Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.180.34/1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 2017 r.

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej

(2017/C 180/05)

(Dz.U.UE C z dnia 8 czerwca 2017 r.)

Na podstawie art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 1  w Notach wyjaśniających do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej 2  wprowadza się następujące zmiany:

Na stronie 40 w nocie wyjaśniającej do podpozycji CN "0408 99 80 Pozostałe" dodaje się tekst w brzmieniu:

"Podpozycja ta obejmuje produkty składające się z pasteryzowanych płynnych całych jaj ptasich (co najmniej 99 % masy) i zawierające małą ilość dodanej wody i kwasu cytrynowego, który zapobiega odbarwieniu. Takie produkty posiadają właściwości organoleptyczne identyczne z właściwościami świeżego jaja ptasiego.".

1 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).
2 Dz.U. C 76 z 4.3.2015, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.