Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.205.56

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 2017 r.

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej

(2017/C 205/07)

(Dz.U.UE C z dnia 29 czerwca 2017 r.)

Na podstawie art. 9 ust. 1 lit. a) tiret drugie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 1  w Notach wyjaśniających do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej 2  wprowadza się następujące zmiany:

Na stronie 208

tekst:

"4418 90 10 Drewno klejone warstwowo

»Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 4418, akapit trzeci.«

4418 90 80 Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje drewniane płyty komórkowe opisane w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 4418, akapit czwarty."

otrzymuje brzmienie:

"4418 99 10 Drewno klejone warstwowo

»Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 4418, akapit czwarty.«

4418 99 90 Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje drewniane płyty komórkowe opisane w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 4418, akapit piąty."

Na stronie 215

skreśla się następujący tekst:

"4805 91 00 O gramaturze 150 g/m2 lub mniejszej

Podpozycja obejmuje papier i tekturę wykonane w całości z odzyskanego papieru (makulatura i odpady), bez dodatków, o wskaźniku przepuklenia równym 0,8 kPa lub większym, ale nieprzekraczającym 1,9 kPa.

4805 92 00 O gramaturze większej niż 150 g/m2, ale mniejszej niż 225 g/m2

Mają zastosowanie Noty wyjaśniające do podpozycji 4805 91 00, z uwzględnieniem istniejących różnic.

4805 93 20 Otrzymane z odzyskanego papieru

Mają zastosowanie Noty wyjaśniające do podpozycji 4805 91 00, z uwzględnieniem istniejących różnic."

Na stronie 342

skreśla się następujący tekst:

"8529 Części nadające się wyłącznie lub głównie do aparatury objętej pozycjami od 8525 do 8528

Pozycja ta nie obejmuje statywów do stosowania z kamerami i aparatami objętymi pozycją 8525 lub działem 90 (klasyfikacja zgodnie z ich materiałem składowym)."

1 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).
2 Dz.U. C 76 z 4.3.2015, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.