Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.355.22

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 3519/92
z dnia 4 grudnia 1992 r.
ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania dodatków do premii specjalnych dla producentów wołowiny i cielęciny oraz do premii z tytułu utrzymywania krów mamek na Wyspach Kanaryjskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/92 z dnia 15 czerwca 1992 r. dotyczące szczególnych środków dla Wysp Kanaryjskich w odniesieniu do niektórych produktów rolnych(1), w szczególności jego art. 12,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie (EWG) nr 1601/92 przewiduje szczególne środki dotyczące produkcji rolnej na Wyspach Kanaryjskich; środki te obejmują dodatki do premii specjalnej za bydło płci męskiej oraz do premii z tytułu utrzymywania krów mamek, przewidzianych w prawodawstwie wspólnotowym; w celu uproszczenia czynności administracyjnych należy umożliwić przyznawanie takich dodatków na podstawie wniosków złożonych w ramach tych systemów premii;

zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 1601/92 szczególne środki stosuje się od dnia 1 lipca 1992 r.; należy wprowadzić szczegółowe zasady ich stosowania, aby stosować je tego samego dnia;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1. Dodatek do premii specjalnej za bydło płci męskiej, określony w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1601/92, przyznaje się na podstawie wniosków o premię specjalną dla producentów wołowiny i cielęciny.
2. Dodatek do premii z tytułu utrzymywania krów mamek, określony w art. 10 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 1601/92, przyznaje się na podstawie wniosków o premię z tytułu utrzymywania krów mamek.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 1992 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 grudnia 1992 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 173 z 27.6.1992, str. 13.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.