Dz.U.UE.L.2019.27.18

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/148
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej propanil, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG 1 , w szczególności jego art. 13 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 28 grudnia 2015 r. Włochy otrzymały od UPL Europe Ltd wniosek o zatwierdzenie substancji czynnej propanil, zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

(2) Zgodnie z art. 9 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia w dniu 29 lutego 2016 r. państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy powiadomiło wnioskodawcę, pozostałe państwa członkowskie, Komisję oraz Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ("Urząd") o spełnieniu kryteriów formalnych wniosku.

(3) Wpływ tej substancji czynnej na zdrowie ludzi i zwierząt oraz na środowisko został poddany ocenie, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009, w odniesieniu do zastosowań proponowanych przez wnioskodawcę. W dniu 14 lipca 2017 r. państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy przedłożyło Komisji i Urzędowi projekt sprawozdania z oceny.

(4) Projekt sprawozdania z oceny został zweryfikowany przez państwa członkowskie i Urząd. W dniu 6 września 2018 r. Urząd przedstawił Komisji swoje wnioski z oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, dotyczącej substancji czynnej propanil 2 .

(5) Pismem z dnia 14 września 2018 r. przedsiębiorstwo UPL Europe Ltd wycofało wniosek o zatwierdzenie propanilu.

(6) Ze względu na wycofanie wniosku nie należy zatwierdzać propanilu.

(7) Niniejsze rozporządzenie nie wyklucza możliwości złożenia nowego wniosku dotyczącego propanilu zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Niezatwierdzenie substancji czynnej

Nie zatwierdza się substancji czynnej propanil.

Artykuł  2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 30 stycznia 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.
2 Dziennik EFSA 2018; 16(12):5418, 27 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5418 "Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propanil" (Wnioski z wzajemnej weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, dotyczącej substancji czynnej propanil).