Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.111.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 kwietnia 2017 r.

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2017/C 111/07)

(Dz.U.UE C z dnia 8 kwietnia 2017 r.)

grafika

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro emitowanej przez Finlandię

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro 1 . Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. 2  państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, a w szczególności warunek stanowiący, że monety mogą mieć wyłącznie nominał 2 EUR. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące: Finlandia

Upamiętniane wydarzenie: 100-lecie niepodległości Finlandii

Opis motywu: W środkowej części monety widnieje wzór mozaiki, natomiast po prawej stronie elementy mozaiki ułożone dalej od siebie odwzorowują kształt mapy Finlandii. Tekst "SUOMI FINLAND", rok uzyskania niepodległości "1917" oraz rok emisji "2017" są umieszczone pionowo po lewej stronie, przy czym poszczególne elementy ułożone są jeden pod drugim. W środku po prawej stronie widnieje oznaczenie kraju emitującego "FI" oraz znak mennicy.

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład: 2,5 mln

Data emisji: marzec-maj 2017 r.

1 Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.
2 Zob. konkluzje Rady ds. Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.