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.
2 Zob. konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.