Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.156.13

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 maja 2020 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/668
z dnia 18 maja 2020 r.
w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących środków ochrony indywidualnej, opracowanych na potrzeby rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE 1 , w szczególności jego art. 10 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 2  w przypadku środków ochrony indywidualnej zgodnych z normami zharmonizowanymi, do których odniesienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, lub z częściami takich norm, domniemywa się, że spełniają one zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa określone w załączniku II do tego rozporządzenia, objęte tymi normami lub ich częściami.

(2) Pismem M/031, zatytułowanym "ZLECENIE NORMALIZACJI DLA CEN/CENELEC DOTYCZĄCE NORM W ZAKRESIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ", Komisja zwróciła się do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC) z wnioskiem o opracowanie i sporządzenie norm zharmonizowanych na potrzeby dyrektywy Rady 89/686/EWG 3 .

(3) Dyrektywa 89/686/EWG została z dniem 21 kwietnia 2018 r. zastąpiona rozporządzeniem (UE) 2016/425, którym wprowadzono jedynie ograniczoną liczbę zmian w zasadniczych wymaganiach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa określonych w załączniku II do dyrektywy 89/686/EWG. Normy zharmonizowane opracowane na podstawie wniosku M/031 zostały sporządzone wyłącznie na potrzeby zasadniczych wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, które po zastąpieniu dyrektywy 89/686/EWG rozporządzeniem (UE) 2016/425 w zasadzie nie uległy zmianie.

(4) Na podstawie wniosku M/031 CEN i CENELEC opracowały - na potrzeby rozporządzenia (UE) 2016/425 - następujące normy zharmonizowane: EN 893:2019 w sprawie sprzętu alpinistycznego, EN 943-2:2019 w sprawie odzieży chroniącej przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi w stanie stałym, ciekłym i gazowym, EN 1073- 1:2016+A1:2018 w sprawie odzieży chroniącej przed cząstkami stałymi przenoszonymi drogą powietrzną zawierającymi składniki radioaktywne i EN 14458:2018 w sprawie sprzętu do indywidualnej ochrony oczu.

(5) Na podstawie wniosku M/031 CEN i CENELEC znowelizowały normy zharmonizowane EN 343:2003 +A1:2007/AC:2009, EN 358:1999, EN 381-5:1995, EN 381-7:1999, EN 381-9:1997, EN 381-11:2002, EN 13832-2:2006, EN 13832-3:2006, EN 14594:2005, EN 388:2016, EN 943-1:2015 i EN 12277:2015, do których odniesienia opublikowano w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 4 . Doprowadziło to do przyjęcia, odpowiednio, norm zharmonizowanych EN 343:2019 dla odzieży ochronnej chroniącej przed deszczem, EN 358:2018 dla pasów i linek bezpieczeństwa do ustalania pozycji podczas pracy lub ograniczania przemieszczania, EN ISO 11393-2:2019, EN ISO 11393-4:2019, EN ISO 11393-5:2019 i EN ISO 11393-6:2019 dla odzieży ochronnej dla użytkowników ręcznych pilarek łańcuchowych, EN 13832-2:2018 i EN 13832-3:2018 dla obuwia chroniącego przed substancjami chemicznymi, EN 14594:2018 dla sprzętu ochrony układu oddechowego, EN 388:2016 +A1:2018 dla rękawic chroniących przed zagrożeniami mechanicznymi, EN 943-1:2015+A1:2019 dla odzieży chroniącej przed stałymi, ciekłymi i gazowymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi oraz stałymi i płynnymi aerozolami oraz EN 12277:2015+A1:2018 dla sprzętu alpinistycznego.

(6) Na podstawie wniosku M/031 CEN i CENELEC zmieniły normę zharmonizowaną EN ISO 10819:2013, do której odniesienie opublikowano w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 5 . Doprowadziło to do przyjęcia zmiany w normie zharmonizowanej EN ISO 10819:2013/A1:2019.

(7) Komisja wraz z CEN i CENELEC oceniła zgodność tych norm z wnioskiem M/031.

(8) Normy zharmonizowane EN 893:2019, EN 943-2:2019, EN 1073-1:2016+A1:2018, EN 14458:2018, EN 343:2019, EN 358:2018, EN ISO 11393-2:2019, EN ISO 11393-4:2019, EN ISO 11393-5:2019, EN ISO 11393- 6:2019, EN 13832-2:2018, EN 13832-3:2018, EN 14594:2018, EN 388:2016+A1:2018, EN 943-1:2015 +A1:2019, EN ISO 10819:2013 zmieniona normą EN ISO 10819:2013/A1:2019 oraz EN 12277:2015+A1:2018 spełniają założone wymagania określone w rozporządzeniu (UE) 2016/425. Odniesienia do tych norm należy zatem opublikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(9) CEN i CENELEC sporządziły również sprostowanie EN 50321-1:2018/AC:2018-08 do normy zharmonizowanej EN 50321-1:2018, do której odniesienie opublikowano w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 6 . Ze względu na fakt, że sprostowaniem tym wprowadzono korekty techniczne, oraz w celu zapewnienia poprawnego i spójnego stosowania normy zharmonizowanej EN 50321-1:2018, do której odniesienie opublikowano wcześniej, odniesienie do tej normy zharmonizowanej należy opublikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wraz z odniesieniem do sprostowania.

(10) Konieczne jest zatem wycofanie odniesień do norm zharmonizowanych EN 343:2003+A1:2007/AC:2009, EN 358:1999, EN 381-5:1995, EN 381-7:1999, EN 381-9:1997, EN 381-11:2002, EN 13832-2:2006, EN 13832- 3:2006, EN 14594:2005, EN 388:2016, EN 943-1:2015, EN ISO 10819:2013, EN 12277:2015 i EN 50321- 1:2018 z serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z uwagi na to, że normy te zostały znowelizowane, zmienione lub sprostowane. Aby dać producentom więcej czasu na przygotowanie się do stosowania norm zharmonizowanych EN 343:2019, EN 358:2018, EN ISO 11393-2:2019, EN ISO 11393-4:2019, EN ISO 11393-5:2019, EN ISO 11393-6:2019, EN 13832-2:2018, EN 13832-3:2018, EN 14594:2018, EN 388:2016+A1:2018, EN 943-1:2015+A1:2019, EN ISO 10819:2013 zmienionej normą EN ISO 10819:2013/A1:2019, EN 50321-1:2018 sprostowanej normą EN 50321-1:2018/AC:2018-08 oraz EN 12277:2015+A1:2018, konieczne jest odroczenie wycofania odniesień do norm zharmonizowanych EN 343:2003+A1:2007/AC:2009, EN 358:1999, EN 381-5:1995, EN 381-7:1999, EN 381-9:1997, EN 381-11:2002, EN 13832-2:2006, EN 13832-3:2006, EN 14594:2005, EN 388:2016, EN 943-1:2015, EN ISO 10819:2013, EN 12277:2015 i EN 50321-1:2018.

(11) Zgodność z normą zharmonizowaną stanowi podstawę domniemania zgodności z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami określonymi w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym od dnia publikacji odniesienia do takiej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsza decyzja powinna zatem wejść w życie z dniem jej opublikowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odniesienia do norm zharmonizowanych dotyczących środków ochrony indywidualnej, opracowanych na potrzeby rozporządzenia (UE) 2016/425, wymienione w załączniku I do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejszym wycofuje się z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej odniesienia do norm zharmonizowanych dotyczących środków ochrony indywidualnej, opracowanych na potrzeby rozporządzenia (UE) 2016/425, wymienione w załączniku II do niniejszej decyzji, ze skutkiem od dat określonych w tym załączniku.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 maja 2020 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

NrOdniesienie do normy
1.EN 343:2019

Odzież ochronna - Ochrona przed deszczem

2.EN 358:2018

Środki ochrony indywidualnej do ustalania pozycji podczas pracy i zapobiegania upadkom z wysokości - Pasy i linki bezpieczeństwa do ustalania pozycji podczas pracy lub ograniczania przemieszczania

3.EN 388:2016+A1:2018

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

4.EN 510:2019

Wymagania dla odzieży ochronnej stosowanej przy zagrożeniu zaczepienia o ruchome części

5.EN 893:2019

Sprzęt alpinistyczny - Raki - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

6.EN 943-1:2015+A1:2019

Odzież chroniąca przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi w stanie stałym, ciekłym i gazowym, łącznie z aerozolami z cząstkami ciekłymi i stałymi - Część 1: Wymagania dotyczące skuteczności przeciwchemicznych ubiorów ochronnych typu 1 (gazoszczelnych)

7.EN 943-2:2019

Odzież chroniąca przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi w stanie stałym, ciekłym i gazowym, łącznie z aerozolami z cząstkami ciekłymi i stałymi - Część 2: Wymagania dotyczące skuteczności przeciwchemicznych ubiorów ochronnych typu 1 (gazoszczelnych) przeznaczonych dla zespołów ratowniczych (ET)

8.EN 1073-1:2016+A1:2018

Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi przenoszonymi drogą powietrzną zawierającymi składniki radioaktywne - Część 1: Wymagania i metody badań odzieży ochronnej wentylowanej powietrzem sprężonym, chroniącej ciało i układ oddechowy

9.EN ISO 10819:2013

Drgania i wstrząsy mechaniczne - Drgania oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne - Pomiar i ocena współczynnika przenoszenia drgań przez rękawice na dłoń operatora (ISO 10819:2013)

EN ISO 10819:2013/A1:2019

10.EN ISO 11393-2:2019

Odzież ochronna dla użytkowników ręcznych pilarek łańcuchowych - Część 2: Wymagania dotyczące skuteczności oraz metody badań dla ochron nóg (ISO 11393-2:2018)

11.EN ISO 11393-4:2019

Odzież ochronna dla użytkowników ręcznych pilarek łańcuchowych - Część 4: Wymagania dotyczące skuteczności oraz metody badań dla rękawic ochronnych (ISO 11393-4:2018)

12.EN ISO 11393-5:2019

Odzież ochronna dla użytkowników ręcznych pilarek łańcuchowych - Część 5: Wymagania dotyczące skuteczności oraz metody badań dla getrów ochronnych (ISO 11393-5:2018)

13.EN ISO 11393-6:2019

Odzież ochronna dla użytkowników ręcznych pilarek łańcuchowych - Część 6: Wymagania dotyczące skuteczności oraz metody badań dla ochron górnej części ciała (ISO 11393-6:2018)

14.EN 12277:2015+A1:2018

Sprzęt alpinistyczny - Uprzęże - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

15.EN 13832-2:2018

Obuwie chroniące przed substancjami chemicznymi - Część 2: Wymagania w przypadku ograniczonego kontaktu z substancjami chemicznymi

16.EN 13832-3:2018

Obuwie chroniące przed substancjami chemicznymi - Część 3: Wymagania w przypadku długotrwałego kontaktu z substancjami chemicznymi

17.EN 14458:2018

Sprzęt do indywidualnej ochrony oczu - Wizjery o wysokiej skuteczności przeznaczone do stosowania w hełmach ochronnych

18.EN 14594:2018

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Aparaty wężowe sprężonego powietrza stałego przepływu - Wymagania, badanie i znakowanie

19.EN 50321-1:2018

Prace pod napięciem - Obuwie do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym - Obuwie i kalosze elektroizolacyjne

EN 50321-1:2018/AC:2018-08

ZAŁĄCZNIK  II

NrOdniesienie do normyData wycofania
1.EN ISO 10819:2013

Drgania i wstrząsy mechaniczne - Drgania oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne - Pomiar i ocena współczynnika przenoszenia drgań przez rękawice na dłoń operatora (ISO 10819:2013)

19 listopada 2021 r.
2.EN 343:2003+A1:2007

Odzież ochronna - Ochrona przed deszczem

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

19 listopada 2021 r.
3.EN 358:1999

Indywidualny sprzęt ochronny ustalający pozycję podczas pracy i zapobiegający upadkom z wysokości - Pasy ustalające pozycję podczas pracy i ograniczające przemieszczanie oraz linki ustalające pozycję podczas pracy

19 listopada 2021 r.
4.EN 381-5:1995

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych - Część 5: Wymagania dotyczące ochron nóg

19 listopada 2021 r.
5.EN 381-7:1999

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych - Część 7: Wymagania dla rękawic chroniących przed przecięciem piłą łańcuchową

19 listopada 2021 r.
6.EN 381-9:1997

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych - Część 9: Wymagania dotyczące getrów chroniących przed przecięciem piłą łańcuchową

19 listopada 2021 r.
7.EN 381-11:2002

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych - Część 11: Wymagania dotyczące ochraniaczy górnych części tułowia

19 listopada 2021 r.
8.EN 388:2016

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

19 listopada 2021 r.
9.EN 943-1:2015

Odzież chroniąca przed stałymi, ciekłymi i gazowymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi oraz stałymi i płynnymi aerozolami - Część 1: Wymagania dla ubiorów ochronnych Typu 1 (gazoszczelnych)

19 listopada 2021 r.
10.EN 12277:2015

Sprzęt alpinistyczny - Uprzęże - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

19 listopada 2021 r.
11.EN 13832-2:2006

Obuwie chroniące przed chemikaliami - Część 2: Wymagania dotyczące obuwia odpornego na chemikalia w warunkach laboratoryjnych

19 listopada 2021 r.
12.EN 13832-3:2006

Obuwie chroniące przed chemikaliami - Część 3: Wymagania dotyczące obuwia o zwiększonej odporności na chemikalia w warunkach laboratoryjnych

19 listopada 2021 r.
13.EN 14594:2005

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Aparaty wężowe sprężonego powietrza o przepływie ciągłym - Wymagania, badanie, znakowanie

EN 14594:2005/AC:2005

19 listopada 2021 r.
14.EN 50321-1:2018

Prace pod napięciem - Obuwie do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym - Obuwie i kalosze elektroizolacyjne

19 listopada 2020 r.
1 Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.3.2016, s. 51).
3 Dyrektywa Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (Dz.U. L 399 z 30.12.1989, s. 18).
4 Dz.U. C 113 z 27.3.2018, s. 41.
5 Dz.U. C 113 z 27.3.2018, s. 41.
6 Dz.U. C 113 z 27.3.2018, s. 41.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.