Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.341.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 listopada 2011 r.

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej

(2011/C 341/01)

(Dz.U.UE C z dnia 22 listopada 2011 r.)

Zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. a) tiret drugie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej(1), w Notach wyjaśniających do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej(2) wprowadza się następujące zmiany:

Strona 348

Pomiędzy pozycjami "8529 90 65 Zespoły elektroniczne" i "8531 Aparatura do sygnalizacji dźwiękowej lub wzrokowej (na przykład dzwonki, syreny, tablice sygnalizacyjne, urządzenia alarmowe przeciwwłamaniowe lub przeciwpożarowe), elektryczna, inna niż ta objęta pozycją 8512 lub 8530" dodaje się następujący tekst:

"8529 90 92 Do kamer telewizyjnych objętych podpozycjami 8525 80 11 i 8525 80 19 oraz aparatury objętej pozycjami 8527 i 8528

Podpozycja ta obejmuje tzw. »moduły LCD«, składające się z warstwy ciekłokrystalicznej z matrycą tranzystora cienkowarstwowego (TFT) umieszczonej między dwoma arkuszami lub dwiema płytkami ze szkła lub tworzywa sztucznego, niepołączone z urządzeniami ekranu dotykowego, stosowane w produkcji monitorów lub aparatury odbiorczej dla telewizji objętych pozycją 8528.

Moduły wyposażone są w jeden lub więcej obwodów drukowanych lub układów scalonych, z elektronicznymi układami sterującymi wyłącznie do adresowania pikseli. Moduły nie są wyposażone w elektroniczne układy przetwarzania obrazu (takie jak układy konwersji lub skalowania obrazu).

Moduły mogą być wyposażone w podświetlenie lub inwertory.

Podpozycja ta nie obejmuje urządzeń ciekłokrystalicznych składających się z warstwy ciekłokrystalicznej umieszczonej między dwoma arkuszami lub dwiema płytkami ze szkła lub tworzywa sztucznego, wyposażonych lub nie w połączenia elektryczne (np. do zasilania), przedstawianych w kawałku lub pociętych do określonego kształtu (podpozycja 9013 80 20).".

______

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

(2) Dz.U. C 137 z 6.5.2011, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.