Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.212.3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 5 sierpnia 2010 r.

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2010/C 212/03)

(Dz.U.UE C z dnia 5 sierpnia 2010 r.)

grafika

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro wyemitowanej przez Państwo Watykańskie

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności, a także ogółu społeczeństwa, Komisja ogłasza wszystkie nowe wzory monet euro(1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r.(2), państwom członkowskim należącym do strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny ze Wspólnotą przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, a w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego kraju lub całej Europy.

Państwo emitujące: Państwo Watykańskie

Upamiętniane wydarzenie: Rok Kapłaństwa

Opis motywu:

Wewnętrzna strona monety przedstawia pasterza, który ratuje jagnię z paszczy lwa. Motyw okalają dwa napisy: na górze - nazwa państwa emitującego "CITTA' DEL VATICANO", a na dole - określenie upamiętnianego wydarzenia "ANNO SACERDOTALE". Rok emisji "2010" widnieje po lewej stronie motywu, znak mennicy "R" poniżej, a nazwisko grawera "VEROI" po prawej stronie.

Dwanaście gwiazd flagi europejskiej umieszczonych jest na zewnętrznym otoku monety.

Nakład: 115 000

Data emisji: dnia 12 października 2010 r.

______

(1) Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.

(2) Zob. konkluzje Rady ds. Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.