Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.2.2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 stycznia 2019 r.

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej

(2019/C 2/02)

(Dz.U.UE C z dnia 4 stycznia 2019 r.)

Na podstawie art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 1  w Notach wyjaśniających do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej 2  wprowadza się następujące zmiany:

Na stronie 296 w Notach wyjaśniających do podpozycji 7307 19 10 (Z żeliwa ciągliwego) skreśla się trzeci akapit pod nagłówkiem.

Na stronie 296 dodaje się notę wyjaśniającą w brzmieniu:

"7307 19 90 Inne

Podpozycja ta obejmuje łączniki z żeliwa sferoidalnego.".

1 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).
2 Dz.U. C 76 z 4.3.2015, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.