Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1999.281.11

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 stycznia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2335/1999
z dnia 3 listopada 1999 r.
ustanawiające normy handlowe w odniesieniu do brzoskwiń i nektaryn

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1257/1999(2), w szczególności jego art. 2 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Brzoskwinie i nektaryny należą do produktów wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2200/96, w odniesieniu do których muszą zostać przyjęte normy; muszą zostać wprowadzone liczne zmiany w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3596/90 z dnia 12 grudnia 1990 r. ustanawiającym normy jakości w odniesieniu do brzoskwiń i nektaryn(3), ostatnio zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 888/97(4). Dla zapewnienia jasności pod względem prawnym rozporządzenie (EWG) nr 3596/90 powinno zostać uchylone, a zawarte w nim zasady ponownie sformułowane. W tym celu, a także dla zachowania przejrzystości na rynku światowym, należy uwzględnić normy w odniesieniu do brzoskwiń i nektaryn, zalecane przez Grupę Roboczą ds. Normalizacji Produktów Łatwo Psujących się i Rozwoju Jakości przy Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ).

(2) Normy w odniesieniu do brzoskwiń i nektaryn przewidują obowiązek przestrzegania skali wielkości; na mocy rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1169/93(5) klasa wielkości D jest dopuszczona jedynie od początku roku gospodarczego do dnia 30 czerwca, tak aby pozwolić na wprowadzanie do obrotu wczesnymi odmianami owoców, tym samym zapobiegając po dniu 1 lipca obrotowi późnymi odmianami brzoskwiń i nektaryn w klasie wielkości D, które w okresie dojrzałości osiągają większe rozmiary; nie ma potrzeby rozszerzania omawianego ograniczenia poza okres obrotu wspólnotowymi brzoskwiniami i nektarynami.

(3) Rynek brzoskwiń i nektaryn, w szczególności na etapie detalicznym, uzależniony jest w ogromnej mierze od własności organoleptycznych tych produktów, które mogą się znacznie różnić. Dlatego należy zezwolić branży na oznaczanie na opakowaniu zbiorczym minimalnych i maksymalnych wartości zasadniczych kryteriów dojrzałości produktów, aby umożliwić konsumentom swobodę wyboru przy zakupie owoców charakteryzujących się optymalnymi własnościami organoleptycznymi.

(4) Stosowanie wymienionych norm powinno spowodować usunięcie z rynku produktów o nieodpowiedniej jakości, ukierunkowanie produkcji na zaspokajanie wymogów konsumentów oraz ułatwienie stosunków handlowych opartych na uczciwej konkurencji, wspomagając w ten sposób poprawę rentowności produkcji.

(5) Normy mają zastosowanie do wszystkich faz obrotu. Transport na duże odległości, składowanie dłużej niż przez pewien okres czasu oraz różne procesy, którym poddawane są produkty, mogą powodować pewne zmiany jakości ze względu na zachodzące w produktach procesy biologiczne lub ich stosunkowo nietrwały charakter. Tego rodzaju pogorszenie jakości powinno zostać wzięte pod uwagę przy stosowaniu norm na wszystkich etapach obrotu po wysyłce. Ze względu na to, że produkty klasy "Ekstra" muszą być szczególnie starannie sortowane i pakowane, w ich przypadku należy uwzględnić jedynie ewentualną utratę świeżości i jędrności.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniem są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Owoców i Warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Normami handlowymi w odniesieniu do brzoskwiń i nektaryn objętych kodem CN 0809 30 są normy wymienione w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Normy stosuje się we wszystkich fazach obrotu, zgodnie z warunkami ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 2200/96.

W fazach następujących po wysyłce produkty mogą jednak wykazywać, w porównaniu z przepisami normy:

– niewielki ubytek świeżości i jędrności,

– dla produktów w klasach niższych niż "Ekstra" nieznaczne pogorszenie jakości spowodowane ich rozwojem i ich skłonnością do psucia się.

Artykuł  2

Rozporządzenie (EWG) nr 3596/90 niniejszym traci moc.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po jego wejściu w życie.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 listopada 1999 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1.

(2) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 80.

(3) Dz.U. L 350 z 14.12.1990, str. 38.

(4) Dz.U. L 126 z 17.5.1997, str. 11.

(5) Dz.U. L 118 z 14.5.1993, str. 22.

ZAŁĄCZNIK 1

NORMY HANDLOWE W ODNIESIENIU DO BRZOSKWIŃ I NEKTARYN

I. DEFINICJA PRODUKTU

Niniejszą normę stosuje się do brzoskwiń i nektaryn(1) z odmian wyhodowanych z Prunus persica Sieb. oraz Zucc., dostarczanych konsumentowi w stanie świeżym, z wyłączeniem brzoskwiń i nektaryn przeznaczonych do przetwórstwa przemysłowego.

II. PRZEPISY DOTYCZĄCE JAKOŚCI

Celem normy jest określenie wymagań jakości dla brzoskwiń i nektaryn po ich przygotowaniu i zapakowaniu.

A. Wymagania minimalne

We wszystkich klasach, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych dla każdej klasy i dopuszczalnych tolerancji, brzoskwinie i nektaryny muszą być:

– całe,

– w dobrym stanie; wyłączając produkt zaczynający gnić lub psuć się w taki sposób, że nie nadaje się do spożycia,

– czyste, praktycznie wolne od jakichkolwiek widocznych ciał obcych,

– praktycznie wolne od szkodników,

– praktycznie wolne od szkód wyrządzonych przez szkodniki,

– wolne od nieprawidłowej wilgoci zewnętrznej,

– wolne od obcego zapachu i/lub smaku.

Brzoskwinie i nektaryny muszą być ostrożnie zrywane.

Brzoskwinie i nektaryny muszą być dostatecznie rozwinięte i wykazywać dostateczną dojrzałość.

Stopień rozwoju oraz stan dojrzałości brzoskwiń i nektaryn musi być taki, aby umożliwiał im:

– wytrzymanie transportu i przeładunku, oraz

– przybycie w zadowalającym stanie do miejsca przeznaczenia.

B. Klasyfikacja

Brzoskwinie i nektaryny klasyfikuje się w trzech klasach określonych poniżej:

i) Klasa "Ekstra"

Brzoskwinie i nektaryny w tej klasie muszą być najwyższej jakości. Pod względem kształtu, rozwoju i wybarwienia muszą posiadać cechy typowe dla danej odmiany, uwzględniając region, z którego pochodzą. Owoce muszą być wolne od wad; dopuszcza się jedynie nieznaczne wady powierzchniowe, pod warunkiem że nie wpływają one ujemnie na ogólny wygląd owoców, ich jakość, trwałość oraz prezentację w opakowaniu zbiorczym.

ii) Klasa I

Brzoskwinie i nektaryny w tej klasie muszą być dobrej jakości. Owoce muszą posiadać cechy charakterystyczne dla danej odmiany, uwzględniając region, z którego pochodzą. Dopuszcza się jednak nieznaczną wadę dotyczącą kształtu, stopnia rozwoju bądź wybarwienia.

Miąższ musi być w stanie doskonałym.

Nie dopuszcza się brzoskwiń i nektaryn pękniętych w miejscu połączenia łodygi z owocem.

Dopuszcza się nieznaczne wady skórki, pod warunkiem że nie wpływają one ujemnie na ogólny wygląd produktu, jego jakość, trwałość oraz prezentację w opakowaniu zbiorczym i że ich wielkość nie przekracza:

– 1 cm długości w przypadku wad o kształcie podłużnym,

– 0,5 cm2 łącznej powierzchni w przypadku pozostałych wad.

iii) Klasa II

Do tej klasy zalicza się brzoskwinie i nektaryny niekwalifikujące się do włączenia do wyższych klas, lecz spełniające wymagania minimalne wymienione powyżej.

Miąższ nie powinien wykazywać jakichkolwiek poważnych wad. Owoce pęknięte w miejscu połączenia łodygi z owocem dopuszcza się jedynie w kontekście tolerancji dotyczących jakości.

Mogą być dopuszczone poniższe wady skórki, pod warunkiem że brzoskwinie i nektaryny zachowują swe podstawowe cechy pod względem jakości, trwałości i prezentacji oraz że wady te nie przekraczają:

– 2 cm długości w przypadku wad o kształcie podłużnym,

– 1,5 cm2 łącznej powierzchni w przypadku pozostałych wad.

III. PRZEPISY DOTYCZĄCE WIELKOŚCI

Wielkość owoców oznacza się na podstawie:

– obwodu, lub

– maksymalnej średnicy przekroju równikowego.

Brzoskwinie i nektaryny muszą być klasyfikowane według poniższej skali:

ŚrednicaKlasa wielkości (kod)Obwód
90 mm i więcejAAAA28 cm i więcej
80 mm i więcej, ale poniżej 90 mmAAA25 cm i więcej, ale poniżej 28 cm
73 mm i więcej, ale poniżej 80 mmAA23 cm i więcej, ale poniżej 25 cm
67 mm i więcej, ale poniżej 73 mmA21 cm i więcej, ale poniżej 23 cm
61 mm i więcej, ale poniżej 67 mmB19 cm i więcej, ale poniżej 21 cm
56 mm i więcej, ale poniżej 61 mmC17,5 cm i więcej, ale poniżej 19 cm
51 mm i więcej, ale poniżej 56 mmD16 cm i więcej, ale poniżej 17,5 cm

Minimalna wielkość dopuszczalna w klasie "Ekstra" to 17,5 cm (obwód) lub 56 mm (średnica).

Nie dopuszcza się owoców klasy wielkości D (51 mm średnicy lub więcej, ale poniżej 56 mm oraz o obwodzie 16 cm i więcej, ale poniżej 17,5 cm) w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 października.

Klasyfikacja według wielkości jest wymagana we wszystkich klasach jakości.

IV. PRZEPISY DOTYCZĄCE TOLERANCJI

Dopuszcza się tolerancje w odniesieniu do jakości i wielkości w każdym opakowaniu w przypadku produktu niespełniającego wymogów wskazanej klasy.

A. Tolerancje dotyczące jakości

i) Klasa "Ekstra"

5 % liczby lub masy mogą stanowić owoce niespełniające wymagań dla tej klasy, lecz spełniające wymagania dla klasy I lub, wyjątkowo, mieszczące się w przedziale tolerancji dla wymienionej klasy.

ii) Klasa I

10 % liczby lub masy mogą stanowić owoce niespełniające wymagań tej klasy, lecz zgodne z wymaganiami dla klasy II lub, wyjątkowo, mieszczące się w przedziale tolerancji dla wymienionej klasy.

iii) Klasa II

10 % liczby lub masy brzoskwiń i nektaryn mogą stanowić owoce niespełniające ani wymagań dla tej klasy, ani wymagań minimalnych, z wyjątkiem produktów zaczynających gnić lub z innym spadkiem jakości powodującym ich niezdatność do spożycia.

B. Tolerancje dotyczące wielkości

Dla wszystkich klas dopuszcza się obecność do 10 % liczby lub masy brzoskwiń lub nektaryn o obwodzie większym bądź mniejszym o 1 cm w przypadku klasyfikacji według obwodu albo o średnicy o 3 mm większej bądź mniejszej w przypadku klasyfikacji według średnicy. Jednakże w przypadku owoców o najmniejszej wielkości wymieniona ma zastosowanie jedynie w odniesieniu do brzoskwiń lub nektaryn o wielkości mniejszej o nie mniej niż 6 mm (obwód) lub o 2 mm (średnica) niż określona wielkość minimalna.

V. PRZEPISY DOTYCZĄCE PREZENTACJI

A. Jednorodność

Zawartość każdego opakowania zbiorczego musi być jednorodna i obejmować jedynie brzoskwinie i nektaryny tego samego pochodzenia, odmiany, jakości, stopnia dojrzałości i wielkości, a w przypadku klasy "Ekstra" wymagana jest także jednorodność zabarwienia owoców.

Widoczna część zawartości każdego opakowania musi być reprezentatywna dla całej zawartości.

Bez naruszania dotychczasowych przepisów w tym zakresie produkty objęte niniejszym rozporządzeniem mogą być mieszane, w opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży o wadze netto równej trzem kilogramom lub mniejszej, z różnymi rodzajami świeżych owoców i warzyw na warunkach przewidzianych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 48/2003(2).

B. Opakowanie

Brzoskwinie i nektaryny muszą być pakowane w taki sposób, aby produkt był odpowiednio chroniony.

Materiały użyte wewnątrz opakowania muszą być nowe, czyste i takiej jakości, która pozwala na uniknięcie spowodowania jakiegokolwiek uszkodzenia zewnętrznego lub wewnętrznego produktu. Dopuszcza się stosowanie materiałów, w szczególności papieru bądź pieczątek ze specyfikacją handlową, pod warunkiem że nadruki lub etykiety zostały wykonane przy użyciu nietoksycznego tuszu lub kleju.

Opakowanie muszą być wolne od jakichkolwiek ciał obcych.

Naklejki umieszczane indywidualnie na produktach nie mogą, po usunięciu, pozostawiać widocznych śladów kleju ani prowadzić do uszkodzeń skórki.

C. Prezentacja

Brzoskwinie i nektaryny mogą być prezentowane:

– wmałych opakowaniach jednostkowych,

– ułożone jednowarstwowo w przypadku klasy "Ekstra"; w tej klasie każdy pojedynczy owoc musi być oddzielony od owoców sąsiednich.

W klasach I i II:

– jedno- bądź dwuwarstwowo, lub

– nie więcej niż w czterech warstwach, w przypadku gdy owoce umieszczone są w sztywnych przegrodach ułożonych w taki sposób, że przegrody te nie opierają się na owocach warstwy umieszczonej bezpośrednio pod daną warstwą.

VI PRZEPISY DOTYCZĄCE OZNAKOWANIA

Każde opakowanie musi mieć zaznaczone następujące dane szczegółowe umieszczone po tej samej stronie, oznakowane w sposób czytelny i trwały oraz widoczny z zewnątrz:

A. Identyfikacja

Nazwa i adres podmiotu pakującego i/lub wysyłającegoWzmiankę tę można zastąpić:

– dla wszystkich opakowań z wyjątkiem opakowań indywidualnych, oficjalnie wydanym lub zaaprobowanym oznaczeniem kodu określającego podmiot pakujący i/lub wysyłający, umieszczonym w bliskim sąsiedztwie określenia "Podmiot pakujący i/lub wysyłający" (lub odpowiednich skrótów);

– dla wyłącznie opakowań indywidualnych, nazwą i adresem sprzedawcy mającego swoją siedzibę w ramach Wspólnoty, umieszczonymi w bliskim sąsiedztwie określenia "Pakowane dla:" lub określenia równoważnego. W tym przypadku etykieta powinna zawierać kod określający podmiot pakujący i/lub wysyłający. Sprzedawca powinien podać wszelkie informacje potrzebne jednostce kontrolującej co do znaczenia tego kodu.

B. Rodzaj produktu

– "brzoskwinie" lub "nektaryny", jeśli zawartość opakowania nie jest widoczna z zewnątrz,

– nazwa odmiany w przypadku klasy "Ekstra" i klasy I.

C. Pochodzenie produktu

Kraj pochodzenia i, fakultatywnie, region uprawy lub krajowa, regionalna lub lokalna nazwa miejsca pochodzenia.

D. Charakterystyka jakości handlowej

– klasa,

– wielkość określona minimalną i maksymalną średnicą bądź minimalnym i maksymalnym obwodem lub zgodnie z oznaczeniem kodowym określona w sekcji III "Przepisy dotyczące wielkości",

– liczba sztuk (fakultatywnie),

– minimalna zawartość cukru, mierzona przy pomocy refraktometru i wyrażona w stopniach Brixa (fakultatywnie),

– maksymalna twardość, mierzona przy pomocy penetrometru i wyrażona w kg/0,5 cm2 (fakultatywnie).

E. Oznakowanie kontroli urzędowej (fakultatywnie)

Na opakowaniach zbiorczych nie muszą być umieszczone szczegóły wymienione w pierwszym akapicie, jeżeli opakowania te zawierają opakowania detaliczne, wyraźnie widoczne z zewnątrz, a na każdym z opakowań detalicznych umieszczone są te szczegóły. Na opakowaniach takich nie mogą być umieszczone żadne wskazówki wprowadzające w błąd. Jeżeli opakowania te umieszczone są na paletach, szczegóły te podaje się na informacji umieszczonej w oczywistym miejscu na co najmniej dwóch stronach palety.

______

(1) Tekst niniejszy odnosi się do wszystkich odmian wyhodowanych z Prunus persica Sieb. i Zucc. będących brzoskwiniami lub nektarynami bądź podobnymi owocami, o pestce nieodchodzącej (przywierającej) lub odchodzącej i o skórce gładkiej bądź chropowatej.

(2) Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 65.

1 Załącznik:

-zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 46/2003 z dnia 10 stycznia 2003 r. (Dz.U.UE.L.03.7.61) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 582/2003 z dnia 31 marca 2003 r. (Dz.U.UE.L.03.83.37) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 kwietnia 2003 r.

- zmieniony przez art. 1-3 rozporządzenia nr 907/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.163.50) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2004 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 46/2003 z dnia 10 stycznia 2003 r. (Dz.U.UE.L.03.7.61) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 stycznia 2005 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.