Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.346.56

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 grudnia 2014 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 28 listopada 2014 r.
dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w Niemczech

(notyfikowana jako dokument nr C(2014) 9112)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2014/864/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 2 grudnia 2014 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego 1 , w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego 2 , w szczególności jej art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Grypa ptaków jest wirusową chorobą zakaźną ptaków, w tym drobiu. Zakażenie drobiu wirusem grypy ptaków powoduje rozwój jednej z dwóch postaci tej choroby, o różnej zjadliwości. Postać o niskiej zjadliwości wywołuje zwykle jedynie łagodne objawy, natomiast postać o wysokiej zjadliwości jest przyczyną bardzo wysokiej śmiertelności u większości gatunków drobiu. Choroba ta może mieć bardzo poważny wpływ na rentowność hodowli drobiu.

(2) Grypa ptaków jest najczęściej spotykana u ptactwa, jednak w niektórych warunkach zakażenie może także wystąpić u ludzi, chociaż ryzyko takiego zakażenia jest zwykle bardzo niskie.

(3) W przypadku wystąpienia grypy ptaków istnieje ryzyko, że czynnik chorobotwórczy rozprzestrzeni się na inne gospodarstwa, w których hoduje się drób lub inne ptaki żyjące w niewoli. W rezultacie, w wyniku handlu żywym ptactwem lub jego produktami, może on rozprzestrzenić się z jednego państwa członkowskiego na inne państwa członkowskie i na państwa trzecie.

(4) Dyrektywa 2005/94/WE 3 określa pewne środki zapobiegawcze dotyczące nadzoru i wczesnego wykrywania grypy ptaków oraz minimalne środki kontroli, które należy stosować w przypadku wystąpienia ogniska tej choroby u drobiu lub innych ptaków żyjących w niewoli. We wspomnianej dyrektywie przewiduje się ustanowienie obszarów zapowietrzonych i obszarów zagrożonych w przypadku wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków.

(5) Po zgłoszeniu przez Niemcy wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w gospodarstwie, w którym hodowane są indyki rzeźne, w gminie Heinrichswalde, okręg Vorpommern-Greifswald w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w dniu 5 listopada 2014 r. Komisja przyjęła decyzję wykonawczą 2014/778/UE 4 .

(6) Decyzja wykonawcza 2014/778/UE stanowi, że obszary zapowietrzone i zagrożone ustanowione przez Niemcy zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE powinny obejmować co najmniej obszary wymienione jako obszary zapowietrzone i zagrożone w załączniku do wspomnianej decyzji wykonawczej. Decyzję wykonawczą 2014/778/UE stosuje się do dnia 22 grudnia 2014 r.

(7) Tymczasowe środki ochronne wprowadzone po wystąpieniu ogniska choroby w Niemczech zostały poddane ocenie przez Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz.

(8) W celu zapobieżenia niepotrzebnym zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii, a także w celu uniknięcia przyjęcia przez państwa trzecie nieuzasadnionych barier w handlu, konieczne jest niezwłoczne określenie ustanowionych w Niemczech obszarów zapowietrzonych i zagrożonych na poziomie Unii we współpracy z tym państwem członkowskim oraz ustalenie czasu trwania przedmiotowego podziału na obszary. Ponadto granice obszarów wymienionych w załączniku do decyzji wykonawczej 2014/778/UE należy nieznacznie zmienić w celu powiększenia obszaru zagrożonego, a także w celu lepszego uwzględnienia określonych granic administracyjnych w tym państwie członkowskim.

(9) W celu zapewnienia jasności należy uchylić decyzję wykonawczą 2014/778/UE.

(10) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niemcy zapewniają, aby obszary zapowietrzone i zagrożone ustanowione zgodnie z art. 16 ust. 1 dyrektywy 2005/94/WE obejmowały co najmniej obszary wymienione jako obszary zapowietrzone i zagrożone w częściach A i B załącznika do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Decyzja wykonawcza 2014/778/UE traci moc.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 listopada 2014 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

CZĘŚĆ  A

Obszar zapowietrzony, o którym mowa w art. 1:

Kod ISO krajuPaństwo członkowskieKod (jeżeli jest znany)NazwaData, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 29 dyrektywy 2005/94/WE
DENiemcyKod pocztowyObszar obejmujący:1.12.2014
Meklemburgia-Pomorze Przednie
17379Gmina Heinrichswalde
17335Miasto Strasburg wraz z częścią Neuensund
17379Gmina Wilhelmsburg wraz z częścią Mühlenhof
17379Obszar gminy Rolhemühl o przybliżonej szerokości 1 800 m wzdłuż północnej, zachodniej i południowej granicy tej gminy

CZĘŚĆ  B

Obszar zagrożony, o którym mowa w art. 1:

Kod ISO krajuPaństwo członkowskieKod (jeżeli jest znany)NazwaData, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 31 dyrektywy 2005/94/WE
DENiemcyKod pocztowyObszar obejmujący:10.12.2014
Meklemburgia-Pomorze Przednie
17099Gmina Galenbeck
17337Gmina Schönhausen
17098Gmina Friedland wraz z obszarem lasu w okolicy Heinrichswalde
17349Gmina Schönbeck wraz z obszarem lasu w okolicy Rattey
17349Gmina Voigtsdorf wraz z obszarem kopalni żwiru
17379Gmina Wilhelmsburg wraz z częściami:

- Eichhof

- Eichhof osada

- Fleethof

- Friedrichshagen

- Grünhof

- Johannesberg

- Mariawerth

- Mittagsberg

- Wilhelmsburg

17335Miasto Strasburg wraz z częściami Gehren i Schwarzensee oraz obszarami Rosenthal und Klepelshagen Miasto Strasburg wraz z częściami:

- Burgwall

- Wilhelmslust

- Ziegelhausen

- Schwarzensee osada

- Schönburg

- Marienfelde

- Karlsfelde

17379Gmina Altwigshagen wraz z częściami Altwigshagen i Demnitz
17309Gmina Jatznick wraz z częściami:

- Klein Luckow

- Waldeshöhe

- Groß Spiegelberg

17379Ferdinandshof wraz z częścią Ferdinandshof
17358Miasto Torgelow wraz z częścią Heinrichsruh
17337Gmina Groß Luckow
17379Gmina Rothemühl
Brandenburgia
17337Gmina Uckerland wraz z częściami Hansfelde i Wismar Obszar ten jest ograniczony od wschodu, północy i zachodu granicą kraju związkowego Brandenburgia z krajem związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, a od południa autostradą A 20.
1 Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.
2 Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.
3 Dyrektywa Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylająca dyrektywę 92/40/EWG (Dz.U. L 10 z 14.1.2006, s. 16).
4 Decyzja wykonawcza Komisji 2014/778/UE z dnia 6 listopada 2014 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w Niemczech (Dz.U. L 325 z 8.11.2014, s. 26).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.