Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej - OpenLEX

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.466I.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 listopada 2021 r.

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej
(2021/C 466 I/01)

Zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 1  w Notach wyjaśniających do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej 2  wprowadza się następujące zmiany:

Na stronie 381:

8714 94 20 Hamulce

po pierwszym zdaniu dodaje się tekst w brzmieniu:

"Tego typu hamulce są zintegrowane z piastą."

Po dotychczasowej treści noty wyjaśniającej i ilustracjach dodaje się tekst w brzmieniu:

"Podpozycja ta obejmuje również »pozostałe hamulce«, które nie są zintegrowane z piastą, takie jak hamulce szczękowe (hamulce typu caliper, hamulce typu cantilever, hamulce typu U, hamulce typu V itp.), hamulce tarczowe lub tak zwane »hamulce rolkowe« (specjalny typ hamulców bębnowych, które są przeznaczone do połączenia z piastą koła)."

1 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).
2 Dz.U. C 119 z 29.3.2019, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.