Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.164.28

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/705
z dnia 26 maja 2020 r.
nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów ciężkiego papieru termoczułego pochodzącego z Republiki Korei

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej 1  (rozporządzenie podstawowe), w szczególności jego art. 7,

po poinformowaniu państw członkowskich,

po konsultacji z państwami członkowskimi,

a także mając na uwadze, co następuje:

1. PROCEDURA

1.1. Wszczęcie postępowania

(1) W dniu 10 października 2019 r. na podstawie art. 5 rozporządzenia podstawowego Komisja Europejska wszczęła dochodzenie antydumpingowe dotyczące przywozu do Unii niektórych rodzajów ciężkiego papieru termoczułego pochodzącego z Republiki Korei ("Korea" lub "państwo, którego dotyczy postępowanie"). Zawiadomienie o wszczęciu postępowania opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2 .

(2) Komisja wszczęła dochodzenie w następstwie skargi złożonej dnia 26 sierpnia 2019 r. przez stowarzyszenie europejskich producentów papieru termoczułego ("skarżący") w imieniu producentów reprezentujących ponad 25 % całkowitej produkcji unijnej niektórych rodzajów ciężkiego papieru termoczułego ("produkt objęty postępowaniem"). W skardze przedstawiono dowody na wystąpienie dumpingu i wynikającej z niego istotnej szkody, które były wystarczające, by uzasadnić wszczęcie dochodzenia.

(3) Zgodnie z art. 14 ust. 5a rozporządzenia podstawowego Komisja rejestruje przywóz będący przedmiotem dochodzenia antydumpingowego w okresie wcześniejszego informowania, chyba że dysponuje wystarczającymi dowodami potwierdzającymi, że nie są spełnione określone wymogi. Jednym z tych wymogów, jak wspomniano w art. 10 ust. 4 lit. d) rozporządzenia podstawowego, jest dalszy znaczny wzrost przywozu poza rozmiarem przywozu, który spowodował szkodę, w okresie objętym dochodzeniem. Na przestrzeni czterech miesięcy po wszczęciu postępowania przywóz ciężkiego papieru termoczułego z Korei spadł gwałtownie o 81 % w porównaniu z tymi samymi ramami czasowymi w okresie objętym dochodzeniem. Dane zgromadzone po wszczęciu dochodzenia uzyskano na podstawie kodów TARIC, które utworzono dla produktu objętego postępowaniem na etapie wszczęcia postępowania. Dane te porównano ze średnim przywozem od jedynego koreańskiego eksportera na przestrzeni czterech miesięcy w okresie objętym dochodzeniem. W związku z tym nie spełniono warunków rejestracji, o której mowa w art. 14 ust. 5a rozporządzenia podstawowego. Komisja nie poddała przywozu produktu objętego postępowaniem wymogowi rejestracji wynikającemu z art. 14 ust. 5a rozporządzenia podstawowego, ponieważ nie został spełniony warunek określony w art. 10 ust. 4 lit. d), tj. nie nastąpił dalszy znaczny wzrost przywozu.

1.2. Zainteresowane strony

(4) W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania Komisja wezwała zainteresowane strony do skontaktowania się z nią w celu wzięcia udziału w dochodzeniu. Ponadto Komisja wyraźnie poinformowała skarżącego, znanych producentów unijnych, znanych producentów (eksportujących) oraz władze Republiki Korei, znanych importerów, użytkowników i stowarzyszenia, o których wiadomo, że są zainteresowane, o wszczęciu dochodzenia i zaprosiła te podmioty do wzięcia w nim udziału.

(5) Zainteresowane strony miały możliwość przedstawienia uwag na temat wszczęcia dochodzenia oraz złożenia wniosku o przesłuchanie przed Komisją lub rzecznikiem praw stron w postępowaniach w sprawie handlu.

(6) Przeprowadzono dwa przesłuchania przed Komisją. Na przesłuchaniu w dniu 5 grudnia 2019 r. przeprowadzonym na wniosek współpracującego producenta eksportującego, grupy Hansol, jej powiązany importer w Unii, szereg użytkowników i przedstawiciele rządu koreańskiego podnieśli kwestie dotyczące unijnego rynku ciężkiego papieru termoczułego, szkody, związku przyczynowego, kwestii prawnych lub interesu Unii. Na przesłuchaniu w dniu 7 sty cznia 2020 r. przeprowadzonym na wniosek skarżącego skarżący i niektórzy z jego członków wypowiedzieli się na temat kwestii dotyczących szkody, związku przyczynowego i interesu Unii. W niniejszym rozporządzeniu zawarto stwierdzenia, które przedstawiono na powyższych przesłuchaniach.

1.3. Kontrola wyrywkowa

(7) W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania Komisja oznajmiła, że może dokonać kontroli wyrywkowej zainteresowanych stron zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

1.3.1. Kontrola wyrywkowa producentów unijnych

(8) W zawiadomieniu o wszczęciu Komisja stwierdziła, że podjęła decyzję o objęciu dochodzeniem tylko rozsądnie ograniczonej liczby producentów unijnych, dokonując kontroli wyrywkowej, oraz że tymczasowo wybrała próbę producentów unijnych. Komisja dokonała wstępnego doboru próby na podstawie produkcji i wielkości sprzedaży w Unii zgłoszonej przez producentów unijnych w kontekście analizy sytuacji przeprowadzonej przed wszczęciem postępowania. Dobrana w ten sposób wstępna próba składała się z trzech producentów unijnych w dwóch różnych państwach członkowskich, którzy - zgodnie z dostępnymi informacjami - odpowiadają za około 58,2 % szacowanej łącznej produkcji w Unii i 57,5 % łącznej sprzedaży w Unii. Komisja dołączyła do akt szczegółowe informacje dotyczące tego wstępnego doboru próby do wglądu dla zainteresowanych stron i wezwała zainteresowane strony do przedstawienia uwag.

(9) Dwie zainteresowane strony przedłożyły uwagi dotyczące wstępnego doboru próby. Skarżący wyraził pełną akceptację zaproponowanej próby. Producent eksportujący Hansol Paper Co., Ltd. stwierdził, że zaproponowana próba nie jest reprezentatywna, ponieważ w jej skład wchodzą dwa powiązane przedsiębiorstwa z tego samego państwa. Przedsiębiorstwo Hansol Paper Co., Ltd. stwierdziło również, że wstępnie dobrana próba nie obejmuje odpowiednio szerokiego obszaru geograficznego, i zaproponowało, aby do próby dołączyć przedsiębiorstwo Ricoh z siedzibą we Francji.

(10) Komisja stwierdziła, że dwaj producenci z siedzibą w Niemczech są największymi producentami produktu podobnego w Unii Europejskiej (razem odpowiadali za około 47 % łącznej produkcji i 44 % łącznej sprzedaży produktu podobnego w Unii w okresie objętym dochodzeniem) oraz że Niemcy są państwem o największej produkcji i największym skupieniu producentów produktu podobnego. Ponadto przedsiębiorstwo Ricoh stwierdziło, że choć popiera skargę, nie może współpracować w ramach dochodzenia.

(11) Potwierdzono zatem wstępną próbę składającą się z trzech producentów unijnych. Ostateczną próbę, która obejmowała przedsiębiorstwa Kanzan Spezialpapiere GmbH i Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH w Niemczech oraz przedsiębiorstwo Jujo Thermal Ltd. w Finlandii, uznano za próbę reprezentatywną dla przemysłu Unii.

1.3.2. Kontrola wyrywkowa importerów

(12) Aby podjąć decyzję co do konieczności przeprowadzenia kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby dokonać doboru próby, Komisja zwróciła się do importerów niepowiązanych o udzielenie informacji określonych w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.

(13) Dwóch importerów niepowiązanych dostarczyło wymagane informacje i wyraziło zgodę na włączenie ich do próby. Z uwagi na niewielką liczbę otrzymanych odpowiedzi Komisja zdecydowała, że kontrola wyrywkowa nie jest konieczna. Nie przedstawiono żadnych uwag do tej decyzji.

1.4. Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu

(14) Komisja zwróciła się do trzech producentów unijnych objętych próbą, dwóch niepowiązanych importerów, którzy wypełnili formularz kontroli wyrywkowej, oraz znanego producenta eksportującego z Korei, grupy Hansol, o wypełnienie odpowiednich kwestionariuszy udostępnionych online.

(15) W dniu 20 października 2019 r. producent eksportujący wniósł o zwolnienie z obowiązku wskazania trzech powiązanych przetwórców w załączniku I do głównego kwestionariusza. W świetle przekazanych informacji Komisja tymczasowo przychyliła się do wniosku w dniu 24 października 2019 r.

(16) Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu otrzymano od trzech producentów unijnych objętych próbą, jednego niepowiązanego importera, przedsiębiorstwa Ritrama S.p.A., producenta eksportującego Hansol Paper Co., Ltd. ("Hansol Paper") i jego powiązanego importera Hansol Europe B.V. ("Hansol Europe"). Ponadto odpowiedzi udzieliło dwóch użytkowników.

1.5. Wizyty weryfikacyjne

(17) Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszystkie informacje uznane za niezbędne do tymczasowego stwierdzenia dumpingu oraz określenia wynikającej z niego szkody oraz interesu Unii. Wizyty weryfikacyjne na podstawie art. 16 rozporządzenia podstawowego odbyły się na terenie następujących przedsiębiorstw/podmiotów:

a) producenci unijni:

- Jujo Thermal Ltd., Kauttua, Finlandia,

- Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH, Bielefeld, Niemcy,

- Kanzan Spezialpapiere GmbH, Düren, Niemcy;

b) producent eksportujący:

- Hansol Paper Co. Ltd, Seul i Seocheon-gun, Chungcheongnam-do, Republika Korei;

c) powiązany importer:

- Hansol Europe B.V., Hoofddorp, Niderlandy.

1.6. Prezentacja danych

(18) Z uwagi na ograniczoną liczbę stron, które dostarczyły jakiekolwiek dane, niektóre przedstawione poniżej dane liczbowe mają formę przedziałów dla zachowania ich poufności 3 .

1.7. Okres objęty dochodzeniem i okres badany

(19) Dochodzenie dotyczące dumpingu i powstałej szkody obejmowało okres od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. ("okres objęty dochodzeniem" lub "OD"). Analiza tendencji mających znaczenie dla oceny szkody objęła okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do końca okresu objętego dochodzeniem ("okres badany").

2. PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT PODOBNY

2.1. Produkt objęty postępowaniem

(20) Produktem objętym postępowaniem są niektóre rodzaje ciężkiego papieru termoczułego, tj. papier termoczuły o masie ponad 65 g/m2; sprzedawany w rolkach o szerokości 20 cm lub większej, wadze rolki wynoszącej 50 kg lub więcej (wraz z papierem) i średnicy rolki wynoszącej 40 cm lub więcej ("duże rolki"); z powłoką bazową lub bez niej z jednej lub z obu stron; powleczony termoczułą substancją (tj. mieszaniną formownika koloru i wywoływacza koloru, które mieszają się pod wpływem ciepła i tworzą obraz) po jednej lub obu stronach; oraz z warstwą zewnętrzną lub bez niej, pochodzący z Republiki Korei, obecnie objętego kodami CN ex 4809 90 00, ex 4811 59 00 i ex 4811 90 00 (kody TARIC 4809 90 00 20, 4811 59 00 20 i 4811 90 00 20) ("produkt objęty postępowaniem").

(21) Ciężki papier termoczuły jest papierem specjalistycznym. Posiada powłokę termoczułą, na której wskutek reakcji zachodzących pod wpływem ciepła generowanego przez drukarki z głowicami termicznymi powstaje obraz. Ciężki papier termoczuły wykorzystuje się głównie do produkcji etykiet samoprzylepnych na potrzeby handlu elektronicznego, biletów i metek.

(22) Ciężki papier termoczuły można produkować z kilkoma rodzajami wywoływacza: z wywoływaczami zawierającymi substancje (bis)fenolowe takie jak bisfenol A i bisfenol S (ciężki papier termoczuły zawierający (bis)fenol) lub z wywoływaczami, które nie zawierają fenoli (ciężki papier termoczuły bez zawartości fenoli). Niniejsze dochodzenie dotyczy wszystkich rodzajów tego papieru. Komisja odnotowuje jednak, że od dnia 2 stycznia 2020 r. ciężki papier termoczuły zawierający bisfenol A jest zabroniony w Unii 4 .

2.2. Produkt podobny

(23) W toku dochodzenia wykazano, że następujące produkty mają takie same podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne, a także te same podstawowe zastosowania:

- produkt objęty postępowaniem;

- produkt wytwarzany i sprzedawany na rynku krajowym Republiki Korei; oraz

- produkt wytwarzany i sprzedawany w Unii przez przemysł Unii.

(24) Komisja uznała zatem na tym etapie postępowania, że są to produkty podobne w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

3. DUMPING

3.1. Wartość normalna

(25) Okazało się, że przedsiębiorstwo Hansol Paper było jedynym producentem eksportującym produktu objętego postępowaniem w państwie, którego dotyczy postępowanie, w okresie objętym dochodzeniem.

(26) Komisja zbadała w pierwszej kolejności, czy łączna wielkość sprzedaży krajowej Hansol Paper była reprezentatywna, zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia podstawowego. Sprzedaż krajową uznaje się za reprezentatywną, jeśli łączna wielkość sprzedaży krajowej produktu podobnego niezależnym klientom na rynku krajowym na jednego producenta eksportującego stanowi co najmniej 5 % łącznej wielkości sprzedaży eksportowej produktu objętego postępowaniem do Unii w okresie objętym dochodzeniem. Na tej podstawie łączna sprzedaż produktu podobnego na rynku krajowym dokonana przez Hansol Paper była reprezentatywna.

(27) Następnie Komisja określiła te rodzaje produktu sprzedawane przez Hansol Paper na rynku krajowym, które były identyczne lub porównywalne z rodzajami produktu sprzedawanymi na wywóz do Unii z reprezentatywną sprzedażą krajową.

(28) W dalszej kolejności Komisja przeanalizowała, czy krajowa sprzedaż dokonywana przez Hansol Paper na rynku krajowym w przypadku każdego rodzaju produktu, który jest identyczny lub porównywalny z rodzajem produktu sprzedawanym na wywóz do Unii, była reprezentatywna zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia podstawowego. Sprzedaż krajowa danego rodzaju produktu jest reprezentatywna, jeżeli całkowita wielkość sprzedaży krajowej tego rodzaju produktu niezależnym klientom w okresie objętym dochodzeniem stanowi co najmniej 5 % całkowitej sprzedaży eksportowej identycznego lub porównywalnego rodzaju produktu do Unii. Komisja ustaliła, że wielkość sprzedaży jednego z rodzajów produktu (reprezentującego 25-45 % łącznej sprzedaży krajowej dokonywanej przez Hansol Paper na rynku krajowym) wynosiła poniżej 5 % całkowitej wielkości sprzedaży eksportowej do Unii. Konstrukcję wartości normalnej w odniesieniu do tego rodzaju produktu wyjaśniono w motywach 33-34 poniżej.

(29) Następnie Komisja określiła w odniesieniu do rodzaju produktu objętego postępowaniem udział sprzedaży z zyskiem niezależnym klientom na rynku krajowym w okresie objętym dochodzeniem, by móc zdecydować, czy do obliczenia wartości normalnej zgodnie z art. 2 ust. 4 rozporządzenia podstawowego należy zastosować rzeczywistą sprzedaż krajową.

(30) Wartość normalna opiera się na rzeczywistej cenie krajowej każdego rodzaju produktu niezależnie od tego, czy sprzedaż ta jest dokonywana z zyskiem, jeżeli:

a) wielkość sprzedaży danego rodzaju produktu, sprzedawanego po cenie sprzedaży netto równej obliczonym kosztom produkcji lub wyższej od nich, stanowi ponad 80 % łącznej wielkości sprzedaży tego rodzaju produktu; oraz

b) średnia ważona cena sprzedaży tego rodzaju produktu jest równa jednostkowym kosztom produkcji lub od nich wyższa.

(31) W tym przypadku wartość normalna jest średnią ważoną cen całej sprzedaży krajowej tego rodzaju produktu w okresie objętym dochodzeniem.

(32) Za wartość normalną przyjmuje się rzeczywistą cenę krajową danego rodzaju produktu wyłącznie dla krajowej sprzedaży z zyskiem w okresie objętym dochodzeniem, jeżeli:

a) wielkość sprzedaży z zyskiem tego rodzaju produktu odpowiada nie więcej niż 80 % łącznej wielkości sprzedaży tego rodzaju; lub

b) średnia ważona cena tego rodzaju produktu jest niższa od jednostkowych kosztów produkcji.

(33) Analiza sprzedaży krajowej wykazała, że 60-80 % 5  całkowitej sprzedaży krajowej rodzaju produktu, który jest identyczny lub porównywalny z rodzajem produktu sprzedawanym na wywóz do Unii, przyniosło zysk, a średnia ważona cena sprzedaży była wyższa od kosztów produkcji. W związku z tym wartość normalną obliczono jako średnią ważoną wyłącznie sprzedaży z zyskiem.

(34) W odniesieniu do tych rodzajów produktu, w przypadku których sprzedaż produktu podobnego nie miała miejsca lub była niedostateczna w reprezentatywnych ilościach na rynku krajowym, Komisja skonstruowała wartość normalną zgodnie z art. 2 ust. 3 i 6 rozporządzenia podstawowego.

(35) Wartość normalną skonstruowano poprzez dodanie do średniego kosztu produkcji produktu podobnego wytwarzanego przez współpracujących producentów eksportujących w okresie objętym dochodzeniem następujących elementów:

a) średniej ważonej kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych poniesionych przez współpracujących producentów eksportujących przy krajowej sprzedaży produktu podobnego w zwykłym obrocie handlowym w okresie objętym dochodzeniem; oraz

b) średniej ważonej zysku osiąganego przez współpracujących producentów eksportujących z tytułu krajowej sprzedaży produktu podobnego w zwykłym obrocie handlowym w okresie objętym dochodzeniem.

3.2. Cena eksportowa

(36) Przedsiębiorstwo Hansol Paper prowadziło wywóz do Unii albo bezpośrednio na rzecz niezależnych klientów, albo pośrednio poprzez przedsiębiorstwo Hansol Europe, powiązanego importera w Unii.

(37) W odniesieniu do sprzedaży produktu objętego postępowaniem bezpośrednio niezależnym klientom w Unii cena eksportowa została ustalona na podstawie cen faktycznie zapłaconych lub należnych za produkt objęty dochodzeniem przy jego wywozie do Unii, zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia podstawowego.

(38) W przypadku sprzedaży produktu objętego postępowaniem do Unii za pośrednictwem przedsiębiorstwa Hansol Europe działającego w charakterze importera cena eksportowa została ustalona na podstawie ceny, po której produkt przywieziony został po raz pierwszy odsprzedany niezależnym klientom w Unii, zgodnie z art. 2 ust. 9 rozporządzenia podstawowego. Cenę sprzedaży przez stronę powiązaną klientom niepowiązanym skorygowano do ceny ex-works, odejmując w stosownych przypadkach koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne strony powiązanej, rozsądną kwotę zysku i koszty transportu.

(39) W odniesieniu do stosowanej marży zysku Komisja, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów unijnych 6 , nie zastosowała marży zysku przedsiębiorstwa powiązanego, gdyż uznaje się ją za niewiarygodną. Wyłącznie jeden podmiot wypełnił kwestionariusz dla importerów niepowiązanych w Unii i zgodził się na ujawnienie marży zysku, którą uzyskał z działalności związanej z produktem objętym postępowaniem. W związku z tym zysk osiągnięty przez Hansol Europe zastąpiono tymczasowo marżą zysku tego podmiotu.

3.3. Porównanie

(40) Komisja porównała wartość normalną i cenę eksportową na podstawie ceny ex-works.

(41) W przypadkach uzasadnionych potrzebą zapewnienia obiektywnego porównania Komisja dostosowała wartość normalną lub cenę eksportową, uwzględniając różnice mające wpływ na ceny i ich porównywalność, zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego. Wartość normalną dostosowano z uwzględnieniem kosztów transportu, kosztów pakowania i kosztów kredytów. Uwzględniono cenę eksportową przeładunku, załadunku i koszty powiązane, koszty transportu, ubezpieczenia i pakowania, koszty kredytów, opłaty bankowe, prowizje i rabaty na koniec roku, o ile uznano je za zasadne, dokładne i poparte zweryfikowanymi dowodami.

3.4. Margines dumpingu

(42) Komisja porównała średnią ważoną wartość normalną danego rodzaju produktu podobnego ze średnią ważoną ceną eksportową odpowiedniego rodzaju produktu objętego postępowaniem, zgodnie z art. 2 ust. 11 i 12 rozporządzenia podstawowego.

(43) Na tej podstawie wyliczono tymczasowy średni ważony margines dumpingu dla jedynego współpracującego producenta eksportującego, wyrażony jako wartość procentowa ceny CIF na granicy Unii przed ocleniem, wynoszący 22,3 %.

(44) W odniesieniu do ewentualnych pozostałych producentów eksportujących z Republiki Korei Komisja określiła margines dumpingu na podstawie dostępnych faktów, zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego. W tym celu Komisja określiła poziom współpracy producentów eksportujących. Poziom współpracy to wielkość wywozu współpracujących producentów eksportujących do Unii wyrażona jako odsetek łącznej wielkości wywozu - określonej w statystykach Eurostatu dotyczących przywozu - z państwa, którego dotyczy postępowanie, do Unii.

(45) Poziom współpracy w tym przypadku jest wysoki, ponieważ wywóz przedsiębiorstwa Hansol Paper stanowił 100 % całego wywozu z państwa, którego dotyczy postępowanie, do Unii w okresie objętym dochodzeniem. Na tej podstawie Komisja postanowiła ustalić rezydualny margines dumpingu na takim samym poziomie jak w przypadku współpracującego producenta eksportującego.

(46) Tymczasowe marginesy dumpingu, wyrażone jako wartość procentowa ceny CIF na granicy Unii przed ocleniem, są następujące:

PrzedsiębiorstwoTymczasowy margines dumpingu
Hansol Paper Co., Ltd22,3 %
Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa22,3 %

4. SZKODA

4.1. Definicja przemysłu Unii i produkcji unijnej

(47) Produkt podobny był wytwarzany w okresie objętym dochodzeniem przez siedmiu znanych producentów w Unii. Producenci ci reprezentują przemysł Unii w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia podstawowego.

(48) Zgodnie z ustaleniami całkowita produkcja unijna w okresie objętym dochodzeniem wyniosła około 214 227 ton. Komisja ustaliła tę wartość na podstawie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu przedłożonej przez skarżącego, zweryfikowanej z odpowiedziami na pytania zawarte w kwestionariuszu przedłożonymi przez poszczególnych producentów unijnych objętych próbą. Jak wskazano w motywach 8 i 11, do próby wybrano trzech producentów unijnych, którzy odpowiadają za 58,2 % całkowitej produkcji produktu podobnego w Unii.

4.2. Konsumpcja w Unii

(49) Komisja ustaliła wielkość konsumpcji w Unii na podstawie sprzedaży w Unii przez przemysł Unii, przedstawionych przez skarżącego szacunkowych wielkości przywozu ciężkiego papieru termoczułego z innych państw oraz wielkości sprzedaży jedynego koreańskiego producenta eksportującego w Unii podanej w odpowiedzi tego producenta na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(50) Konsumpcja w Unii kształtowała się następująco:

Tabela 1

Konsumpcja w Unii (w tonach)

201620172018OD
Łączna konsumpcja w Unii178 000 - 184 000182000 - 188000188 000 - 192 000180 000 - 186 000
Indeks100102105101
Źródło: Objęci próbą producenci unijni, producent eksportujący, skarga i Eurostat.

(51) W okresie badanym konsumpcja w Unii nieznacznie wzrosła o 1 %. W latach 2016-2018 wzrosła o 5 %, a następnie spadła o 4 % w okresie objętym dochodzeniem.

4.3. Przywóz z państwa, którego dotyczy postępowanie

4.3.1. Wielkość i udział w rynku przywozu z państwa, którego dotyczy postępowanie

(52) Komisja określiła wielkość przywozu na podstawie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu przedłożonej przez jedynego koreańskiego producenta eksportującego. Udział w rynku przywozu został ustalony poprzez porównanie wielkości przywozu z konsumpcją w Unii.

(53) Przywóz do Unii z państwa, którego dotyczy postępowanie, kształtował się następująco:

Tabela 2

Wielkość przywozu (w tonach) i udział w rynku

201620172018OD
Wielkość przywozu z państwa, którego dotyczy postępowanie (tony)9 500 - 115006 500 - 8 50015 500 - 17 50018 500 - 20 500
Indeks10069155183
Udział w rynku (%)5,5-6,53,5-4,58-910-11
Indeks10068149180
Źródło: Producent eksportujący.

(54) Ogółem w okresie badanym przywóz z Korei wzrósł o 83 %. Przywóz z Republiki Korei spadł o 31 % w 2017 r., a następnie wzrósł znacznie (o 165 %) w okresie od 2017 r. do okresu objętego dochodzeniem. Ogółem udział w rynku takiego przywozu wzrósł o 80 % na przestrzeni całego okresu, a największy wzrost odnotowano w okresie od 2017 r. do okresu objętego dochodzeniem (+ 165 %).

4.3.2. Ceny przywozu z państwa, którego dotyczy postępowanie, oraz podcięcie cenowe

(55) Komisja określiła ceny importowe na podstawie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu przedłożonej przez producenta eksportującego.

(56) Średnia ważona cena przywozu do Unii z państwa, którego dotyczy postępowanie, kształtowała się następująco:

Tabela 3

Ceny importowe (EUR/t)

201620172018OD
Średnie ceny towarów przywożonych z Korei1 050 - 11501 000 - 1 1001 180 - 12801 420 - 1520
Indeks10095112134
Źródło: Producent eksportujący.

(57) Ceny towarów przywożonych z państwa, którego dotyczy postępowanie, wzrosły gwałtownie w 2018 r. o 17 punktów procentowych w porównaniu z rokiem poprzednim, a w całym okresie badanym - łącznie o 34 %.

(58) Komisja określiła podcięcie cenowe w okresie objętym dochodzeniem przez porównanie:

- średnich ważonych cen przywozu poszczególnych rodzajów produktu, dokonywanego przez współpracującego producenta eksportującego z państwa, którego dotyczy postępowanie, na rzecz pierwszego niezależnego klienta na rynku unijnym, ustalonych na podstawie kosztu, ubezpieczenia i frachtu (CIF) z odpowiednimi dostosowaniami uwzględniającymi koszty ponoszone po przywozie, oraz

- odpowiednich średnich ważonych cen sprzedaży poszczególnych rodzajów produktu stosowanych przez objętych próbą producentów unijnych wobec niepowiązanych klientów na rynku unijnym, dostosowanych do poziomu cen ex-works.

(59) Porównania cen dokonano z rozróżnieniem na rodzaje produktu w odniesieniu do transakcji na tym samym poziomie handlu, w razie konieczności odpowiednio skorygowanych oraz po odliczeniu bonifikat i rabatów. Wynik porównania wyrażono jako odsetek hipotetycznych obrotów objętych próbą producentów unijnych w okresie objętym dochodzeniem. Pokazywał on średni ważony margines podcięcia cenowego wynoszący 11,1 % w przypadku przywozu z państwa, którego dotyczy postępowanie. W przypadku około 99,4 % wielkości przywozu stwierdzono podcięcie cenowe.

4.4. Sytuacja gospodarcza przemysłu Unii

4.4.1. Uwagi ogólne

(60) Zgodnie z art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego ocena wpływu przywozu towarów po cenach dumpingowych na przemysł Unii obejmowała ocenę wszystkich wskaźników ekonomicznych oddziałujących na stan przemysłu Unii w okresie badanym.

(61) Jak wspomniano w motywie 11, w celu ustalenia ewentualnej szkody poniesionej przez przemysł Unii dokonano kontroli wyrywkowej.

(62) W celu określenia szkody Komisja wprowadziła rozróżnienie między makroekonomicznymi i mikroekonomicznymi wskaźnikami szkody. Komisja oceniła wskaźniki makroekonomiczne na podstawie danych przedstawionych w odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu udzielonej przez skarżącego. Dane te dotyczyły wszystkich producentów unijnych. Komisja oceniła wskaźniki mikroekonomiczne na podstawie danych przedstawionych w odpowiedziach na pytania zawarte w kwestionariuszu udzielonych przez objętych próbą producentów unijnych. Oba zestawy danych uznano za reprezentatywne dla sytuacji gospodarczej przemysłu Unii.

(63) Do wskaźników makroekonomicznych zalicza się produkcję, moce produkcyjne, wykorzystanie mocy produkcyjnych, wielkość sprzedaży, udział w rynku, wzrost, zatrudnienie, wydajność oraz wielkość marginesu dumpingu.

(64) Do wskaźników mikroekonomicznych zalicza się średnie ceny jednostkowe, koszty jednostkowe, koszty pracy, zapasy, rentowność, przepływy środków pieniężnych, inwestycje, zwrot z inwestycji i zdolność do pozyskania kapitału.

4.4.2. Wskaźniki makroekonomiczne

4.4.2.1. Produkcja, moce produkcyjne i wykorzystanie mocy produkcyjnych

(65) Całkowita produkcja unijna, moce produkcyjne i wykorzystanie mocy produkcyjnych kształtowały się w okresie badanym następująco:

Tabela 4

Produkcja, moce produkcyjne i wykorzystanie mocy produkcyjnych

201620172018OD
Wielkość produkcji (w tonach)219069228 616221 717214227
Indeks10010410198
Moce produkcyjne (jednostka miary)380906375 058391 499404 863
Indeks10098103106
Wykorzystanie mocy produkcyjnych (%)58615753
Indeks1001069892
Źródło: Odpowiedzi udzielone przez skarżącego na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(66) Produkcja ciężkiego papieru termoczułego jest działalnością o wysokich kosztach stałych. W okresie badanym wielkość produkcji przemysłu Unii spadła o 2 %, a od 2017 r. odnotowała jeszcze większy spadek - o 6 punktów procentowych. Moce produkcyjne wzrosły o 6 %. Obniżenie wskaźnika wykorzystania mocy produkcyjnych o 8 % na przestrzeni całego okresu wiąże się ze współistnieniem dwóch zjawisk, tj. spadku wielkości produkcji i wzrostu mocy produkcyjnych.

4.4.2.2. Wielkość sprzedaży i udział w rynku

(67) Wielkość sprzedaży i udział przemysłu Unii w rynku kształtowały się w okresie badanym następująco:

Tabela 5

Wielkość sprzedaży i udział w rynku

201620172018OD
Wielkość sprzedaży na rynku unijnym (tony)150 000 - 160 000170000 - 180000160 000 - 170 000150 000 - 160 000
Indeks10010910498
Udział w rynku (%)85-9090-9585-9080-85
Indeks1001079997
Źródło: Kwestionariusze dotyczące szkody i informacje przedstawione przez skarżącego.

(68) Chociaż wielkość sprzedaży przemysłu Unii była w 2017 r. o 9 % większa niż w 2016 r., to w późniejszym czasie odnotowywano jej stały spadek - w okresie badanym zmniejszyła się o 2 % równolegle ze spadkiem wielkości produkcji.

(69) W okresie badanym zarejestrowano podobną tendencję w przypadku udziału przemysłu Unii w wielkości sprzedaży. Zmniejszył się on o 3 %.

4.4.2.3. Wzrost

(70) W okresie badanym konsumpcja w Unii nieznacznie wzrosła (o 1 %), natomiast wielkość sprzedaży przemysłu Unii nieznacznie spadła (o 2 %). Przemysł Unii odnotował utratę udziału w rynku, w przeciwieństwie do przywozu z państwa, którego dotyczy postępowanie, którego udział w rynku w okresie badanym znacznie wzrósł, obejmując cały wzrost konsumpcji.

4.4.2.4. Zatrudnienie i wydajność

(71) Zatrudnienie i wydajność kształtowały się w okresie badanym następująco:

Tabela 6

Zatrudnienie i wydajność

201620172018OD
Liczba pracowników1 2131 2411 2241 232
Indeks100102101102
Wydajność (w tonach na pracownika)181184181174
Indeks10010210096
Źródło: Informacje przedstawione przez skarżącego.

(72) W całym okresie badanym poziom zatrudnienia w przemyśle Unii utrzymywał się na stosunkowo stałym poziomie, odnotowując lekki wzrost o 2 %. Przyczyną tej tendencji jest ciągłość procesu produkcji ciężkiego papieru termoczułego, która jest w dużym zakresie zautomatyzowana, ciągła i wysoce zracjonalizowana. Produkcja papieru termo- czułego wymaga pokrycia wysokich kosztów stałych. Nie można łatwo zatrzymać pracy maszyn bez znacznego wpływu na proces produkcji. W związku z tym producenci nie ograniczają liczby pracowników pracujących przy danej maszynie, lecz przenoszą produkcję na inny rodzaj papieru. W związku z tym poziom zatrudnienia dotyczy produkcji różnych rodzajów papieru i jest dzielony między te rodzaje. Przemysł Unii podejmował próby utrzymania miejsc pracy pomimo zmniejszającej się rentowności.

4.4.2.5. Wielkość marginesu dumpingu

(73) Margines dumpingu znacznie przekraczał poziom de minimis. Wpływ wielkości rzeczywistego marginesu dumpingu na przemysł Unii nie był nieznaczny, jeżeli weźmie się pod uwagę rosnącą wielkość przywozu z państwa, którego dotyczy postępowanie.

4.4.3. Wskaźniki mikroekonomiczne

4.4.3.1. Ceny i czynniki wpływające na ceny

(74) Średnie ważone jednostkowe ceny sprzedaży stosowane przez objętych próbą producentów unijnych wobec niepowiązanych klientów w Unii kształtowały się w okresie badanym następująco:

Tabela 7

Ceny sprzedaży w Unii

201620172018OD
Średnia jednostkowa cena sprzedaży ex-works klientom niepowiązanym w Unii (EUR/t)1 800 - 18101 825 - 18351 985 - 19952 060 - 2 070
Indeks100101110114
Jednostkowy koszt produkcji exworks (EUR/t)1 530 - 1 5401 600 - 16101 845 - 18551 880 - 1890
Indeks100105120123
Źródło: Producenci unijni objęci próbą.

(75) W okresie badanym średnie jednostkowe ceny sprzedaży wzrosły o 14 %, a jednostkowe koszty produkcji - o 23 %. Ten wzrost kosztów produkcji wynikał głównie ze wzrostu kosztów chemicznego leukobarwnika ("ODB2"), który nakłada się na powłokę w procesie produkcji ciężkiego papieru termoczułego. Tymczasowe zamknięcia zakładów produkujących ODB2 w Chińskiej Republice Ludowej ("ChRL") pod koniec 2017 r. i w 2018 r. spowodowały poważne braki tej substancji chemicznej na całym świecie. W rezultacie ceny produkcji gwałtownie wzrastały w czwartym kwartale 2017 r. i przez cały 2018 r., co miało wpływ na okres objęty dochodzeniem.

(76) Różnica między średnią jednostkową ceną sprzedaży a jednostkowym kosztem produkcji pokazuje, że przemysł Unii nie był w stanie w całości zrekompensować wzrostu kosztów produkcji z uwagi na presję cenową, która wynikała z przywozów z Korei po cenach dumpingowych.

4.4.3.2. Koszty pracy

(77) Średnie koszty pracy objętych próbą producentów unijnych kształtowały się w okresie badanym następująco:

Tabela 8

Średnie koszty pracy na pracownika

201620172018OD
Średnie koszty pracy na pracownika (w EUR)55 000 - 56 00057000 - 58 00056 500 - 57 50057 000 - 58 000
Indeks100104103104
Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu udzielone przez producentów unijnych objętych próbą.

(78) Średnie koszty pracy na pracownika producentów unijnych objętych próbą wzrosły w okresie badanym o 4 %. Koszty pracy na pracownika wzrosły zwłaszcza w 2017 r., kiedy zwiększyła się produkcja i wydajność.

4.4.3.3. Zapasy

(79) Stan zapasów objętych próbą producentów unijnych kształtował się w okresie badanym następująco:

Tabela 9

Zapasy

201520162017OD
Stan zapasów na koniec okresu sprawozdawczego (tony)13100 - 13 20014 350 - 14 45013 800 - 13 90015 650 - 15 750
Indeks100110105119
Stan zapasów na koniec okresu sprawozdawczego jako odsetek produkcji (%)9,5-10,510,5-11,510-1112-13
Indeks100107105122
Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu udzielone przez producentów unijnych objętych próbą.

(80) W okresie badanym stan zapasów przemysłu Unii na koniec okresu sprawozdawczego wzrósł istotnie, tj. o 19 % w okresie objętym dochodzeniem w porównaniu z 2016 r.

4.4.3.4. Rentowność, przepływy środków pieniężnych, inwestycje, zwrot z inwestycji i zdolność do pozyskania kapitału

(81) Rentowność, przepływy środków pieniężnych, inwestycje i zwrot z inwestycji objętych próbą producentów unijnych kształtowały się w okresie badanym następująco:

Tabela 10

Rentowność, przepływy środków pieniężnych, inwestycje i zwrot z inwestycji

201620172018OD
Rentowność sprzedaży klientom niepowiązanym w Unii (w % obrotu ze sprzedaży)8-115-82-52-5
Indeks100703631
Przepływy środków pieniężnych (w EUR)28 000 000 - 30 000 00016 500000 - 18 500 0004000000 - 5 000 0002 000 000 - 3 000 000
Indeks10061168
Inwestycje (EUR)2 500 000 - 3 000 0003000000 - 3 500 0005000000 - 5 500 0006 500000 - 7 000 000
Indeks100119176237
Zwrot z inwestycji (%)48-5230-347-1116-20
Indeks100641835
Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi producentów unijnych objętych próbą na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(82) Komisja określiła rentowność objętych próbą producentów unijnych, wyrażając zysk netto przed opodatkowaniem ze sprzedaży produktu podobnego klientom niepowiązanym w Unii jako odsetek obrotów z tej sprzedaży. W okresie badanym rentowność drastycznie spadła, tj. o prawie 70 %, ponieważ przemysł nie był w stanie zrekompensować coraz większego kosztu produkcji podwyżką cen sprzedaży. Znaczna presja cenowa wywierana na przemysł Unii w wyniku zwiększania przywozu z Korei, w szczególności w okresie od 2017 r. do okresu objętego dochodzeniem, nie pozwoliła przemysłowi Unii na czerpanie korzyści z powolnego wzrostu konsumpcji w Unii.

(83) Przepływy środków pieniężnych netto to zdolność producentów unijnych do samofinansowania swojej działalności. W przypadku przepływów środków pieniężnych netto odnotowano głęboką tendencję spadkową, głównie ze względu na spadającą rentowność.

(84) Poziom rocznych inwestycji - również w odniesieniu do produktów innych niż ciężki papier termoczuły - wzrósł w okresie badanym o 137 %. Zwiększony poziom inwestycji nie przełożył się jednak na odpowiednie zwiększenie mocy produkcyjnych w zakresie ciężkiego papieru termoczułego (zob. tabela 4). Inwestycje w produkcję ciężkiego papieru termoczułego miały na celu jedynie utrzymanie istniejących mocy produkcyjnych i odpowiednią wymianę niezbędnych aktywów produkcyjnych. Produkcja ciężkiego papieru termoczułego jest branżą zasobochłonną. Przemysł Unii musi regularnie wymieniać zużyte lub nienadające się do wykorzystania maszyny. Wyłącznie jeden producent unijny inwestował w dodatkowe moce produkcyjne w postaci nowej linii produkcyjnej (maszyny wytwarzające papier i do powlekania), która ma być wykorzystywana głównie do produkcji innych produktów niż ciężki papier termoczuły.

(85) Łączny poziom inwestycji był niewielki w porównaniu z łącznym kosztem budowy nowej linii produkcyjnej. W przedsiębiorstwach objętych próbą poziom inwestycji był niższy niż stopa amortyzacji. W decyzji w sprawie lekkiego papieru termoczułego 7  Komisja uznała, że "mimo że inwestycje wzrosły dwukrotnie, całkowity poziom inwestycji pozostał ograniczony, w szczególności biorąc pod uwagę fakt, że, na przykład, wartość nowej linii produkcyjnej LWTP szacuje się na 120 mln EUR". Ponieważ ciężki papier termoczuły produkuje się na tych samych maszynach co lekki papier termoczuły i ponieważ ogólne poziomy inwestycji w produkcję ciężkiego papieru termo- czułego były niższe niż poziomy odnotowane w toku dochodzenia prowadzonego przez Komisję w sprawie lekkiego papieru termoczułego (w okresie objętym dochodzeniem inwestycje w produkcję ciężkiego papieru termoczu- łego wynosiły 6,5-7,0 mln EUR w porównaniu z inwestycjami w produkcję lekkiego papieru termoczułego wynoszącymi 4,5-9,0 mln EUR w 2015 r., tj. w okresie objętym dochodzeniem w sprawie lekkiego papieru termo- czułego), można stwierdzić, że poziom inwestycji przemysłu Unii był szkodliwie niski.

(86) Zwrot z inwestycji to procentowy stosunek zysku do wartości księgowej netto inwestycji. W okresie badanym wykazał on tendencję spadkową, co odzwierciedla tendencję dotyczącą rentowności i przepływów środków pieniężnych. Ogółem producenci objęci próbą utrzymywali inwestycje na poziomie niezbędnym do dalszego prowadzenia działalności.

4.4.4. Wnioski dotyczące szkody

(87) Szkoda poniesiona w okresie badanym przez przemysł Unii była istotna i oczywista w zakresie wskaźników szkody związanych z ceną, takich jak rentowność lub przepływ środków pieniężnych.

(88) Ponadto jeżeli chodzi o wskaźniki szkody dotyczące wielkości, wielkość sprzedaży i udział producentów unijnych w rynku spadły od 2017 r. o 10 punktów procentowych, w związku z czym wielkość sprzedaży była w okresie objętym dochodzeniem jeszcze niższa niż w 2016 r. W okresie badanym jedyny koreański eksporter był w stanie natomiast niemal podwoić swój wywóz i istotnie zwiększył swój udział w rynku - o prawie 5 punktów procentowych. Wzrost w okresie od 2017 r. do okresu objętego dochodzeniem był szczególnie widoczny. Koreański eksporter niemal potroił swój wywóz i udział w rynku. Wskutek coraz większego przywozu towarów po cenach dumpingowych sytuacja przemysłu Unii znacznie się pogorszyła.

(89) Trudności w pozyskiwaniu kapitału wywierały presję na zdolność do inwestowania w nowe i innowacyjne procesy produkcji ciężkiego papieru termoczułego. W okresie badanym przemysł Unii przeprowadzał inwestycje na minimalnym niezbędnym poziomie, aby unowocześniać i wymieniać przestarzałe urządzenia oraz wdrażać usprawnienia techniczne wymagane przepisami w zakresie ochrony środowiska. Mimo iż w okresie badanym przemysł Unii podjął konkretne działania w celu optymalizacji procesów wewnętrznych w celu poprawy jego ogólnych wyników, jego sytuacja w zakresie rentowności i straty udziału w rynku znacznie się pogorszyła.

(90) W związku z powyższym Komisja stwierdziła na tym etapie, że przemysł Unii poniósł istotną szkodę w rozumieniu art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego.

5. ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY

(91) Zgodnie z art. 3 ust. 6 rozporządzenia podstawowego Komisja zbadała, czy przywóz po cenach dumpingowych z państwa, którego dotyczy postępowanie, spowodował istotną szkodę dla przemysłu Unii. Zgodnie z art. 3 ust. 7 rozporządzenia podstawowego Komisja zbadała także, czy inne znane czynniki mogły w tym samym czasie również spowodować szkodę dla przemysłu Unii. Komisja dopilnowała, aby wszelkie szkody spowodowane przez inne czynniki niż przywóz po cenach dumpingowych z państwa, którego dotyczy postępowanie, nie były łączone z tym przywozem. Do tych czynników należą: przywóz z innych państw trzecich, wyniki wywozu przemysłu Unii, wzrost cen surowców, domniemana niezdolność przemysłu Unii do zaspokojenia popytu na produkty niezawierające bisfenolu A ("niezawierające BPA") oraz konkurencja producentów unijnych na rynku wewnętrznym.

5.1. Wpływ przywozu towarów po cenach dumpingowych

(92) Istnieje wyraźna korelacja między wzrostem przywozu z Korei a coraz gorszą sytuacją przemysłu Unii. W całym okresie badanym przywóz z Korei zmniejszył się o 83 %. Znaczący wzrost udziału w rynku przywozu z Korei był wyraźnie szkodliwy dla przemysłu Unii, którego udział w rynku spadł o 3 % w całym okresie badanym i o 10 % od 2017 r.

(93) Ceny koreańskie stale utrzymywały się na poziomie dużo niższym od cen unijnych. Ceny przywozu z Korei podcięły ceny przemysłu Unii, przy czym margines podcięcia cenowego wyniósł w okresie objętym dochodzeniem 11,1 %. Przemysł Unii nie był w stanie uwzględnić wzrostu kosztu produkcji w unijnych cenach sprzedaży, co świadczy o presji cenowej wywieranej przez przywóz objęty postępowaniem. Sytuacja ta miała istotny wpływ na rentowność przemysłu Unii, która spadła do bardzo niskiego poziomu w okresie objętym dochodzeniem.

(94) W związku z wyraźnie wykazaną zbieżnością w czasie między nieustannie zwiększającym się poziomem przywozu towarów po cenach dumpingowych, co do których ustalono, że podcinały unijne ceny, z jednej strony, a stagnacją wielkości sprzedaży, utratą udziału w rynku i malejącą rentownością przemysłu Unii z drugiej strony, stwierdza się, że przywóz towarów po cenach dumpingowych był przyczyną zaistniałej szkody poniesionej przez przemysł Unii.

5.2. Wpływ pozostałych czynników

5.2.1. Przywóz z innych państw trzecich

(95) Wielkość przywozu z pozostałych państw trzecich kształtowała się w okresie badanym następująco:

Tabela 11

Przywóz z innych państw trzecich

201620172018OD
Ogółem z państw trzecich z wykluczeniem państwa, którego dotyczy postępowanieWielkość (w tonach)12 000 - 13 0004 000 - 5 0008 000 - 9 0008 000 - 9 000
Indeks100386969
Udział w rynku (%)6,5-7,52-34-54-5
Indeks100386668
Średnia cena1 800 - 1 9001 600 - 1 7001 700 - 1 8002 000 - 2 100
Indeks1009297113
Źródło: Skarga, oszacowania Eurostatu i Komisji.

(96) Jeżeli chodzi o lata przed okresem objętym dochodzeniem, wielkości przywozu z państw trzecich były oparte na skardze. W przypadku okresu objętego dochodzeniem wielkości te obliczono poprzez pomnożenie danych z 2018 r. uwzględnionych w skardze przez wariancję między 2018 r. i okresem objętym dochodzeniem (-0,1 %) z danych Eurostatu w odniesieniu do kodów CN 4809 90 00, 4811 59 00 i 4811 90 00. W całym okresie badanym cena opierała się na danych Eurostatu, gdzie jako najbliższy wskaźnik przyjęto zróżnicowanie koreańskich cen między produktem objętym postępowaniem i pozostałymi produktami objętymi tymi samymi kodami CN. W związku z tym dokonano dostosowania na podstawie stosunku cen między cenami Eurostatu dla Korei a faktycznymi cenami sprzedaży koreańskiego producenta eksportującego.

(97) W okresie badanym wielkość przywozu z innych państw trzecich spadła o 31 %, a ich udział w rynku przywozu do Unii - o 32 %. Przywóz ten odbywał się po cenach nieznacznie niższych niż ceny sprzedaży przemysłu Unii, ale dużo wyższych niż średnia cena stosowana przez koreańskiego eksportera. W związku z tym przywóz z innych państw trzecich również ucierpiał w wyniku wzrostu przywozu z Korei.

(98) Producent eksportujący twierdził, że przywóz z ChRL przyczyniłby się do spadku cen i pogorszyłby presję na obniżenie cen już wywołaną agresywną polityką cenową określonych producentów unijnych. Przywóz z ChRL znajdował się na bardzo niskim poziomie, w zakresie 1 500-2 500 ton w 2018 r. 8 . Udział w rynku tego przywozu oszacowano na około 1 % konsumpcji w Unii. Dla porównania przywóz z Korei, jak potwierdzono, mieścił się w tamtym roku w przedziale 15 500-17 500 ton. Przy takich niskich poziomach przywóz z Chin nie miał zauważalnego wpływu na sytuację przemysłu Unii w okresie badanym. Ponadto ceny tego przywozu do Unii obliczone zgodnie z metodą opisaną w motywie 96 były o wiele wyższe niż ceny przywozu z Korei i na poziomie zbliżonym do cen przemysłu Unii.

(99) W związku z tym stwierdzono tymczasowo, że nie jest prawdopodobne, by przywóz z państw trzecich wyrządzał szkodę producentom unijnym oraz że nie osłabia on związku przyczynowego między przywozem towarów po cenach dumpingowych a szkodą poniesioną przez przemysł Unii.

5.2.2. Wyniki wywozu przemysłu Unii

(100) Wielkość wywozu (sprzedaż niepowiązana) przemysłu Unii kształtowała się w okresie badanym następująco:

Tabela 12

Wyniki wywozu przemysłu Unii

201620172018OD
Wielkość wywozu (tony)38 59139 54536 23433 336
Indeks1001029486
Średnia cena (EUR/t)1 650 - 1 7501 650 - 1 7501 800 - 1 9001 950 - 2 050
Indeks10099107116
Źródło: Oszacowania przedstawione przez skarżącego oraz zweryfikowane odpowiedzi producentów unijnych objętych próbą na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(101) W okresie badanym wielkość wywozu przemysłu Unii do klientów niepowiązanych spadła o 14 %. Ceny wzrosły o 16 %. Udział wywozu w łącznej wielkości sprzedaży przemysłu Unii spadł w okresie badanym o około 10 % do poziomu 17,7 % w okresie objętym dochodzeniem. Wpływ wyników wywozu przemysłu Unii był zatem jedynie ograniczony.

(102) Tymczasowo stwierdzono zatem, że wyniki wywozu przemysłu Unii nie mogły mieć istotnego wpływu na szkodę poniesioną przez przemysł Unii oraz że nie osłabiają one związku przyczynowego między przywozem towarów po cenach dumpingowych a szkodą poniesioną przez przemysł Unii.

5.2.3.Wzrost cen surowców

(103) Tymczasowe zamknięcia zakładów produkcyjnych w ChRL w 2017 r. i 2018 r. wywołały poważne braki surowca chemicznego - ODB2, pod koniec 2017 r. i w 2018 r. Ceny ODB2 wzrosły o około 500 % między wrześniem 2017 r., gdy zamknięto pierwsze chińskie zakłady, a początkiem 2018 r. W zależności od klasy konkretnego produktu objętego postępowaniem 9  ta substancja chemiczna stanowiła 7-15 % łącznego kosztu produkcji ciężkiego papieru termoczułego w okresie objętym dochodzeniem 10 . Braki te wpłynęły na strukturę kosztów światowego przemysłu papieru termoczułego, ponieważ w równym stopniu dotknęły wszystkich producentów ciężkiego papieru termoczułego na świecie, również w Korei.

(104) Producent eksportujący twierdził, że wzrost cen surowców, w szczególności w wyniku braku ODB2, w sytuacji, gdy obowiązują umowy długoterminowe, zmniejszył rentowność i spowodował szkodę dla przemysłu Unii. Przemysł Unii rzekomo nie byłby w stanie odzwierciedlić wzrostu swoich kosztów produkcji w swoich cenach sprzedaży ze względu na długoterminowy charakter zamówień na dostawy ciężkiego papieru termoczułego. W związku z tym skupiłby się na segmencie lekkiego papieru termoczułego ze względu na elastyczny charakter rynku dostaw lekkiego papieru termoczułego wynikający z faktu, że cen na tym rynku nie negocjuje się w perspektywie długoterminowej.

(105) W opisanej sytuacji i wbrew twierdzeniom producenta eksportującego przemysł Unii mógł jednak zwiększyć swoje ceny niemal natychmiastowo, ponieważ nie obowiązywały go umowy długoterminowe z klientami, ale elastyczne "dżentelmeńskie umowy". Przeważająca większość klientów, w tym duże podmioty zajmujące się laminowaniem, zaakceptowała natychmiastową podwyżkę cen w następstwie kryzysu związanego z brakiem ODB2.

(106) Jednak ponieważ wzrost kosztów produkcji pokrywał się z gwałtownym wzrostem przywozu towarów po cenach dumpingowych z Korei, producenci europejscy nie mogli przenieść całego wzrostu kosztów produkcji na swoich klientów. Mogli jedynie częściowo zrekompensować wzrost cen surowców zwiększeniem cen sprzedaży 11 . Przywóz towarów po cenach dumpingowych zmusił ich do wchłonięcia dużej części wzrostu kosztów. Koreański producent eksportujący był w stanie przenieść wzrost kosztów na swoich klientów, ponieważ zwiększył ceny sprzedaży o 34 % w okresie badanym. Ponieważ ceny koreańskie były stale niższe od cen unijnych i były to ceny dumpingowe, przemysł Unii nie mógł z ich powodu w pełni przenieść wzrostu kosztów na klientów. Z uwagi na agresywną politykę cenową koreańskiego producenta eksportującego przemysł Unii mógł odzwierciedlić wzrost kosztów produkcji w unijnych cenach sprzedaży jedynie na poziomie około 50 %.

(107) Aby w jeszcze większym stopniu udowodnić istnienie związku przyczynowego między rosnącym przywozem towarów po cenach dumpingowych z Korei i szkodą poniesioną przez przemysł Unii, dokonano porównania z wynikami dotyczącymi lekkiego papieru termoczułego. Do produkcji ciężkiego papieru termoczułego i lekkiego papieru termoczułego wykorzystuje się tę samą technologię i takie same maszyny; w obu przypadkach wykorzystuje się takie same środki produkcji i funkcjonuje się w podobnych warunkach rynkowych. Wzrost kosztu surowców wpłynął na produkcję lekkiego papieru termoczułego w podobnym stopniu co w przypadku produktu objętego postępowaniem. W okresie objętym dochodzeniem przywóz lekkiego papieru termoczułego z Korei był obłożony cłami antydumpingowymi.

(108) Dwóch z trzech producentów objętych próbą również produkowało i sprzedawało znaczne ilości lekkiego papieru termoczułego w okresie badanym. W okresie objętym dochodzeniem marża zysku producentów unijnych objętych próbą dotyczący ciężkiego papieru termoczułego mieściła się w zakresie 2-5 %. Wartość ta jest znacznie niższa niż zweryfikowana marża zysku dotycząca innych wytwarzanych produktów, w czym lekki papier termoczuły ma znaczny udział, osiągnięta przez producentów unijnych objętych próbą w 2018 r. i w okresie objętym dochodzeniem, pomimo osiągnięcia wartości szczytowej przez ceny ODB2. Producenci unijni byli w stanie wytrzymać wzrosty kosztów środków produkcji na rynku niezakłóconym przywozem po nieuczciwych cenach 12 . Z tego wynika, że to presja cenowa wywołana przywozem towarów po cenach dumpingowych stanowi powód malejącej rentowności przemysłu Unii w sektorze ciężkiego papieru termoczułego.

(109) Producent eksportujący twierdził również, że ze względu na braki ODB2 przemysł Unii nie mógł zaspokoić popytu na rynku unijnym, i dodał, że ze względu na braki ODB2 przemysł Unii posiadał w 2018 r. i w okresie objętym dochodzeniem ograniczoną moc produkcyjną. Przemysł Unii posiadał jednak wolne moce produkcyjne na poziomie większym niż wystarczający do zaspokojenia popytu (zob. motyw 65) i Komisja stwierdziła w ramach dochodzenia, że żaden z producentów unijnych objętych próbą nigdy nie odmówił realizacji jakiegokolwiek zamówienia ze względu na posiadanie niewystarczającej ilości ODB2.

(110) Stwierdzono tymczasowo, że wzrost cen ODB2 nie osłabił zatem związku przyczynowego między przywozem towarów po cenach dumpingowych a szkodą poniesioną przez przemysł Unii.

5.2.4. Domniemana niezdolność przemysłu Unii do zaspokojenia popytu na produkty niezawierające BPA

(111) Producent eksportujący twierdził, że powolne tempo przejścia przemysłu Unii na produkty niezawierające BPA spowodował domniemany słaby wzrost jego sprzedaży.

(112) Po pierwsze, w dochodzeniu ustalono, że większość producentów europejskich wytwarza produkty niezawierające BPA już od ponad 20 lat 13 .

(113) Ponadto przemysł Unii twierdził i wykazał w swojej sprzedaży prowadzonej w okresie objętym dochodzeniem, że w dalszym ciągu sprzedawał papier zawierający BPA, ponieważ nadal istniało zapotrzebowanie na taki papier, gdyż produkty zawierające BPA są tańsze 14 . Użytkownicy ciężkiego papieru termoczułego, np. podmioty zajmujące się laminowaniem i przetwórcy, w dalszym ciągu zamawiali ciężki papier termoczuły zawierający BPA mimo szerokiej dostępności rozwiązań alternatywnych niezawierających BPA. Wzmocniło to argument przemysłu Unii, że klienci podjęli decyzję o jak największym opóźnieniu takiej zmiany (w praktyce do połowy 2019 r.) ze względu na wyższą cenę rozwiązań alternatywnych niezawierających BPA.

(114) Nie przedstawiono żadnych dowodów, jakoby producenci unijni w którymkolwiek momencie cierpieli na braki albo BPA, albo bisfenolu S ("BPS") (wywoływacz, który w 2020 r. w większości zastępuje BPA i który jest szeroko wykorzystywany co najmniej od 2018 r.). W okresie objętym dochodzeniem zarówno koreański eksporter, jak i producenci unijni sprzedawali znaczne ilości zarówno ciężkiego papieru termoczułego zawierającego BPA, jak i zawierającego BPS.

(115) Przemysł Unii był zatem w stanie dostarczać produkty niezawierające BPA w okres badanym. Prowadzona przez niego sprzedaż produktów niezawierających BPA nie przyczyniła się do szkody poniesionej przez przemysł Unii i nie osłabiła związku przyczynowego między przywozem towarów po cenach dumpingowych a szkodą poniesioną przez przemysł Unii.

5.2.5. Konkurencja producentów unijnych na rynku wewnętrznym

(116) Producent eksportujący zarzucił, że konkurencja na rynku wewnętrznym spowodowała spadek cen unijnych: niektórzy producenci unijni w pełni odzwierciedliliby wzrost kosztów produkcji w swoich cenach ciężkiego papieru termoczułego, podczas gdy inni producenci unijni podjęliby decyzję o utrzymaniu cen na niskim poziomie w celu zwiększenia swojego udziału w rynku. Te różne strategie uczyniłyby przemysł Unii jeszcze mniej rentownym.

(117) Producent eksportujący nie uzasadnił tego argumentu żadnymi dowodami praktyk ograniczających konkurencję. Nic w dokumentach nie wskazało na istnienie nieuczciwej konkurencji między producentami unijnymi. Ponadto konkurencja między producentami unijnymi nie oznacza, że ceny przywozu towarów po cenach dumpingowych nie zmusiłyby tych producentów do jeszcze większej walki cenowej niż w sytuacji uczciwej konkurencji, a w rezultacie do sprzedawania po nierentownych cenach.

(118) Te przedsiębiorstwa spośród europejskich producentów, które wprowadziły względnie mniejsze podwyżki cen w stosunkowo późnym momencie, nie zwiększyły swojego udziału w rynku. Przeciwnie, tak jak w przypadku pozostałych producentów unijnych ich udział w rynku nadal zmniejszał się przez cały okres badany 15 .

(119) W związku z powyższym konkurencja krajowa na rynku europejskim nie przyczyniła się do szkody poniesionej przez przemysł Unii i nie osłabiła związku przyczynowego między przywozem towarów po cenach dumpingowych a szkodą poniesioną przez przemysł Unii.

5.3. Wnioski w sprawie związku przyczynowego

(120) W związku z powyższym Komisja stwierdziła na tym etapie, że przywóz towarów po cenach dumpingowych z Korei miał znaczny wpływ na istotną szkodę poniesioną przez przemysł Unii. Uznano, że inne czynniki, rozpatrywane indywidualnie lub łącznie, takie jak: przywóz z innych państw trzecich, wyniki wywozu przemysłu unijnego, wzrost cen surowców, domniemana niezdolność przemysłu Unii do zaspokojenia popytu na produkty niezawiera- jące BPA oraz konkurencja europejskich producentów na rynku wewnętrznym - jedynie powiększyły szkodę dla przemysłu Unii spowodowaną przez przywóz towarów po cenach dumpingowych z Korei, ale tymczasowo nie stwierdzono, aby osłabiały związek przyczynowy między przywozem towarów po cenach dumpingowych a szkodą poniesioną przez przemysł Unii.

6. INTERES UNII

(121) Zgodnie z art. 21 rozporządzenia podstawowego Komisja zbadała, czy można jasno stwierdzić, że wprowadzenie środków w tym przypadku wyraźnie nie leży w interesie Unii w odniesieniu do przywozu z państwa, którego dotyczy postępowanie, mimo iż stwierdzono wystąpienie dumpingu wyrządzającego szkodę. Interes Unii określono na podstawie oceny wszystkich różnorodnych interesów, których dotyczy sprawa, w tym interesu przemysłu Unii, importerów i użytkowników.

(122) Komisja wysłała kwestionariusze do znanych stron zainteresowanych. Otrzymała odpowiedzi jednak tylko od dwóch importerów i pięciu użytkowników, spośród których tylko jeden importer i dwaj użytkownicy przedłożyli kwestionariusz.

6.1. Interes przemysłu Unii

(123) Wszyscy członkowie stowarzyszenia europejskich producentów papieru termoczułego (ETPA) poparli skargę. Spośród wszystkich podmiotów niebędących członkami ETPA przedsiębiorstwo Ricoh Industrie France S.A.S. (Ricoh) miało największe znaczenie pod względem wielkości sprzedaży (szacowanej przez skarżącego na ok. 20 % łącznej sprzedaży przemysłu Unii). Przedsiębiorstwo Ricoh oświadczyło, że popiera skargę.

(124) Konfederacja Europejskiego Przemysłu Papierniczego ("CEPI") przedstawiła uwagi w ramach dochodzenia i w pełni je poparła, ponieważ środki antydumpingowe wobec przywozu z Korei pomogłyby w przywróceniu równych warunków działania w odniesieniu do ciężkiego papieru termoczułego i stanowiłyby wyraźny sygnał dla eksporterów, że Unii Europejskiej zależy na światowym wolnym handlu na konkurencyjnych i równych warunkach.

(125) Producenci unijni argumentowali, że wprowadzenie środków może ochronić zatrudnienie, sprzyjać większym inwestycjom i przyczynić się do odwrócenia tendencji zmniejszającej się rentowności obserwowanej od momentu wejścia koreańskiego eksportera na rynek UE. Wprowadzenie środków przywróciłoby równe warunki działania i uczciwy poziom cen na rynku unijnym oraz przywróciłoby rentowność przemysłu Unii do poziomów uznawanych za normalne w przypadku tak kapitałochłonnego przemysłu.

(126) Na tym etapie Komisja wstępie stwierdziła zatem, że nałożenie ceł antydumpingowych leżałoby w interesie przemysłu Unii.

6.2. Interes importerów niepowiązanych

(127) Jedna strona udzieliła odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu przeznaczonym dla importerów. Strona ta nie wyraziła poglądu, czy zgodziłaby się z wprowadzeniem środków, czy nie. Spośród wszystkich zakupów ciężkiego papieru termoczułego dokonanych przez to przedsiębiorstwo w okresie objętym dochodzeniem jedynie stosunkowo niewielki odsetek (10-20 %) pochodził z Korei, a w zakresie swoich dostaw w dużej mierze przedsiębiorstwo to opierało się na producentach unijnych. Zgłoszone marże zysku - ogólne i dotyczące odsprzedaży przywiezionego ciężkiego papieru termoczułego - stanowiły ponad 20 % obrotów. Mając na uwadze solidną marżę zysku i stosunkowo niewielki udział zakupów z Korei, cła nie powinny mieć nieproporcjonalnego wpływu na sytuację tego importera.

(128) W związku z tym na etapie tymczasowym Komisja stwierdziła, że interes tego importera niepowiązanego nie doznałby szkody w wyniku nałożenia ceł antydumpingowych na ciężki papier termoczuły.

6.3. Interes użytkowników

(129) Pięciu użytkowników zgłosiło się do Komisji, przy czym jedynie dwóch przedstawiło pewne informacje szczegółowe. Pierwszy z tych dwóch użytkowników zwrócił pusty kwestionariusz, wskazując na kwestie dotyczące poufności. W związku z tym Komisja nie mogła określić ilościowo możliwego wpływu ceł antydumpingowych na sytuację tego użytkownika.

(130) Drugi użytkownik twierdził, że podczas kryzysu związanego z brakiem ODB2 producenci unijni podnieśli ceny i nie byli w stanie dostarczyć odpowiednich ilości produktów, co było powodem, dla którego skorzystał z usług koreańskiego eksportera. Użytkownik ten nie przedstawił jednak żadnych dowodów wskazujących na to, że przemysł Unii nie mógł dostarczyć żądanych ilości produktów, oraz wydaje się, że użytkownik ten nie zaakceptował cen powiązanych z kryzysem związanym z brakiem ODB2 i skorzystał z usług koreańskiego eksportera, aby uzyskać niższe ceny. Komisja zauważyła również, że wydarzenia nadzwyczajne o charakterze przejściowym, które miały miejsce w przeszłości, np. kryzys związany z brakiem ODB2, i w przypadku których nic nie wskazuje na to, że miałyby się powtórzyć w przyszłości w okresie stosowania środków - nie mogły przeważyć nad potrzebą eliminacji skutków szkodliwego dumpingu zakłócającego handel. W związku z powyższym argument ten został odrzucony.

(131) Żaden z dwóch wspomnianych użytkowników nie przedstawił wystarczających, możliwych do sprawdzenia informacji, które pozwoliłyby Komisji przeprowadzić obiektywną analizę wpływu środków na sytuację tych użytkowników. W szczególności obaj użytkownicy odrzucili wniosek Komisji o przedstawienie swoich marż zysku, aby Komisja mogła określić ilościowo możliwy wpływ ceł antydumpingowych na ich wyniki.

(132) Trzej użytkownicy twierdzili, że w przeciwieństwie do producentów europejskich koreański eksporter był w stanie dostarczyć papier termoczuły niezawierający BPA w przystępnych cenach. W dochodzeniu Komisji ustalono, że argument ten jest bezpodstawny, jak wyjaśniono w motywach 111-115. Nie przedstawiono żadnych dowodów wskazujących na to, że producenci unijni odczuwali braki produktów niezawierających BPA lub nie byli w stanie ich dostarczyć. W dochodzeniu Komisji ustalono, że większość producentów europejskich wytwarza produkty nieza- wierające BPA już od ponad 20 lat.

(133) Trzech użytkowników wyraziło sprzeciw wobec możliwego wprowadzenia środków, ponieważ według nich producent eksportujący zapewniał stabilne dostawy i był istotnym dostawcą na rynku unijnym. Żadne z tych przedsiębiorstw nie przedstawiło żadnych dowodów potwierdzających swoje argumenty. Moce produkcyjne przemysłu Unii w okresie badanym wzrosły o 6 %, a przemysł Unii posiada znaczne wolne moce produkcyjne. Ponadto - jak wyjaśniono w motywach 111-115 - przemysł Unii, pomimo trudnych warunków rynkowych, w całym okresie badanym był w stanie dostarczać zarówno papier termoczuły niezawierający BPA, jak i zawierający BPA.

(134) Na etapie tymczasowym Komisja stwierdziła zatem, że nie wydaje się, aby skutki możliwego nałożenia ceł dla użytkowników mogły przeważyć nad pozytywnymi skutkami środków dla przemysłu Unii. W istocie żaden z użytkowników nie przedstawił żadnych wiarygodnych informacji pozwalających Komisji ocenić, czy nałożenie ceł miałoby na nich znaczny wpływ, jeżeli w ogóle.

6.4. Interes innych zainteresowanych stron

(135) Koreański eksporter oraz rząd Korei argumentowali, że w wyniku nałożenia ceł antydumpingowych klienci unijni nie mieliby dostępu do przystępnego cenowo ciężkiego papieru termoczułego niezawierającego BPA. W dochodzeniu Komisji ustalono, że argument ten jest bezpodstawny.

(136) Po pierwsze, przemysł Unii wykazał, że posiada moce produkcyjne wystarczające do zaspokajania popytu na produkty niezawierające BPA i do całkowitego przestawienia swojej produkcji z ciężkiego papieru termoczułego zawierającego BPA na ciężki papier termoczuły niezawierający BPA. Po drugie, stan zapasów przemysłu Unii w okresie badanym znacznie wzrastał, co oznacza, że dysponowano zapasami wystarczająco dużymi do natychmiastowego rozpoczęcia dostaw dla przemysłu Unii. Po trzecie, cła antydumpingowe nie uniemożliwiają klientom sprowadzania ciężkiego papieru termoczułego spoza Unii. Jak przedstawiono w tabeli 11 ("Przywóz z innych państw trzecich"), istnieją inne źródła dostaw. Klienci mogliby zatem znaleźć alternatywne źródła dostaw w konkurencyjnych i uczciwych cenach.

(137) Koreański eksporter i rząd Korei argumentowali, że w przypadku kolejnego braku surowców cła antydumpingowe nałożone na przywóz z Korei poważnie zagrożą europejskim użytkownikom ciężkiego papieru termoczułego. Komisja przypomniała, że środki antydumpingowe mają przywrócić uczciwą i rzeczywistą konkurencję między wszystkimi podmiotami, że przemysł Unii posiada wystarczające moce produkcyjne, jak wspomniano w motywach 65-66, oraz że żaden z użytkowników, którzy się zgłosili, nie przedstawił żadnych informacji, które pozwoliłyby Komisji zbadać ten argument.

(138) Koreański eksporter oraz rząd Korei przypomnieli o umowie o wolnym handlu między UE a Koreą, która weszła w życie w 2015 r., i argumentowali, że w wyniku nałożenia ceł antydumpingowych ucierpią relacje handlowe między Unią i Koreą. Komisja wskazała, że nie jest to kwestia, którą można rozpatrywać w ramach analizy interesu Unii na podstawie art. 21 rozporządzenia podstawowego. W każdym razie Komisja przypomniała, że w umowie o wolnym handlu między UE i Koreą obie strony uzgodniły, iż instrumenty ochrony handlu nadal w pełni obowiązują, oraz że przyczyną niniejszego postępowania jest zachowanie koreańskich producentów eksportujących. W związku z tym twierdzenie to zostało odrzucone.

6.5. Wnioski dotyczące interesu Unii

(139) W związku z powyższym Komisja tymczasowo uznała, że na obecnym etapie dochodzenia nie ma przekonujących powodów, aby stwierdzić, iż wprowadzenie środków w odniesieniu do przywozu ciężkiego papieru termoczułego pochodzącego z państwa, którego dotyczy postępowanie, nie leży w interesie Unii.

7. TYMCZASOWE ŚRODKI ANTYDUMPINGOWE

(140) Biorąc pod uwagę wnioski Komisji dotyczące dumpingu, wynikającej z niego szkody, związku przyczynowego i interesu Unii, należy wprowadzić środki tymczasowe, aby zapobiec dalszemu wyrządzaniu szkody przemysłowi Unii przez przywóz towarów po cenach dumpingowych.

7.1. Poziom usuwający szkodę (margines szkody)

(141) W celu określenia poziomu środków Komisja najpierw ustaliła kwotę cła niezbędną do usunięcia szkody ponoszonej przez przemysł Unii.

(142) Szkoda zostałaby usunięta, gdyby przemysł Unii był w stanie pokryć swoje koszty produkcji, w tym koszty wynikające z wielostronnych umów środowiskowych i protokołów do tych umów, których Unia jest stroną, a także konwencji MOP wymienionych w załączniku Ia do rozporządzenia podstawowego, oraz uzyskać rozsądny zysk ("zysk docelowy").

(143) W art. 7 ust. 2c rozporządzenia podstawowego ustalono minimalny zysk docelowy na poziomie 6 %. Zgodnie z tym artykułem, aby ustalić zysk docelowy, Komisja musi wziąć pod uwagę takie czynniki, jak: poziom rentowności przed wzrostem przywozu z Korei, poziom rentowności potrzebny do pokrycia pełnych kosztów i inwestycji, kosztów działalności badawczo-rozwojowej i innowacji oraz poziom rentowności spodziewany w normalnych warunkach konkurencji.

(144) W dochodzeniu wykazano, że w 2016 r., tj. przed nagłym wzrostem przywozu z Korei, faktyczna rentowność przemysłu Unii mieściła się w zakresie 8-11 %.

(145) Dwóch spośród producentów objętych próbą przedstawiło wniosek w sprawie utraconej inwestycji. Komisja zbadała ten argument zgodnie z art. 7 ust. 2c rozporządzenia podstawowego. Przedsiębiorstwa objęte postępowaniem nie były jednak w stanie przedstawić dowodu w postaci dokumentu potwierdzającego ten argument, w związku z czym został on tymczasowo odrzucony.

(146) W świetle powyższych faktów Komisja postanowiła zastosować marżę zysku osiągniętą przez przemysł w 2016 r. jako zysk docelowy. Ten zysk docelowy dodano do rzeczywistych kosztów produkcji przemysłu Unii w celu ustalenia niewyrządzającej szkody ceny.

(147) Zgodnie z art. 7 ust. 2d rozporządzenia podstawowego Komisja oceniła przyszłe koszty wynikające z wielostronnych umów środowiskowych, których stroną jest Unia, oraz protokołów do nich, które to koszty poniesie przemysł Unii w okresie stosowania środka zgodnie z art. 11 ust. 2. Na podstawie dostępnych dowodów Komisja ustaliła dodatkowy koszt, który waha się od 6 do 10 EUR za tonę; koszt ten dodano do ceny niewyrządzającej szkody.

(148) Komisja ustaliła następnie poziom usuwający szkodę poprzez porównanie średniej ważonej ceny importowej współpracującego producenta eksportującego w państwie, którego dotyczy postępowanie, ustalonej na potrzeby obliczeń podcięcia cenowego, ze średnią ważoną niewyrządzającej szkody ceny produktu podobnego sprzedawanego przez producentów unijnych objętych próbą na rynku unijnym w okresie objętym dochodzeniem. Wszelkie różnice wynikające z tego porównania zostały wyrażone w postaci odsetka średniej ważonej wartości importowej CIF. Wynikający z tego margines zaniżania cen tymczasowo ustalono na poziomie 22,5 %.

(149) Z przyczyn wyjaśnionych w motywie 45 taki sam margines zaniżania cen ma zastosowanie do wszystkich innych producentów eksportujących, jeżeli tacy istnieją.

7.2. Środki tymczasowe

(150) Biorąc pod uwagę wnioski Komisji dotyczące dumpingu, wynikającej z niego szkody, związku przyczynowego i interesu Unii, należy wprowadzić środki tymczasowe, aby zapobiec dalszemu wyrządzaniu szkody przemysłowi Unii przez przywóz towarów po cenach dumpingowych.

(151) W odniesieniu do przywozu niektórych rodzajów ciężkiego papieru termoczułego pochodzącego z Republiki Korei należy wprowadzić tymczasowe środki antydumpingowe zgodnie z zasadą niższego cła określoną w art. 7 ust. 2 rozporządzenia podstawowego. Komisja porównała margines szkody z marginesem dumpingu. Kwota ceł powinna być ustalona na poziomie marginesu dumpingu albo marginesu szkody, zależnie od tego, który z nich jest niższy, tj. na poziomie marginesu dumpingu.

(152) W związku z powyższym stawki tymczasowego cła antydumpingowego, wyrażone w cenach CIF na granicy Unii przed ocleniem, powinny być następujące:

PaństwoPrzedsiębiorstwoMargines dumpingu (%)Margines szkody (%)Tymczasowe cło antydumpingowe (%)
Republika KoreiHansol Paper Co. Ltd22,322,522,3
Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa22,322,522,3

(153) Jak wyjaśniono również w motywie 45, poziom współpracy w tym przypadku jest wysoki, ponieważ wywóz współpracującego producenta eksportującego stanowił całość wywozu do Unii w okresie objętym dochodzeniem. W związku z tym rezydualne cło antydumpingowe przyjęto na poziomie cła tego przedsiębiorstwa współpracującego.

(154) Indywidualne stawki cła antydumpingowego dla poszczególnych przedsiębiorstw określone w niniejszym rozporządzeniu zostały ustanowione na podstawie ustaleń niniejszego dochodzenia. Odzwierciedlają one zatem sytuację ustaloną w toku dochodzenia, dotyczącą tych przedsiębiorstw. Te stawki celne mają zastosowanie wyłącznie do przywozu produktu objętego postępowaniem pochodzącego z Korei oraz produkowanego przez wymienione podmioty prawne. Przywożone produkty objęte postępowaniem, wytworzone przez dowolne inne przedsiębiorstwo, które nie zostało konkretnie wymienione w części normatywnej niniejszego rozporządzenia, w tym podmioty powiązane z przedsiębiorstwami konkretnie wymienionymi, podlegają stawce cła stosowanej względem "wszystkich pozostałych przedsiębiorstw".

(155) Przedsiębiorstwo może zwrócić się o zastosowanie indywidualnej stawki cła antydumpingowego w przypadku zmiany jego nazwy. Wniosek w tej sprawie należy kierować do Komisji 16 . Wniosek musi zawierać wszystkie istotne informacje, które pozwolą wykazać, że zmiana nie wpływa na prawo przedsiębiorstwa do korzystania ze stawki celnej, która ma wobec niego zastosowanie. Jeśli zmiana nazwy przedsiębiorstwa nie wpływa na jego prawo do korzystania ze stawki celnej mającej wobec niego zastosowanie, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostanie opublikowane zawiadomienie w sprawie zmiany nazwy.

(156) W celu zapewnienia należytego egzekwowania ceł antydumpingowych cło antydumpingowe dotyczące wszystkich pozostałych przedsiębiorstw należy stosować nie tylko w odniesieniu do niewspółpracujących producentów eksportujących w ramach niniejszego dochodzenia, ale także do producentów, którzy nie prowadzili wywozu do Unii w trakcie okresu objętego dochodzeniem.

8. INFORMACJE NA ETAPIE TYMCZASOWYM

(157) Zgodnie z art. 19a rozporządzenia podstawowego Komisja poinformowała zainteresowane strony o planowanym nałożeniu ceł tymczasowych. Informacje te zostały również udostępnione ogółowi społeczeństwa za pośrednictwem strony internetowej DG ds. Handlu. Zainteresowane strony miały trzy dni robocze na przedstawienie uwag dotyczących dokładności obliczeń, które zostały im ujawnione.

(158) Otrzymano uwagi od grupy Hansol i producentów unijnych objętych próbą. Komisja uwzględniła uwagi, które dotyczyły błędów pisarskich, i odpowiednio skorygowała marginesy.

9. PRZEPISY KOŃCOWE

(159) W interesie dobrej administracji Komisja zwróci się do zainteresowanych stron z prośbą o przedłożenie pisemnych uwag w terminie 15 dni lub o złożenie wniosku o przesłuchanie przez Komisję lub przez rzecznika praw stron w postępowaniach w sprawie handlu w terminie 5 dni.

(160) Ustalenia dotyczące nałożenia ceł tymczasowych obowiązują tymczasowo i mogą ulec zmianie na ostatecznym etapie dochodzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.  Nakłada się tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów ciężkiego papieru termoczułego, który zgodnie z definicją oznacza papier termoczuły o masie ponad 65 g/m2; sprzedawany w rolkach o szerokości 20 cm lub większej, wadze rolki wynoszącej 50 kg lub więcej (wraz z papierem) i średnicy rolki wynoszącej 40 cm lub więcej ("duże rolki"); z powłoką bazową lub bez niej z jednej lub z obu stron; powleczony termoczułą substancją (tj. mieszaniną formownika koloru i wywoływacza koloru, które mieszają się pod wpływem ciepła i tworzą obraz) po jednej lub obu stronach; oraz z warstwą zewnętrzną lub bez niej, pochodzący z Republiki Korei, obecnie objętego kodami CN ex 4809 90 00, ex 4811 59 00 i ex 4811 90 00 (kody TARIC 4809 90 00 20, 4811 59 00 20 i 4811 90 00 20).
2.  Stawka tymczasowego cła antydumpingowego stosowana do cen netto na granicy Unii, przed ocleniem, produktu określonego w ust. 1 wynosi 22,3 %.
3.  Dopuszczenie do swobodnego obrotu na terenie Unii produktu, o którym mowa w ust. 1, uwarunkowane jest wpłaceniem zabezpieczenia w wysokości kwoty cła tymczasowego.
4.  O ile nie określono inaczej, zastosowanie mają obowiązujące przepisy dotyczące należności celnych.
Artykuł  2
1.  Zainteresowane strony przedkładają Komisji uwagi na piśmie dotyczące niniejszego rozporządzenia w ciągu 15 dni kalendarzowych od daty jego wejścia w życie.
2.  Zainteresowane strony pragnące wystąpić z wnioskiem o przesłuchanie przed Komisją czynią to w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
3.  Zainteresowane strony pragnące wystąpić z wnioskiem o przesłuchanie przed rzecznikiem praw stron w postępowaniach w sprawie handlu czynią to w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Rzecznik praw stron rozpatruje wnioski złożone poza tym terminem i może, w stosownych przypadkach, podjąć decyzję w sprawie przyjęcia takich wniosków.
Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Art. 1 obowiązuje przez okres sześciu miesięcy.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 26 maja 2020 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca
1 Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21.
2 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych rodzajów ciężkiego papieru termoczułego pochodzącego z Republiki Korei (Dz.U. C 342 z 10.10.2019, s. 8).
3 Przedstawione w niniejszym rozporządzeniu dane, które uzyskano od objętych próbą przedsiębiorstw unijnych, mają formę przedziałów z uwagi na ryzyko zastosowania przez któreś z przedsiębiorstw objętych próbą inżynierii odwrotnej z wykorzystaniem danych jego konkurentów, szczególnie w świetle faktu, że dwa z trzech objętych próbą przedsiębiorstw są ze sobą powiązane od dnia 29 marca 2019 r. i że rozpoczęły działalność jako spółki należące do jednej grupy z dniem 6 sierpnia 2019 r. Dane pochodzące od jedynego współpracującego producenta eksportującego podano w przedziałach, ponieważ jest to jedyne przedsiębiorstwo, które nawiązało współpracę.
4 Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/2235 z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do bisfenolu A (Dz.U. L 337 z 13.12.2016, s. 3).
5 Nie podano dokładnej wartości liczbowej, ponieważ są to dane dotyczące konkretnego przedsiębiorstwa.
6 Zob. na przykład wyrok Sądu (druga izba) z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie T-466/12, RFA International, LP przeciwko Komisji Europejskiej, pkt 68.
7 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/763 z dnia 2 maja 2017 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów lekkiego papieru termoczułego pochodzących z Republiki Korei (Dz.U. L 114 z 3.5.2017, s. 3), motyw 91.
8 Oszacowania przedstawione przez skarżącego.
9 ODB2 stosuje się w różnych ilościach w zależności od składu nakładanej powłoki.
10 Źródło: Dochodzenie Komisji.
11 Podczas gdy ceny wzrosty o 14 %, koszty produkcji wzrosty o 23 % (tabela 7).
12 Środki antydumpingowe mają obecnie zastosowanie do przywozu lekkiego papieru termoczułego z Korei i przywróciły równe warunki działania.
13 Źródło: Skarżący i rezultaty dochodzenia Komisji.
14 Papier zawierający BPA jest tańszy w produkcji, a zatem zazwyczaj sprzedaje się go również w niższej cenie niż rodzaje papieru zawierające inne wywoływacze.
15 Źródło: Skarżący i dochodzenie Komisji.
16 European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, Rue de la Loi 170, 1040 Brussels, Belgia.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.