Nałożenie przez Francję zobowiązań z tytułu wykonywania usług publicznych w odniesieniu do regularnej usługi lotniczej między portem lotniczym w Grenoble (Saint Geoirs) a portem lotniczym w Paryżu (Orly).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.149.3

Akt nienormatywny
Wersja od: 21 czerwca 2005 r.

Nałożenie przez Francję zobowiązań z tytułu wykonywania usług publicznych w odniesieniu do regularnej usługi lotniczej między portem lotniczym w Grenoble (Saint Geoirs) a portem lotniczym w Paryżu (Orly)

(2005/C 149/03)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 21 czerwca 2005 r.)

1.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92/EWG z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych Francja nałożyła zobowiązania z tytułu wykonywania usług publicznych w odniesieniu do regularnej usługi lotniczej między portem lotniczym w Grenoble (Saint Geoirs) a portem lotniczym w Paryżu (Orly).
2.
Zobowiązania z tytułu wykonywania usług publicznych są następujące:

Minimalna częstotliwość lotów

Usługi powinny być wykonywane w wymiarze przynajmniej dwóch lotów w obie strony dziennie przez cały rok od poniedziałku do piątku oprócz dni wolnych od pracy.

Usługi powinny być wykonywane bez międzylądowania między Grenoble (Saint Geoirs) a Paryżem (Orly).

Minimalna częstotliwość lotów

Usługi należy wykonywać przy wykorzystaniu dwusilnikowych samolotów odrzutowych lub dwusilnikowych samolotów turbośmigłowych, o liczbie miejsc nie mniejszej niż 45.

Rozkład lotów

Harmonogram lotów powinien umożliwiać pasażerom podróżującym w celach służbowych podróż w dwie strony w ciągu jednego dnia z możliwością pozostania w miejscu przeznaczenia (zarówno w Grenoble, jak i w Paryżu) przynajmniej przez osiem godzin.

Sprzedaż biletów lotniczych

Sprzedaż biletów lotniczych powinna odbywać się przynajmniej w jednym komputerowym systemie rezerwacji.

Ciągłość wykonywania usług

Z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej, liczba lotów odwołanych z winy przewoźnika nie powinna przekraczać rocznie 3 % liczby zaplanowanych lotów. Ponadto przewoźnik może wstrzymać wykonywanie usług wyłącznie po uprzednim powiadomieniu z co najmniej sześciomiesięcznym wyprzedzeniem.

Wspólnotowych przewoźników informuje się, że prowadzenie działalności bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonywania usług publicznych może skutkować karami administracyjnymi i/lub sankcjami prawnymi.

3.
Ponadto informuje się, iż w porcie lotniczym Paryż (Orly) zarezerwowano przydział czasu na start lub lądowanie dla regularnych usług krajowych na trasie Grenoble (Saint Geoirs) - Paryż (Orly), zgodnie z art. 9 rozporządzenia Rady (EWG) nr 95/93 z dnia 18 stycznia 1993 r. w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty, zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 793/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. Przewoźnicy lotniczy zainteresowani powyższą trasą mogą uzyskać wszelkie informacje dotyczące przydziału czasu na start lub lądowanie u koordynatora paryskich portów lotniczych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.