Dz.U.UE.C.2018.463.68

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

Brak sprzeciwu wobec środka wykonawczego: Zmiany międzynarodowego standardu sprawozdawczości finansowej 9
Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zmian międzynarodowego standardu sprawozdawczości finansowej 9 (D054380/02 - 2017/3018(RPS))

(2018/C 463/13)

(Dz.U.UE C z dnia 21 grudnia 2018 r.)

P8_TA(2018)0027

Parlament Europejski,

- uwzględniając projekt rozporządzenia Komisji (D054380/02,
- uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości 1 , w szczególności jego art. 3 ust. 1,
- uwzględniając pismo Komisji z dnia 18 grudnia 2017 r., w którym Komisja zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyraża on sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia,
- uwzględniając pismo Komisji Gospodarczej i Monetarnej z dnia 24 stycznia 2018 r. skierowane do przewodniczącej Konferencji Przewodniczących Komisji,
- uwzględniając art. 5a decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji 2 ,
- uwzględniając zalecenie Komisji Gospodarczej i Monetarnej dotyczące decyzji,
- uwzględniając art. 106 ust. 4 lit. d) i art. 105 ust. 6 Regulaminu,
- uwzględniając brak sprzeciwów zgłoszonych w terminie określonym w art. 105 ust. 6 tiret trzecie i czwarte Regulaminu, który upłynął w dniu 6 lutego 2018 r.,
A. mając na uwadze, że Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) wprowadziła w dniu 12 października 2017 r. zmiany do międzynarodowego standardu sprawozdawczości finansowej 9 instrumenty finansowe (MSSF 9); mając na uwadze, że zmiany mają na celu zapewnienie jasności i spójności z klasyfikacją instrumentów dłużnych posiadających opcję przedpłaty z utratą wartości;
B. mając na uwadze, że Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) przedstawiła Komisji pozytywną opinię w dniu 10 listopada 2017 r.; mając na uwadze, że w tej opinii EFRAG odnosi się do kwestii poruszonych przez Europejski Bank Centralny w piśmie z dnia 8 listopada 2017 r. skierowanym do EFRAG;
C. mając na uwadze, że Komisja stwierdziła, iż interpretacja spełnia techniczne kryteria przyjęcia zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 i utrzymuje, że proponowana zmiana zachowuje jedynie status quo w zakresie księgowania według kosztu zamortyzowanego w przypadku tych konkretnych instrumentów, które stosowano przed wprowadzeniem MSSF 9;
D. mając na uwadze, że RMSR wyznaczyła termin wejścia w życie zmiany MSSF 9 na 1 stycznia 2019 r., z możliwością wcześniejszego stosowania; mając na uwadze, że księgowanie instrumentów finansowych zgodnie z MSSF 9 jest obowiązkowe już od 1 stycznia 2018 r.; mając na uwadze, że instytucje finansowe podlegające MSSF nie mogą postępować zgodnie ze zmienioną procedurą zanim nie zostanie ona zatwierdzona i opublikowana;
E. mając na uwadze, że Komisja zamierza opublikować zmiany do rozporządzenia (WE) nr 1126/2008 z 3 listopada 2008 r. przyjmującego określone międzynarodowe standardy rachunkowości 3  do końca marca 2018 r., aby można je było stosować dla okresów obrotowych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2018 r. lub później;
1. oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia Komisji;
2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Komisji i - tytułem informacji - Radzie.
1 Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1.
2 Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.
3 Dz.U. L 320 z 29.11.2008, s. 1.