Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.250.34

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1759
z dnia 27 września 2017 r.
nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz węglanu baru pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej 1  ("rozporządzenie podstawowe"), w szczególności jego art. 11 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

1. PROCEDURA

1.1. Obowiązujące środki

(1) W następstwie dochodzenia antydumpingowego ("pierwotne dochodzenie") Rada, rozporządzeniem (WE) nr 1175/2005 2 , nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz węglanu baru pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej ("ChRL" lub "Chiny" lub "państwo, którego dotyczy postępowanie"). Środki te przyjęły postać cła specyficznego w wysokości 6,30 EUR za tonę i 8,10 EUR za tonę dla dwóch chińskich producentów eksportujących korzystających z indywidualnej stawki celnej i 56,40 EUR za tonę dla wszystkich pozostałych producentów eksportujących w Chinach.

(2) W sierpniu 2011 r. w następstwie przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych ("poprzedni przegląd wygaśnięcia") okres obowiązywania tych środków przedłużono o pięć lat rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 831/2011 3 .

1.2. Wniosek o dokonanie przeglądu wygaśnięcia

(3) W następstwie opublikowania zawiadomienia o zbliżającym się wygaśnięciu obowiązujących środków antydumpingowych 4  Komisja otrzymała w dniu 12 maja 2016 r. wniosek o wszczęcie przeglądu wygaśnięcia tych środków na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego ("wniosek").

(4) Wniosek złożyło przedsiębiorstwo Solvay & CPC Barium Strontium GmbH & Co. KG, Niemcy ("wnioskodawca"), jedyny producent węglanu baru w Unii Europejskiej, a zatem reprezentujący 100 % całkowitej produkcji unijnej. W uzasadnieniu wniosku podano, że w związku z wygaśnięciem ostatecznych środków antydumpingowych istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji dumpingu i wystąpienia szkody.

1.3. Wszczęcie postępowania

(5) Po konsultacji z Komitetem ustanowionym w art. 15 ust. 1 rozporządzenia podstawowego Komisja ustaliła, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie przeglądu wygaśnięcia i ogłosiła w dniu 18 sierpnia 2016 r. w drodze zawiadomienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 5  ("zawiadomienie o wszczęciu postępowania") wszczęcie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

1.4. Zainteresowane strony

(6) W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia uwag w celu wzięcia udziału w dochodzeniu. Ponadto Komisja wyraźnie poinformowała wnioskodawcę, znanych producentów eksportujących, władze ChRL, znanych importerów i zainteresowanych użytkowników o wszczęciu dochodzenia i zaprosiła te podmioty do wzięcia w nim udziału.

(7) Zainteresowane strony miały możliwość przedstawienia swoich opinii na piśmie oraz złożenia wniosku o przesłuchanie przed Komisją lub rzecznikiem praw stron w postępowaniach w sprawie handlu w terminach określonych w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.

1.5. Państwo analogiczne

(8) W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania Komisja poinformowała zainteresowane strony, w odniesieniu do przywozu z ChRL, że zamierza wybrać Indie jako państwo trzecie o gospodarce rynkowej ("państwo analogiczne") w rozumieniu art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego i zwróciła się do nich o przekazanie uwag dotyczących tego wyboru. Nie otrzymano żadnych uwag w tym względzie.

(9) Komisja nawiązała kontakt z władzami Indii i znanymi producentami węglanu baru w Indiach oraz zaprosiła ich do współpracy. Żaden z producentów w Indiach nie współpracował w zakresie przekazywania informacji, o które się zwrócono.

(10) Jednocześnie Komisja dążyła do nawiązania współpracy ze znanymi producentami w innych potencjalnych państwach analogicznych i skontaktowała się również z odpowiednimi organami w Brazylii, Iranie, Republice Korei i w USA, zwracając się do nich o przekazanie nazw i adresów stowarzyszeń producentów i producentów, co do których wiadomo, że produkują i sprzedają węglan baru na swoim rynku. Żaden producent z tych państw nie wyraził jednak chęci współpracy.

1.6. Kontrola wyrywkowa

(11) W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania Komisja oznajmiła, że może dokonać doboru próby zainteresowanych stron zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

Dobór próby producentów eksportujących w ChRL

(12) Z uwagi na dużą liczbę producentów eksportujących w ChRL w zawiadomieniu o wszczęciu przewidziano kontrolę wyrywkową.

(13) Aby zdecydować, czy kontrola wyrywkowa jest konieczna, a jeżeli tak, aby dokonać doboru próby, Komisja wezwała wszystkich znanych producentów eksportujących w ChRL do udzielenia informacji określonych w zawiadomieniu o wszczęciu. Ponadto Komisja zwróciła się do Misji Chińskiej Republiki Ludowej w Unii Europejskiej o wskazanie innych producentów eksportujących, którzy ewentualnie byliby zainteresowani udziałem w dochodzeniu, lub skontaktowanie się z nimi.

(14) Nie zgłosił się żaden chiński producent eksportujący. Przeprowadzenie kontroli wyrywkowej nie było więc konieczne.

Kontrola wyrywkowa importerów

(15) Aby zdecydować, czy kontrola wyrywkowa jest konieczna, a jeżeli tak, aby dokonać doboru próby, Komisja skontaktowała się ze wszystkimi znanymi importerami niepowiązanymi i wezwała ich do udzielenia informacji określonych w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.

(16) Zgłosiło się sześciu importerów, którzy podali swoje dane i przekazali Komisji informacje określone w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.

(17) Ze względu na małą liczbę importerów Komisja podjęła decyzję o niedobieraniu próby i wysłaniu kwestionariusza wszystkim sześciu importerom, którzy podali swoje dane. Żaden z tych importerów nie udzielił jednak odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, jak opisano poniżej w motywie 19.

1.7. Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu i wizyty weryfikacyjne

(18) Komisja wysłała kwestionariusze jedynemu producentowi unijnemu, sześciu importerom i osiemdziesięciu sześciu użytkownikom, którzy się zgłosili, wszystkim czterem znanym chińskim producentom eksportującym i 20 znanym producentom w potencjalnych państwach analogicznych (18 w Indiach, jednemu w Iranie i jednemu w USA).

(19) Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu otrzymano od jedynego producenta unijnego i od 15 użytkowników. Żaden z chińskich producentów eksportujących ani żaden z producentów w potencjalnych państwach analogicznych nie udzielił odpowiedzi. Podobnie żaden z importerów, którzy się zgłosili, mimo że początkowo podali oni swoje dane, jak wskazano w motywie 16, nie udzielił odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu przesłanym następnie przez Komisję.

(20) Komisja prowadziła dalsze badanie i weryfikację informacji uważanych za niezbędne do ustalenia prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu, spowodowanej nim szkody oraz interesu Unii. Wizyty weryfikacyjne przeprowadzone na podstawie art. 16 rozporządzenia podstawowego odbyły się na terenie następujących przedsiębiorstw:

Producent unijny:

- Solvay & CPC Barium Strontium GmbH & Co. KG, Niemcy Użytkownicy:

- Esmalglass, S.A.U, Villareal, Hiszpania

- Torrecid, S.A, L'Alcora, Hiszpania

- BorsodChem Zrt, Kazincbarcika, Węgry

1.8. Okres objęty dochodzeniem przeglądowym i okres objęty postępowaniem

(21) Dochodzenie dotyczące prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu objęło okres od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. ("okres objęty dochodzeniem przeglądowym" lub "ODP"). Badanie tendencji mających znaczenie dla oceny prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia szkody objęło okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do końca okresu objętego dochodzeniem przeglądowym ("okres objęty postępowaniem").

1.9. Ujawnianie informacji

(22) Wszystkie zainteresowane strony zostały poinformowane o istotnych faktach i ustaleniach, na podstawie których zamierzano utrzymać obowiązujące ostateczne środki antydumpingowe. Oprócz tego zainteresowanym stronom wyznaczono okres, w którym mogły przedstawić uwagi związane z ujawnieniem tych informacji.

2. PRODUKT OBJĘTY PRZEGLĄDEM I PRODUKT PODOBNY

2.1. Produkt objęty przeglądem

(23) Produktem objętym niniejszym przeglądem jest węglan baru o zawartości strontu większej niż 0,07 % masy i zawartości siarki większej niż 0,0015 % masy, nawet w postaci proszku, granulatu prasowanego lub granulatu kalcynowanego ("produkt objęty przeglądem"), pochodzący z ChRL, obecnie objęty kodem CN ex 2836 60 00 (kod TARIC 2836 60 00 10).

(24) Węglan baru jest stosowany jako surowiec w wielu sektorach przemysłu. Wykorzystuje się go przede wszystkim w produkcji fryt i szkliw ceramicznych, cegieł i płytek, szkła specjalnego przeznaczenia oraz w przemyśle chemicznym.

2.2. Produkt podobny

(25) W toku dochodzenia wykazano, że następujące produkty mają takie same właściwości fizyczne i chemiczne oraz podstawowe zastosowania:

- produkt objęty przeglądem,

- produkt wytwarzany i sprzedawany na rynku krajowym ChRL,

- produkt wytwarzany i sprzedawany w Unii przez przemysł Unii.

(26) Komisja stwierdziła zatem, że wymienione produkty są produktami podobnymi w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

3. PRAWDOPODOBIEŃSTWO KONTYNUACJI LUB PONOWNEGO WYSTĄPIENIA DUMPINGU

3.1. Uwagi wstępne

(27) Zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego zbadano, czy w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym ma miejsce dumping oraz czy wygaśnięcie istniejących środków prowadziłoby do kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu.

(28) Jak wspomniano w motywie 14, żaden z chińskich producentów eksportujących nie współpracował w ramach niniejszego dochodzenia. W związku z tym Komisja poinformowała władze chińskie, że zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego dostępne fakty dotyczące chińskiego producenta eksportującego można wykorzystać, aby ustalić, czy obecnie ma miejsce dumping, oraz określić prawdopodobieństwo kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu. W tym zakresie Komisja nie otrzymała ze strony władz chińskich żadnych uwag ani wniosków o interwencję rzecznika praw stron.

(29) Na tej podstawie, zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia podstawowego, przedstawione poniżej ustalenia w odniesieniu do istnienia dumpingu oraz prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu oparto na dostępnych faktach, w szczególności na:

(i) informacjach zawartych we wniosku;

(ii) danych statystycznych Eurostatu i danych zgłaszanych Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 14 ust. 6 rozporządzenia podstawowego ("baza danych utworzona na podstawie sprawozdań określonych w art. 14 ust. 6");

(iii) publicznie dostępnych statystykach chińskiej bazy danych statystycznych dotyczących wywozu i bazy danych COMTRADE 6 ; oraz

(iv) publicznie dostępnych informacjach 7 .

3.2. Dumping

3.2.1. Producenci eksportujący, którym przyznano traktowanie na zasadach rynkowych w pierwotnym dochodzeniu

3.2.1.1. Wartość normalna

(30) W pierwotnym dochodzeniu traktowanie na zasadach rynkowych ("MET") przyznano dwóm producentom eksportującym. Ze względu na brak współpracy wartość normalną w odniesieniu do tych producentów eksportujących ustalono na podstawie dostępnych faktów.

(31) Wartość normalną ustalono na podstawie chińskich cen eksportowych stosowanych przy wywozie na rynki innych państw trzecich nieposiadających środków antydumpingowych, jak wynika z danych zarejestrowanych w chińskiej bazie danych statystycznych dotyczących wywozu, zgodnie z art. 2 ust. 3 rozporządzenia podstawowego.

(32) Metodę tę uznano za najrozsądniejszą, zważywszy na brak innych dostępnych informacji ze względu na brak współpracy.

3.2.1.2. Ceny eksportowe

(33) Ze względu na brak współpracy ze strony któregokolwiek z chińskich producentów eksportujących cenę eksportową ustalono w oparciu o bazę danych utworzoną na podstawie sprawozdań określonych w art. 14 ust. 6 w odniesieniu do przywozu do Unii produktu objętego przeglądem w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym przez obu chińskich producentów eksportujących, którym przyznano MET w pierwotnym dochodzeniu.

3.2.1.3. Porównanie

(34) Komisja dokonała porównania wartości normalnej i ceny eksportowej ustalonej w ten sposób na podstawie ceny ex-works. Na potrzeby obiektywnego porównania cenę eksportową i wartość normalną dostosowano, biorąc pod uwagę różnice mające wpływ na ceny i porównywalność cen zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego. Dokonano korekt o koszty frachtu morskiego, przeładunku i transportu śródlądowego w oparciu o publicznie dostępne informacje i informacje zawarte we wniosku zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego.

3.2.1.4. Margines dumpingu

(35) Komisja porównała średnią ważoną wartość normalną ze średnią ważoną ceną eksportową, jak ustalono powyżej zgodnie z art. 2 ust. 11 i 12 rozporządzenia podstawowego.

(36) Na tej podstawie średnia ważona marginesu dumpingu wyrażona jako odsetek ceny CIF na granicy Unii przed ocleniem wynosiła około 30 % dla Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd. i około 20 % dla Zaozhuang Yongli Chemical Co.

3.2.2. Producenci eksportujący, którym nie przyznano traktowania na zasadach rynkowych w pierwotnym dochodzeniu

3.2.2.1. Państwo analogiczne

(37) Dla tych chińskich producentów eksportujących, którym nie przyznano MET w pierwotnym dochodzeniu, wartość normalną należy określić zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego, tj. na podstawie ceny lub wartości konstruowanej w odpowiednim państwie trzecim o gospodarce rynkowej ("państwo analogiczne").

(38) Jako państwo analogiczne w poprzednim przeglądzie wygaśnięcia wybrano Indie. W związku z tym w zawiadomieniu o wszczęciu obecnego przeglądu Komisja zaproponowała, że ponownie wykorzysta Indie jako państwo analogiczne, i wezwała zainteresowane strony do zgłaszania uwag.

(39) Jak wspomniano w motywie 10, Komisja dążyła również do nawiązania współpracy z innymi potencjalnymi państwami analogicznymi, tj. Brazylią, Iranem, Republiką Korei i USA, zwracając się do znanych producentów o przekazanie niezbędnych informacji.

(40) Żaden z tych producentów nie zgodził się jednak na współpracę w toku postępowania. Nic nie wskazywało na to, aby w jakimkolwiek innym państwie mogła odbywać się produkcja węglanu baru.

3.2.2.2. Wartość normalna

(41) Biorąc pod uwagę opisany powyżej brak współpracy ze strony producentów w każdym z potencjalnych państw analogicznych, Komisja ustaliła wartość normalną jedynie w oparciu o inną uzasadnioną metodę zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego.

(42) Wartość normalną w tym zakresie ustalono na podstawie średnich kosztów produkcji w przemyśle Unii, dodając kwotę kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych oraz kwotę zysków. Zgodnie z art. 2 ust. 6 rozporządzenia podstawowego koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne oparto na faktycznych kosztach sprzedaży, kosztach ogólnych i administracyjnych przemysłu Unii dotyczących produkcji i sprzedaży produktu podobnego na rynku unijnym, zyski określono natomiast na podstawie zysków dotyczących produkcji i sprzedaży, w zwykłym obrocie handlowym, produktu podobnego wykorzystanego do celów porównania.

(43) Metodę tę uznano za najrozsądniejszą, zważywszy na brak innych dostępnych informacji ze względu na brak współpracy.

3.2.2.3. Cena eksportowa

(44) Ze względu na brak współpracy ze strony chińskich producentów eksportujących ceny eksportowe określono zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego, tj. w oparciu o bazę danych utworzoną na podstawie sprawozdań określonych w art. 14 ust. 6 w odniesieniu do przywozu do Unii w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym przez tych chińskich producentów eksportujących, którym nie przyznano MET w pierwotnym dochodzeniu.

3.2.2.4. Porównanie

(45) Komisja dokonała porównania wartości normalnej i ceny eksportowej ustalonej w ten sposób na podstawie ceny ex-works. W uzasadnionych przypadkach na potrzeby obiektywnego porównania cenę eksportową i wartość normalną dostosowano, biorąc pod uwagę różnice mające wpływ na ceny i porównywalność cen zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego. Dokonano korekt o koszty frachtu morskiego, przeładunku i transportu śródlądowego w oparciu o publicznie dostępne informacje i informacje zawarte we wniosku zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego.

3.2.2.5. Margines dumpingu

(46) Komisja porównała średnią ważoną wartość normalną ze średnią ważoną ceną eksportową, jak ustalono powyżej zgodnie z art. 2 ust. 11 i 12 rozporządzenia podstawowego.

(47) Na tej podstawie średni ważony margines dumpingu, wyrażony jako wartość procentowa kosztu, ubezpieczenia i frachtu ("CIF") na granicy Unii przed ocleniem, wyniósł ponad 100 %.

3.3. Zmiany wielkości przywozu w przypadku uchylenia środków

(48) Oprócz ustalenia dumpingu w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym Komisja zbadała prawdopodobieństwo kontynuacji dumpingu w przypadku uchylenia środków. Analizie poddano następujące elementy: moce produkcyjne oraz wolne moce produkcyjne w ChRL, chińską politykę eksportową w innych państwach trzecich oraz atrakcyjność rynku unijnego.

(49) Ze względu na brak współpracy ze strony chińskich producentów eksportujących, zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego przedstawione poniżej ustalenia w odniesieniu do prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia dumpingu oparto na dostępnych faktach, mianowicie na źródłach, o których mowa w motywie 29.

3.3.1. Moce produkcyjne i wolne moce produkcyjne w Chinach

(50) Chińskie moce produkcyjne oszacowano z wykorzystaniem publicznie dostępnych danych dotyczących dziesięciu znanych chińskich producentów węglanu baru 8 . Ich zgłoszone moce produkcyjne składały się łącznie na roczną moc wynoszącą co najmniej 428 000 ton, co stanowi ponad pięciokrotność łącznej konsumpcji w Unii (77 099 ton) w ODP, jak ustalono poniżej w motywie 62, oraz około trzykrotność łącznego handlu światowego węglanem baru zgodnie z danymi COMTRADE za 2015 r. 9 .

(51) Jeżeli chodzi o wolne moce produkcyjne, ze względu na brak jakichkolwiek innych informacji oparto się na ustaleniach z poprzedniego przeglądu wygaśnięcia. Na tej podstawie ustalono, że wolne moce produkcyjne w Chinach wynoszą 280 000 ton 10 .

(52) Dochodzenie nie ujawniło nic, co wskazywałoby na to, że moce produkcyjne w zakresie węglanu baru w Chinach znacznie się zmieniły od czasu poprzedniego przeglądu wygaśnięcia. Dochodzenie nie wykazało również, by konsumpcja w Chinach znacznie wzrosła lub by światowy rynek węglanu baru był w stanie wykorzystać takie wolne moce produkcyjne w przewidywalnej przyszłości.

(53) Komisja stwierdziła zatem, że duże wolne moce produkcyjne zgłoszone w toku poprzedniego przeglądu wygaśnięcia pozostały w znacznej mierze na tym samym poziomie oraz że nic nie wskazuje na to, by sytuacja ta miała znacznie zmienić się w najbliższej przyszłości.

(54) Na tej podstawie uznano, że wolne moce produkcyjne w Chinach odpowiadają ponad trzykrotności łącznej konsumpcji w Unii w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

3.3.2. Chińska polityka eksportowa w innych państwach trzecich

(55) Jeżeli chodzi o chińską politykę eksportową w innych państwach trzecich, ustalono, że sprzedaż na sześć największych rynków wywozowych, w których nie obowiązują żadne środki antydumpingowe 11 , tj. na rynki Brazylii, Egiptu, Iranu, Japonii, Meksyku i Rosji, odbywała się po cenach dumpingowych. W wyniku porównania chińskich cen eksportowych dla tych sześciu rynków w oparciu o chińską bazę danych statystycznych dotyczących wywozu z wartością normalną ustaloną dla przedsiębiorstw, którym nie przyznano MET, o których mowa powyżej w motywie 42, otrzymano marginesy dumpingu wynoszące od około 55 % do ponad 70 % dla poszczególnych rynków wywozowych. Wywóz ten odpowiadał za 46 % łącznego wywozu Chin do innych państw trzecich w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym i został w związku z tym uznany za reprezentatywny.

3.3.3. Atrakcyjność rynku unijnego

(56) Dochodzenie wykazało, że w oparciu o chińską bazę danych statystycznych dotyczących wywozu ceny oferowane przez Chiny sześciu największym państwom trzecim będącym rynkami wywozowymi, w których nie obowiązują środki, były średnio niższe niż ceny eksportowe oferowane Unii w tym samym okresie (tj. okresie objętym dochodzeniem przeglądowym). Średnia cena produktu objętego przeglądem oferowana Unii przez Chiny wynosiła 397 EUR za tonę, podczas gdy średnia cena produktu podobnego przeznaczonego do wywozu do sześciu największych rynków wywozowych Chin wynosiła 345 EUR za tonę. Dotyczyło to około 90 % łącznej wielkości chińskiego wywozu na rynki innych państw trzecich, w tym sześciu największych rynków państw trzecich, o których mowa w motywie 55. Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że rynek unijny jest atrakcyjnym rynkiem dla chińskich eksporterów, ponieważ mogą oni osiągnąć większe zyski dzięki wyższym cenom sprzedaży, a jednocześnie w dalszym ciągu podcinają oni cenowo przemysł Unii, co wykazano poniżej w motywie 73.

(57) Ponadto atrakcyjność rynku unijnego można wykazać również poprzez ciągłą znaczącą obecność chińskich eksporterów na rynku unijnym pomimo obowiązujących środków. W tym zakresie od 2003 r., tj. okresu przed wejściem w życie obowiązujących środków, do końca okresu objętego dochodzeniem przeglądowym, udział w rynku przywozu z Chin wzrósł z poziomu niemal 50 % do poziomu 59-73 %. Pomimo zmniejszenia światowej wielkości wywozu z Chin ze 130 000 ton w 2009 r. do 125 000 ton w 2015 r. 12  chiński wywóz do Unii wykazał tendencję odwrotną i wzrósł odpowiednio z 37 341 ton w 2009 r. do 51 919 ton w 2015 r., co wyraźnie pokazuje zainteresowanie chińskich producentów eksportujących rynkiem unijnym. Jak wspomniano powyżej, do wzrostu tego doszło pomimo obowiązujących środków.

(58) Ponadto dochodzenie wykazało, że dwa istotne rynki wywozowe w przypadku węglanu baru, tj. USA i Indie, wprowadziły środki antydumpingowe wobec Chin oraz że trzeci istotny rynek wywozowy, Brazylia, stosuje wysokie cła importowe wynoszące 10 %, co skutecznie chroni te rynki przed znacznym przywozem. W związku z tym i biorąc pod uwagę wnioski, o których mowa w motywie 52, tj. stwierdzenie, że rynek węglanu baru jest stabilny i nie występuje na nim żaden znaczny wzrost ogólnego światowego poziomu konsumpcji, mało prawdopodobne jest, że wolne moce produkcyjne w Chinach zostaną przekierowane na te rynki - w razie uchylenia środków zostaną one raczej skierowane na rynek unijny.

3.4. Wnioski dotyczące prawdopodobieństwa kontynuacji dumpingu

(59) Podsumowując, marginesy dumpingu określone w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym, duże szacowane moce produkcyjne, duże wolne moce produkcyjne w połączeniu z chińską praktyką sprzedawania węglanu baru na rynkach wywozowych Chin po cenach dumpingowych, a także atrakcyjność rynku unijnego wskazują, że uchylenie środków prawdopodobnie spowodowałoby znaczny wzrost wywozu do Unii. Zważywszy na margines dumpingu ustalony w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym, prawdopodobne jest również, że w przyszłości wywóz będzie dokonywany po cenach w znaczącym stopniu dumpingowych. Uznaje się zatem, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo kontynuacji dumpingu w przypadku uchylenia środków.

4. PRAWDOPODOBIEŃSTWO KONTYNUACJI LUB PONOWNEGO WYSTĄPIENIA SZKODY

4.1. Definicja przemysłu Unii i produkcji unijnej

(60) Jedyny współpracujący producent unijny odpowiada za 100 % unijnej produkcji węglanu baru w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. Komisja uznała zatem, że stanowi on przemysł Unii w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia podstawowego, i będzie on zwany dalej "przemysłem Unii" w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia podstawowego.

4.2. Uwaga wstępna

(61) Ponieważ w całej Unii funkcjonuje tylko jeden producent, danych dotyczących konsumpcji w Unii, udziałów w rynku oraz obliczania marginesu podcięć cenowych i zaniżania cen nie przedstawia się w postaci precyzyjnych danych liczbowych w celu zachowania poufności zgodnie z art. 19 rozporządzenia podstawowego. Komisja zdecydowała się natomiast przedstawić zakresy, aby mimo wszystko zapewnić zainteresowanym stronom prawa do obrony i umożliwić im zrozumienie metody zastosowanej przez Komisję.

4.3. Konsumpcja w Unii

(62) Konsumpcję w Unii obliczono, sumując zweryfikowaną łączną sprzedaż w Unii przez unijnego producenta i łączny przywóz z państw trzecich, w oparciu o dane Eurostatu.

(63) Na tej podstawie sporządzono następujące zestawienie, obrazujące konsumpcję w Unii:

Tabela 1

Konsumpcja w Unii

201320142015ODP
Konsumpcja w Unii (w tonach)[68 500- 83 800][71 800- 87 800][70 000- 85 500][69 400- 84 400]
Indeks (2013 = 100)100105102101
Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi przemysłu Unii na pytania zawarte w kwestionariuszu i dane statystyczne Eurostatu.

(64) Konsumpcja w Unii wzrosła w latach 2013-2014 o 5 %, a następnie spadła o 4 % w okresie od 2014 r. do ODP. Ogółem w okresie objętym postępowaniem konsumpcja w Unii była stabilna i odnotowała jedynie niewielki, jednoprocentowy wzrost.

4.4. Przywóz z państwa, którego dotyczy postępowanie

(65) Ze względu na brak współpracy ze strony któregokolwiek z chińskich producentów eksportujących w toku niniejszego dochodzenia Komisja wykorzystała dostępne dane statystyczne Eurostatu oraz dane statystyczne dostępne w bazie danych utworzonej na podstawie sprawozdań określonych w art. 14 ust. 6, aby ustalić wielkość przywozu i ceny towarów przywożonych z ChRL do Unii w okresie objętym postępowaniem.

4.4.1. Wielkość i udział w rynku przywozu z państwa, którego dotyczy postępowanie

(66) Komisja określiła wielkość przywozu na podstawie danych Eurostatu. Na tej podstawie przywóz do Unii z państwa, którego dotyczy postępowanie, i udział w rynku kształtowały się następująco:

Tabela 2

Wielkość przywozu i udział w rynku

201320142015ODP
Przywóz z Chin (w tonach)49 27553 29651 91949 117
Indeks100108105100
Udział Chin w rynku (%)[60-75][62-80][62-80][59-73]
Indeks10010310398
Źródło: Dane statystyczne Eurostatu.

(67) W okresie objętym postępowaniem chiński przywóz utrzymywał się na stosunkowo stabilnym poziomie. Wielkość przywozu wzrosła w latach 2013-2014 o 8 %, a następnie ponownie spadła o 8 % w okresie od 2014 r. do ODP. Zmiany w przywozie były ogólnie zgodne ze zmianami w konsumpcji w Unii.

(68) Ogółem w okresie objętym postępowaniem udział Chin w rynku był stabilny, odnotowano nieznaczny dwuprocentowy spadek. W latach 2013-2014 udział w rynku wzrósł o 3 % do poziomu 62-80 %, utrzymał się na tym samym poziomie w 2015 r., a następnie spadł o 5 % w ODP do poziomu 59-73 %.

(69) Z danych statystycznych dostępnych w bazie danych utworzonej na podstawie sprawozdań określonych w art. 14 ust. 6 wynika, że za chiński przywóz do Unii odpowiadają głównie obaj chińscy producenci eksportujący, którym przyznano MET w pierwotnym dochodzeniu. W okresie objętym postępowaniem wspomniane dwa przedsiębiorstwa odpowiadały za ponad 75 % całkowitego przywozu z Chin.

4.4.2. Ceny towarów przywożonych z państwa, którego dotyczy postępowanie, i podcięcie cenowe

(70) Komisja określiła tendencje cen importowych z Chin na podstawie danych statystycznych Eurostatu. Średnia cena towarów przywożonych do Unii z ChRL kształtowała się następująco:

Tabela 3

Ceny importowe

201320142015ODP
Ceny przywozu z Chin (1) (w EUR za tonę)378354403397
Indeks10094107105
(1) Ceny nie obejmują obowiązujących ceł antydumpingowych. Źródło: Dane statystyczne Eurostatu.

(71) Ceny towarów przywożonych z Chin spadły w latach 2013-2014 o 6 %, następnie wzrosły o 13 % w 2015 r. i ostatecznie spadły o 2 % w ODP. Ogółem w okresie objętym postępowaniem ceny towarów przywożonych z Chin wzrosły o 5 %. Ten wzrost cen odpowiada wzrostowi cen sprzedaży przemysłu Unii na rynku unijnym, jak wskazano w motywie 91, który wynosił około 4 % w okresie objętym postępowaniem.

(72) Ze względu na brak współpracy ze strony któregokolwiek z chińskich producentów eksportujących będących przedmiotem niniejszego dochodzenia Komisja ustaliła w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym, że dochodzi do podcięcia cenowego, porównując:

- średnią ważoną cenę sprzedaży producenta unijnego, płaconą przez niezależnych klientów na rynku unijnym, dostosowaną do poziomu ex-works, oraz

- średnią chińską cenę przywozu w oparciu o bazę danych utworzoną na podstawie sprawozdań określonych w art. 14 ust. 6, w tym dane dotyczące ceł antydumpingowych odpowiednio skorygowane o koszty ponoszone po przywozie. Dane statystyczne dostępne w bazie danych utworzonej na podstawie sprawozdań określonych w art. 14 ust. 6 dostarczają szczegółowych danych na temat cen przywozu chińskich producentów eksportujących, którym przyznano MET w pierwotnym dochodzeniu, co umożliwia obliczenie indywidualnego marginesu podcięcia cenowego.

(73) Wynik porównania wyrażono jako odsetek średniej ceny ważonej przemysłu Unii w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym i mieścił się w przedziałach 32-37 % i 27-31 % dla chińskich producentów eksportujących, którym przyznano MET. Margines podcięcia cenowego pozostałych chińskich producentów eksportujących objętych cłem rezydualnym kształtował się na poziomie 31-35 %.

4.5. Przywóz z innych państw trzecich

(74) Wielkość przywozu do Unii z państw trzecich innych niż państwo, którego dotyczy postępowanie, przedstawiono w tabeli poniżej. Wielkości i trend cenowy oparte są na danych Eurostatu. Przywóz do Unii z państw trzecich kształtował się następująco:

Tabela 4

Wielkości, udział w rynku i ceny towarów przywożonych z innych państw trzecich

201320142015ODP
Przywóz z innych państw trzecich (w tonach)878202 007
Indeks1009232 299
Udział w rynku państw trzecich (%)[0,05-0,2][0,01-0,05][0,01-0,05][1-5]
Indeksbd.bd.bd.100
Przywóz z państw trzecich (w EUR za tonę)3 4688 6724 106388
Indeksbd.bd.bd.100
Źródło: Dane statystyczne Eurostatu.

(75) Tabela 4 pokazuje dane zgromadzone przez Komisję odnośnie do wielkości przywozu, udziału w rynku i cen przywozu produktu objętego przeglądem z państw trzecich. Komisja zauważa, że nie indeksowano udziału w rynku innych państw trzecich za lata 2013-2015 ani cen przywozu produktu objętego przeglądem z innych państw trzecich za lata 2013-2015. Przyczyna jest następująca. Wielkości przywozu z innych państw trzecich w latach 2013-2015 na rynek unijny były marginalne (tj. poniżej 100 ton), w związku z czym stanowiły one znikomy odsetek udziału w rynku na poziomie 0,01-0,2 % łącznego przywozu. Gdyby zastosowano indeksowanie na takich samych zasadach jak w przypadku wielkości przywozu dla tych wierszy, doprowadziłoby to do pojawienia się niereprezentatywnej i wprowadzającej w błąd tendencji (wiersz dotyczący udziału w rynku wyglądałby następująco, gdyby rok 2013 zindeksowano do 100: 2014 - 8 775, 2015 - 22 516 i ODP - 2 279). Byłoby tak również wtedy, gdyby indeksowanie zastosowano do wiersza zawierającego ceny przywozu z innych państw trzecich (tj. przy zindeksowaniu roku 2013 do 100 tendencja byłaby następująca: 2014 - 250, 2015 - 118 i ODP - 11). Ponieważ niezaprzeczalne jest, że liczby te nie dawałyby rzetelnego obrazu sytuacji, którą ma przedstawiać tabela 4, Komisja podjęła wyjątkowo decyzję o nieindeksowaniu do pierwszego roku okresu objętego postępowaniem udziału w rynku innych państw trzecich i średnich cen przywozu produktu objętego przeglądem dla tych państw, lecz zamiast tego wyznaczono jedynie dane z ODP jako indeks.

(76) Z danych przedstawionych w tabeli 4 wyłaniają się jednak pewne tendencje. W ODP przywóz wzrósł bowiem z 87 do 2 007 ton, co odpowiada łącznemu udziałowi w rynku na poziomie 1-5 %. Indie, z przywozem wynoszącym 1 986 ton, odpowiadały za większość tego przywozu z innych państw trzecich w ODP. Ponadto średnią cenę przywozu w ODP zgłoszono na poziomie 388 EUR za tonę. Ten poziom cen plasował się nieco poniżej średnich chińskich cen na rynku unijnym bez ceł antydumpingowych (397 EUR za tonę), ale znacznie poniżej cen przemysłu Unii. Ponieważ jednak wielkość przywozu z innych państw trzecich była nieznaczna, nie mogło to znacząco wpłynąć na sytuację gospodarczą przemysłu Unii.

4.6. Sytuacja gospodarcza przemysłu Unii

4.6.1. Uwagi ogólne

(77) Zgodnie z art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego ocena wpływu przywozu towarów po cenach dumpingowych na przemysł Unii obejmuje ocenę wszystkich wskaźników ekonomicznych oddziałujących na stan przemysłu Unii w okresie objętym postępowaniem.

(78) Należy zauważyć, że ponieważ na przemysł Unii składa się tylko jedno przedsiębiorstwo, wrażliwe dane przedsiębiorstwa musiały zostać zgłoszone w postaci indeksów.

(79) Komisja dokonała oceny wskaźników gospodarczych odnoszących się do przemysłu Unii na podstawie zweryfikowanych danych znajdujących się w odpowiedziach jedynego producenta unijnego na pytania zawarte w kwestionariuszu.

4.6.2. Produkcja, moce produkcyjne i wykorzystanie mocy produkcyjnych

(80) Całkowita produkcja unijna, moce produkcyjne i wykorzystanie mocy produkcyjnych w Unii kształtowały się w okresie objętym postępowaniem następująco:

Tabela 5

Produkcja, moce produkcyjne i wykorzystanie mocy produkcyjnych w Unii

201320142015ODP
Produkcja (Indeks)100120115107
Moce produkcyjne (Indeks)100100100100
Wykorzystanie mocy produkcyjnych (%)61747065
Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi przemysłu Unii na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(81) Produkcja przemysłu Unii wzrosła w okresie objętym postępowaniem o 7 %, przy czym jego moce produkcyjne pozostały niezmienione. W 2014 r. produkcja przemysłu Unii znacznie się zwiększyła (o 20 %), ale następnie stopniowo spadała do okresu objętego dochodzeniem przeglądowym. W rezultacie przemysł Unii zwiększył swoje wykorzystanie mocy produkcyjnych w okresie objętym postępowaniem o cztery punkty procentowe, osiągając w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym poziom 65 %.

4.6.3. Wielkość sprzedaży i udział w rynku

(82) Wielkość sprzedaży i udział przemysłu Unii w rynku kształtowały się w okresie objętym postępowaniem następująco:

Tabela 6

Wielkość sprzedaży i udział w rynku

201320142015ODP
Wielkość sprzedaży (Indeks)1001009797
Udział w rynku (Indeks)100949496
Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi przemysłu Unii na pytania zawarte w kwestionariuszu i dane Eurostatu.

(83) W okresie objętym postępowaniem wielkość sprzedaży przemysłu Unii spadła o 3 %.

(84) Udział przemysłu Unii w rynku zmniejszył się w latach 2013-2015 o 6 %, a następnie nieznacznie wzrósł (o 2 %) od 2015 r. do ODP. W okresie objętym postępowaniem spadł on łącznie o 4 %.

4.6.4. Wzrost

(85) W okresie od 2013 r. do ODP konsumpcja w Unii spadła o 1 %. Wielkość sprzedaży przemysłu Unii spadła o 3 %, co przełożyło się na spadek udziału w rynku wynoszący 4 %.

4.6.5. Zatrudnienie i wydajność

(86) Zatrudnienie i wydajność kształtowały się w okresie objętym postępowaniem następująco:

Tabela 7

Zatrudnienie i wydajność

201320142015ODP
Zatrudnienie (Indeks)100114117108
Wydajność (Indeks)1001069999
Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi przemysłu Unii na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(87) Liczba osób zatrudnionych w przemyśle Unii wzrosła w okresie objętym postępowaniem o 8 %. W 2014 r. w wyniku wzrostu produkcji wydajność wzrosła o 6 %, aby ponownie spaść w następnym roku. W rezultacie w okresie objętym postępowaniem wydajność nieznacznie spadła oil

4.6.6. Wielkość marginesu dumpingu i poprawa sytuacji po wcześniejszym dumpingu

(88) Środki antydumpingowe obejmujące przywóz z ChRL są stosowane od 2005 r.

(89) Jak ustalono w motywach 35-47, marginesy dumpingu chińskich producentów w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym znacznie przekraczały poziom de minimis. Wpływ na sytuację gospodarczą przemysłu Unii jest znaczący ze względu na utrzymujący się przywóz znacznych ilości węglanu baru po cenach dumpingowych z ChRL.

4.6.7. Ceny i czynniki wpływające na ceny

(90) Średnie jednostkowe ceny sprzedaży klientom niepowiązanym stosowane przez przemysł Unii oraz jednostkowy koszt produkcji kształtowały się w okresie objętym postępowaniem następująco:

Tabela 8

Średnie ceny sprzedaży i koszty jednostkowe

201320142015ODP
Średnia jednostkowa cena sprzedaży na rynku unijnym (Indeks)100102103104
Jednostkowy koszt produkcji (Indeks)100919395
Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi przemysłu Unii na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(91) W okresie objętym postępowaniem średnia jednostkowa cena sprzedaży przemysłu Unii wzrosła o 4 %. Jak opisano w motywie 71, ten wzrost cen mieścił się w takim samym zakresie jak wzrost cen odnotowany w przypadku chińskiego przywozu.

(92) Jednostkowy koszt produkcji przemysłu Unii spadł o 9 % w latach 2013-2014, a następnie nieznacznie wzrósł (o 4 %) od 2014 r. do okresu objętego dochodzeniem przeglądowym. W okresie objętym postępowaniem spadł on łącznie o 5 %, częściowo ze względu na przyrosty wydajności osiągnięte dzięki uproszczeniu procesu produkcji i zmniejszeniu kosztów stałych (na tonę) wynikających ze zwiększenia wielkości produkcji.

(93) Jak zauważono już w poprzednim przeglądzie wygaśnięcia, przemysł Unii produkuje w tym samym zakładzie dwa produkty: węglan baru i węglan strontu. Połączona produkcja obu produktów pozwala na rozłożenie kosztów stałych. W okresie objętym postępowaniem przemysł Unii przeprowadził restrukturyzację procesu produkcji, przechodząc od tzw. "kampanii następujących" do produkcji "równoległej" 13  z wykorzystaniem współdzielonych urządzeń. Przełożyło się to na oszczędności kosztów, racjonalizację przepływów produkcji, i - co za tym idzie - przyrosty wydajności.

4.6.8. Koszty pracy

(94) Średnie koszty pracy przemysłu Unii w okresie objętym postępowaniem kształtowały się następująco:

Tabela 9

Średni koszt pracy na pracownika

201320142015ODP
Średni koszt pracy na pracownika (Indeks)100100103107
Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi przemysłu Unii na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(95) W okresie od 2013 r. do ODP średni koszt pracy na każdą osobę zatrudnioną przez producenta unijnego wzrósł o 7 %.

4.6.9. Zapasy

(96) Stan zapasów przemysłu unijnego w okresie objętym postępowaniem kształtował się następująco:

Tabela 10

Zapasy

201320142015ODP
Stan zapasów na koniec okresu sprawozdawczego (Indeks)10013112574
Stan zapasów na koniec okresu sprawozdawczego jako odsetek produkcji (%)20222214
Indeks10010910869
Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi przemysłu Unii na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(97) Przemysł Unii zatrzymuje produkcję na jeden miesiąc w roku ze względu na prace konserwacyjne. W okresie objętym dochodzeniem przeglądowym zatrzymanie produkcji przedłużono do dziewięciu tygodni z powodu spadku popytu w porównaniu z poprzednimi latami. Koniec okresu objętego dochodzeniem przeglądowym zbiegł się z procesem odnawiania zapasów i wznawiania normalnej działalności po wspomnianym zatrzymaniu produkcji w czasie, gdy poziom zapasów był minimalny. W latach 2013-2015 zapasy obliczano w tym samym okresie roku, gdy zapasy utrzymywały się na średnim poziomie.

(98) Stan zapasów przemysłu Unii na koniec okresu zwiększył się w latach 2013-2014 o 31 %, a następnie spadł o 6 % w latach 2014-2015. W okresie od 2015 r. do ODP zapasy zmniejszyły się o 51 %. W okresie objętym postępowaniem stan wszystkich zapasów na koniec okresu zmniejszył się o 26 %.

(99) Stan zapasów na koniec okresu jako odsetek produkcji wzrósł w latach 2013-2015 o 2 punkty procentowe do 22 %, a następnie spadł do 14 % w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

4.6.10. Rentowność, przepływy pieniężne, inwestycje, zwrot z inwestycji i zdolność do pozyskania kapitału

(100) Rentowność, przepływy pieniężne, inwestycje oraz zwrot z inwestycji przemysłu Unii kształtowały się w okresie objętym postępowaniem następująco:

Tabela 11

Rentowność, przepływy pieniężne, inwestycje i zwrot z inwestycji

201320142015ODP
Rentowność łącznej sprzedaży klientom niepowiązanym w Unii

(odsetek obrotów) (%)

[od - 10 do - 20][od 0 do - 10][od 0 do - 10][od 0 do - 10]
Rentowność łącznej sprzedaży klientom niepowiązanym w Unii (Indeks)- 100- 40- 41- 46
Przepływy pieniężne (Indeks)100- 40235152
Inwestycje (Indeks)1001078581
Zwrot z inwestycji (Indeks)100172189170
Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi przemysłu Unii na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(101) Komisja określiła rentowność przemysłu Unii, wyrażając zysk netto przed opodatkowaniem ze sprzedaży produktu podobnego klientom niepowiązanym w Unii jako odsetek obrotów w ramach tej sprzedaży. W całym okresie objętym postępowaniem przemysł Unii nieustannie ponosił straty. W latach 2013-2014 rentowność wzrosła o 60 %, a następnie spadła o 6 % w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. Ogółem, pomimo wzrostu o 54 % w okresie objętym postępowaniem, rentowność pozostała ujemna.

(102) Przepływy pieniężne, czyli zdolność producentów unijnych do samofinansowania swojej działalności, zmniejszyły się w latach 2013-2014 o 502 %, osiągając wartość ujemną, i w dalszym ciągu spadały do ODP. W okresie objętym postępowaniem przepływy pieniężne wzrosły o 52 %.

(103) W latach 2013-2014 inwestycje wzrosły o 7 %, a następnie do końca okresu objętego dochodzeniem przeglądowym zmalały o 26 % w porównaniu z 2014 r. Ogółem inwestycje spadły w okresie objętym postępowaniem o 19 %. Wyższy poziom inwestycji w latach 2013-2014 wynikał z restrukturyzacji procesu produkcji w celu ulepszenia przepływów pracy, racjonalizacji kosztów i osiągnięcia przyrostów wydajności. W okresie od 2015 r. do okresu objętego dochodzeniem przeglądowym główne inwestycje były związane z wymianą urządzeń.

(104) Zwrot z inwestycji to procentowy stosunek zysku do wartości księgowej netto inwestycji. W okresie objętym postępowaniem był on ujemny. W 2015 r. wzrósł on o 89 % w porównaniu z 2012 r., a następnie spadł o 19 % w ODP. Ogółem zwrot z inwestycji wzrósł o 70 % w okresie objętym postępowaniem, podobnie jak rentowność.

4.6.11. Wnioski dotyczące szkody

(105) W okresie objętym postępowaniem szereg wskaźników, takich jak wielkość produkcji, wykorzystanie mocy produkcyjnych, zatrudnienie i jednostkowa cena sprzedaży, wykazało niewielką poprawę. Spadek jednostkowego kosztu produkcji wynikał częściowo z przyrostów wydajności i zwiększenia wielkości produkcji.

(106) W całym okresie objętym postępowaniem przemysł Unii nieustannie ponosił jednak straty; wykorzystanie mocy produkcyjnych było niskie, a zwrot z inwestycji - ujemny. Podobnie, w świetle stosunkowo stabilnego poziomu konsumpcji, zmniejszył się udział przemysłu Unii w rynku.

(107) Podsumowując, Komisja ustaliła, że przemysł Unii w dalszym ciągu ponosił istotne szkody w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

(108) Dochodzenie wykazało, że jak opisano w motywach (66)-(69), w okresie objętym postępowaniem na rynek unijny trafiły duże ilości towarów przywiezionych z Chin po cenach dumpingowych. W związku z tym na rynku unijnym największy udział w konsumpcji zachował węglan baru pochodzący z Chin, utrzymując się na wysokim i stabilnym poziomie od 59-73 % do 62-80 % w całym okresie objętym postępowaniem.

(109) Pomimo wzrostu średnich cen chińskiego przywozu towarów po cenach dumpingowych o 5 % w okresie objętym postępowaniem ceny te pozostały znacznie niższe niż średnie ceny przemysłu Unii. Jak opisano w motywie (73), w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym przywóz towarów po cenach dumpingowych z Chin podcinał ceny przemysłu Unii o 28,7-34,4 %. Ze względu na duże wielkości towarów przywożonych z Chin po cenach w znaczącym stopniu dumpingowych, które wywarły istotną presję cenową na rynek unijny, przemysł Unii nie mógł podnieść swoich cen sprzedaży na tyle, aby wystarczały one do pokrycia kosztów produkcji. Dowodzi tego margines zaniżania cen ustalony dla przywozu z Chin, z uwzględnieniem ceł antydumpingowych z przedziału od 62-71 % do 83-95 %.

(110) W związku z powyższym Komisja stwierdziła, że pogarszający się stan przemysłu Unii trzeba przypisać dużej wielkości przywozu z Chin po wyraźnie niższych cenach dumpingowych oraz że przywóz ten ma decydujące znaczenie dla istotnej szkody ponoszonej przez przemysł Unii.

4.7. Prawdopodobieństwo kontynuacji szkody

4.7.1. Uwagi wstępne

(111) Dochodzenie wykazało, że w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym przywóz z Chin był dokonywany po cenach dumpingowych i że istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji dumpingu w przypadku dopuszczenia do wygaśnięcia środków.

(112) Ponieważ przemysł Unii w dalszym ciągu ponosił istotną szkodę z powodu przywozu z Chin, zbadano, czy istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji szkody w przypadku dopuszczenia do wygaśnięcia środków wprowadzonych wobec Chin, zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

(113) Aby ustalić prawdopodobieństwo kontynuacji szkody, wzięto pod uwagę następujące elementy: moce produkcyjne i wolne moce produkcyjne w Chinach, atrakcyjność rynku unijnego, oczekiwany poziom cen przywozu z Chin na rynek unijny i przewidywany wpływ na przemysł Unii.

(114) Jak wspomniano w motywie (28), ze względu na brak współpracy ze strony chińskich producentów eksportujących analizę przeprowadzono na podstawie art. 18 rozporządzenia podstawowego.

4.7.2. Produkcja, wolne moce produkcyjne w Chinach i atrakcyjność rynku unijnego

(115) Jak wspomniano w motywach 50-54, Chiny posiadają znaczne wolne moce produkcyjne, tj. wynoszące około 280 000 ton. Takie wolne moce produkcyjne odpowiadają ponad trzykrotności łącznej konsumpcji w Unii w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

(116) Podobnie, na podstawie porównania chińskich cen wywozu na rynek unijny i na rynki innych państw trzecich, stałej znacznej obecności chińskiego wywozu na rynku unijnym oraz ceł nałożonych na innych głównych rynkach wywozowych na chińskich producentów eksportujących, Komisja uznała, że rynek unijny jest atrakcyjny dla chińskich producentów eksportujących, jak opisano w motywach 56-58.

(117) Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że chińskie wolne moce produkcyjne zostaną prawdopodobnie ukierunkowane na Unię w przypadku dopuszczenia do wygaśnięcia środków.

4.7.3. Ceny przywozu z Chin

(118) Jako orientacyjny poziom cen, po których chiński węglan baru prawdopodobnie byłby przywożony na rynek unijny w przypadku uchylenia środków, przyjęto poziom cen importowych z Chin do Unii bez ceł antydumpingowych. Porównanie, którego dokonano w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym, pokazało, że chińskie ceny bez ceł antydumpingowych były ogółem średnio o około 35 % niższe od cen przemysłu Unii. W przypadku obu przedsiębiorstw, którym przyznano MET w pierwotnym dochodzeniu, ceny były odpowiednio o 33-38 % i 28-32 % niższe niż ceny przemysłu Unii. W przypadku pozostałych chińskich producentów eksportujących objętych cłem rezydualnym ceny były o 40-46 % niższe od cen przemysłu Unii.

(119) Ponadto zbadano poziom cen wywozu węglanu baru z Chin do innych państw trzecich. Ceny oferowane przez Chiny innym państwom trzecim okazały się niższe od cen przemysłu Unii średnio o około 25-45 %.

(120) Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że w przypadku uchylenia środków bardzo prawdopodobne jest, iż przywóz z Chin wywrze jeszcze większą presję cenową na przemysł Unii niż presja już istniejąca w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

4.7.4. Prawdopodobny wpływ na przemysł Unii

(121) Uwzględniając powyższe fakty, w sytuacji braku środków antydumpingowych istniałaby zachęta dla chińskich producentów eksportujących do znacznego zwiększenia wielkości ich przywozu na rynek unijny po niskich cenach dumpingowych, co wywarłoby presję na obniżenie cen przeważających w Unii.

(122) Wzrost wielkość przywozu z Chin - co jest prawdopodobne, biorąc pod uwagę dostępne wolne moce produkcyjne - w połączeniu z oczekiwaną dalszą presją cenową będzie prawdopodobnie miał negatywny wpływ na sytuację przemysłu Unii.

(123) W sytuacji, gdyby faktycznie sprawdził się taki scenariusz, jest mało prawdopodobne, by przemysł Unii był w stanie obniżyć swoje ceny. Wskazuje na to fakt, że w okresie objętym postępowaniem przemysł Unii nie obniżył swoich cen sprzedaży, nawet w sytuacji malejących kosztów produkcji, ponieważ sprzedaż już odbywała się poniżej kosztów produkcji.

(124) Ponadto gdyby w takim scenariuszu przemysł Unii utrzymał swój poziom cen, prawdopodobnie odnotowałby spadek wielkości sprzedaży i utraciłby udział w rynku, ponieważ na rynku pojawiłyby się zapewne znacznie większe wielkości przywozu z Chin po jeszcze niższych cenach.

(125) W rezultacie przemysł Unii musiałby obniżyć swój poziom produkcji, co znacznie wpłynęłoby na jego koszty produkcji i rentowność, ponieważ produkcja węglanu baru jest kapitałochłonna i udział kosztów stałych w przeliczeniu na tonę znacznie by wzrósł.

(126) W okresie objętym postępowaniem zaobserwowano wpływ zmian wielkości produkcji na rentowność przemysłu Unii. W 2014 r. wzrost produkcji o 20 % doprowadził do dużej poprawy rentowności przemysłu Unii, natomiast spadek wielkości produkcji o 8 % w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym niekorzystnie wpłynął na rentowność, która również spadła. Każdy spadek wielkości produkcji doprowadziłby zatem do wzrostu kosztów stałych w przeliczeniu na tonę, jednocześnie zaś taki wzrost kosztów nie może znaleźć odzwierciedlenia we wzroście cen sprzedaży z powodu presji cenowej wywieranej przez przywóz z Chin. W rezultacie doprowadziłoby to do dalszego pogarszania się rentowności przemysłu Unii, który przynosił straty już w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

4.7.5. Wnioski dotyczące prawdopodobieństwa kontynuacji szkody

(127) Na podstawie powyższych ustaleń Komisja stwierdziła, że sytuacja przemysłu Unii, który poniósł już istotną szkodę, uległaby dalszemu pogorszeniu, gdyby środek został uchylony, ponieważ przemysł Unii nie byłby w stanie konkurować ze zwiększoną wielkością przywozu z Chin sprzedawanego po wyrządzających szkodę cenach dumpingowych. W związku z tym w perspektywie średnioterminowej prawdopodobne jest, że jedyny producent unijny nie miałby innego wyboru niż zaprzestać prowadzenia działalności.

(128) Komisja stwierdziła zatem, że istnieje duże prawdopodobieństwo kontynuacji szkody w przypadku uchylenia środków.

5. INTERES UNII

(129) Zgodnie z art. 21 rozporządzenia podstawowego Komisja zbadała, czy utrzymanie istniejących środków antydumpingowych wobec przywozu produktu objętego przeglądem nie zaszkodziłoby interesom Unii jako całości. Ustalenie interesu Unii oparto na ocenie wszystkich zaangażowanych interesów, m.in. interesu przemysłu Unii, interesu importerów oraz interesu użytkowników. Wszystkim zainteresowanym stronom umożliwiono przedstawienie opinii zgodnie z art. 21 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

5.1. Interes przemysłu Unii

(130) Obowiązujące środki antydumpingowe umożliwiły przemysłowi Unii utrzymanie produkcji węglanu baru w Unii. Stan przemysłu Unii nie odbudował się jednak w pełni po wyrządzonej szkodzie i rentowność pozostała ujemna.

(131) Chociaż prawdą jest, że udział przywozu z Chin w rynku nadal był duży w okresie objętym postępowaniem, co negatywnie wpłynęło na sytuację przemysłu Unii, obowiązujące środki chroniły jednak przemysł Unii, zwłaszcza przed większością chińskich producentów eksportujących, którzy są obecnie objęci cłem rezydualnym. W toku dochodzenia stwierdzono jednak, że prawdopodobnie chińscy producenci eksportujący weszliby ponownie na rynek unijny, sprzedając jeszcze większe ilości w przypadku dopuszczenia do wygaśnięcia środków.

(132) Dochodzenie wykazało, że przemysł Unii zainwestował w zracjonalizowanie swojego procesu produkcji i zapewnienie stabilności zakładu, w którym równolegle produkowane są dwa produkty - węglan baru i węglan strontu. Jak wyjaśniono w motywie 93, koszty produkcji tych dwóch produktów są powiązane, ponieważ w niektórych częściach procesu specjalne urządzenia są wykorzystywane do wytwarzania obu produktów. Połączona produkcja pozwala przemysłowi Unii rozłożyć duże koszty stałe na cały zakład.

(133) Gdyby środki zostały uchylone, wysiłki przemysłu Unii na rzecz racjonalizacji kosztów zostałyby zaprzepaszczone, ponieważ koszty stałe wzrosłyby ze względu na spadek sprzedaży i wielkości produkcji, jak opisano w motywie 126. Poważnie zagroziłoby to rentowności działalności związanej z węglanem baru, a w konsekwencji prowadzące ją podmioty mogłyby zostać zmuszone do zaprzestania produkcji. Będzie to miało negatywne skutki również dla produkcji węglanu strontu z przyczyn wyjaśnionych w motywie 132.

(134) Mając na uwadze powyższe ustalenia, Komisja stwierdziła, że w interesie przemysłu Unii leży utrzymanie środków wobec przywozu towarów po cenach dumpingowych z ChRL.

5.2. Interes importerów niepowiązanych

(135) Komisja wysłała kwestionariusze do wszystkich sześciu importerów niepowiązanych, którzy się zgłosili, jak opisano w motywach 16 i 18. Żaden z nich nie współpracował jednak w toku dochodzenia.

(136) W toku dochodzenia nie wyszły na jaw żadne dane wskazujące na to, że dalsze stosowanie obowiązujących środków antydumpingowych wywarłoby znaczący niekorzystny wpływ na sytuację importerów niepowiązanych.

5.3. Interes użytkowników

(137) W chwili wszczęcia postępowania Komisja skontaktowała się ze wszystkimi znanymi użytkownikami i zaprosiła ich do współpracy. Jak opisano w motywie 18, zgłosiło się osiemdziesiąt sześć przedsiębiorstw i do wszystkich z nich wysłano kwestionariusze. Na pytania zawarte w kwestionariuszu odpowiedziało piętnastu użytkowników.

(138) Spośród tych piętnastu użytkowników jedynie pięciu dostarczyło kompletną odpowiedź na pytania zawarte w kwestionariuszu. Pozostali użytkownicy nie przekazali nieopatrzonej klauzulą poufności wersji odpowiedzi na pytania zawarte kwestionariuszu, jak wymaga tego art. 19 ust. 2 rozporządzenia podstawowego. Ich odpowiedzi nie można było zatem uwzględnić zgodnie z art. 19 ust. 3 rozporządzenia podstawowego.

(139) Przywóz dokonywany przez wszystkich pięciu współpracujących użytkowników, którzy dostarczyli kompletną odpowiedź na pytania zawarte w kwestionariuszu, odpowiadał za około 6 % sprzedaży przemysłu Unii i 10 % łącznego przywozu z Chin. Reprezentowali oni około 8 % całkowitej konsumpcji w Unii. Współpracujący użytkownicy prowadzili działalność w sektorach produkcji fryt i szkliw ceramicznych, chemikaliów, szkła i kryształu oraz w sektorze elektrotechnicznym, tj. w niektórych sektorach głównych zastosowań węglanu baru.

(140) W toku dochodzenia ustalono, że węglan baru stanowi jedynie 1,4-2,6 % łącznego kosztu produkcji ponoszonego przez współpracujących użytkowników w zależności od wymogów dotyczących produktu końcowego. Wpływ środków na tych użytkowników uznano zatem za stosunkowo ograniczony.

(141) Jeden użytkownik twierdził, że środki antydumpingowe negatywnie wpłynęły na jego koszty produkcji i tym samym na jego konkurencyjność. Jak wskazano w motywie 140, argument ten nie znalazł poparcia w faktach ustalonych w toku dochodzenia i w związku z tym został odrzucony.

(142) Na podstawie powyższych ustaleń uznano, że nie zaistniały żadne przesłanki wskazujące, iż dalsze stosowanie obowiązujących środków antydumpingowych wywarłoby znaczący niekorzystny wpływ na sytuację importerów niepowiązanych.

5.4. Wnioski dotyczące interesu Unii

(143) Zważywszy na powyższe ustalenia, Komisja uznała, że nie ma żadnych istotnych powodów przemawiających przeciwko dalszemu stosowaniu obowiązujących środków antydumpingowych.

6. ŚRODKI ANTYDUMPINGOWE

(144) Wszystkie zainteresowane strony zostały poinformowane o istotnych faktach i ustaleniach, na podstawie których zamierzano utrzymać obowiązujące środki antydumpingowe. Oprócz tego zainteresowanym stronom wyznaczono okres, w którym mogły przedstawić uwagi związane z ujawnieniem tych informacji. Nie otrzymano żadnych uwag.

(145) Z powyższych ustaleń wynika, zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, że środki antydumpingowe stosowane względem przywozu węglan baru pochodzącego z ChRL, nałożone rozporządzeniem (UE) nr 831/2011, powinny zostać utrzymane.

(146) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1036,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.  Niniejszym nakłada się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz węglanu baru o zawartości strontu większej niż 0,07 % masy i zawartości siarki większej niż 0,0015 % masy, nawet w postaci proszku, granulatu prasowanego lub granulatu kalcynowanego, obecnie objętego kodem CN ex 2836 60 00 (kod TARIC 2836 60 00 10), pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej.
2.  Stawka ostatecznego cła antydumpingowego jest równa stałej kwocie określonej poniżej dla produktów wytwarzanych przez następujących producentów:
PrzedsiębiorstwoStawka należności celnej (EUR/t)Dodatkowy kod TARIC
Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd, 62, Qinglong Road, Songhe Town, Jingshan County, Hubei Province, ChRL6,3A606
Zaozhuang Yongli Chemical Co. Ltd, South Zhuzibukuang Qichun, Zaozhuang City Center District, Shandong Province, ChRL8,1A607
Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa56,4A999
3.  Stosowanie indywidualnych stawek celnych ustalonych dla przedsiębiorstw wymienionych w ust. 2 uwarunkowane jest przedstawieniem organom celnym państw członkowskich ważnej faktury handlowej, która zawiera oświadczenie następującej treści, opatrzone datą i podpisem pracownika podmiotu wystawiającego tę fakturę, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska: "Ja, niżej podpisany, poświadczam, że [ilość] [produktu objętego postępowaniem] sprzedana na wywóz do Unii Europejskiej objęta niniejszą fakturą została wytworzona przez [nazwa i adres przedsiębiorstwa] [kod dodatkowy TARIC] w Chińskiej Republice Ludowej. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej fakturze są pełne i zgodne z prawdą". W razie braku takiej faktury stosuje się cło mające zastosowanie do wszystkich pozostałych przedsiębiorstw.
4.  Zarówno do indywidualnie wskazanych producentów (objętych kodem TARIC A606 i A607), jak również do wszystkich pozostałych przedsiębiorstw (objętych kodem TARIC A999) zastosowanie ma poniższe: w przypadkach gdy towary zostały uszkodzone przed wprowadzeniem do swobodnego obrotu, w związku z czym cena faktycznie zapłacona lub należna jest ustalana w drodze proporcjonalnego podziału w celu określenia wartości celnej na podstawie art. 131 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 14 , wysokość cła antydumpingowego obliczoną na podstawie stałych kwot określonych powyżej pomniejsza się o odsetek, który odpowiada proporcjonalnemu podziałowi ceny faktycznie zapłaconej lub należnej.
5.  O ile nie określono inaczej, zastosowanie mają obowiązujące przepisy dotyczące należności celnych.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 27 września 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21.
2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1175/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz węglanu baru pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 189 z 21.7.2005, s. 15).
3 Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 831/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz węglanu baru pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 (Dz.U. L 214 z 19.8.2011, s. 1).
4 Dz.U. C 388 z 21.11.2015, s. 16.
5 Dz.U. C 298 z 18.8.2016, s. 4.
6 UN COMTRADE jest repozytorium zawierającym oficjalne dane statystyczne dotyczące handlu i ważne tabele analityczne: https://comtrade.un.org/
7 Np. znajdujących się na stronach internetowych przedsiębiorstw, zob. przypis 8.
8 Nr ref.: Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd: http://www.jingyan.com/index.php?lang=en - data dostępu: 9 stycznia 2017 r.; Zaozhuang Yongli Chemical Co.: http://lylchem.com/English/index.asp - data dostępu: 9 stycznia 2017 r.; Guizhou Hongkaj Chemical Co. Ltd.: http://www.guizhouhongkaichemicalcoltd.enic.pk/ - data dostępu: 9 stycznia 2017 r.; Hengyang Hong Xiang Co. Ltd.: http://www.yp.net.cn/english/search/printSingleDetailed.asp?i=C%19yK0%08i%40RY_jV%40&p=14 - data dostępu: 9 stycznia 2017 r.; Guizhou Red. Star Developing Co.: http://www.redstarchem.com.cn/_d273694355.htm - data dostępu: 9 stycznia 2017 r.; Hebei Xinji Chemical Group Co. Ltd.: http://www.hhxj.chemchina.com/hbxjen/gywm/dsj/B700106web_1.htm - data dostępu: 9 stycznia 2017 r.; Henan Huaxing Barium Industry Co., Ltd.:https://www.fuzing.com/barium-carbonate-(manufacturer-of-China)/l/9c037042-e065-1f8f-a97a-04b07ac7793b - data dostępu: 9 stycznia 2017 r.; SHAANXI ANKANG JIANGHUA GROUP CO, LTD: Zakład chemiczny Jianghua: http://www.jianghuagroup.com/template/structureen.htm - data dostępu: 9 stycznia 2017 r.; Hengyang Wanfeng Chemical Co, Ltd.: http://www.wf-chem.com/pages/about.htm - data dostępu: 9 stycznia 2017 r.; Hounan Chenzhou Chemical Industry Co, Ltd.: http://www.chinachenzhou.com/cgi/search-en.cgi?f=introduction_en_1_+company_en_1_&t=introduction_en_1 - data dostępu: 9 stycznia 2017 r.
9 Dane z bazy danych COMTRADE HS6 dotyczące produktu nr 283660: światowy eksport - 141 766 ton, światowy import -137 554 tony.
10 Motyw 71 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 831/2011 (Dz.U. L 214 z 19.8.2011, s. 1).
11 Źródło: Chińska baza danych statystycznych dotyczących wywozu.
12 Źródłem obu danych są statystyki dotyczące chińskiego wywozu z lat 2009 i 2015.
13 Termin "kampanie następujące" odnosi się do produkcji "naprzemiennej" obu produktów na tych samych liniach produkcyjnych; "produkcja równoległa" odnosi się do "jednoczesnej" produkcji obu produktów na różnych liniach produkcyjnych. Niektóre urządzenia są współdzielone i wykorzystywane na obu liniach produkcyjnych.
14 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.