Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.266.2/2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 sierpnia 2015 r.

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej

(2015/C 266/04)

(Dz.U.UE C z dnia 14 sierpnia 2015 r.)

Na podstawie art. 9 ust. 1 lit. a) tiret drugie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 1 w Notach wyjaśniających do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej 2 wprowadza się następujące zmiany:

Strona 294:

7304 Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali

Po akapicie pierwszym dodaje się tekst w brzmieniu:

"Niniejsza pozycja obejmuje również artykuły, które są gwintowane, bez względu na stosunek części gwintowanej do całkowitej długości tego artykułu (zob. również Noty wyjaśniające do HS do działu 73, Uwagi ogólne, pkt 1).".

1 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).
2 Dz.U. C 76 z 4.3.2015, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.