Art. 7. - Dyrektywa 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1993.95.29

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 stycznia 2020 r.
Artykuł  7
1.  9
 Zarówno w interesie konsumentów, jak i konkurentów Państwa Członkowskie zapewnią stosowne i skuteczne środki mające na celu zapobieganie dalszemu stosowaniu nieuczciwych warunków w umowach zawieranych przez sprzedawców lub dostawców z konsumentami.
2.  10
 Środki określone w ust. 1 obejmują postanowienia, według których osoby i organizacje mające uzasadniony interes na mocy prawa krajowego, związany z ochroną konsumentów, będą mogły wszcząć postępowanie zgodnie z właściwym prawem krajowym przed sądami lub przed organami administracyjnymi mającymi odpowiednie kwalifikacje do decydowania, czy warunki umowy sporządzone do celów ogólnego wykorzystania są nieuczciwe; co umożliwi powyższym osobom i organizacjom podjęcie stosownych i skutecznych środków w celu zapobieżenia dalszemu stosowaniu takich warunków.
3. 
W poszanowaniu przepisów prawa krajowego prawne środki zabezpieczające określone w ust. 2 można skierować oddzielnie lub łącznie przeciwko kilku sprzedawcom lub dostawcom z tego samego sektora gospodarki lub przeciwko ich stowarzyszeniom, które stosują lub zalecają stosowanie tych samych lub podobnych ogólnych warunków umowy.
9 Art. 7 ust. 1:

- zmieniony przez pkt 2 sprostowania z dnia 19 czerwca 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.155.35).

- zmieniony przez pkt 3 sprostowania z dnia 29 października 2020 r. (Dz.U.UE.L.2020.359.21).

10 Art. 7 ust. 2 zmieniony przez pkt 3 sprostowania z dnia 29 października 2020 r. (Dz.U.UE.L.2020.359.21).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.