Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2000.259.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 października 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2388/2000
z dnia 9 października 2000 r.
nakładające ostateczne cło antydumpingowe w przywozie czarnego barwnika pigmentowego pochodzącego z Japonii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów nie będących członkami Wspólnoty Europejskiej(1), w szczególności jego art. 9,

uwzględniając wniosek Komisji, przedstawiony po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A. POSTĘPOWANIE ANTYDUMPINGOWE

1. Wszczęcie postępowania antydumpingowego

(1) Dnia 24 lipca 1999 r. Komisja ogłosiła dwa zawiadomienia ("zawiadomienia o wszczęciu") opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich(2) w sprawie wszczęcia dwóch postępowań antydumpingowych w sprawie przywozu do Wspólnoty odpowiednio One Dye Black 1 ("ODB-1") i One Dye Black 2 ("ODB-2") pochodzących z Japonii.

(2) Postępowanie zostało wszczęte w następstwie dwóch wniosków wniesionych w czerwcu 1999 r. przez CEFIC (Europejską Radę Przemysłu Chemicznego) w imieniu Ciba Specialty Chemicals spółka akcyjna, reprezentującą całkowitą wspólnotową produkcję odpowiednio ODB-1 i ODB-2, dwóch rodzajów czarnego barwnika pigmentowego. Wnioski zawierały dowody dumpingu wymienionych towarów i poniesionej w następstwie dumpingu szkody materialnej, które zostały uznane za wystarczająco uzasadniające wszczęcie postępowania antydumpingowego.

2. Badanie

(3) Komisja oficjalnie zawiadomiła o wszczęciu postępowania występującego z wnioskiem producenta wspólnotowego oraz jego reprezentatywne podmioty powiązane we Wspólnocie, eksporterów, producentów, importerów i znanych zainteresowanych użytkowników oraz zainteresowane podmioty reprezentatywne kraju wywozu. Strony zainteresowane otrzymały możliwość przedstawienia swoich opinii na piśmie i wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w terminie określonym w zawiadomieniach o wszczęciu postępowania.

(4) Jeden producent będący eksporterem w zainteresowanym kraju, jak również producent wspólnotowy przedstawili swoje opinie na piśmie. Wszystkim stronom, które wystąpiły z wnioskiem o przeprowadzenie posiedzenia wyjaśniającego w powyższym terminie i przedstawiły zaistnienie szczególnych powodów, dla których powinno się ono odbyć, taka możliwość została zagwarantowana.

(5) Komisja wysłała kwestionariusze wszystkim stronom znanym jako zainteresowane i wszystkim innym stronom, które ujawniły się jako zainteresowane w terminach określonych w zawiadomieniach o wszczęciu postępowania. Odpowiedzi otrzymano od jedynego producenta wspólnotowego, sześciu użytkowników ODB-1 i/lub ODB-2, grupy importerów powiązanych z japońskim eksporterem oraz dwóch przedsiębiorstw z siedzibą w Japonii.

(6) Żaden z producentów będących eksporterami nie wykazał się współpracą podczas badania. Dlatego też oraz na podstawie art. 18 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 ("podstawowe rozporządzenie"), ustalenia zostały dokonane na podstawie dostępnego stanu faktycznego. Wobec braku właściwej odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu oraz zgodnie z art. 16 ust. 1 podstawowego rozporządzenia, nie przeprowadzono niezbędnych kontroli w siedzibie producentów będących eksporterami lub powiązanych importerów.

(7) Komisja uzyskała oraz zweryfikowała wszelkie informacje, które uznała za niezbędne do celów ustalenia szkody oraz interesu wspólnotowego. Niezbędne kontrole zostały przeprowadzone w siedzibie następujących przedsiębiorstw:

a) Producent wspólnotowy

- Ciba Specialty Chemicals spółka akcyjna, Macclesfield (Zjednoczone Królestwo)

b) Użytkownicy we Wspólnocie

- Jujo Thermal Ltd, Eura (Finlandia)

- Torraspapel SA, Barcelona (Hiszpania)

- Zanders Feinpapiere AG, Bergisch Gladbach (Niemcy).

(8) Badanie dumpingu oraz ustalanie szkody objęło okres od dnia 1 lipca 1998 r. do dnia 30 czerwca 1999 r. ("badany okres" lub "BO"). Badanie tendencji odpowiednich dla ustalenia szkody objęło okres od dnia 1 stycznia 1996 r. do końca okresu przeprowadzania badania ("okres rozpatrywany").

3. Wyjaśnienie/rozszerzenie zakresu towaru

(9) Podczas badań wstępnych ustalono, że były inne rodzaje czarnego barwnika pigmentowego niż ODB-1 i ODB-2, które okazały się posiadać te same podstawowe właściwości chemiczne i fizyczne oraz okazały się pokrywać w zastosowaniu (mianowicie papier powlekający stosowany jako papier przebitkowy niezawierający węgla ("papier niezawierający węgla") lub papier do obrazów w podczerwieni ("papier termiczny")).

(10) Dlatego też, po konsultacji Komitetem Antydumpigowym, Komisja uznała za niezbędne opublikowanie w dniu 1 kwietnia 2000 r., zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich(3) dotyczącego zakresu objęcia towaru procedurą antydumpingową z zamiarem objęcia wszelkich rodzajów czarnego barwnika pigmentowego stosowanych w powlekaniu papieru ("czarny barwnik pigmentowy"), w celu dalszego zbadania tej sprawy.

(11) Występujący z wnioskiem producent wspólnotowy oraz jego reprezentatywne podmioty powiązane, eksporterzy, producenci, importerzy, użytkownicy znani jako zainteresowani, jak również reprezentatywne podmioty kraju wywozu zostali oficjalnie zawiadomieni o wyjaśnieniu/rozszerzeniu zakresu objęcia towaru procedurą antydumpingową. Stronom zainteresowanym została zapewniona możliwość przedstawienia swoich opinii na piśmie i wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w terminie określonym w tym zawiadomieniu.

(12) Komisja wysłała kwestionariusze do wszystkich stron znanych jako zainteresowane i do wszystkich innych stron, które ujawniły się w terminie określonym w zawiadomieniu. Odpowiedzi na pytania zawarte w takich kwestionariuszach udzielili wyłączny producent wspólnotowy, jeden importer powiązany z eksporterem, trzy japońskie przedsiębiorstwa oraz sześciu użytkowników czarnego barwnika pigmentowego.

(13) Również na tym etapie żaden z japońskich producentów będących eksporterami nie wykazał współpracy podczas badania. W konsekwencji, na podstawie art. 18 ust. 1 podstawowego rozporządzenia, ustalenia zostały dokonane na podstawie dostępnego stanu faktycznego w odniesieniu do Japonii oraz nie przeprowadzono niezbędnych kontroli w siedzibach producentów będących eksporterami lub powiązanych importerów zgodnie z art. 16 ust. 1 podstawowego rozporządzenia.

(14) Komisja dalej poszukiwała oraz weryfikowała wszystkie informacje, które uznała za niezbędne do celów ustalenia szkody i interesu wspólnotowego, włącznie z przeprowadzeniem niezbędnych kontroli w siedzibach następujących przedsiębiorstw:

- Papierfabrik August Koehler AG, Oberkirch (Niemcy).

(15) Jedna z zainteresowanych stron podniosła zarzut, że nie można było rozszerzyć zakresu procedury celem objęcia wszystkich rodzajów czarnego barwnika pigmentowego pochodzących z Japonii, ponieważ wnioski zostały wniesione wyłącznie w odniesieniu do ODB-1 i ODB-2 bez wymieniania innych rodzajów barwnika pigmentowego, chociaż przemysł Wspólnoty nie mógł nie wiedzieć o ich istnieniu.

(16) Określenie definicji zakresu objętego postępowaniem antydumpingowym towaru nie jest uprawnieniem występującego z wnioskiem o wszczęcie postępowania. Towar musi zostać zdefiniowany zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa, jak to się odbywa w praktyce Komisji i Rady oraz znalazło potwierdzenie w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W niniejszym przypadku wnioski zostały wniesione odpowiednio w odniesieniu do ODB-1 i ODB-2 pochodzących z Japonii, wraz z przedstawieniem opartych na domniemaniu faktycznym dowodów dumpingu wyrządzającego szkodę przemysłowi Wspólnoty. Jednakże informacje zebrane podczas badania, wszczętego na podstawie wniesionych wniosków, wykazały, że oba postępowania powinny zostać połączone oraz zakres objętego postępowaniem towaru, wynikający z odrębnego postępowania, powinien zostać rozszerzony celem objęcia wszystkich rodzajów czarnego barwnika pigmentowego rodzajów stosowanych do celów pokrywania papieru. Wynika to z faktu, że wszystkie rodzaje czarnego barwnika pigmentowego okazały się posiadać takie same właściwości fizyczne i chemiczne oraz ich zastosowania okazały się pokrywać. Ponadto, oparte na domniemaniu faktycznym dowody dumpingu oraz wyrządzonej szkody, zawarte w pierwotnych wnioskach o wszczęcie postępowania antydumpigowego oraz odnoszące się do tylko dwóch rodzajów czarnego barwnika pigmentowego zostały uznane za wystarczająco reprezentatywne w odniesieniu do wszystkich rodzajów czarnego barwnika pigmentowego, ze względu na znaczący udział tych dwóch rodzajów barwników w rynku wspólnotowym. W zakresie odpowiedniego procesu, prawa zainteresowanych stron były przestrzegane z uwagi na ich powiadomienie w drodze zawiadomienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich oraz zapewnienie możliwości ujawnienia się, przedstawienia wyjaśnień, informacji i opinii oraz wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie posiedzenia wyjaśniającego.

B. PRODUKT

1. Przepisy ogólne

(17) Czarny barwnik pigmentowy stanowi szczególną grupę barwników pigmentowych fluoranu, który podczas stosowania do celów pokrywaniu papieru w produkcji papieru niezawierającego węgla lub papieru termicznego wytwarza swoimi właściwościami czarny obraz na papierze bez konieczności zmieszania z innymi barwnikami pigmentowymi.

(18) Na podstawie przedstawionych przez wszystkie strony informacji, stwierdza się, że istnieją różne rodzaje czarnego barwnika pigmentowego, takie jak Black 15, Black 100, Black 303, Black 305, Black 500, CF 51, ETAC, Fuji Black, ODB-1, ODB-2, ODB-7, PSD 150, PSD 184, PSD 300A, S-205 i TH 107. Ten wykaz rodzajów produktu nie jest wyczerpujący, ponieważ do obrotu regularnie wprowadzane są nowe rodzaje produktu. Jednakże należy zauważyć, że głównymi rodzajami stanowiącymi ponad 90 % całkowitego wspólnotowego zapotrzebowania w OB są ODB-1, ODB-2, Black 15 i S-205.

(19) Badanie wykazało, że wszystkie rodzaje czarnego barwnika pigmentowego posiadają te same podstawowe właściwości chemiczne, to jest tę samą podstawową cząsteczkę (C26H16N2O3). Podstawowa cząsteczka powstaje w wyniku kondensacji ketonokwasu benzofenonu w kwasie siarkowym z podstawioną difenyloaminą. Otrzymanym produktem jest talid, który jest następnie płukany, izolowany i oczyszczany. Obok podstawowej cząsteczki, różne podstawniki są przyłączone do układu pierścieniowego (R1-R5). Reakcja barwienia pigmentowego jest przenoszona na papier przez podstawową cząsteczkę chemiczną, w reakcji, gdzie działanie ciepła lub ciśnienia otwiera pierścień w podstawowej cząsteczce. To pozostawia resztkowy ładunek dodatni, który jest przemieszczany dookoła układu pierścieniowego. Energia wymagana w celu umożliwienia takiego przemieszczania jest absorbowana z incydentalnego widocznego promieniowania nadającego związkowi jego czarną barwę. W tym zakresie podstawniki w układzie pierścieniowym nie wpływają na istotę reakcji barwienia pigmentowego. Podstawniki te prowadzą wyłącznie do powstania różnorodności nieznacznych różnic i szczególnych właściwości finalnego produktu papieru (biel tła, odporność na zmiany temperatury, stabilność obrazu).

(20) Ponadto, wszystkie rodzaje czarnego barwnika pigmentowego posiadają te same podstawowe właściwości fizyczne polegające na tym, że mają one postać białego lub o lekkim zabarwieniu luźnego proszku.

(21) Wreszcie, wszystkie rodzaje czarnego barwnika pigmentowego mają to samo zastosowanie. Czarny barwnik pigmentowy stosuje się do pokrycia papieru w celu produkcji papieru niezawierającego węgla lub papieru termicznego. W celu pokrycia papieru czarny barwnik pigmentowy miesza się z innymi chemikaliami w celu otrzymania "receptury", która jest charakterystyczna dla poszczególnego producenta papieru oraz różni się w zależności od poszczególnego rodzaju zastosowanego barwnika pigmentowego. Informacja przedstawiona przez współpracujących użytkowników wykazuje, że zachodzi znacząca wymienialność między różnymi rodzajami czarnego barwnika pigmentowego wykorzystywanymi do produkcji papieru niezawierającego węgla lub papieru termicznego. Ponadto, użytkownicy również wymieniali różne rodzaje czarnego barwnika pigmentowego podczas krótkiego okresu czasu w celu wyprodukowania tego samego finalnego produktu papieru.

2. Produkt badany

(22) Produktem badanym jest czarny barwnik pigmentowy pochodzący z Japonii. Jak opisano powyżej, wszystkie rodzaje badanego produktu posiadają te same podstawowe chemiczne i fizyczne właściwości oraz ich zastosowania do celów pokrywania papieru w produkcji papieru bez zawartości węgla lub papieru termicznego pokrywają się. W konsekwencji wszystkie rodzaje czarnego barwnika pigmentowego należy uznać za jeden odrębny produkt do celów niniejszego badania, to jest produkt badany.

(23) Jedna z zainteresowanych stron podniosła zarzut, że ODB-1/ODB-2 i S-205 nie posiadają tych samych podstawowych właściwości chemicznych. Strona podnosiła, że podstawniki R1 i R2 różnią się między ODB-1/ODB-2 i S-205, oraz że zmienia to znacząco właściwości S-205 w porównaniu z ODB-1/ODB-2. Należy zauważyć, że strona ta nie określiła tych właściwości.

(24) Badanie wykazało, że S-205 i ODB-1/ODB-2 posiadają te same chemiczne właściwości, to jest tę samą podstawową cząsteczkę (patrz akapit 19), oraz wytwarzają bez potrzeby mieszania z innymi barwnikami pigmentowymi czarny obraz na papierze podłożowym. Odnośnie szczególnych właściwości przenoszonych przez różne podstawniki R1 i R2, należy zauważyć, że fakt, iż użytkownikom udało się otrzymać ten sam produkt papieru w zastosowaniu obojętnie ODB-1/ODB-2 albo S-205, sugeruje, że różne właściwości przeniesione na papier w zastosowaniu różnych rodzajów czarnego barwnika pigmentowego, o ile w ogóle, są w ogólności nieznaczne. Ponadto, podniesiony przez inną z zainteresowanych stron fakt, że każdy rodzaj czarnego barwnika pigmentowego posiada różne dodatkowe cechy, nie zaprzecza jednakże faktowi, że podstawowe właściwości chemiczne są te same.

(25) Odnośnie wymienialności, te same zainteresowane strony twierdziły, że w ogólności nie wykorzystuje się ODB-1do produkcji papieru termicznego.

(26) Badanie ujawniło jednakże że co najmniej dwóch użytkowników wspólnotowych wykorzystuje ODB-1 do produkcji papieru termicznego. Ten sam użytkownik również stwierdził, że w produkcji papieru niezawierającego węgla ODB-1, ODB-2 i S-205 są stosowane zamiennie. Ponadto, jeden z użytkowników zmienił ODB-1 na ODB-2 w 1998 r., a następnie na Black 15 w OB do celów produkcji papieru niezawierającego węgla.

(27) Te same zainteresowane strony również podnosiły zarzuty, że papier termiczny mógł zostać wyprodukowany w zastosowaniu ODB-2 albo S-205. Jednakże właściwości i jakość produktu gotowego różniły się. Następnie stwierdzono, że dla konsumentów końcowych, produkty papieru wytworzone w zastosowaniu S-205 nie były zamienne z papierem wyprodukowanym w zastosowaniu innych rodzajów czarnego barwnika pigmentowego, które, zgodnie z twierdzeniem stron, były niższej jakości, mniej odporne na upływ czasu oraz zapewniające mniejszą trwałość druku.

(28) Mając na uwadze fakt, że co najmniej sześciu użytkowników produkuje papier termiczny w zastosowaniu rodzajów czarnego barwnika pigmentowego innych niż S-205 oraz, że w ramach produkcji papieru termicznego wytwarza się standardowe produkty takie jak papier do faksu, ten argument nie może zostać uwzględniony. Ponadto, jeden z producentów będących eksporterem i powiązany z importerem twierdził, że jeżeli cena ODB-2 miała wzrosnąć, zmiana z ODB-2 na S-205 mogła mieć miejsce, oraz że S-205 było zamienne z ODB-2.

(29) Dwie zainteresowane strony podnosiły zarzuty, że zmiana czarnego barwnika pigmentowego mogła być przyczyną powstania wymogu w stosunku do użytkowników polegającego na zmianie w stosowanej technologii, w szczególności zmianie w recepturze lub formie użytkowej. Dlatego też twierdzono, że nie było możliwym dokonanie zamiany rodzajów czarnego barwnika pigmentowego bez znaczących kosztów technicznych i ekonomicznych. Dlatego też twierdzono, że każdy rodzaj czarnego barwnika pigmentowego stanowi odrębny produkt.

(30) Należy zauważyć, że pojęcie tego samego lub podobnego użycia końcowego produktu objętego niniejszym postępowaniem niekoniecznie oznacza, że w odniesieniu do każdego użytkownika powinno być możliwe dokonanie zamiany zastosowania z jednego rodzaju danego produktu na inny, bez dokonywania określonych dostosowań. W takim przypadku niewątpliwym jest, że zmiana rodzaju czarnego barwnika pigmentowego pociąga za sobą zmianę w recepturze. Należy jednakże zauważyć, że potrzeba zmiany receptury nie stanowi ekonomicznej lub technicznej przeszkody w dokonaniu zamiany, jak udowodniono na podstawie dokonanych w przeszłości przez użytkowników zamian z jednego rodzaju na inny. W każdym przypadku użytkownicy sami wskazali, że linia produkcyjna, procedura produkcji oraz know-how nie muszą być w sposób istotny zmieniane podczas zamiany rodzajów czarnego barwnika pigmentowego.

(31) Wobec powyższego, stwierdza się, że wszystkie rodzaje czarnego barwnika pigmentowego pochodzącego z Japonii powinny być uznane za jeden produkt, to jest produkt badany.

3. Produkt podobny

(32) Stwierdzono, że badany produkt oraz czarny barwnik pigmentowy produkowane i sprzedawane we Wspólnocie przez przemysł Wspólnoty (jak określono w motywie 61) miały te same podstawowe chemiczne i fizyczne właściwości oraz tych samych użytkowników jak ten pochodzący z Japonii i wywożony do Wspólnoty. To samo stwierdzono w przypadku czarnego barwnika pigmentowego produkowanego i sprzedawanego na rynku krajowym w Japonii, który był podobny do produktu badanego.

(33) Podnoszono zarzut, że ponieważ przemysł Wspólnoty produkuje dwa rodzaje czarnego barwnika pigmentowego, to jest ODB-1 i ODB-2, produkt badany obejmuje wyłącznie te rodzaje, które produkuje przemysł Wspólnoty.

(34) Po pierwsze, należy zauważyć, że w postępowaniu antydumpingowym, produkt badany oraz produkt podobny określa się poprzez odniesienie do jego podstawowych fizycznych, chemicznych i/lub technicznych właściwości oraz jego podstawowego użycia. Po określeniu definicji produktu badanego, to jest produktu wywożonego z Japonii, należy zbadać czy produkt produkowany i sprzedawany w kraju, oraz produkt produkowany i sprzedawany przez przemysł Wspólnoty we Wspólnocie są produktami podobnymi w stosunku do produktu badanego. W tym zakresie fakt, że określony rodzaj produktu nie jest produkowany we Wspólnocie, jest bezprzedmiotowy.

(35) Ponadto ograniczenie zakresu definicji produktu oraz ewentualnie środków antydumpingowych wyłącznie do rodzajów produkowanych przez przemysł Wspólnoty w przedmiotowej sprawie, może spowodować pominięcie faktu, że zachowanie eksporterów rodzajów wyprodukowanych poza obszarem Wspólnoty ma wpływ na przemysł Wspólnoty, ponieważ ich odpowiednie produkty są podobne. Takie ograniczenie mogłoby w ostatecznym przypadku prowadzić do dokonania przez użytkowników zamiany na takie rodzaje czarnego barwnika pigmentowego nieobjęte niniejszym badaniem, i w ten sposób mogłyby spowodować bezskuteczność jakiegokolwiek środka antydumpingowego. Użytkownicy podali różnice cenowe w wysokości między 5 % i 15 % jako wystarczający bodziec do zamiany rodzaju czarnego barwnika pigmentowego.

(36) Dlatego też stwierdzono, że czarny barwnik pigmentowy produkowany i sprzedawany przez przemysł Wspólnoty na rynku Wspólnoty oraz ten sprzedawany na japońskim rynku krajowym są produktami podobnymi w stosunku do produktu badanego w rozumieniu art. 1 ust. 4 podstawowego rozporządzenia.

(37) W celu stwierdzenia, że wszystkie rodzaje czarnego barwnika pigmentowego stanowią jeden odrębny produkt, łączy się w jednym postępowaniu postępowania dotyczące odpowiednio ODB-1 i ODB-2 oraz potwierdza się, że zakres produktu będącego przedmiotem połączonych postępowań obejmuje wszystkie rodzaje czarnego barwnika pigmentowego. Dlatego podjęto przeprowadzenie pojedynczej analizy dumpingu oraz wyrządzonej szkody, a także interesu Wspólnoty.

C. DUMPING

1. Współpraca

(38) We wnioskach o wszczęcie postępowania antydumpingowego zidentyfikowano trzech japońskich producentów ODB-1 i ODB-2. Czwarte przedsiębiorstwo zostało zidentyfikowane podczas badania wstępnego jako eksporter S-205. Żadne spośród czterech przedsiębiorstw nie wykazało współpracy podczas badania.

(39) Przedsiębiorstwo Nippon Soda Co. Ltd oświadczyło, po wszczęciu oraz po rozszerzeniu/wyjaśnieniu zakresu produktu, że nie odpowie na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(40) Przedsiębiorstwo Hodogaya Chemical Co. Ltd ("Hodogaya") wypełniło kwestionariusze zarówno dla producentów/eksporterów ODB-1 i ODB-2 oraz kwestionariusz dla producentów/eksporterów czarnego barwnika pigmentowego. Przedstawione informacje jednakże nie zezwoliły na dokonanie indywidualnych ustaleń w odniesieniu do tego przedsiębiorstwa. Przedstawiono przedsiębiorstwu Hodogaya wyjaśnienie w tej kwestii oraz nie zgłosiło ono żadnych uwag.

(41) Przedsiębiorstwo Yamamoto Chemicals Inc. ("Yamamoto") nie przedstawiło odpowiedzi na pytania głównej części kwestionariusza przeznaczonego dla producentów/eksporterów ODB-1 i ODB-2. Odpowiedzi zostały otrzymane od grupy przedsiębiorstw handlowych ("grupa Mitsui")(4) odnośnie do wyłącznie części kwestionariusza zatytułowanej "kwestionariusz przeznaczony dla przedsiębiorstw powiązanych zajmujących się sprzedażą danego produktu". Przedsiębiorstwo Yamamoto oświadczyło, że całkowita sprzedaż na rynku Wspólnoty była prowadzona przez grupę Mitsui oraz żądało wyłącznie indywidualnych ustaleń w odniesieniu do cen eksportowych oraz marginesu szkody. W odpowiedzi na pytania kwestionariusza dotyczące czarnego barwnika pigmentowego, przedsiębiorstwo Yamamoto przedstawiło tylko dodatkowe stanowisko w sprawie szkody i interesu wspólnotowego. Wobec powyższego, żadne indywidualne ustalenie dumpingu nie mogło zostać dokonane w odniesieniu do tego przedsiębiorstwa.

(42) Przedsiębiorstwo Yamada Chemicals Co. Ltd ("Yamada") i powiązane z nim przedsiębiorstwo Fukui Yamada Chemicals Co. Ltd ("Fukui Yamada") przedstawiły merytorycznie niepełne odpowiedzi na pytania kwestionariusza przeznaczonego dla producentów/eksporterów czarnego barwnika pigmentowego. Przedsiębiorstwa zostały należycie powiadomione oraz została im zapewniona możliwość przedstawienia dalszych wyjaśnień zgodnie z art. 18 ust. 4 podstawowego rozporządzenia. Przedsiębiorstwa zostały powiadomione, że w przypadku braku należytej odpowiedzi, przedstawione informacje są niewystarczające w celu dokonania indywidualnego ustalenia. W szczególności, korporacyjna struktura tych przedsiębiorstw nie mogła zostać ustalona, ponieważ przedsiębiorstwa zgodziły się na ujawnienie identyfikacji wyłącznie jednego z ich akcjonariuszy; nie przedstawiono informacji w sprawie procesu produkcji oraz kosztów produkcji; na podstawie tajemnicy handlowej przedsiębiorstwa odmówiono Komisji dostępu do rachunków, w stosunku do których przeprowadzony został audyt, lub innych sprawozdań finansowych. W dniach 13 i 17 lipca 2000 r., więcej niż dwa miesiące po upływie nieprzekraczalnego terminu na udzielenie odpowiedzi na pytania kwestionariusza, przedsiębiorstwo Yamada/Fukui Yamada przedstawiło informacje w sprawie kosztów produkcji S-205 oraz ich sprawozdania finansowe dotyczące trzech lat finansowych. Takie przedstawienie informacji, które zostało dokonane znacznie po upływie jakiegokolwiek przewidzianego terminu, nie mogło zmienić oceny prawnej, że przedsiębiorstwa te nie współpracowały podczas badania. Jednocześnie nie było możliwe wykorzystanie wniosków jako dostępnych informacji w rozumieniu art. 18 podstawowego rozporządzenia, ponieważ zostały one otrzymane na zaawansowanym etapie badania i ich wnikliwe rozpatrzenie nie było możliwe.

(43) W odpowiednim terminie nie ujawnił się żaden inny producent będący eksporterem do Wspólnoty produktu badanego.

(44) W dniach 17 i 18 lipca 2000 r., japoński eksporter, przedsiębiorstwo Nagase & Co. Ltd, dokonał po raz pierwszy przedstawienia dwóch stanowisk Te stanowiska przedstawione z przekroczeniem jakiegokolwiek określonego terminu, nie mogły, jednakże stanowić kompensaty wstępnego braku współpracy ze strony przedsiębiorstwa. Wstępnego braku współpracy również nie mogła skompensować współpraca ze strony powiązanego z nim przedsiębiorstwa w Niemczech, które ujawniło się i współpracowało podczas badania jako niezależny importer. Konkluzje dotyczące przedsiębiorstwa Nagase & Co. Ltd nie mogły jednocześnie zostać wykorzystane jako dostępne informacje w rozumieniu art. 18 podstawowego rozporządzenia, ponieważ zostały otrzymane na zawansowanym etapie badania oraz nie mogły być odpowiednio wnikliwie rozpatrzone.

(45) Przy braku współpracy ze strony producentów będących eksporterami ustalenia w odniesieniu do dumpingu zostały dokonane w oparciu stan faktyczny ustalony ogólnie w stosunku do Japonii na podstawie art. 18 ust. 1 podstawowego rozporządzenia. Zgodnie z dostępnymi informacjami, znacząca większość przywozu czarnego barwnika pigmentowego pochodzącego z Japonii obejmuje ODB-1, ODB-2 i S-205. Dlatego tez stwierdzono, że jakiekolwiek ustalenie dumpingu opartego na tych trzech rodzajach produktu byłoby odpowiednio reprezentatywne w przywozie przedmiotowego produktu.

2. Wartość normalna

(46) W odniesieniu do ODB-1 i ODB-2, uwzględniając brak jakiejkolwiek współpracy, wnioski w sprawie wszczęcia postępowania antydumpingowego stanowiły jedyne źródło dostępnych informacji. We wnioskach oszacowano wartość normalną na podstawie cen krajowych. Niepełne odpowiedzi na pytania kwestionariusza nie zawierały również jakichkolwiek informacji w sprawie sprzedaży krajowej oraz kosztów produkcji.

(47) W odniesieniu do S-205, jedyne dostępne informacje stanowiły odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu przedstawione przez przedsiębiorstwo Hamada/Fukui Yamada. Tę sprzedaż krajową uznano za reprezentatywną, ponieważ uwzględniała więcej niż 5 % wielkości sprzedaży do Wspólnoty. Z uwagi na brak informacji dotyczących kosztów produkcji S-205, te ostatnie zostały oszacowane na podstawie informacji przedstawionych we wnioskach w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie do ODB-1 i ODB-2. Na takiej podstawie, transakcje przedstawione przez przedsiębiorstwo Yamada okazały się transakcjami przynoszącymi zysk. Odpowiednio, wartość normalną S-205 ustalono jako średnią ważoną ceny całkowitej sprzedaży krajowej niezależnym klientom przez przedsiębiorstwo Yamada dla OB.

3. Cena eksportowa

(48) Ceny eksportowe trzech rodzajów produktów zostały ustalone, jak następuje:

3.1. ODB-1

(49) Cena eksportowa została ustalona na podstawie informacji przedstawionej przez grupę Mitsui oraz Eurostat.

(50) Jeżeli chodzi o informacje otrzymane od grupy Mitsui, należy zauważyć, że stwierdzono, iż wszystkie przedsiębiorstwa należące do grupy były przedsiębiorstwami powiązanymi. Na podstawie art. 2 ust. 9 podstawowego rozporządzenia, ceny sprzedaży między nimi pominięto oraz uwzględniono ceny po których przywożony ODB-1 został po raz pierwszy odsprzedany niezależnemu nabywcy. Ceny zostały dostosowane w celu uwzględnienia wszystkich kosztów poniesionych między przywozem i odsprzedażą, włączając podatki, należności celne, sprzedaż, ogólne i administracyjne koszty poszczególnego przedsiębiorstwa powiązanego, które pośredniczyło między przywozem i odsprzedażą niezależnemu klientowi oraz 5 % zysk w obrocie. Przy braku jakiejkolwiek współpracy za strony niezależnego importera we Wspólnocie, 5 % zysk odpowiada marży zysku uznanej za należytą w poprzednim przypadku dotyczącym produktu chemicznego(5).

(51) Ponieważ ODB-1 jest objęty określonym kodem TARIC podczas OB, wartość oraz wielkość pozostałej sprzedaży na rynku wspólnotowym zostały ustalone poprzez odjęcie wielkości oraz wartości cif wywozu podanych przez przedsiębiorstwo Mitsui & Co. Ltd (Japonia) dla OB od odpowiednich wartości jak określono w statystykach Eurostat.

3.2. ODB-2

(52) Cena eksportowa została ustalona na podstawie informacji przedstawionych przez grupę Mitsui oraz we wniosku w sprawie wszczęcia postępowania antydumpingowego.

(53) W odniesieniu do cen wywozu ODB-2 podanych w oświadczeniu przez grupę Mitsui, zastosowano metodykę wymienioną w akapicie 50.

(54) Odnośnie pozostałej sprzedaży, dane Eurostat nie stanowiły wiarygodnego źródła informacji, ponieważ kod TARIC, na podstawie którego podany został w oświadczeniu przywóz ODB-2 również obejmuje inne chemikalia, a ODB-2 reprezentuje tylko część wielkości przywozu podanego w oświadczeniu pod tą pozycją. Potwierdza to fakt, że średnia wartość cif jednostki była znacząco niższa od średniej ceny eksportowej cif oszacowanej we wniosku oraz od danych przedstawionych przez przedsiębiorstwa grupy Mitsui. Dlatego też ilość i wartość pozostałego przywozu ODB-2 zostały ustalone przez odjęcie ilości i wartości cif wywozu podanego w oświadczeniu przedsiębiorstwa Mitsui & Co. Ltd (Japonia) dla OB od odpowiednich wartości jak oszacowano we wniosku z uwagi na brak innych dostępnych informacji.

3.3. S-205

(55) Przedsiębiorstwo Fukui Yamada oświadczyło, że dostarczało wszystkie produkty przedsiębiorstwu Yamada, które w zamian wykorzystywało japoński niezależny podmiot gospodarczy w celu wywozu S-205 do Wspólnoty. Przedstawione ceny eksportowe odpowiadały cenom cif zafakturowanym przez ten podmiot gospodarczy powiązanemu przedsiębiorstwu we Wspólnocie. Te ceny zostały następnie pominięte ze względu na ich niewiarygodność oraz uwzględniono ceny kupna przedstawione przez pierwszych niezależnych nabywców we Wspólnocie. Ceny te zostały dostosowane w celu uwzględnienia wszystkich poniesionych kosztów między przywozem i odsprzedażą oraz 5 % marży zysku w obrocie.

4. Porównanie

(56) Do celów rzetelnego porównania między wartościami normalnymi i cenami eksportowymi na poziomie ex works, należne świadczenia w formie dostosowań zostały przewidziane w odniesieniu do różnic mających wpływ na porównywalność cen. Takie dostosowania zostały dokonane poprzez odniesienie do art. 2 ust. 10 podstawowego rozporządzenia w stosunku do prowizji, transportu, ubezpieczenia, zarządzania, załadunku oraz dodatkowych kosztów w wykorzystaniu informacji przedstawionych we wnioskach (odnośnie do ODB-1 i ODB-2) oraz przez przedsiębiorstwo Yamada (odnośnie do S-205).

5. Margines dumpingowa

(57) Zgodnie z art. 2 ust. 11 podstawowego rozporządzenia średnie ważone wartości normalnych zostały porównane ze średnią ważoną cen eksportowych poszczególnych trzech rodzajów produktu.

(58) Na podstawie art. 2 ust. 12 podstawowego rozporządzenia, średnia ważona marginesów dumpingowych na rodzaj produktu została ustalona i uznana za reprezentatywną dla poziomu dumpingu wszystkich rodzajów czarnego barwnika pigmentowego pochodzącego z Japonii.

(59) Wyrażając procentowo wspólnotową wartość cif na granicy Wspólnoty w przywozie, margines dumpingu w ten sposób wyrażony wynosi 49,8 %.

D. PRZEMYSŁ WSPÓLNOTY

(60) Przedsiębiorstwo Ciba Specialty Chemicals spółka akcyjna było jedynym producentem wspólnotowym czarnego barwnika pigmentowego we Wspólnocie podczas OB.

(61) Dlatego też to przedsiębiorstwo stanowi "przemysł Wspólnoty" na podstawie art. 4 ust. 1 podstawowego rozporządzenia.

E. SZKODA

1. Uwagi wstępne

(62) Jak określono powyżej, badanie tendencji odpowiednich dla ustalenia szkody obejmuje okres od dnia 1 stycznia 1996 r. do końca okresu badanego.

(63) Jedna z zainteresowanych stron podniosła zarzut, ze wybrany okres był okresem niereprezentatywnym i nieproporcjonalnym, oraz że analiza powinna się rozpocząć w roku 1992, to jest roku, w którym występujący z wnioskiem o wszczęcie postępowania antydumpingowego rozpoczął produkcję czarnego barwnika pigmentowego we Wspólnocie.

(64) Po pierwsze, należy zauważyć, że w zwykłej praktyce w postępowaniu antydumpingowym przyjmuje się okres czasu długości między trzema a pięcioma latami w celu zbadania rozwoju sytuacji w przemyśle Wspólnoty.

(65) Po drugie, należy zauważyć, że szkoda oraz dumping muszą zostać uprawdopodobnione w OB. Okres przed rozpoczęciem OB służy jedynie jako wskaźnik rozwoju sytuacji w przemyśle Wspólnoty w celu ustalenia czy sytuacja podczas OB może zostać określona jako powodująca szkodę. W tym zakresie wykrycie szkody wyrządzonej przemyśle Wspólnoty podczas OB, mogłoby zostać dokonane bez względu na przyjęty punkt początkowy.

(66) Wobec powyższego nie uznaje się za uzasadnione przedłużenie okresu do celów analizy tendencji w kontekście ustalenia szkody.

2. Konsumpcja wspólnotowa

(67) Przy braku jakiejkolwiek współpracy ze strony producentów będących eksporterami oraz ze względu na niedokładny charakter informacji Eurostat w sprawie przywozu, konsumpcja wspólnotowa została ustalona na podstawie wielkości sprzedaży na rynku wspólnotowym podanej przez przemyśle Wspólnoty, przywozie pochodzącym z Japonii oraz USA według informacji przedstawionych przez współpracujących użytkowników oraz informacji przedstawionych przez przemysł Wspólnoty we wnioskach w sprawie wszczęcia postępowania antydumpingowego.

(68) W okresie między 1996 a 1998 r. konsumpcja wzrosła o 18 % w następstwie zwiększenia produkcji papieru termicznego. W okresie między rokiem 1998 a OB konsumpcja zmniejszyła się nieznacznie o 1 %. Ten spadek konsumpcji tłumaczy się wycofaniem dwóch wspólnotowych użytkowników z produkcji papieru.

3. Przywóz pochodzący z Japonii

3.1. Wielkość i udział w rynku przywozu pochodzącego z Japonii

(69) Uwzględniając brak współpracy ze strony producentów będących eksporterami oraz niedokładny charakter informacji Eurostat w sprawie przywozu, dane te zostały oparte na dostępnych informacjach, to jest informacjach przedstawionych przez współpracujących użytkowników oraz informacjach przedstawionych przez przemysł Wspólnoty we wnioskach w sprawie wszczęcia postępowania antydumpingowego.

(70) Na tej podstawie, wielkość przywozu badanego produktu wzrastała nieprzerwanie z (wskaźnik) 100 w 1996 r. do 123 w 1997 r., 131 w 1998 r. i 141 w OB, to jest wzrosła powyżej 40 %. Ten wzrost również odzwierciedla się w udziale w rynku badanego produktu, który wzrósł z 36,0 % w 1996 r. do 41,7 % w 1997 r., do 40,0 % w 1998 r. i do 43,4 % w OB.

3.2. Ceny rozważanego przywozu

a) Ewolucja cen w przywozie pochodzącym z Japonii

(71) Średnia cena jednostkowa wszystkich rodzajów czarnego barwnika pigmentowego przywożonych z Japonii, na podstawie informacji przedstawionej przez współpracujących użytkowników i jednego importera, wyrażona w ecu/euro na kg spadła o 19 % podczas rozpatrywanego okresu. Wysokość cen zmniejszyła się z 24,9 ECU na kg w 1996 r. do 22,1 ECU na kg w 1997 r. i następnie do 21,6 ECU na kg w 1998 r. oraz następnie spadła do 20,2 ECU/euro na kg w OB(6). Wysokość cen różnych rodzajów czarnego barwnika pigmentowego nieprzerwanie zmniejszała się podczas rozpatrywanego okresu, chociaż w różnym stopniu: średnie ceny ODB-1 spadły o 13 % podczas rozpatrywanego okresu, podczas gdy średnie ceny ODB-2 spadły o 19 % oraz średnie ceny S-205 spadły o 15 % podczas tego samego okresu(7).

b) Podcięcie cenowe

(72) Wspólnotowy rynek czarnego barwnika pigmentowego charakteryzuje się niewielką liczbą dostawców oraz ograniczoną liczbą użytkowników. Na tym rynku ustalanie cen odbywa się w drodze systemu notowań cenowych według których użytkownicy pytają o ceny wszystkich dostawców oraz dalsze negocjacje opierają się na cenach oferty dostawców.

(73) Wobec powyższego podcinanie cen zostało zbadane na podstawie negocjacji cenowych między dostawcami i użytkownikami wspólnotowymi. Przy braku współpracy ze strony japońskich producentów będących eksporterami, analiza podcinania cen została oparta na informacjach przedstawionych przez przemysł Wspólnoty z odniesieniem do negocjacji cenowych reprezentujących 50 % ogółu sprzedaży przemysłu Wspólnoty. W miarę możliwości takie informacje zostały zweryfikowane poprzez odniesienie do współpracujących użytkowników.

(74) W odniesieniu do ODB-1, negocjacje cenowe zostały zbadane dla transakcji reprezentujących około 45 % wspólnotowej sprzedaży ODB-1 w OB. Na tej podstawie stwierdzono, że cena wstępnie oferowana przez przemysł Wspólnoty została następnie podcięta przez japońskie oferty w zakresie od 5 % do 8 % porównując wstępne oferty z ostatecznymi uzgodnionymi cenami.

(75) W odniesieniu do ODB-2, negocjacje cenowe zostały zbadane dla transakcji reprezentujących około 70 % wspólnotowej sprzedaży ODB-2 w OB. Ten sam wzorzec zaobserwowano w odniesieniu tego rodzaju czarnego barwnika pigmentowego, z marginesem podcięcia wahającym się między 1 % a 5 %.

(76) Ta sytuacja wyraźnie odzwierciedla nie tylko stopień w jakim ceny sprzedaży przemysłu Wspólnoty zostały podcięte przez ceny badanego produktu w ramach procesu notowań cenowych, ale również wpływający obniżająco na ceny sprzedaży przemysłu Wspólnoty przywóz towarów po cenach dumpingowych. Jak stwierdzono, poprzedzające zawarcie transakcji niskie notowania cenowe bezwzględnie wpływają na ceny wynegocjowane w stosunku do tego samego klienta.

(77) Podsumowując, nacisk cenowy wywołany przez oferty japońskie oraz transakcje na rynku wspólnotowym wymusiły na przemyśle Wspólnoty dostosowanie jej cen. Spowodowało to obniżenie cen o około 3 % dla przemysłu Wspólnoty w okresie między rokiem 1998 a OB.

(78) Jedna z zainteresowanych stron podnosiła zarzut, że metodyka zastosowana do zbadania podcięcia cenowego była fałszywa. Strona zarzuciła, że wstępna oferta w negocjacjach handlowych rzadko reprezentuje handlowy poziom ceny, raczej taka oferta jest często zbyt wysoka ponieważ strona przedstawiająca ofertę wie, że zostanie ona obniżona podczas procesu negocjacji.

(79) Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez przemysł Wspólnoty, wstępne oferty przedstawione przez przemysł Wspólnoty odpowiadały poziomowi ceny uzgodnionemu z odpowiednimi klientami w ramach poprzednich negocjacji cenowych. Ponadto należy zauważyć, że ta cena była już ceną przynoszącą niewystraczający zwrot dla przemysłu Wspólnoty. Dlatego też stwierdzono, że wstępna oferta, w odniesieniu do której przeprowadzono zbadanie podcięcia, nie jest fałszywa.

3. Sytuacja przemysłu Wspólnoty

4.1. Uwagi ogólne

(80) Zgodnie z art. 3 ust. 5 podstawowego rozporządzenia, badanie wpływu przywozu towarów po cenach dumpingowych na przemysł Wspólnoty obejmowało ocenę wszystkich odpowiednich czynników ekonomicznych i wskaźników mających wpływ na sytuację przemysłu, włącznie z obniżeniem sprzedaży, zysków, produkcji, udziału w rynku, wydajności, zwrotu inwestycji, zdolności użytkowania, czynników wpływających na ceny wspólnotowe, przepływ środków pieniężnych, zapasy, zatrudnienie, wzrost płac, zdolność podnoszenia kapitału lub inwestowania. Należy zauważyć, że niekoniecznie jakikolwiek jeden lub więcej spośród tych czynników stanowi wytyczną decydującą.

4.2. Produkcja, wydajność, zdolność użytkowania oraz zapasy

(81) Produkcja wzrosła o 19 % w okresie między 1996 a 1997 r., zbiegając się ze wzrostem konsumpcji. Produkcja obniżyła się o 2 % między 1997 i 1998 r. i następnie obniżyła się o 18 % między 1998 r. i OB. Ta obniżka zbiegła się z nieznacznym obniżeniem konsumpcji oraz poważnym spadkiem sprzedaży w tym samym okresie.

(82) Zdolność produkcyjna powinna być postrzegana w świetle faktu, że te same urządzenia, maszyny i narzędzia produkcyjne wykorzystywane są do produkcji zarówno czarnego barwnika pigmentowego, jak i kolorowego barwnika pigmentowego. Dlatego też, zdolność produkcyjna odnośnie do produkcji czarnego barwnika pigmentowego została oszacowana poprzez odjęcie produkcji kolorowego barwnika pigmentowego od przedstawianej zdolności tej linii produkcyjnej.

(83) Odpowiednio, wskaźnik zdolności użytkowania ewoluował od 72 % w 1996 r. do wartości szczytowej 79 % w 1997 r. oraz spadku do poziomu 69 % w 1998 r., który utrzymał się w OB.

(84) Podczas analizowania zapasów, należy zauważyć, że czarny barwnik pigmentowy produkowany jest na zamówienie i dlatego też zapasy obejmują towary oczekujące na wysłanie do klientów. Dlatego też w tym zakresie ocena zapasów okazuje się nie być odpowiadającą badaniu sytuacji ekonomicznej przemysłu Wspólnoty. Jednakże z uwagi na całościowo przeprowadzaną analizę, ewolucja zapasów jest analizowana poniżej.

(85) Końcowe zapasy przemysłu Wspólnoty zmniejszyły się o 58 % w okresie między rokiem 1996 a OB, osiągając wielkość najwyższą w 1997 r. i powracając do poziomu roku 1996 w roku 1998. W stosunku do wielkości produkcji ogółem przemysłu Wspólnoty, końcowe zapasy również zmniejszyły się o 58 % w trakcie rozpatrywanego okresu, mianowicie zapasy reprezentujące 20,7 % wielkości produkcji ogółem w roku 1996 oraz 8,7 % w OB.

(86) Zmniejszenie stanu zapasów w OB wynikało z wprowadzenia projektu zmniejszenia zapasów. Ponadto trzy czynniki przyczyniły się do zmniejszenia zapasów produktów końcowych: właściwe zamówienia były w większym stopniu zgodne z prognozami wielkości sprzedaży; mielenie produktów spowodowało powstanie wąskiego gardła w 1999 r., co doprowadziło do zwiększenia ilości zapasów półwyrobów (nierozpakowany czarny barwnik pigmentowy) oraz w ten sposób niższych zapasów produktów końcowych i wreszcie w czerwcu 1999 r. amerykańska organizacja sprzedaży przemysłu Wspólnoty rozpoczęła zwiększanie ilości zapasów w Stanach Zjednoczonych Ameryki i dlatego wysyłki do Stanów Zjednoczonych Ameryki doprowadziły do zmniejszenia zapasów wspólnotowych.

4.3. Wielkość sprzedaży, udział rynkowy i wzrost

(87) Sprzedaż przemysłu Wspólnoty niepowiązanym stronom we Wspólnocie obniżyła się o 5 % w trakcie rozpatrywanego okresu. Wielkość sprzedaży obniżyła się o 2 % w okresie między 1996 a 1997 r. W okresie między 1997 a 1998 r. sprzedaż zwiększyła się o 15 % zgodnie z ewolucją konsumpcji. Sprzedaż obniżyła się gwałtownie w okresie między rokiem 1998 a OB, podczas gdy konsumpcja obniżyła się jedynie nieznacznie (spadek 1 %).

(88) Wynikający stąd udział w rynku przemysłu Wspólnoty zmniejszył się z 45,0 % w 1996 r. do 41,6 % w 1997 r. i następnie nieznacznie wzrósł do 43,1 % w 1998 r. oraz ponownie zmniejszył się do 36,5 % w OB. Dlatego też, pomimo znaczącego wzrostu konsumpcji czarnego barwnika pigmentowego we Wspólnocie, branża wspólnotowa nie była zdolna do korzystania z tego wzrostu. To ogólne zmniejszenie udziału w rynku dla przemysłu Wspólnoty nie odpowiada podobnemu wzrostowi udziału w rynku produktu badanego. Ważnym jest, aby zauważyć, że pomimo wzrostu ogólnej konsumpcji czarnego barwnika pigmentowego o 17 % w trakcie rozpatrywanego okresu, przemysł Wspólnoty nie odniósł korzyści ze wzrostu sprzedaży. Wprost przeciwnie, wspólnotowa branża utraciła wielkość sprzedaży (5 % spadek) oraz udział w rynku w trakcie tego okresu.

4.4. Ceny sprzedaży i czynniki wpływające na ceny sprzedaży

(89) Ceny jednostkowe, po których przemysł Wspólnoty sprzedawał przedmiotowy produkt na rynku wspólnotowym, obniżyły się w sumie o 16 % w trakcie rozpatrywanego okresu. Po spadku o 6 % w okresie między 1996 a 1997 r. ceny obniżyły się o dalsze 7 % w okresie między 1997 a 1998 r., po czym obniżyły się o dalsze 3 % w okresie między rokiem 1998 a OB.

(90) W odniesieniu do czynników wpływających na ceny sprzedaży, koszty produkcji zostały zbadane. Koszt produkcji został obniżony o 8 % w okresie między rokiem 1996 a OB, głównie w następstwie obniżenia ceny surowców, które stanowią (między 60 % i 75 %)(8) kosztu całkowitego produkcji. Koszt całkowity produkcji obniżył się o 7 %.

(91) W odniesieniu do płac pracowników, zgodnie z danymi dostępnymi dla przedsiębiorstwa Ciba Specialty Chemicals spółka akcyjna, płace wzrosły o 26 % w trakcie rozpatrywanego okresu. Uwzględniając 15 % wzrost szacowanego zatrudnienia w branży czarnego barwnika pigmentowego, wzrost płac wyniósł 10 % w trakcie okresu rozpatrywanego, to jest 2,8 % średniego rocznego wzrostu płac i wynagrodzeń. Należy jednakże zauważyć, że koszty pracy stanowią niewielką wartość procentową kosztu całkowitego produkcji. Umiarkowany wzrost płac zbiegł się jednakże ze wzrostem wydajności przemysłu Wspólnoty w związku ze skróceniem okresu czasu niezbędnego do zakończenia cyklu produkcyjnego ("czas produkcji partii"), oraz podwyższył wydajność na partię.

(92) Dlatego też stwierdzono, że w trakcie okresu rozpatrywanego, ceny przemysłu Wspólnoty obniżyły się znacznie ponad obniżenie kosztów (- 7 %). Ten poważny spadek cen (- 16 %) doprowadził do poważnych strat dla przemysłu Wspólnoty, jak opisano poniżej.

4.5. Rentowność, przepływ środków pieniężnych oraz zwrot inwestycji

(93) Rentowność przemysłu Wspólnoty jako zwrot sprzedaży netto na rynku wspólnotowym przed jakąkolwiek pozycją nadzwyczajną i podatkami, wzrosła z poziomu niemalże blisko progu rentowności w 1996 r. do (między - 5 % do - 7 %) w 1997 r., do (między - 7 % do - 9 %) w 1998 r. i do (między - 8 % do 10 %) w OB(*).

(94) W okresie między 1996 a 1997 r. rentowność przemysłu Wspólnoty pogorszyła się z bliskiej nawet załamaniu do wyniku negatywnego. To zbiegło się z obniżeniem wielkości sprzedaży przemysłu Wspólnoty (- 2 %) oraz z gwałtownym obniżeniem cen sprzedaży (- 7 %), podczas gdy koszty przemysłu Wspólnoty pozostały niezmienione. W okresie między 1997 a 1998 r. rokiem przemysł Wspólnoty podejmował próby odzyskania wielkości sprzedaży i udziału w rynku poprzez obniżenie cen (- 7 %), ale ponieważ koszty przemysłu Wspólnoty zmniejszyły się o 6 %, ta obniżka cen spowodowała większe straty. W okresie między rokiem 1998 a OB straty wzrosły, ponieważ ceny sprzedaży obniżyły się o 3 %, podczas gdy koszty zmniejszyły się tylko o 1 %.

(95) Jedna z zainteresowanych stron podniosła zarzut, że przemysł Wspólnoty nie poniósł istotnej szkody, ponieważ cały sektor barwnika pigmentowego przynosił zyski w trakcie tego okresu lub nawet po upływie OB.

(96) Należy zauważyć, że zakres produktu, którego dotyczy niniejsze postępowanie obejmuje czarny barwnik pigmentowy, a nie ogólnie barwniki pigmentowe. Badanie wykazało, że przemysł Wspólnoty poniósł znaczące straty w sprzedaży czarnego barwnika pigmentowego we Wspólnocie w OB. Dlatego też fakt, że inne produkty przynoszą przemysłowi Wspólnoty zyski, to jest kolorowy barwnik pigmentowy, nie jest wyznacznikiem, że przemysł Wspólnoty nie ponosi szkód w zakresie niniejszego postępowania.

(97) W odniesieniu do przepływu środków pieniężnych, wskaźnik ten mógł zostać ustanowiony wyłącznie w stosunku do przedsiębiorstwa Ciba Specialty Chemicals Inc., szwajcarskiej spółki dominującej Ciba Specialty Chemicals spółka akcyjna, oraz począwszy dopiero od roku 1997, w którym została powołana spółka dominująca. Jednakże należy zauważyć, że czarny barwnik pigmentowy reprezentuje tylko około 0,4 % całkowitego obrotu spółki dominującej. Wobec powyższego stwierdzono, że ten czynnik nie mógł stanowić wytycznej dla powstania specyficznej sytuacji przemysłu Wspólnoty w branży czarnego barwnika pigmentowego.

(98) W odniesieniu do zwrotu inwestycji, wskaźnik ten był wyłącznie dostępny na poziomie przedsiębiorstwa Ciba Specialty Chemicals spółka akcyjna, podczas, gdy czarny barwnik pigmentowy stanowi jedynie około 3,5 % całkowitego obrotu przedsiębiorstwa Ciba Specialty Chemicals spółka akcyjna. Wobec powyższego, stwierdzono, że ten czynnik mógł dlatego nie stanowić wytycznej dla powstania specyficznej sytuacji przemysłu Wspólnoty w branży czarnego barwnika pigmentowego.

4.6. Inwestycje oraz zdolność podwyższania kapitału

(99) Inwestycje dokonane w trakcie rozpatrywanego okresu zmniejszyły się ze 100 w 1996 r. do 71 w OB. Reprezentowały one około 9 % obrotu przemysłu Wspólnoty w trakcie całego rozpatrywanego okresu.

(100) W odniesieniu do zdolności podwyższania kapitału, wskaźnik ten był dostępny wyłącznie dla przedsiębiorstwa Ciba Specialty Chemicals spółka akcyjna. Jednakże jak stwierdzono powyżej, z uwagi na fakt, że czarny barwnik pigmentowy stanowi jedynie około 3,5 % całkowitego obrotu przedsiębiorstwa Ciba Specialty Chemicals spółka akcyjna, stwierdzono, że ten czynnik z tego powodu nie stanowił wytycznej powstania specyficznej sytuacji przemysłu Wspólnoty w branży czarnego barwnika pigmentowego.

4.7. Zatrudnienie i wydajność

(101) Zatrudnienie w przemyśle Wspólnoty powiązanym z produkcją czarnego barwnika pigmentowego wzrosło o 15 %, z 48 osób zatrudnionych w 1996 r. do 55 zatrudnionych w OB. Należy zauważyć, że ponieważ pracownicy są zatrudnieni zarówno w produkcji czarnego barwnika pigmentowego oraz kolorowego barwnika pigmentowego, zatrudnienie zostało przyznane na podstawie stosunku wielkości produkcji czarnego barwnika pigmentowego reprezentującej wielkość produkcji ogółem wszystkich barwników pigmentowych.

(102) Wydajność przemysłu Wspólnoty, mierzona jako produkcja na zatrudnioną osobę, zmniejszyła się o 14 % w trakcie rozpatrywanego okresu. Te wartości dotyczące wydajności w większości odzwierciedlają wszystkie rozliczenia dokonane w celu ustalenia zatrudnienia.

5. Wniosek w sprawie szkody

(103) W okresie między rokiem 1996 a OB, wielkość przywozu czarnego barwnika pigmentowego pochodzącego z Japonii wzrastała znacząco (41 %) przy poziomie cen, które nieprzerwanie obniżały się w trakcie tego samego okresu (-19 %) oraz które znacząco obniżyły ceny przemysłu Wspólnoty poprzez podcięcie cen notowanych przez przemysł Wspólnoty podczas negocjacji ceny.

(104) W trakcie tego samego okresu sytuacja przemysłu Wspólnoty pogorszyła się odnośnie do produkcji (- 1 %), sprzedaży (-5 %) i udziału w rynku (-8,5 % punktów procentowych). Pomimo znaczącego obniżenia całkowitych kosztów (-7 %), gwałtowna obniżka cen (- 16 %) doprowadziła do poważnych strat. W trakcie rozpatrywanego okresu, pomimo wzrostu konsumpcji we Wspólnocie, to jest o 17 %, udział w rynku przemysłu Wspólnoty zmniejszył się gwałtownie z 45,0 % do 36,5 %.

(105) W szczególności, w okresie między 1996 a 1997 r. udział w rynku przemysłu Wspólnoty zmniejszył się z 45,0 % do 41,6 %. Przemysł Wspólnoty podjął próby przeciwdziałania sytuacji poprzez obniżenie cen sprzedaży w 1998 r. w celu utrzymania udziału w rynku, tj. przemysł Wspólnoty obniżył swoje ceny o 6 % i zwiększył swój udział w rynku (z 41,6 % w 1997 r. do 43,1 % w 1998 r.), ale koszt rentowności zmniejszył się z (między -5 % i -7 %) do (między -7 % i -9 %)(*). W okresie między rokiem 1998 a OB przemysł Wspólnoty mógł jedynie obniżyć swoje ceny o (-3 %) z takim skutkiem, ze utracił on wielkość sprzedaży (-18 %) oraz udział w rynku, który zmniejszył się do 36,5 %. Ponieważ ceny przemysłu Wspólnoty obniżyły się bardziej niż jej koszty, poniósł on znaczące straty.

(106) Wobec powyższego, stwierdzono, że w OB przemysł Wspólnoty poniósł istotną szkodę w rozumieniu art. 3 ust. 1 podstawowego rozporządzenia w postaci spadku produkcji oraz cen, utraty udziału w rynku oraz obniżenia cen prowadzącego do poważnych strat.

F. ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY

1. Uwagi wstępne

(107) Zgodnie z art. 3 podstawowego rozporządzenia, zbadano czy wielkość oraz ceny przedmiotowego przywozu towarów po cenach dumpingowych odpowiadały za wpływ na przemysł Wspólnoty w stopniu umożliwiającym zakwalifikowanie jako wpływ istotny w rozumieniu art. 3 ust. 6 podstawowego rozporządzenia. Podczas przeprowadzania badania zwrócono uwagę, aby zapewnić, że znane czynniki, inne niż przywóz towarów po cenach dumpingowych, które w tym samym okresie wyrządzają branży wspólnotowej szkody, nie były związane z przedmiotowym przywozem towarów po cenach dumpingowych.

2. Skutek przywozu dumpingowego

(108) W trakcie rozpatrywanego okresu, przywóz towarów po cenach dumpingowych badanego produktu wzrósł znacznie w stosunku do wielkości i udziału w rynku. To zbiegło się z pogorszeniem sytuacji przemysłu Wspólnoty, który obniżył wielkość sprzedaży i utracił udział w rynku. W tym zakresie, udział w rynku utracony przez przemysł Wspólnoty został stopniowo zajęty przez przywóz badanego produktu.

(109) Należy zauważyć, że na rynku czarnego barwnika pigmentowego, konkurencja przybiera formę konkurencji cenowej. Wynika to z faktu, że na rynku jest obecnych niewiele podmiotów, oraz że różne rodzaje produktów są w znaczącym stopniu zamienialne.

(110) W tym zakresie badanie wykazało, że przemysł Wspólnoty został zmuszony do obniżenia swoich cen sprzedaży w celu utrzymania udziału w rynku. Zostało udowodnione na podstawie zebranych informacji, że ceny badanego produktu podcinały ceny przemysłu Wspólnoty. W okresie między 1996 a 1997 r. przemysł Wspólnoty obniżył ceny o 7 %, podczas gdy ceny badanego produktu zostały obniżone o 10 %. To zbiegło się z utratą udziału w rynku przez przemysł Wspólnoty oraz zwiększeniem udziału w rynku o 5,7 punków procentowych przez badany produkt. Podejmując wysiłek w celu odzyskania udziału w rynku, przemysł Wspólnoty obniżył swoje ceny o dalsze 6 % w okresie między 1997 a 1998 r. ze skutkiem wynikającego stąd zwiększenia udziału w rynku oraz niewielkiej utraty udziału w rynku przez badany produkt. Jednakże z uwagi na poniesione straty, w okresie między rokiem 1998 a OB przemysł Wspólnoty obniżył swoje ceny tylko o kolejne 3 %, podczas gdy japońscy eksporterzy obniżyli swoje ceny o 5 %. W konsekwencji przemysł Wspólnoty utracił udział w rynku, natomiast produkt badany uzyskał znaczący udział w rynku. Taki złożony skutek polegający na obniżeniu cen i spadku wielkości sprzedaży oraz w konsekwencji zmniejszeniu wielkości produkcji wpłynął niekorzystnie na rentowność przemysłu Wspólnoty.

3. Wpływ innych czynników

3.1. Pozostały przywóz

(111) Przywóz z innych państw trzecich wzrósł nieznacznie powyżej 20 % wspólnotowej konsumpcji w OB.

(112) Obok Japonii, wywóz czarnego barwnika pigmentowego do Wspólnoty głównie pochodzi ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jest jeden znaczący amerykański producent czarnego barwnika pigmentowego oraz dwaj pozostali producenci, którzy są powiązani z japońskimi producentami będącymi eksporterami.

(113) Przywóz czarnego barwnika pigmentowego pochodzący ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, oparty na informacjach przedstawionych przez współpracujących użytkowników i oszacowany przez przemysł Wspólnoty kształtował się według wartości od wskaźnika 100 w 1996 r. do 93 w 1997 r. W 1998 r. przywóz ze Stanów Zjednoczonych Ameryki wzrósł do 105 i następnie zwiększył się do 124 w OB. Udział w rynku tego przywozu wynosił od 19,0 % w 1996 r., do 16,7 % w 1997 r., do 16,9 % w 1998 r. i do 20,1 % w OB.

(114) W odniesieniu do cen, należy zauważyć, że brak jest dostępnych informacji w sprawie poziomu cen w 1996 r., ale od 1997 r. poziom cen obniżał się znacząco ze 100 w 1997 r. do 82 w 1998 r. i do 76 w OB.

(115) Należy zauważyć, że poziom cen przywozu czarnego barwnika pigmentowego pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki kształtuje się, z wyjątkiem 1997 r., poniżej cen przywozu pochodzącego z Japonii.

(116) Z uwagi na niski poziom cen przywozu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, stwierdzono, ze przywóz czarnego barwnika pigmentowego pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki mógł się przyczynić do wyrządzenia szkody przemysłowi Wspólnoty w OB. Jednakże pomimo niskiego poziomu cen przywozu amerykańskiego, udział w rynku przywozu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki pozostał niezmieniony i dlatego też nie stanowi przyczyny utraty udziału w rynku przez przemysł Wspólnoty.

3.2. Ewolucja kosztów produkcji przemysłu Wspólnoty

(117) Zbadano czy pogorszenie sytuacji przemysłu Wspólnoty, mianowicie w odniesieniu do rentowności, zostało materialnie spowodowane przez wzrost kosztów produkcji przemysłu Wspólnoty.

(118) Jak już zostało wyjaśnione powyżej, koszty produkcji przemysłu Wspólnoty obniżyły się (-7 %) podczas rozpatrywanego okresu, głównie ze względu na obniżenie kosztu surowców.

(119) Dlatego tez stwierdzono, że pogorszenie sytuacji przemysłu Wspólnoty w trakcie rozpatrywanego okresu nie może wynikać z jakiegokolwiek wzrostu kosztu produkcji.

4. Wniosek w sprawie związku przyczynowego

(120) Powyższe ustalenia wyraźnie wskazują na istnienie związku przyczynowego między przywozem towarów po cenach dumpingowych oraz wykryciem powstania szkody majątkowej. Dowodem na to jest, w szczególności, utrata udziału w rynku przez branżę wspólnotową, który został prawie całkowicie przejęty przez japoński przywóz, w powiązaniu z obniżeniem cen rentowności przemysłu Wspólnoty. Zbiegło się to ze wzrostem wielkości przywozu pochodzącego z Japonii po cenach podcinających i znacząco obniżających ceny przemysłu Wspólnoty.

(121) Jakiekolwiek pozostałe czynniki, w szczególności przywóz pochodzący ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, mogły przyczynić się do powstania sytuacji powodującej wyrządzenie szkody przemysłowi Wspólnoty, ale nie do tego stopnia, żeby przerwać związek między przywozem towarów po cenach dumpingowych z Japonii oraz szkodą wyrządzoną przemysłowi Wspólnoty, w szczególności z uwagi na przejęcie udziału w rynku prze japoński przywóz po niskich cenach.

(122) Dlatego też stwierdza się, że wwóz dumpingowy czarnego barwnika pigmentowego pochodzącego z Japonii miał istotny wpływ na szkody poniesione przez przemysł Wspólnoty, w rozumieniu art. 3 ust. 6 podstawowego rozporządzenia.

G. INTERES WSPÓLNOTY

1. Uwagi wstępne

(123) Zgodnie z art. 21 podstawowego rozporządzenia oraz na podstawie wszystkich przedstawionych dowodów, zbadano, czy w niniejszym przypadku, pomimo szkodliwych skutków przywozu towarów po cenach dumpingowych, zaistniały ważne przyczyny niewprowadzania obciążenia środkami antydumpingowymi. To ustalenie zostało dokonane w oparciu o wszelkie różnorodne interesy uwzględnione całościowo.

(124) W celu ustalenia czy obciążenie środkami naruszało interes Wspólnoty, czy było w interesie Wspólnoty, zażądano przedstawienia informacji przez wszystkie zainteresowane strony, włącznie z branżą krajową, importerami/podmiotami gospodarczymi i użytkownikami.

2. Sytuacja przemysłu Wspólnoty

2.1. Sytuacja przemysłu Wspólnoty

(125) Badanie wykazało, że ogólna rentowność przemysłu Wspólnoty w odniesieniu do wszystkich barwników pigmentowych wyprodukowanych z wykorzystaniem tych samych urządzeń i maszyn produkcyjnych, jakich używa się do produkcji czarnego barwnika pigmentowego, była dodatnia w rozpatrywanym okresie. Niekorzystna sytuacja przedsiębiorstw wspólnotowej branży czarnego barwnika pigmentowego jest dlatego przypisywana nieuczciwym praktykom handlowym stosowanym przez japońskich producentów będących eksporterami, szkodliwym w skutkach dla przemysłu Wspólnoty.

(126) Zgodnie z rozwojem sytuacji obserwowanym podczas rozpatrywanego okresu, oczekuje się, że rynek wspólnotowy czarnego barwnika pigmentowego będzie nieprzerwanie wzrastał w następnych latach. Chociaż produkcja papieru niezawierającego węgla prawdopodobnie się zmniejszy, zmniejszenie to zostanie w znacznym stopniu wyrównane wzrostem produkcji papieru termicznego. W tym zakresie, inwestycje dokonane przez branżę wspólnotową w trakcie tego okresu oraz nieprzerwane wysiłki branży podejmowane w dziedzinie badań i rozwoju (wzrost o 44 % w rozpatrywanym okresie) wykazują, ze przemysł Wspólnoty nie jest gotowy na opuszczenie rynku, oraz że jeżeli odpowiednie warunki rynkowe zostaną przywrócone, przemysł Wspólnoty uzyska korzyści z przewidywanego wzrostu rynku.

(127) Wreszcie należy zauważyć, że przemysł Wspólnoty znacząco zwiększył wydajność. Znaczące wysiłki zostały podjęte przez branżę wspólnotową w postaci skrócenia okresu produkcji partii oraz zwiększenia wydajności na partię, co przyczyniło się do obniżenia kosztów.

2.2. Przewidywane skutki obciążenia środkami antydumpingowymi

(128) W zakresie przewidywanych dla przemysłu Wspólnoty skutków obciążenia środkami antydumpingowymi, należy zauważyć, że w ogólności obciążenie środkami spowoduje zwiększenie wielkości sprzedaży na rynku wspólnotowym przez przemysł Wspólnoty lub może spowodować podwyższenie poziomu cen, jakie można uzyskać w tej branży.

(129) W zakresie podwyższenia cen na rynku wspólnotowym, jest prawdopodobne, że obciążenie środkiem antydumpingowym badanego produktu będzie skutkowało wzrostem cen i w konsekwencji wzrostem poziomu cen we Wspólnocie.

(130) Ponieważ najbardziej poważnym szkodliwym czynnikiem było obniżenie cen powodujące starty finansowe, oczekuje się, że przemysł Wspólnoty będzie odnosić korzyści z obciążenia środkiem antydumpigowym w postaci wzrostu cen.

(131) Obciążenie środkami prawdopodobnie również spowoduje umiarkowany wzrost wielkości sprzedaży. W tym zakresie wzrost wielkości sprzedaży we Wspólnocie oraz produkcji wspólnotowej umożliwi przemysłowi Wspólnoty obniżenie kosztów jednostkowych i w konsekwencji poprawę rentowności.

(132) Dlatego też stwierdzono, że obciążenie środkami antydumpingowymi umożliwi przemysłowi Wspólnoty podwyższenie zarówno cen, jak i wielkości sprzedaży, poprawiając w konsekwencji sytuacje finansową.

2.3. Przewidywane skutki niewprowadzania obciążenia środkami antydumpingowymi przemysłu Wspólnoty

(133) W przypadku nie wprowadzenia obciążenia środkami antydumpingowymi, przewiduje się, że negatywne tendencje w odniesieniu do cen, rentowności i udziału w rynku będą nadal się utrzymywać, o ile nie pogłębią się z czasem.

(134) Przy braku poprawy odnośnie do poziomu cen we Wspólnocie, nie przewiduje się, że przemysł Wspólnoty odzyska rentowność w drodze racjonalizacji, uwzględniając wysiłki już podjęte w kierunku zwiększenia wydajności. Ponadto, obecny poziom strat finansowych nie umożliwia utrzymania operatywności przez tą branżę. Dlatego też przewiduje się, że w przypadku utrzymania stałego poziomu cen lub dalszego ich obniżania, przemysł Wspólnoty w ostateczności może zostać zmuszony do wycofania z tego rynku, wraz z wynikającą stąd stratą w inwestycjach, know-how i zatrudnieniu oraz ze skutkiem polegającym na znacznym zmniejszeniu liczby dostawców na rynku wspólnotowym, łącznie z negatywnymi skutkami dla konkurencji we Wspólnocie. W przypadku wycofania przemysłu Wspólnoty z tego rynku jest mało prawdopodobne, że ponownie wejdzie ona na ten rynek. Po pierwsze, przemysł Wspólnoty utraciłby wiarygodność w stosunku do klientów, z którymi blisko współpracuje w dziedzinie badań i rozwoju. Po drugie, okres od dwóch do trzech lat jest niezbędny przed oddaniem do eksploatacji zakładu produkcyjnego oraz dodatkowy rok jest wymagany przed osiągnięciem wymaganej stabilności na partię. Wreszcie, przemysł Wspólnoty utraciłby personel wykwalifikowany oraz wieloletni dorobek badań i rozwoju.

2.4. Wnioski

(135) Wobec powyższego, stwierdza się, że obciążenie środkiem antydumpingowym mogłoby przynieść korzyści przemysłowi Wspólnoty w zakresie wzrostu cen, pewnego wzrostu sprzedaży oraz wielkości produkcji, a w konsekwencji poprawy sytuacji finansowej. Natomiast niewprowadzenie obciążenia środkami mogłoby w średnim okresie spowodować wycofanie branży wspólnotowej z rynku.

3. Interes importerów/podmiotów gospodarczych

(136) Trzech spośród czterech zainteresowanych importerów/podmiotów gospodarczych, reprezentujących około 60 % całkowitej wielkości przywozu badanego produktu nie odpowiedziało na pytania kwestionariusza Komisji, lecz przedłożyło ogólne informacje.

(137) Jeden spośród tych importerów/podmiotów gospodarczych podniósł zarzuty, że obciążenie cłem antydumpingowym spowodowałoby prawdopodobne usunięcie badanego produktu z rynku wspólnotowego, jednakże nie przedstawił uzasadniania tego zarzutu, ani skutków dla działań przedsiębiorstwa.

(138) Należy zauważyć, że chociaż przemysł Wspólnoty posiada znaczące wolne moce, zdolności te nie są wystarczające, aby zaspokoić całkowity popyt rynku wspólnotowego. Dlatego też przywóz jest niezbędny do celów zaspokojenia popytu. Wobec powyższego, nie przewiduje się, że obciążenie środkami spowoduje całkowite wyłączenie badanego produktu z rynku wspólnotowego, ale raczej, że przywóz będzie się odbywał po słusznych cenach.

(139) Na podstawie informacji przedstawionych przez jedynego współpracującego importera/podmiot gospodarczy, stwierdzono, że importerzy/podmioty gospodarcze ogólnie prowadzą handel produktami innymi niż czarny barwnik pigmentowy, ten ostatni w stosunku (między 8 % i 12 %)(*). Ponieważ przewiduje się, że głównym skutkiem obciążenia środkami antydumpingowymi jest wzrost cen oraz tylko nieznaczny wzrost wielkości sprzedaży przemysłu Wspólnoty, niekorzystny wpływ na sytuację importerów/podmiotów gospodarczych w postaci znaczącego zmniejszenia wielkości sprzedaży jest mało prawdopodobny.

(140) W konkluzji należy stwierdzić, że jest mało prawdopodobne, aby obciążenie środkiem antydumpingowym przywozu czarnego barwnika pigmentowego pochodzącego z Japonii mogło znacząco wpłynąć na sytuację ekonomiczną importerów/podmiotów gospodarczych.

4. Interes użytkowników

4.1. Uwagi wstępne w sprawie struktury branży użytkowników

(141) Czarny barwnik pigmentowy stosuje się jako pokrycie w produkcji papieru niezwierającego węgla i papieru termicznego. Czarny barwnik pigmentowy miesza się z innymi chemikaliami w recepturze i następnie stosuje się na papierze bazowym.

(142) Zgodnie z dostępnymi informacjami we Wspólnocie jest 15 użytkowników będących producentami papieru niezawierającego węgla lub papieru termicznego, z których ośmiu współpracowało w czynnościach postępowania. Dwóch spośród użytkowników produkuje oba rodzaje papieru, trzech produkuje papier niezwierający węgla oraz trzech produkuje wyłącznie papier termiczny. W zakresie wielkości przedsiębiorstwa, branża papieru podłożowego nie jest jednolita i składa się z dużych przedsiębiorstw oraz średniej wielkości przedsiębiorstw. Ponadto, są przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność wyłącznie w branży papieru podłożowego, jak również przedsiębiorstwa produkujące pozostałe rodzaje papieru (nie podłożowego). Wreszcie, należy zauważyć, że większość przedsiębiorstw produkuje papier bazowy we własnym zakresie, podczas gdy jeden spośród współpracujących użytkowników dokonuje zakupu papieru bazowego, który następnie pokrywa.

(143) Około 40 % całkowitej konsumpcji wspólnotowej czarnego barwnika pigmentowego wykorzystuje się do celów pokrywania w produkcji papieru niezawierającego węgla. Wspólnotowa produkcja tego rodzaju papieru wyniosła około 1.000.000 ton w 1998 r.

(144) Pięciu współpracujących użytkowników prowadzi działalność w tym sektorze. Produkcja najważniejszego producenta reprezentuje ponad 30 % produkcji wspólnotowej. Drugie i trzecie największe przedsiębiorstwa łącznie posiadają udział około 25 % produkcji wspólnotowej oraz dwa pozostałe przedsiębiorstwa reprezentują każde około 10 % wspólnotowej produkcji.

(145) Penetracja przywozu papieru niezawierającego węgla jest bardzo niska (między 1 % i 2 %). Sektor ten uznaje się za schyłkowy ze względu na wprowadzanie nowych technologii takich jak drukarki poczty elektronicznej, atramentowe i laserowe, które zmniejszają stosowanie form wielokopiowych, stanowiących najważniejsze zastosowanie papieru niezawierającego węgla.

(146) Około 60 % całkowitej konsumpcji wspólnotowej czarnego barwnika pigmentowego jest wykorzystywane jako pokrycie do produkcji papieru termicznego. Produkcja wspólnotowa tego rodzaju papieru wyniosła około 200.000 w OB.

(147) W tym sektorze prowadzi działalność pięciu użytkowników. Udział największego z nich wynosi między 35 % i 45 %(*). Drugie i trzecie największe przedsiębiorstwo są wielkości blisko jednej trzeciej największego przedsiębiorstwa na rynku oraz pozostała część rynku jest podzielona między około pięć przedsiębiorstw.

(148) Penetracja przywozu jest bardzo niska, poniżej 7 %. Ten sektor uznaje się za wzrastający o 4 % do 5 % rocznie ze względu na stosowanie papieru termicznego w etykietowaniu.

4.2. Dane uzyskane od stron współpracujących

(149) Współpracujący przedsiębiorcy reprezentują obrót około 2.000 millionów EUR, w którym papiery podłożowe stanowią połowę. Całkowite zatrudnienie u współpracujących użytkowników wyniosło około 10.000 w OB.

(150) W odniesieniu do rentowności, średnia ważona rentowność producentów papieru termicznego w OB wynosiła między 5 % i 7 %(*), podczas, gdy średnia ważona rentowność producentów papieru niezawierającego węgla w OB wynosiła między 0,5 % i 2 %.

(151) W OB współpracujący użytkownicy poinformowali o wielkości zakupów od importerów reprezentującej 77 % całkowitej wielkości przywozu badanego produktu. Zakupili oni również około 72 % czarnego barwnika pigmentowego wyprodukowanego przez branżę wspólnotową.

(152) W następstwie badania wykazano, że czarny barwnik pigmentowy reprezentuje średnio 1,1 % kosztu całkowitego produkcji producentów papieru niezawierającego węgla. W odniesieniu do producentów papieru termicznego, czarny barwnik pigmentowy reprezentuje średnio 7,9 % kosztu całkowitego produkcji. W stosunku do całej branży użytkowników, średnia ważona wynosi 4,2 %.

4.3. Wpływ w zakresie kosztów środków antydumpingowych

(153) Mając na uwadze powyższe, obciążenie cłem antydumpingowym na rozważanym poziomie powodowałoby hipotetycznie maksymalny wzrost kosztów produkcji producentów papieru niezawierającego węgla o 0,21 %. W odniesieniu do producentów papieru termicznego maksymalny hipotetyczny wzrost kosztów produkcji wynosiłby 1,49 %.

(154) Jednakże jest to hipotetyczny maksymalny wpływ środka, jeżeli całkowity wpływ na użytkownika miałby mieć miejsce. Nie uwzględnia się, że użytkownicy mają istotną siłę nabywczą, że alternatywne źródła zaopatrzenia istnieją (Stany Zjednoczone Ameryki), które nie są objęte tymi środkami, i że chociaż wzrost niektórych cen jest spodziewany, jest mało prawdopodobne, że będzie to taka sama kwota jak przewidywane cło, ponieważ przemysł Wspólnoty będzie również korzystać ze średniego wzrostu wielkości sprzedaży.

4.4. Argumenty użytkowników na rzecz obciążenia środkami antydumpingowymi

a) Brak możliwości tolerowania wzrostu kosztów czarnego barwnika pigmen towego

(155) Uwzględniając ostrą konkurencję wśród producentów papieru oraz rzeczywisty niski poziom cen w stosunku do produktu finalnego, niektórzy użytkownicy twierdzili, że ceny czarnego barwnika pigmentowego nie mogły wzrosnąć.

(156) Badanie wykazało, że czarny barwnik pigmentowy stanowi nieznaczną część kosztu całkowitego produkcji producentów papieru, natomiast większość ważnych czynników wpływających na koszt produkcji producentów papieru stanowiły ceny masy papierniczej, które reprezentują 50 % lub więcej kosztów produkcji papieru podłożowego oraz którego ceny są niestabilne. Miesięczne kształtowanie się cen masy papierniczej między 1996 rokiem i końcem OB wykazuje, że wahania cen masy papierniczej mogą wynosić do 28 % miesięcznie.

(157) Ze względu na fakt, że masa może stanowić 50 % lub więcej kosztów produkcji papieru podłożowego, jakiekolwiek wahania ceny masy mają poważny wpływ na całkowite koszty produkcji zarówno papieru niezawierającego węgla, jak i papieru termicznego.

(158) W tym zakresie, informacje przedstawione przez współpracujących użytkowników wykazują, że ceny papieru podłożowego odzwierciedlają wahania cen głównego surowca. Dostępne informacje wykazały, że 12 % wahania cen mogą być w znacznym stopniu przeniesione na klientów.

(159) Dlatego też stwierdzono, że nie jest prawdopodobne, aby umiarkowane wzrosty cen, które mogły wynikać z obciążenia zaproponowanymi środkami antydumpingowymi, zagroziły działalności gospodarczej użytkowników.

b) Ograniczenie źródeł zaopatrzenia

(160) Jeden z użytkowników podnosił zarzuty, że obciążenie cłem antydumpingowym mogłoby ograniczyć dostępne dla użytkowników wspólnotowych źródła zaopatrzenia w ten sposób eliminując lub ograniczając konkurencję we Wspólnocie.

(161) Badanie wykazało, że najbardziej prawdopodobnym skutkiem obciążenia środkami antydumpingowymi byłby umiarkowany wzrost poziomu cen czarnego barwnika pigmentowego we Wspólnocie, niż całkowicie wyeliminowanie z rynku wspólnotowego japońskiego przywozu, mianowicie z uwagi na fakt, ze przemysł Wspólnoty nie byłby zdolny do zaspokojenia całego popytu na rynku wspólnotowym. Ponadto, USA jest alternatywnym źródłem zaopatrzenia dla przemysłu Wspólnoty i Japonii.

(162) Dlatego też stwierdzono, że nie jest prawdopodobne, aby obciążenie środkami antydumpingowymi spowodowało dla użytkowników wspólnotowych obniżenie dostępności źródeł zaopatrzenia. Wprost przeciwnie, niewprowadzenie obciążenia środkami antydumpingowymi mogłoby doprowadzić w średnim okresie do zaprzestania działalności przez jedynego wspólnotowego producenta czarnego barwnika pigmentowego, mianowicie ze względu na znaczące straty wynikające z dumpingu badanego produktu, co mogłoby zmniejszyć ilość źródeł zaopatrzenia we Wspólnocie.

c) Utrata konkurencyjność wywozu spoza Wspólnoty

(163) Jeden z użytkowników podnosił zarzuty, że obciążenie cłami antydumpingowymi mogłoby zagrozić jego wywozowi poza obszar Wspólnoty ze względu na wzrost kosztów w porównaniu z podmiotami konkurującymi poza obszarem Wspólnoty.

(164) Po pierwsze, stwierdzono, że ze względu na ostrą konkurencję na rynku wspólnotowym czarnego barwnika pigmentowego, cena we Wspólnocie jest znacząco niższa niż cena innych głównych rynków produkcji papieru, tj. Stanów Zjednoczonych Ameryki i Japonii. W konsekwencji, producenci papieru niezawierającego węgla i papieru termicznego korzystają z dostaw spoza wspólnotowego źródła dostaw czarnego barwnika pigmentowego po cenach, które mogą być nawet 20 % wyższe niż ceny zapłacone przez użytkowników wspólnotowych. Po drugie, należy zauważyć, że cła antydumpingowe są albo nienależne w przypadku gdy badany produkt jest przywożony w ramach systemu przetwarzania wewnętrznego albo podlegają zwrotowi w przypadku powrotnego wywozu lub włączenia w inny produkt.

(165) Wobec powyższego, nie przewiduje się, aby obciążenie cłem antydumpingowym spowodowało utratę konkurencyjności użytkowników wspólnotowych na rynkach wywozu.

5. Następstwa dla konkurencji na rynku wspólnotowym

(166) Zgodnie z art. 21 ust. 1 podstawowego rozporządzenia, szczególną uwagą opatrzono potrzebę usunięcia powodujących zakłócenie rynku skutków szkodliwego dumpingu oraz odtworzenie skutecznej konkurencji we Wspólnocie.

(167) W odniesieniu do struktury światowego rynku czarnego barwnika pigmentowego, ustalono, ze są trzy główne kraje produkujące: Wspólnota Europejska, gdzie jedynym producentem jest przedsiębiorstwo Ciba; Japonia, gdzie wiadomo, że czterech producentów produkuje czarny barwnik pigmentowy; oraz Stany Zjednoczone Ameryki, gdzie wiadomo, że trzech producentów produkuje czarny barwnik pigmentowy (dwaj spośród producentów są przedsiębiorstwami zależnymi dwóch głównych japońskich producentów będących eksporterami oraz jeden z nich jest niezależnym producentem).

(168) We Wspólnocie, przedsiębiorstwo Ciba produkuje zarówno czarny jak i kolorowy barwnik pigmentowy. Udział w rynku przedsiębiorstwa Ciba wynosił 36,5 % w OB, podczas, gdy udział w rynku przywozu badanego produktu wynosił 43,4 % oraz przywozu pochodzącego ze Stanów Zjednoczone Ameryki wynosił 20,1 %. Należy zauważyć, że szacowne 15 % przywozu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki jest produkowane przez amerykańskie przedsiębiorstwa zależne dwóch głównych japońskich producentów będących eksporterami. Wspólnota, stanowiąca największy światowy rynek czarnego barwnika pigmentowego (38 % całkowitej ocenianej światowej konsumpcji czarnego barwnika pigmentowego) jest w większości otwarta na penetracje przywozu (około 64 % całkowitej konsumpcji).

(169) W Japonii, dwóch producentów, którzy są głównymi eksporterami na rynek wspólnotowy, utrzymuje ponad 70 % zdolności produkcyjnej. W Japonii, rynek czarnego barwnika pigmentowego jest w większości zamknięty na wywóz ze Wspólnoty, ponieważ papier niezawierający węgla nie jest produkowany z czarnego barwnika pigmentowego, lecz z kolorowego barwnika pigmentowego oraz ODB-2 nie może być wywożony przez przemysł Wspólnoty ze względu na patent ograniczenia. W następstwie nie istnieje przywóz czarnego barwnika pigmentowego do Japonii.

(170) W Stanach Zjednoczonych Ameryki, przedsiębiorstwa zależne dwóch głównych japońskich producentów posiadają największą zdolność produkcyjną (ponad 50 %). Rynek amerykański charakteryzuje się stosowanym w przywozie czarnego barwnika pigmentowego wysokim poziomem cła (11,6 %). Ponadto w Stanach Zjednoczone Ameryki poprzez przejęcie przez lokalnego producenta, przedsiębiorstwo zależne japońskiego eksportera jest związane długoterminową umową dostawy z największym amerykańskim użytkownikiem reprezentującym między 40 % i 50 % rynku czarnego barwnika pigmentowego w Stanów Zjednoczonych Ameryki. W konsekwencji penetracja przywozu w Stanach Zjednoczonych Ameryki wynosi tylko 17 %.

(171) Konkludując, Wspólnota jest rynkiem o najwyższej penetracji przywozu oraz o najniższych cenach na świecie. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez zainteresowane strony, powiadomiono, że ceny w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Japonii są ponad 20 % wyższe niż we Wspólnocie w OB.

(172) W odniesieniu do sytuacji konkurencji na rynku wspólnotowym, badanie wykazało, że w rozpatrywanym okresie przemysł Wspólnoty utracił znaczący udział w rynku oraz poniósł wzmożone straty w następstwie przywozu po cenach dumpingowych badanego produktu. Utrata udziału w rynku została głównie przejęta przez badany produkt w drodze nieuczciwej praktyki handlowej. Sytuacja jest tym bardziej poważna ze względu na udział w rynku Wspólnoty posiadany przez japońskich producentów będących eksporterami albo poprzez wywóz pochodzący z Japonii albo pochodzący ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

(173) Jest prawdopodobne, ze przyjęcie środków antydumpingowych zapewni przemysłowi Wspólnoty pozostanie na rynku, rozwijając w ten sposób konkurencję. Z drugiej strony nie przewiduje się, że obciążenie środkami antydumpingowymi spowoduje zamknięcie rynku wspólnotowego na przywóz badanego produktu ze względu na ograniczoną zdolność przemysłu Wspólnoty oraz siłę nabywczą użytkowników.

(174) Jest wysoce nieprawdopodobne, że bez obciążenia środkami antydumpingowymi, przemysł Wspólnoty mógłby wycofać się z rynku ograniczając w ten sposób konkurencję we Wspólnocie. Jak określono powyżej w akapicie 134, w przypadku wycofania, jest mało prawdopodobne, ze względu na wysokie koszty wejścia na tym rynku, aby przemysł Wspólnoty ponownie wkroczył na rynek.

(175) Dlatego też stwierdzono, że jest prawdopodobne, iż obciążenie środkami antydumpingowymi spowoduje przywrócenie skutecznej konkurencji poprzez ustanowienie poziomu stosownych cen oraz zapewnienie równych warunków konkurencji dla wszystkich podmiotów gospodarczych.

6. Wniosek w sprawie interesu Wspólnoty

(176) W stosunku do przemysłu Wspólnoty stwierdzono, że obciążenie cłem antydumpingowym mogłoby korzystnie wpłynąć na sytuację w postaci oczekiwanego wzrostu cen i odzyskanej rentowność. Jest prawdopodobne, że niewprowadzenie obciążenia środkami doprowadzi do zakończenia działalności przemysłu Wspólnoty w średnim okresie ze względu na ujemną rentowność.

(177) W stosunku do importerów/podmiotów gospodarczych jest mało prawdopodobne, aby obciążenie cłem antydumpingowym w sposób znacząco niekorzystny na nich wpłynęło, uwzględniając ograniczony wpływ czarnego barwnika pigmentowego na całość ich działań handlowych.

(178) W stosunku do użytkowników, obciążenie cłem antydumpingowym badanego produktu tylko nieznacznie wpłynęłoby na ich sytuację ze względu na niewielki wpływ czarnego barwnika pigmentowego na ich koszty całkowite, możliwość przeniesienia wahań w surowcach na ceny produktów papieru oraz istnienie alternatywnego źródła dostaw, to jest Stanów Zjednoczonych Ameryki. Obciążenie środkami antydumpingowymi uważa się także za sprzyjające rozwijaniu konkurencji na rynku wspólnotowym czarnego barwnika pigmentowego poprzez odtworzenie uczciwych warunków handlu.

(179) Wobec powyższego, Komisja stwierdziła, że w tych okolicznościach brak jest istotnych powodów na gruncie interesu wspólnotowego, aby w przedmiotowej sprawie nie przyjąć środków antydumpingowych.

H. ŚRODKI ANTYDUMPINGOWE

(180) Do celów ustanowienia wysokości poziomu ostatecznego cła uwzględniony został ustalony poziom dumpingu oraz wysokość cła niezbędna w celu usunięcia szkody poniesionej przez przemysł Wspólnoty.

1. Poziom usunięcia szkody

(181) Stwierdzono, że wysokość cła niezbędna do usunięcia skutków szkodliwego dumpingu powinna umożliwić przemysłowi Wspólnoty objęcie jej kosztów produkcji oraz otrzymanie odpowiedniego zysku ze sprzedaży. W tym zakresie stwierdzono, że 7 % marża zysku w obrocie mogłaby zostać uznana za właściwą podstawę, uwzględniając stopę zwrotu szacowaną w sposób uzasadniony w przypadku braku szkodliwego dumpingu. Tę stopę zwrotu ustala się w drodze odniesienia do dostępnej publicznie marży zysku dla wielu przedsiębiorstw europejskich w dziedzinie sektora chemicznego, jak określono w informacji niezależnej strony.

(182) Przedsiębiorstwo Yamamoto podniosło zarzuty, że informacja przedstawiona przez grupę Mitsui była wystarczająca, aby umożliwić indywidualne ustalenie w zakresie marginesu szkody. Ta informacja przedstawiona przez grupę Mitsui zawierała ogólne informacje dotyczące przedsiębiorstw, ich zakupu, cen kupna i odsprzedaży na rynku wspólnotowym. Przedsiębiorstwo Yamamoto podniosło zarzut, że było to wystarczające ustalenie indywidualnej ceny eksportowej i indywidualnego marginesu szkody w tym zakresie, ponieważ całkowita sprzedaż przedsiębiorstwa do Wspólnoty była prowadzona przez grupę Mitsui. Na podstawie art. 18 ust. 4 podstawowego rozporządzenia, przedsiębiorstwo Yamamoto oraz wspomniane powyżej przedsiębiorstwa należycie powiadomiły, że przedstawione informacje były niewystarczające, oraz uwzględniając okoliczność przedstawienia dalszych wyjaśnień, przedsiębiorstwo Yamamoto i grupa Mitsui przedstawiły sprostowania dotyczące nieprawidłowości stwierdzonych w odpowiedzi grupy Mitsui i oswiadczeniach stanowiących o związku między przedsiębiorstwami Yamamoto i Mitsui & Co. Ltd ("Mitsui (Japonia)"), oraz rolę (Japonia) jako jedyego eksportera produktów przedsiębiorstwa Yamamoto. Jednakże przedsiębiorstwo Yamamoto odmówiło odpowiedzi na główną część kwestionariusza, w której wymagano udzielenia informacji w sprawie korporacyjnej struktury producenta będącego eksporterem, jego produkcji, sprzedaży wywozowej do Wspólnoty, krajowej sprzedaży oraz kosztów produkcji.

(183) Stwierdzono, że brak współpracy ze strony producenta uniemożliwił dokonanie jakichkolwiek indywidualnych ustaleń w tym zakresie. Dlatego też niemożliwym było zweryfikowanie czy przedsiębiorstwa z grupy Mitsui przedstawiły w sposób wyczerpujący i rzeczywisty informacje dotyczące sprzedaży czarnego barwnika pigmentowego na rynku wspólnotowym, jednocześnie brak informacji w sprawie produkcji, struktury korporacyjnej i sprzedaży uniemożliwiły ustalenie czy sprzedaż przedstawiona w informacjach grupy Mitsui reprezentowała całość sprzedaży przedsiębiorstwa Yamamoto we Wspólnocie. Czarny barwnik pigmentowy wyprodukowany przez przedsiębiorstwo Yamamoto w Japonii mógł być wywieziony do Wspólnoty przez inne kanały albo bezpośrednio za pośrednictwem powiązanych stron. Pozostali producenci lub podmioty gospodarcze mogły być powiązane z przedsiębiorstwem Yamamoto i japońskimi eksporterami czarnego barwnika pigmentowego do Wspólnoty, co wymagałoby ustalenia jednej ceny eksportowej i indywidualnego marginesu szkody dla grupy. Brak danych odpowiednich do dokonania indywidualnych ustaleń odnosi się dlatego też nie tylko do marginesu dumpingu, ale jednakowo do marginesu szkody.

(184) Wobec powyższego, przedsiębiorstwo Yamamoto uznane zostało za niewspółpracującego producenta będącego eksporterem do celów niniejszego postępowania antydumpingowego i dlatego też, nie dokonano w odniesieniu do tego przedsiębiorstwa żadnych indywidualnych ustaleń marginesu szkody.

(185) Odpowiednio, poziomy usuwania szkód zostały ustalone na podstawie ODB-1 i ODB-2 w drodze porównania kosztów produkcji powiększonych o odpowiednią marżę zysku odnośnie do poszczególnych rodzajów czarnego barwnika pigmentowego wyprodukowanego przez przemysł Wspólnoty, z ceną sprzedaży tego samego rodzaju czarnego barwnika pigmentowego badanego na poziomie użytkownika. Margines szkody, to jest różnica wyrażona procentowo odpowiedniej wartości cif przywozu, wynosiła średnio 18,9 %.

2. Forma i poziom ostatecznych środków antydumpingowych

(186) Ponieważ stwierdzono, iż margines szkody był niższy niż margines dumpingu, ostateczne cło, które ma zostać nałożone powinno odpowiadać ustalonemu marginesowi szkody, zgodnie z art. 9 ust. 4 podstawowego rozporządzenia.

(187) Na podstawie ustalonego dumpingu oraz szkody wynikającej z dumpingu, przywóz czarnego barwnika pigmentowego pochodzący z Japonii powinien zostać obciążony ostatecznym cłem ad valorem na poziomie 18,9 %,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

Artykuł  1
1. Przywóz czarnego barwnika pigmentowego objętego kodem CN ex 2932 29 80 (kod TARIC: patrz Załącznik) i pochodzącego z Japonii niniejszym zostaje obciążony ostatecznym cłem antydumpingowym.
2. Do celów niniejszego postępowania, czarny barwnik pigmentowy jest chemicznym barwnikiem pigmentowym, który w przypadku użycia do celów pokrycia papieru do produkcji niezawierającego węgla papieru do drukarek lub papieru termicznego wytwarza poprzez swoje właściwości czarny obraz na papierze, bez potrzeby zmieszania z innym barwnikiem pigmentowym, oraz posiada następującą budowę fluoranu:

grafika

R1 i R2 mogą być identyczne lub różne oraz muszą być wybrane z podstawionych albo niepodstawionych grup alkilowych lub arylowych. R1 i R2 mogą także stanowić część układu pierścieniowego. R3 musi być wybrany z wodoru, podstawionych albo niepodstawionych grup alkilowych, arylowych lub fluorowców. R3 jest zwykle grupą metylową lub chloru. R4 musi być wybrany z podstawionej albo niepodstawionej grupy monoaryloaminowej. Jeżeli R3 to wodór, wówczas R4 musi być podstawiony grupą monoaryloaminową. R1, R2 i R4 nie muszą być wodorem. R5 jest wodorem lub halogenem, zwykle wodorem. Wykaz zidentyfikowanych rodzajów czarnego barwnika pigmentowego określa Załącznik.

3. W odniesieniu do produktów określonych w ust. 1, stawka cła antydumpingowego stosowanego do ceny franco granica Wspólnoty, przed cłem, wynosi 18,9 %.
4. Chyba że ustalono inaczej, stosuje się przepisy dotyczące należności celnych.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 9 października 2000 r.

W imieniu Rady
H. VÉDRINE
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 905/98 (Dz.U. L 128 z 30.4.1998, str. 18).

(2) Dz.U. C 213 z 24.7.1999, str. 2 i 3.

(3) Dz.U. C 94 z 1.4.2000, str. 5.

(4) Te odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu zostały przedstawione przez przedsiębiorstwo Mitsui & Co. Ltd w Japonii oraz jego powiązanych importerów (Mitsui & Co. Deutschland GmbH, Mitsui & Co.UK spółka akcyjna, Mitsui & Co. Espańa SA, Mitsui & Co. Scandinavia AB (Szwecja) oraz Mitsui & Co. France SA ("grupa Mitsui"). Oświadczono, że przedsiębiorstwo Mitsui & Co. Ltd dokonywało zakupuów od przedsiebiorstwa Yamamoto.

(5) Patrz: rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2172/93 z dnia 30 lipca 1993 r. nakładające tymczasowe cła antydumpingowe w przywozie etanolaminy pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (Dz.U. L 195 z 4.8.1993, str. 5) i rozporządzenie Rady (WE) nr 229/94 (Dz.U. L 28 z 2.2.1994, str. 40).

(6) Ceny w okresie między 1996 a 1998 r. nie obejmują Black 15, ponieważ żaden z użytkowników nie zgłosił przywozu tego rodzaju czarnego barwnika pigmentowego. W każdym przypadku, nawet jeśli ceny Black 15 są wyłączone podczas OB, średnia cena w OB wynosi 20,28 EUR/kg.

(7) Żaden z użytkowników nie przedstawił informacji w sprawie przywozu Black 15 pochodzącego z Japonii w okresie między 1996 a 1998 r., lecz jedynie w OB. Dlatego też nie można ustalić ewolucji cen dla tego rodzaju czarnego barwnika pigmentowego.

(8) Rzeczywiste cyfry podaje się według wskaźnika z uwagi na poufność.

(*) Rzeczywiste dane podaje się w postaci zakresu z uwagi na poufność.

ZAŁĄCZNIK

Nazwa handlowaNumer wyciągu rejestru chemicznego (CAS nr)Opis chemicznyKod TARIC
Black 1536431-22-83-(Dietylamino)-6-metyl-7-(2,4-dimetylfenylarnino) fluoran2932 29 80 35
Black 10068134-61-23 -(Dietylamino) - 7-(3 -trifluorometylfenylamino) fluoran2932 29 80 60
Black 30392814-52-33-(N-etyl-N-izopentylamino)-7-(2-chlorofenylamino) fluoran2932 29 80 60
Black 305129437-78-53-(Dipentylamino)-6-metyl-7-anilinofluoran2932 29 80 60
Black 50093071-94-43-[N-etyl N-(3-etoksypropyl)amino]-6-metyl-7-anilinofluoran2932 29 80 60
CF-51102232-11-13-(N-tetrahydrofurfuryl-N-etylamino)-6-metyl-7-anilinofluoran2932 29 80 60
ETAC59129-79-23-(N-etyl-N-p-tolylamino)-6-metyl-7-anilinofluoran2932 29 80 40
Fuji Black85443-45-43-(Dietylamino)-6-chloro-7-anilinofluoran2932 29 80 60
ODB29512-49-03-(Dietylamino)-6-metyl-7-anilinofluoran2932 29 80 60
ODB-289331-94-23-(Dibutylamino)-6-metyl-7-anilinofluoran2932 29 80 60
ODB-7151019-95-33-(Dietylamino)-6-metyl-7-(3-metylfenylamino) fluoran2932 29 80 60
PSD 15055250-84-53-(N-metyl-N-cykloheksylamino)-6-metyl-7-anilinofluoran2932 29 80 50
PSD 300A92409-09-13-(N-metyl-N-propylamino)-6-metyl-7-anilinofluoran2932 29 80 30
PSD 18495235-29-33-(N-etyl-N-izobutylamino)-6-metyl-7-anilinofluoran2932 29 80 45
S 20570516-41-53-(N-etyl-N-izopentylamino)-6-metyl-7-anilinofluoran2932 29 80 10
TH 10782137-81-33-(Dibutylamino)-7-(2-chlorofenylamino) fluoran2932 29 80 25
Pozostałe rodzaje czarnego barwnika pigmentowego2932 29 80 60
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.