Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.307.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 września 2019 r.

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej

(2019/C 307/04)

(Dz.U.UE C z dnia 11 września 2019 r.)

Zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 1  w Notach wyjaśniających do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej 2  wprowadza się następujące zmiany:

Na stronie 211

dodaje się tekst w brzmieniu:

4202 91 80Pozostałe

"Podpozycje te obejmują tak zwane »torby odzieżowe« przeznaczone do transportu odzieży. Torby te sąwykonane z trwałych materiałów i nadają się do długotrwałego stosowania. Są wyposażonew uchwyt(-y) do przenoszenia. W celu ułatwienia transportu bagaży zwykle mogą one być złożone napół, a ich połówki połączone ze sobą za pomocą guzików, klamer lub zamków błyskawicznych. Zazwy-czaj są wyposażone w zamek błyskawiczny z przodu, a także w dodatkowe zamknięcia, przegrody,kieszenie itp.

oraz
4202 92 19
oraz
4202 92 98
oraz
4202 99 00
Jednakże wyłącza się proste »torby odzieżowe« służące do przechowywania lub ochrony lub krótkoterminowego transportu odzieży (na przykład po czyszczeniu na sucho) (klasyfikacja według materiału składowego, zazwyczaj pozycja 3926 lub pozycja 6307). Zob. również Notę wyjaśniającą do pozycji 6307 (6). Torby te nie są zazwyczaj wyposażone w uchwyty i zwykle zawierają tylko zamek błyskawiczny z przodu do włożenia ubrania oraz otwór do umieszczenia wieszaka.".
1 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).
2 Dz.U. C 119 z 29.3.2019, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.