Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.320.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 września 2017 r.

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2017/C 320/05)

(Dz.U.UE C z dnia 27 września 2017 r.)

grafika

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro emitowanej przez Księstwo Andory

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro 1 . Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. 2  państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, z których jeden stanowi, że monety mogą mieć wyłącznie nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące: Księstwo Andory

Upamiętniane wydarzenie: 100-lecie hymnu Andory

Opis motywu: Motyw przedstawia częściowy zapis hymnu Andory opublikowanego w 1914 r. Pośrodku monety widnieją pierwsze nuty hymnu, a wokół nich ornamentacyjny motyw roślinny i napis "Himne Andorrà" (hymn Andory).

W górnej części motywu znajduje się rok wybicia monety "2017" i napis "100 anys de l'himne d'Andorra" (100-lecie hymnu Andory).

Moneta upamiętnia setną rocznicę przyjęcia hymnu narodowego Andory na mocy porozumienia Rady Generalnej (tj. parlamentu Andory) z dnia 2 kwietnia 1917 r.

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład: 85 tys. monet

Data emisji: grudzień 2017 r.

1 Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.
2 Zob. konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.