Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.192.25

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 czerwca 2019 r.

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej

(2019/C 192/09)

(Dz.U.UE C z dnia 7 czerwca 2019 r.)

Zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 1  w Notach wyjaśniających do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej 2  wprowadza się następujące zmiany:

Na stronie 41 w nocie wyjaśniającej do podpozycji CN "0408 99 80 Pozostałe", zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Podpozycja ta obejmuje pasteryzowane płynne jaja ptasie o właściwościach organoleptycznych identycznych z właściwościami świeżego jaja ptasiego, nawet zawierające małą ilość dodanej wody oraz chemicznych środków konserwujących (na przykład kwasu cytrynowego (E 330)).".

1 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).
2 Dz.U. C 119 z 29.3.2019, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.