Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.110.136

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 kwietnia 2018 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/663
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń na Węgrzech

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 2690)

(Jedynie tekst w języku węgierskim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia 2018 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego 1 , w szczególności jej art. 9 ust. 3,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego 2 , w szczególności jej art. 10 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Afrykański pomór świń jest zakaźną chorobą wirusową dotykającą populacje świń domowych i zdziczałych, która może mieć duży wpływ na rentowność chowu trzody chlewnej, powodując zakłócenia w handlu wewnątrz Unii i wywozie do państw trzecich.

(2) W przypadku wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń w populacji świń zdziczałych istnieje ryzyko, że czynnik chorobotwórczy rozprzestrzeni się na inne populacje świń zdziczałych i na gospodarstwa, w których chowa się trzodę chlewną. W rezultacie, w wyniku handlu żywymi świniami lub produktami z wieprzowiny, może się on rozprzestrzenić z jednego państwa członkowskiego na inne państwa członkowskie i na państwa trzecie.

(3) Dyrektywą Rady 2002/60/WE 3  wprowadzono minimalne środki, które mają być stosowane w Unii w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń. W szczególności w art. 15 dyrektywy 2002/60/WE przewiduje się wprowadzenie określonych środków w następstwie potwierdzenia przynajmniej jednego przypadku afrykańskiego pomoru świń u zdziczałych świń.

(4) Węgry poinformowały Komisję o bieżącej sytuacji w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń na swoim terytorium i zgodnie z art. 15 dyrektywy 2002/60/WE wprowadziły szereg środków w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się tej choroby, w tym ustanowiły obszar zakażony, na którym stosowane są środki, o których mowa w art. 15 tej dyrektywy.

(5) Aby zapobiec niepotrzebnym zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii oraz uniknąć nieuzasadnionych barier handlowych ze strony państw trzecich, konieczne jest wskazanie na poziomie Unii obszaru zakażonego w związku z afrykańskim pomorem świń na Węgrzech we współpracy z tymże państwem członkowskim.

(6) W związku z tym, do czasu posiedzenia Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Paszy, w załączniku do niniejszej decyzji należy określić obszar zakażony na Węgrzech oraz ustalić czas trwania tej regionalizacji.

(7) Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz dokona przeglądu niniejszej decyzji na swoim następnym posiedzeniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W przypadku gdy mają zastosowanie środki przewidziane w art. 15 dyrektywy 2002/60/WE, Węgry zapewniają ustanowienie obszaru zakażonego co najmniej na obszarach wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejszą decyzję stosuję się do dnia 30 czerwca 2018 r.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Węgier.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 kwietnia 2018 r.
W imieniu Komisji
Vytenis ANDRIUKAITIS
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Ustanowiony na Węgrzech obszar zakażony, o którym mowa w art. 1Data zakończenia stosowania środków
Terytorium komitatu Heves położone na północ od autostrady E 7130 czerwca 2018 r.
1 Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.
2 Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.
3 Dyrektywa Rady 2002/60/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiająca przepisy szczególne w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz zmieniająca dyrektywę 92/119/EWG w zakresie choroby cieszyńskiej i afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. L 192 z 20.7.2002, s. 27).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.