Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.206.23

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 czerwca 2017 r.

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2017/C 206/10)

(Dz.U.UE C z dnia 30 czerwca 2017 r.)

grafika

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro emitowanej przez Grecję

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności, Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro 1 . Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. 2  państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, a w szczególności warunek stanowiący, że monety mogą mieć wyłącznie nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące: Grecja

Upamiętniane miejsce: Stanowisko archeologiczne w Filippi

Opis motywu: Motyw przedstawia fragment bazyliki B i linearne motywy inspirowane wzorem obramowania starożytnej greckiej mozaiki odkrytej na tym stanowisku. Na wewnętrznym okręgu widnieje napis "STANOWISKO ARCHAEOLOGICZNE FILIPPI" i "REPUBLIKA GRECKA" (w języku greckim). W tle widnieje również rok emisji "2017", a po jego prawej stronie znajduje się palmeta (znak mennicy greckiej). Na dole po lewej stronie umieszczono monogram artysty (George Stamatopoulos).

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład: maks. 750 000 sztuk

Data emisji: drugie półrocze 2017 r.

1 Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane

w 2002 r.

2 Zob. konkluzje Rady ds. Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w spra

wie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.