Dz.U.UE.L.2019.12.13

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/59
z dnia 14 stycznia 2019 r.
nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz grzejników aluminiowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej 1  ("rozporządzenie podstawowe"), w szczególności jego art. 11 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

1. PROCEDURA

1.1. Obowiązujące środki

(1) W listopadzie 2012 r. w następstwie dochodzenia antydumpingowego ("pierwotne dochodzenie") Rada nałożyła, rozporządzeniem (UE) nr 1039/2012 2  ("rozporządzenie w sprawie ceł ostatecznych"), ostateczne cło antydumpingowe na przywóz grzejników aluminiowych objętych obecnie kodami CN ex 7615 10 10, ex 7615 10 80, ex 7616 99 10 i ex 7616 99 90 (kody TARIC 7615 10 10 10, 7615 10 80 10, 7616 99 10 91, 7616 99 90 01 i 7616 99 90 91) i pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej ("ChRL").

(2) Rozporządzeniem w sprawie ceł ostatecznych nałożono cło antydumpingowe o stawkach wynoszących od 12,6 % do 56,2 % na przywóz od objętych próbą producentów eksportujących, 21,2 % na współpracujące przedsiębiorstwa nieobjęte próbą oraz cło wynoszące 61,4 % na wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa w ChRL.

1.2. Wszczęcie przeglądu wygaśnięcia

(3) W dniu 15 lutego 2017 r. Komisja opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu środków antydumpingowych dotyczących grzejników aluminiowych pochodzących z ChRL 3 .

(4) W dniu 30 czerwca 2017 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Grzejników Aluminiowych (International Association of Aluminium Radiator Manufacturers Limited Liability Consortium - AIRAL S.c.r.l.) ("wnioskodawca"), reprezentujące ponad 25 % całkowitej produkcji grzejników aluminiowych w Unii Europejskiej ("Unia"), złożyło wniosek o dokonanie przeglądu na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

(5) W uzasadnieniu wnioskodawca podał, że w związku z wygaśnięciem środków istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji dumpingu i ponownego wystąpienia szkody dla przemysłu unijnego.

(6) Komisja ustaliła, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie przeglądu wygaśnięcia i w dniu 9 listopada 2017 r. opublikowała zawiadomienie o wszczęciu przeglądu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 4  ("zawiadomienie o wszczęciu").

1.3. Zainteresowane strony

(7) W zawiadomieniu o wszczęciu Komisja wezwała zainteresowane strony do skontaktowania się z nią w celu wzięcia udziału w dochodzeniu. Komisja wyraźnie poinformowała wnioskodawcę; znanych producentów unijnych i ich stowarzyszenia; znanych importerów grzejników aluminiowych w Unii; znanych producentów eksportujących w ChRL o wszczęcie przeglądu wygaśnięcia i zaprosiła ich do współpracy.

(8) W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania Komisja stwierdziła, że zamierza wykorzystać Rosję jako państwo trzecie o gospodarce rynkowej ("państwo analogiczne") w rozumieniu art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego. Komisja wskazała również, że w świetle dostępnych jej informacji inni producenci działający na zasadach gospodarki rynkowej mogą znajdować się w Turcji, na Tajwanie, w Malezji, Iranie, Argentynie i na Ukrainie.

(9) Komisja poinformowała producentów w Rosji o wszczęciu postępowania i zaprosiła ich do wzięcia w nim udziału. Komisja powiadomiła również władze Argentyny, Bośni i Hercegowiny, byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, Iranu, Japonii, Malezji, Rosji, Szwajcarii, Tajwanu, Stanów Zjednoczonych, Turcji i Ukrainy o wszczęciu dochodzenia oraz zwróciła się o informacje dotyczące produkcji i sprzedaży grzejników aluminiowych oraz danych kontaktowych wszystkich istotnych producentów w tych państwach.

(10) Wszystkie zainteresowane strony miały możliwość przedstawienia uwag na temat wszczęcia dochodzenia oraz wystąpienia z wnioskiem o przesłuchanie przed Komisją lub rzecznikiem praw stron w postępowaniach w sprawie handlu. Żadna ze stron nie wystąpiła z wnioskiem o przesłuchanie.

1.3.1. Kontrola wyrywkowa

(11) W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania Komisja oznajmiła, że może dokonać kontroli wyrywkowej zainteresowanych stron zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

1.3.1.1. Kontrola wyrywkowa producentów unijnych

(12) W zawiadomieniu o wszczęciu Komisja ogłosiła, że dokonała tymczasowego doboru próby producentów unijnych.

(13) Zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia podstawowego Komisja dokonała doboru próby na podstawie największej reprezentatywnej ilości sprzedaży, która może być zbadana w dostępnym okresie.

(14) Wstępnie dobrana próba obejmowała czterech producentów unijnych, którzy odpowiadali za około 80 % łącznej sprzedaży przemysłu unijnego. Komisja zwróciła się do zainteresowanych stron o przedstawienie uwag w sprawie wstępnie dobranej próby, jednak uwag nie zgłoszono.

1.3.1.2. Kontrola wyrywkowa importerów

(15) W zawiadomieniu o wszczęciu Komisja wezwała importerów i ich stowarzyszenia przedstawicielskie do zgłoszenia się i przedstawienia szczegółowych informacji niezbędnych do rozstrzygnięcia, czy dobór próby jest konieczny, a jeżeli tak, do przeprowadzenia doboru próby. Zgłosiło się dwóch importerów. Ze względu na tę niewielką liczbę przedsiębiorstw uznano, że kontrola wyrywkowa nie jest konieczna.

1.3.1.3. Kontrola wyrywkowa producentów eksportujących

(16) Aby podjąć decyzję co do konieczności przeprowadzenia kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby dokonać doboru próby, Komisja zwróciła się do producentów eksportujących w ChRL o udzielenie informacji określonych w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Ponadto Komisja zwróciła się do władz ChRL o wskazanie innych producentów eksportujących, którzy mogliby być zainteresowani udziałem w postępowaniu, lub o skontaktowanie się z nimi.

(17) Żaden producent eksportujący z ChRL nie dostarczył wymaganych informacji określonych w załączniku I do zawiadomienia o wszczęciu do celów doboru próby.

1.3.2. Użytkownicy

(18) W zawiadomieniu o wszczęciu Komisja wezwała użytkowników i ich stowarzyszenia przedstawicielskie oraz reprezentatywne organizacje konsumenckie do zgłoszenia się i podjęcia współpracy. Nie zgłosili się ani użytkownicy w Unii, ani ich stowarzyszenia przedstawicielskie.

1.3.3. Kwestionariusze i wizyty weryfikacyjne

(19) Komisja rozesłała kwestionariusze do wszystkich zainteresowanych stron wymienionych poniżej oraz do wszystkich innych przedsiębiorstw, które zgłosiły się w terminach wskazanych w zawiadomieniu o wszczęciu.

(20) Obejmuje to czterech producentów unijnych objętych próbą, wnioskodawcę, dwóch współpracujących importerów oraz producentów z Argentyny, Iranu, Japonii, Malezji, Rosji, Szwajcarii, Tajwanu, byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, Turcji i Ukrainy.

(21) Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu otrzymano od czterech objętych próbą producentów unijnych, jednego importera, wnioskodawcy oraz producenta na Ukrainie.

(22) Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszystkie informacje, które uznała za niezbędne do ustalenia prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu lub szkody; oraz w celu ustalenia, czy utrzymanie środków antydumpingowych nie byłoby niezgodne z interesem Unii.

(23) Wizyty weryfikacyjne odbyły się na terenie następujących przedsiębiorstw:

a) Producenci unijni:

- Fondital, Brescia, Włochy

- Global Radiatori, Brescia, Włochy

- Radiatori 2000, Bergamo, Włochy

- Armatura, Kraków, Polska

b) Importerzy w Unii:

- Hydroland, Kraków, Polska

c) Producent w państwie analogicznym

- San Teh Raj, Odessa, Ukraina.

1.4. Okres objęty dochodzeniem przeglądowym i okres badany

(24) Dochodzenie w sprawie prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu i szkody objęło okres od dnia 1 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 r. ("okres objęty dochodzeniem przeglądowym" lub "ODP").

(25) Badanie tendencji mających znaczenie dla oceny prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia szkody objęło okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do końca okresu objętego dochodzeniem przeglądowym ("okres badany").

2. PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT PODOBNY

2.1. Produkt objęty postępowaniem

(26) Produkt objęty przeglądem wygaśnięcia jest tym samym produktem, co produkt zdefiniowany w dochodzeniu pierwotnym, czyli grzejniki aluminiowe oraz elementy lub sekcje, z których grzejniki te się składają, nawet połączone w całość, z wyłączeniem grzejników oraz ich elementów i sekcji typu elektrycznego, obecnie objętych kodami CN ex 7615 10 10, ex 7615 10 80, ex 7616 99 10 i ex 7616 99 90 (kody TARIC 7615 10 10 10, 7615 10 80 10, 7616 99 10 91, 7616 99 90 01 i 7616 99 90 91) i pochodzące z ChRL ("produkt objęty postępowaniem").

2.2. Produkt podobny

(27) W toku dochodzenia wykazano, że następujące produkty mają takie same podstawowe właściwości fizyczne i techniczne, a także te same podstawowe zastosowania:

- produkt objęty postępowaniem

- produkt wytwarzany i sprzedawany na rynku krajowym Ukrainy - państwa, które posłużyło jako państwo analogiczne

- produkt wytwarzany i sprzedawany w Unii przez przemysł unijny

(28) Komisja stwierdziła, że są to produkty podobne w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

3. PRAWDOPODOBIEŃSTWO KONTYNUACJI LUB PONOWNEGO WYSTĄPIENIA DUMPINGU

3.1. Prawdopodobieństwo kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu

(29) Zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego Komisja zbadała, czy obecnie ma miejsce dumping i czy ewentualne wygaśnięcie środków mających zastosowanie do przywozu z ChRL mogłoby doprowadzić do kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu.

3.1.1. Państwo analogiczne

(30) Zgodnie z art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego wartość normalna jest określana na podstawie ceny lub wartości konstruowanej w państwie trzecim o gospodarce rynkowej. W tym celu należało wybrać państwo trzecie o gospodarce rynkowej ("państwo analogiczne").

(31) W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania Komisja poinformowała zainteresowane strony, że zamierza wybrać Rosję jako odpowiednie państwo analogiczne i wezwała strony do przedstawienia uwag. Nie otrzymano uwag.

(32) Komisja zwróciła się do 60 producentów produktu podobnego w Argentynie, Iranie, Japonii, Malezji, Rosji, Szwajcarii, na Tajwanie, w byłej jugosłowiańskiej republice Macedonii, Turcji i na Ukrainie o dostarczenie informacji.

(33) Komisja otrzymała tylko jedną odpowiedź, a mianowicie od jednego producenta na Ukrainie (San Teh Raj).

(34) Ponieważ nie było innych odpowiedzi, a rynek ukraiński uważa się za właściwy rynek reprezentatywny dla tego celu ze względu na jego wielkość, zdecydowano, że Ukraina jest odpowiednim państwem analogicznym zgodnie z art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego.

3.1.2. Wartość normalna

(35) Informacje otrzymane od współpracującego producenta z państwa analogicznego posłużyły jako podstawa do ustalenia wartości normalnej dla ChRL, zgodnie z art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego.

(36) Komisja najpierw zbadała, czy całkowita wielkość sprzedaży krajowej producenta z państwa analogicznego była reprezentatywna. Sprzedaż krajową uznaje się za reprezentatywną, jeśli łączna wielkość sprzedaży krajowej produktu podobnego niezależnym klientom na rynku krajowym stanowi co najmniej 5 % łącznej wielkości sprzedaży eksportowej produktu objętego postępowaniem do Unii w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. Na tej podstawie całkowitą sprzedaż dokonywaną przez producenta z państwa analogicznego uznano za reprezentatywną.

(37) Zgodnie z informacjami otrzymanymi od wnioskodawcy nie ma wyraźnej podstawy do określenia rodzaju produktu na podstawie pięciu kodów TARIC objętych dochodzeniem. Istotnie, opis produktu obejmujący wszystkie pięć kodów TARIC jest identyczny, a mianowicie "grzejniki aluminiowe oraz elementy lub sekcje, z których grzejniki te się składają, nawet połączone w całość". Na poziomie TARIC nie wprowadzono dalszego zróżnicowania. Różnica między pięcioma kodami TARIC związana jest z innymi kryteriami, takimi jak końcowe przeznaczenie i metoda produkcji. Na przykład, jeżeli grzejnik jest przeznaczony do użytku domowego, objęty jest pozycją taryfową 7615. Jeżeli ten sam grzejnik jest użytkowany w budynku handlowym lub przemysłowym, wówczas objęty jest pozycją taryfową 7616. Kryteria związane z osiągami, takie jak moc, wymiary i waga danego elementu nie są objęte klasyfikacją celną.

(38) Na tej podstawie Komisja zdecydowała, że należy ustalić jedną średnią ważoną wartość normalną.

(39) W tym celu Komisja określiła odsetek sprzedaży z zyskiem niezależnym klientom na rynku krajowym w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym, w celu podjęcia decyzji, czy do obliczenia wartości normalnej należy wykorzystać rzeczywistą sprzedaż krajową.

(40) Wartość normalna opiera się na rzeczywistej cenie krajowej niezależnie od tego, czy sprzedaż ta jest dokonywana z zyskiem, jeżeli:

a) wielkość sprzedaży produktu, sprzedawanego po cenie sprzedaży netto równej obliczonym kosztom produkcji lub wyższej od tych kosztów, stanowiła ponad 80 % całkowitej wielkości sprzedaży tego produktu; oraz

b) średnia ważona cena sprzedaży jest równa jednostkowym kosztom produkcji lub od nich wyższa.

(41) Analiza sprzedaży krajowej wykazała, że ponad 80 % całej sprzedaży krajowej przynosiło zysk, a średnia ważona cena sprzedaży była wyższa od kosztów produkcji. W związku z tym wartość normalną obliczono jako średnią ważoną cen całkowitej sprzedaży krajowej w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

3.1.3. Cena eksportowa

(42) Komisja nie otrzymała odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu od producentów eksportujących w ChRL. Ze względu na brak współpracy, zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia podstawowego, Komisja poinformowała producentów eksportujących w ChRL i władze ChRL, że jeżeli producenci eksportujący nie nawiążą dostatecznej współpracy, Komisja będzie mogła oprzeć swoje ustalenia na dostępnych faktach. Komisja podkreśliła również, że ustalenia oparte na dostępnych faktach mogą być mniej korzystne dla stron, których dotyczy postępowanie. Nie otrzymano żadnej odpowiedzi. W związku z tym Komisja ustaliła cenę eksportową na podstawie danych statystycznych Eurostatu dotyczących przywozu (baza danych COMEXT).

(43) Jak wskazano w motywie 37, nie ma wyraźnej podstawy do ustalenia, które rodzaje produktu są klasyfikowane w ramach pięciu kodów TARIC objętych dochodzeniem. W związku z tym ustalono jedną średnią ważoną cenę eksportową dla wszystkich grzejników aluminiowych przywożonych z ChRL.

3.1.4. Porównanie

(44) Komisja porównała wartość normalną i cenę eksportową na podstawie ceny ex-works.

(45) W przypadkach uzasadnionych potrzebą zapewnienia rzetelnego porównania Komisja dostosowała wartość normalną i cenę eksportową, uwzględniając różnice mające wpływ na ceny i ich porównywalność, zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego. Dokonano korekty w górę wartości normalnej w wysokości 4-6 % w celu uwzględnienia kosztów VAT niepodlegających zwrotowi, a także korekty w dół w wysokości 4-6 % w celu uwzględnienia kosztów ubezpieczenia i frachtu.

3.1.5. Margines dumpingu

(46) Komisja porównała średnią ważoną wartość normalną produktu podobnego ze średnią ważoną ceną całego wywozu do Unii, zgodnie z art. 2 ust. 11 i 12 rozporządzenia podstawowego.

(47) Na tej podstawie Komisja ustaliła margines dumpingu wyrażony jako odsetek ceny CIF na granicy Unii przed ocleniem na poziomie wyższym od 15 %.

3.2. Zmiany wielkości przywozu w przypadku uchylenia środków

(48) Oprócz ustalenia dumpingu w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym Komisja zbadała prawdopodobieństwo kontynuacji dumpingu w przypadku uchylenia środków. Analizie poddano następujące elementy: wolne moce produkcyjne w ChRL i atrakcyjność rynku Unii.

(49) W związku z brakiem współpracy producentów eksportujących z ChRL badanie prawdopodobieństwa kontynuacji dumpingu w celu oceny zmiany wielkości przywozu w przypadku uchylenia środków oparto na informacjach dostępnych dla Komisji, tj. informacjach dostarczonych we wniosku o dokonanie przeglądu oraz informacjach pochodzących z innych niezależnych dostępnych źródeł, takich jak oficjalne statystyki dotyczące przywozu oraz informacje uzyskane od zainteresowanych stron w trakcie dochodzenia. Informacje przedstawione we wniosku obejmowały badanie przeprowadzone przez chińską firmę doradczą oraz sprawozdanie 5  zatytułowane "Nadwyżka mocy produkcyjnych w Chinach" opublikowane przez Izbę Handlową Unii Europejskiej w Chinach. Informacje w tym zakresie dostarczone przez wnioskodawcę nie zostały zakwestionowane przez zainteresowane strony. Komisja nie znalazła żadnych dowodów sprzecznych z tymi informacjami.

3.2.1. Wolne moce produkcyjne w ChRL

(50) W badaniu przeanalizowano wielkość wolnych mocy produkcyjnych w Chinach w odniesieniu do grzejników aluminiowych, przyjmując dwa scenariusze. Zgodnie z pierwszym scenariuszem wolne moce produkcyjne wynoszą 27,5 mln elementów, a zgodnie z drugim 112,5 mln elementów. Niezależnie od przyjętego scenariusza wolne moce w odniesieniu do grzejników aluminiowych są znaczne i stanowią ok 94 % lub około 386 % całkowitej konsumpcji w Unii (zob. motyw 62).

(51) W sprawozdaniu opublikowanym przez Izbę Handlową Unii Europejskiej w Chinach przeanalizowano wolne moce produkcyjne całego chińskiego przemysłu aluminiowego. Zgodnie z tym sprawozdaniem wolne moce produkcyjne wzrosły dwukrotnie z niemal 5 mln ton do prawie 10 mln ton w latach 2008-2015. Oczywiste jest zatem, że chińscy producenci grzejników aluminiowych mogliby pozyskiwać dodatkowe ilości aluminium, gdyby ich produkcja miała się zwiększyć.

(52) Ani badanie, ani dochodzenie nie ujawniły żadnych elementów, które mogłyby wskazywać na znaczny wzrost popytu krajowego w Chinach w najbliższej przyszłości. To samo dotyczy wywozu chińskiego do innych państw trzecich, ponieważ nie ma żadnych dostępnych informacji, które by wskazywały na znaczący wzrost popytu na grzejniki aluminiowe na świecie.

(53) W związku z tym, ze względu na brak jakichkolwiek innych informacji, uznaje się, że ani krajowy, ani światowy popyt na grzejniki aluminiowe nie będzie w stanie wchłonąć znacznych wolnych mocy produkcyjnych dostępnych w ChRL.

3.2.2. Atrakcyjność rynku unijnego

(54) W celu ustalenia ewentualnych zmian w zakresie przywozu w przypadku uchylenia środków, Komisja zbadała atrakcyjność rynku unijnego pod względem cen.

(55) Komisja przeanalizowała dane dotyczące wywozu z ChRL do państw trzecich na poziomie kodów ośmiocyfrowych Nomenklatury Scalonej w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. Nie uznano jednak, że takie ceny eksportowe dokładnie odzwierciedlają ceny grzejników aluminiowych, ponieważ klasyfikacja taryfowa na tym poziomie obejmuje również szeroki zakres produktów innych niż produkt objęty postępowaniem, których wielkość znacznie przekracza (co najmniej 100 razy) wielkość przywozu grzejników aluminiowych. W związku z tym statystyki dotyczące chińskiego wywozu nie dostarczają rozstrzygających dowodów dotyczących chińskich cen eksportowych na innych rynkach.

(56) Wobec braku jednoznacznych danych na temat cen stosowanych w wywozie do państw trzecich ze względu na brak współpracy chińskich producentów eksportujących, zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia podstawowego, Komisja oparła swoje ustalenia na informacjach zawartych we wniosku o dokonanie przeglądu.

(57) Biorąc pod uwagę znaczne wolne moce produkcyjne chińskich producentów eksportujących oraz nasycenie niektórych istniejących rynków, w przypadku uchylenia środków antydumpingowych istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że chińscy producenci eksportujący wykorzystaliby swoje znaczne wolne moce produkcyjne do zwiększenia wywozu na rynek unijny. Ponadto w sprawozdaniu "Nadwyżka mocy produkcyjnych w Chinach" podkreślono, że w ramach polityki rządu ChRL zachęca się do eksportu poprzez zapewnienie wsparcia finansowego i korzyści podatkowych, co zwiększa atrakcyjność rynków eksportowych, takich jak rynek unijny.

(58) Wielkość wywozu z ChRL i jego udział w rynku w okresie objętym pierwotnym dochodzeniem, a także dalszy wywóz grzejników aluminiowych z ChRL na rynek unijny w niższych, ale wciąż znacznych ilościach, pozwalają Komisji stwierdzić, że rynek unijny jest atrakcyjny dla producentów grzejników aluminiowych w ChRL. Ponadto chińskie ceny eksportowe są nadal cenami dumpingowymi (zob. motyw 47) i w znacznym stopniu podcinają ceny przemysłu unijnego (zob. motyw 76). Biorąc pod uwagę ogromne wolne moce produkcyjne w ChRL i niski poziom cen chińskich, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w przypadku uchylenia środków antydumpingowych przywóz znacznie wzrósłby.

3.2.3. Wnioski dotyczące prawdopodobieństwa kontynuacji dumpingu

(59) Biorąc pod uwagę powyższe, w szczególności margines dumpingu ustalony w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym, znaczne wolne moce produkcyjne dostępne w ChRL oraz atrakcyjność rynku unijnego Komisja uznaje, że uchylenie środków prawdopodobnie spowodowałoby kontynuację dumpingu oraz że wywóz po cenach dumpingowych byłby wprowadzany na rynek unijny w znacznych ilościach. Stwierdza się zatem, że istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji dumpingu w przypadku wygaśnięcia obowiązujących środków antydumpingowych.

4. PRAWDOPODOBIEŃSTWO PONOWNEGO WYSTĄPIENIA SZKODY

4.1. Definicja przemysłu unijnego i produkcji unijnej

(60) W okresie objętym dochodzeniem przeglądowym produkt podobny był wytwarzany przez 6 producentów w Unii. Producenci ci reprezentują przemysł unijny w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia podstawowego.

4.2. Uwagi wstępne

(61) Szkoda została oceniona na podstawie tendencji dotyczących produkcji, mocy produkcyjnych, wykorzystania mocy produkcyjnych, sprzedaży, udziału w rynku, zatrudnienia, wydajności oraz wzrostu, zebranych na poziomie całego przemysłu unijnego oraz tendencji w zakresie cen, rentowności, przepływu środków pieniężnych, zdolności do pozyskiwania kapitału i inwestycji, zapasów, zwrotu z inwestycji oraz wynagrodzeń, zebranych na poziomie objętych próbą producentów unijnych.

4.3. Konsumpcja w Unii

(62) Komisja określiła konsumpcję w Unii, sumując:

a) zweryfikowaną sprzedaż czterech objętych próbą producentów unijnych w Unii;

b) sprzedaż nieobjętych próbą współpracujących producentów unijnych w Unii, uzyskaną z wniosku o dokonanie przeglądu oraz z danych dostarczonych przez AIRAL; oraz

c) przywóz według danych Eurostatu.

(63) Konsumpcja grzejników aluminiowych w Unii kształtowała się w następujący sposób:

Tabela 1

Konsumpcja w Unii

201420152016ODP
Łączna konsumpcja w Unii (elementy)24 042 56925 768 56727 283 66027 960 430
Indeks (2014 = 100)100107113116
Źródło: Dane Eurostatu, AIRAL-u oraz odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(64) Konsumpcja w Unii w okresie badanym stopniowo wzrosła o 16 %. Wyniki analizy poszczególnych lat wykazują ten stopniowy wzrost w całym okresie, przy czym tempo wzrostu było najszybsze w latach 2014-2015, a następnie nastąpiła stabilizacja między 2016 r. a końcem ODP.

4.4. Przywóz z ChRL

4.4.1. Wielkość i udział w rynku przywozu z ChRL

(65) Komisja ustaliła wielkość przywozu grzejników aluminiowych z ChRL do Unii na podstawie danych Eurostatu, a udział przywozu w rynku poprzez porównanie wielkości przywozu z konsumpcją w Unii, jak przedstawiono w tabeli 1.

(66) Przywóz grzejników aluminiowych z ChRL do Unii kształtował się następująco:

Tabela 2

Wielkość przywozu i udział w rynku

2014201520162017
Wielkość przywozu z ChRL (elementy)1 652 979456 581983 268746 354
Indeks (2014 = 100)100285945
Udział przywozu z ChRL w rynku (%)7243
Źródło: Eurostat.

(67) Przywóz z ChRL osiągnął najwyższą wartość w 2014 r., w 2015 r. nastąpił gwałtowny spadek, w 2016 r. wzrost, a następnie ponownie spadek w ODP. Biorąc pod uwagę wzrost konsumpcji w Unii w tym samym czasie, udział w rynku przywozu z ChRL zmniejszył się z 7 % do 3 % na koniec ODP.

(68) Ważne jest jednak, aby analiza szkody odnotowywała, że w całym okresie badanym przywóz z ChRL nadal napływał na terytorium Unii, pomimo zapłaty ceł.

4.4.2. Ceny przywozu z ChRL

(69) Komisja wykorzystała ceny przywozu z ChRL podane przez Eurostat.

(70) Średnie ceny przywozu z ChRL do Unii kształtowały się następująco:

Tabela 3

Ceny importowe z ChRL

201420152016ODP
Ceny importowe z ChRL (EUR na element)2,473,293,283,37
Indeks (2014 = 100)100133133136
Źródło: Eurostat.

(71) Ceny importowe z ChRL wzrosły o 36 % w okresie badanym, przy czym największy wzrost nastąpił w latach 2014-2015.

(72) Pomimo wzrostu cen jednostkowych przywozu z ChRL w okresie badanym średnia jednostkowa cena importowa z ChRL była znacznie niższa niż średnia jednostkowa cena sprzedaży, a także średni jednostkowy koszt produkcji przemysłu unijnego podany w tabeli 7. Doprowadziło to do silnej presji cenowej na ceny sprzedaży w UE.

4.4.3. Podcięcie cenowe

(73) Komisja określiła podcięcie cenowe w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym przez porównanie:

a) średnich ważonych cen sprzedaży stosowanych przez objętych próbą producentów unijnych wobec niepowiązanych klientów na rynku unijnym, dostosowanych do poziomu cen ex-works; oraz

b) danych Eurostatu dotyczących przywozu grzejników aluminiowych z ChRL na poziomie CIF uwzględniającej koszty wyładunku (w tym również kwotę cła antydumpingowego).

(74) Wynik porównania wyrażono jako odsetek średniej ceny objętych próbą producentów unijnych w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

(75) Porównanie wykazało, że w przypadku przywozu z ChRL średni ważony margines podcięcia cenowego na rynku unijnym wynosił 19,3 % podczas okresu objętego dochodzeniem przeglądowym.

4.5. Sytuacja gospodarcza przemysłu unijnego

4.5.1. Uwagi ogólne

(76) Zgodnie z art. 3 ust. 4 rozporządzenia podstawowego w okresie badanym Komisja przeprowadziła badanie wpływu przywozu towarów po cenach dumpingowych na przemysł unijny poprzez ocenę wszystkich wskaźników ekonomicznych mających wpływ na stan przemysłu.

(77) Jak wspomniano w motywie 12, w celu określenia potencjalnej szkody poniesionej przez przemysł unijny dokonano doboru próby.

(78) W celu określenia szkody Komisja wprowadziła rozróżnienie między makroekonomicznymi i mikroekonomicznymi wskaźnikami szkody.

(79) Komisja oceniła wskaźniki makroekonomiczne na podstawie danych zawartych we wniosku o dokonanie przeglądu, danych przedstawionych przez AIRAL i zweryfikowanych odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, udzielonych przez producentów unijnych objętych próbą. Dane dotyczyły wszystkich producentów unijnych.

(80) Komisja oceniła wskaźniki mikroekonomiczne na podstawie zweryfikowanych danych przedstawionych w odpowiedziach na pytania zawarte w kwestionariuszu, udzielonych przez objętych próbą producentów unijnych.

(81) Oba zestawy danych uznano za reprezentatywne dla sytuacji gospodarczej przemysłu unijnego.

(82) Do wskaźników makroekonomicznych zalicza się: produkcję, moce produkcyjne, wykorzystanie mocy produkcyjnych, wielkość sprzedaży, udział w rynku, wzrost, zatrudnienie i wydajność.

(83) Do wskaźników mikroekonomicznych zalicza się: średnie ceny jednostkowe, koszt jednostkowy, koszty pracy, zapasy, rentowność, przepływy środków pieniężnych, inwestycje, zwrot z inwestycji i zdolność do pozyskania kapitału.

4.5.2. Wskaźniki makroekonomiczne

4.5.2.1. Produkcja, moce produkcyjne i wykorzystanie mocy produkcyjnych

(84) Całkowita produkcja przemysłu unijnego, moce produkcyjne i wykorzystanie mocy produkcyjnych kształtowały się w okresie badanym następująco:

Tabela 4

Produkcja, moce produkcyjne i wykorzystanie mocy produkcyjnych producentów unijnych

201420152016ODP
Wielkość produkcji (elementy)46 693 41742 280 15541 857 95441 449 917
Indeks (2014 = 100)100919089
201420152016ODP
Moce produkcyjne (elementy)93 110 15993 279 19284 940 41982 263 333
Indeks (2014 = 100)1001009188
Wykorzystanie mocy produkcyjnych (%)50454950
Indeks (2014 = 100)1009098100
Źródło: Dane Eurostatu, AIRAL-u oraz odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(85) Wielkość produkcji przemysłu unijnego w okresie badanym spadła o 11 %. Z analizy poszczególnych lat wynika, że najpierw spadła ona o 9 % w 2015 r., a następnie utrzymywała się na dość stabilnym poziomie między 2015 r. a końcem ODP.

(86) Moce produkcyjne przemysłu unijnego spadły w okresie badanym o 12 %, co wskazuje, że przemysł unijny był w stanie zmniejszyć moce produkcyjne w odpowiedzi na ograniczenie produkcji w tym okresie.

(87) Współczynnik wykorzystania mocy produkcyjnych utrzymywał się na niskim poziomie przez cały okres badany, ale po spadku w 2015 r. powrócił do poziomu z 2014 r. do końca ODP.

4.5.2.2. Wielkość sprzedaży i udział w rynku

(88) Wielkość sprzedaży przemysłu unijnego na obszarze Unii i jego udział w rynku kształtowały się w okresie badanym następująco:

Tabela 5

Wielkość sprzedaży i udział w rynku producentów unijnych

201420152016ODP
Wielkość sprzedaży w Unii (elementy)21 445 21825 083 29525 938 78926 681 081
Indeks (2014 = 100)100117121124
Udział w rynku (%)89979595
Indeks (2014 = 100)100109107107
Źródło: Dane Eurostatu, AIRAL-u oraz odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(89) Wielkość sprzedaży przemysłu unijnego na rynku unijnym wzrosła w okresie badanym o około 24 %, co przewyższało poziom wzrostu konsumpcji na rynku unijnym w tym samym okresie.

(90) W następstwie wzrostu konsumpcji w Unii i spadku przywozu po 2014 r. udział przemysłu unijnego w rynku wzrósł w okresie badanym z 89 % do 95 %.

4.5.2.3. Wzrost

(91) W okresie badanym konsumpcja w Unii zwiększyła się o 16 %, podczas gdy wielkość sprzedaży przemysłu unijnego zwiększyła się o 24 %, co zwiększyło udział przemysłu unijnego w rynku, jednak nadal pozostawało miejsce na rynku dla przywozu z ChRL i z innych państw.

4.5.2.4. Zatrudnienie i wydajność(92) Zatrudnienie i wydajność przemysłu unijnego w okresie badanym kształtowały się następująco:

Tabela 6

Zatrudnienie i wydajność producentów unijnych

201420152016ODP
Liczba pracowników1 3871 3061 3131 323
Indeks (2014 = 100)100949595
Wydajność (elementy/pracownik)34 67632 36531 86931 379
Indeks (2014 = 100)100939290
Źródło: Dane Eurostatu, AIRAL-u oraz odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(93) Ze względu na ograniczenie produkcji zatrudnienie w przemyśle unijnym w okresie badanym również zmniejszyło się o 5 %.

(94) Jednak ze względu na spadek produkcji w tym samym okresie wydajność przemysłu unijnego zmniejszyła się w tym okresie równolegle ze spadkiem produkcji.

4.5.3. Wskaźniki mikroekonomiczne

4.5.3.1. Ceny i czynniki wpływające na ceny

(95) Średnie ceny sprzedaży stosowane przez objętych próbą producentów unijnych wobec niepowiązanych klientów w Unii kształtowały się w okresie badanym następująco:

Tabela 7

Średnie ceny sprzedaży w Unii i koszt jednostkowy

201420152016ODP
Średnia jednostkowa cena sprzedaży w Unii (EUR/element)5,75,75,75,7
Indeks (2014 = 100)100100100100
Jednostkowy koszt produkcji (EUR/element)5,25,55,45,2
Indeks (2014 = 100)100106103101
Źródło: Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(96) Średnia jednostkowa cena sprzedaży naliczana przez przemysł unijny klientom niepowiązanym w Unii w okresie badanym pozostawała stabilna i wynosiła 5,7 EUR za element.

(97) Średni koszt produkcji przemysłu unijnego nieznacznie wzrósł w okresie badanym o 1 %, o 6 % w 2015 r., a następnie spadł o 5 % między 2015 r. a końcem ODP.

4.5.3.2. Koszty pracy(98) Średnie koszty pracy objętych próbą producentów unijnych kształtowały się w okresie badanym następująco:

Tabela 8

Średnie koszty pracy na pracownika

201420152016ODP
Średnie koszty pracy na pracownika (w EUR/pracownika)32 24232 60432 88032 086
Indeks (2014 = 100)100101102100
Źródło: Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(99) Średnie koszty pracy na pracownika w przemyśle unijnym w okresie badanym nieznacznie wzrosły.

4.5.3.3. Zapasy

(100) Stan zapasów objętych próbą producentów unijnych kształtował się w okresie badanym następująco:

Tabela 9

Zapasy

201420152016ODP
Stan zapasów na koniec okresu sprawozdawczego (elementy)4 379 4623 735 0544 234 4953 613 428
Indeks (2014 = 100)100859783
Stan zapasów na koniec okresu sprawozdawczego jako odsetek produkcji (%)12,612,214,212,1
Indeks (2014 = 100)1009811396
Źródło: Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(101) Poziom stanu zapasów przemysłu unijnego na koniec okresu sprawozdawczego spadł w okresie badanym o 17 %. W okresie badanym poziom zapasów stanowił od 12 do 14 % produkcji.

4.5.3.4. Rentowność, przepływy środków pieniężnych, inwestycje, zwrot z inwestycji i zdolność do pozyskania kapitału

(102) Komisja określiła rentowność przemysłu unijnego, wyrażając zysk netto przed opodatkowaniem ze sprzedaży produktu podobnego klientom niepowiązanym w Unii jako odsetek obrotów z tej sprzedaży.

(103) Rentowność, przepływy środków pieniężnych, inwestycje i zwrot z inwestycji objętych próbą producentów unijnych kształtowały się w okresie badanym następująco:

Tabela 10

Rentowność, przepływy pieniężne, inwestycje i zwrot z inwestycji

201420152016ODP
Rentowność sprzedaży UE klientom niepowiązanym (% obrotu ze sprzedaży)5,43,14,46,8
Indeks (2014 = 100)1005881125
201420152016ODP
Przepływy pieniężne (mln EUR)10141224
Indeks (2014 = 100)100140120240
Inwestycje (mln EUR)1416258
Indeks (2014 = 100)10011417957
Zwrot z inwestycji (%)4951232
Indeks (2014 = 100)100112465
Źródło: Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(104) Rentowność przemysłu unijnego spadła w latach 2014-2016, ale następnie wzrosła w ODP.

(105) Przepływy pieniężne netto odzwierciedlają zdolność przemysłu unijnego do samofinansowania swojej działalności. Przepływy pieniężne netto wzrosły między 2014 r. a końcem ODP o 143 %.

(106) W okresie badanym roczne inwestycje przemysłu unijnego w produkcję produktu podobnego spadły o 43 % z powodu ograniczenia produkcji.

(107) Zwrot z inwestycji to procentowy stosunek zysku do wartości księgowej netto inwestycji. Zwrot z inwestycji przemysłu unijnego zmniejszył się w okresie badanym z 49 % do 32 %, przy czym żadnej stałej tendencji w ujęciu rok do roku nie odnotowano.

4.5.4. Wniosek dotyczący sytuacji przemysłu unijnego

(108) Dochodzenie wykazało, że w przypadku większości wskaźników szkody odnotowano pozytywne zmiany, a sytuacja gospodarcza i finansowa przemysłu unijnego w okresie badanym polepszyła się.

(109) W następstwie wprowadzenia obowiązujących środków przemysł unijny był w stanie zwiększyć swój udział w rynku, a także przywrócić poziom przepływów pieniężnych i zwrotu z inwestycji.

(110) Rentowność przemysłu unijnego wzrosła w okresie badanym do poziomu o zaledwie 0,6 % poniżej docelowego zysku określonego w pierwotnym dochodzeniu. Należy zauważyć, że docelowy zysk ustalono w roku, w którym udział chińskich producentów w rynku wynosił 13 %, a obecnie wynosi on 3 %.

(111) Niemniej jednak przemysł unijny ograniczył produkcję, zatrudnienie i inwestycje, a także kontynuował działalność przy niskim wykorzystaniu mocy produkcyjnych.

(112) Pomimo tej tendencji Komisja stwierdziła, że, biorąc pod uwagę łączną ocenę czynników szkody, sytuacja finansowa przemysłu unijnego w dużej mierze uległa poprawie, a jego ogólna sytuacja również uległa poprawie po istotnej szkodzie, którą Komisja stwierdziła w dochodzeniu pierwotnym.

4.6. Prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia szkody

(113) Zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego Komisja zbadała, czy doszłoby do ponownego wystąpienia istotnej szkody w wyniku przywozu z Chin, gdyby środki wprowadzone wobec ChRL wygasły. Dochodzenie wykazało, że w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym (motyw 46) przywóz z ChRL odbywał się po cenach dumpingowych i że istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji dumpingu w przypadku wygaśnięcia środków (motyw 60).

(114) Aby ustalić prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia szkody w przypadku uchylenia środków wobec przywozu z ChRL, Komisja przeanalizowała (i) wolne moce produkcyjne w ChRL, (ii) atrakcyjność rynku unijnego, oraz (iii) wpływ chińskiego przywozu na sytuację przemysłu unijnego w przypadku wygaśnięcia środków.

Wolne moce produkcyjne w ChRL

(115) Jak wyjaśniono w motywach 52-57 powyżej, Unia jest nadal atrakcyjnym rynkiem dla ChRL, a wolne moce produkcyjne w ChRL znacznie przekraczają łączną konsumpcję w Unii w ODP. Ponadto, jak przedstawiono w motywie 52, nie stwierdzono żadnych elementów, które wskazywałyby w najbliższej przyszłości na znaczny wzrost popytu krajowego w ChRL ani na rynkach jakichkolwiek innych państw trzecich. Komisja stwierdziła zatem, że popyt krajowy w ChRL lub na innych rynkach państw trzecich nie mógłby wchłonąć dostępnych wolnych mocy produkcyjnych, które prawdopodobnie zostałyby wykorzystane do zaopatrywania rynku unijnego w przypadku wygaśnięcia środków.

Atrakcyjność rynku unijnego

(116) Biorąc pod uwagę wielkość przywozu z ChRL do Unii w całym okresie badanym, pomimo obowiązujących środków, rynek unijny uznaje się za atrakcyjny dla przywozu z Chin. W okresie objętym pierwotnym dochodzeniem (2010-2011) udział w rynku przywozu z Chin wynosił 24 %, co stanowi wskaźnik możliwego poziomu przywozu z ChRL w przypadku wygaśnięcia środków.

(117) W przypadku braku cła antydumpingowego przywóz z ChRL powodowałby podcięcie unijnych cen sprzedaży o 28,3 % w ODP. Stanowi to wskaźnik prawdopodobnego poziomu cen przywozu z ChRL w przypadku uchylenia środków. Biorąc pod uwagę powyższe elementy, prawdopodobne jest, że w przypadku uchylenia środków presja cenowa na rynku unijnym zwiększyłaby się, prowadząc do ponownego poniesienia istotnej szkody przez przemysł unijny.

(118) Na tej podstawie stwierdzono, że w przypadku uchylenia środków chińscy producenci eksportujący prawdopodobnie zwiększyliby swoją obecność na rynku unijnym pod względem zarówno wielkości przywozu, jak i udziałów w rynku i to po cenach dumpingowych znacząco podcinających ceny sprzedaży przemysłu unijnego.

Wpływ na przemysł unijny

(119) W przypadku uchylenia środków przemysł unijny nie byłby w stanie utrzymać swojej wielkości sprzedaży i udziału w rynku w obliczu przywozu z Chin po niskich cenach. Jest bardzo prawdopodobne, że w przypadku wygaśnięcia środków chiński udział w rynku wzrósłby w szybkim tempie. Utrata części wielkości sprzedaży prowadziłaby do jeszcze niższego wykorzystania mocy produkcyjnych i wzrostu średnich kosztów produkcji. Prowadziłoby to do pogorszenia sytuacji finansowej przemysłu unijnego, a w szczególności do spadku jego rentowności.

(120) Wygaśnięcie środków miałoby prawdopodobnie negatywny wpływ na przemysł unijny, w szczególności na zatrudnienie. W okresie badanym przemysł unijny już ograniczył zatrudnienie związane z produktem. Wygaśnięcie środków mogłoby doprowadzić do zamknięcia całych zakładów produkcyjnych.

(121) W związku z tym można stwierdzić, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż wygaśnięcie obowiązujących środków doprowadziłoby do ponownego wystąpienia szkody w wyniku przywozu z Chin, co prawdopodobnie wywołałoby pogorszenie i tak niestabilnej sytuacji przemysłu unijnego.

Wniosek

(122) Uchylenie środków najprawdopodobniej spowodowałoby znaczny wzrost przywozu towarów po cenach dumpingowych z Chin po cenach podcinających ceny przemysłu unijnego. Komisja stwierdziła zatem, że istnieje duże prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia szkody w przypadku zniesienia środków.

5. INTERES UNII

(123) Zgodnie z art. 21 rozporządzenia podstawowego Komisja zbadała, czy utrzymanie obowiązujących środków antydumpingowych wobec ChRL nie zaszkodziłoby interesowi Unii jako całości.

(124) Komisja określiła interes Unii na podstawie oceny wszystkich różnorodnych interesów, których dotyczy sprawa, w tym interesu przemysłu unijnego, interesu importerów oraz interesu użytkowników. Wszystkim zainteresowanym stronom umożliwiono przedstawienie opinii zgodnie z art. 21 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

(125) Na tej podstawie Komisja zbadała, czy istniały przekonujące powody mogące prowadzić do wniosku, że utrzymanie w mocy obecnych środków nie leży w interesie Unii pomimo wniosków dotyczących prawdopodobieństwa kontynuacji dumpingu i kontynuacji szkody.

5.1. Interes przemysłu unijnego

(126) Dzięki obowiązującym środkom sytuacja przemysłu unijnego zaczęła się poprawiać po wcześniejszym dumpingu, jednak nadal nie był on w stanie zwiększyć wykorzystania mocy produkcyjnych, ani osiągnąć docelowej marży zysku.

(127) Jednocześnie Komisja stwierdza również, że prawdopodobnie nastąpiłoby pogorszenie sytuacji przemysłu unijnego w przypadku dopuszczenia do wygaśnięcia środków wprowadzonych wobec ChRL.

(128) Dlatego też Komisja stwierdziła, że dalsze stosowanie środków wobec przywozu z ChRL przyniesie korzyści przemysłowi unijnemu.

5.2. Interes importerów

(129) Komisja wysłała kwestionariusze do dwóch współpracujących importerów. Jak wspomniano powyżej, na kwestionariusz odpowiedział jeden importer, który został poddany kontroli. Nie ujawnili się żadni inni importerzy.

(130) Po nałożeniu ceł współpracujący importer był w stanie znaleźć inne, konkurencyjne źródło dostaw produktu podobnego. Grzejniki te są nieco droższe, jednak są one produkowane bliżej rynku unijnego, a w związku z tym są łatwiej dostępne. Zmniejsza to koszty magazynowania importera oraz skraca terminy dostawy, co cenią sobie klienci importera.

(131) Komisja stwierdziła więc, że nie ma przesłanek wskazujących, iż utrzymanie środków będzie miało negatywny wpływ na importerów, który przewyższy pozytywne oddziaływanie środków na przemysł unijny.

5.3. Interes użytkowników

(132) Jak wspomniano powyżej, żaden użytkownik w Unii nie zgłosił się po wszczęciu dochodzenia ani w żaden inny sposób nie współpracował w jego ramach.

(133) Grzejniki aluminiowe są produktem konsumpcyjnym, produkowanym poprzez wyciskanie lub odlewanie ciśnieniowe. Użytkownikami grzejników są dystrybutorzy i duże podmioty handlowe, które następnie odsprzedają grzejniki, które mają być zamontowane.

(134) W związku z tym użytkownicy ci są w stanie przenieść na użytkowników końcowych całość lub niemal całość wzrostu cen wynikającego z nałożenia cła, przy czym dla tych ostatnich wpływ takich środków jest nieznaczny.

(135) Ustalenia te zostały potwierdzone w obecnym przeglądzie, ponieważ w toku dochodzenia nie ujawniono żadnych wskazań, które podważałyby to pierwotne twierdzenie w odniesieniu do okresu po wprowadzeniu obowiązujących środków.

(136) Ponadto, mimo że środki obowiązują od 2012 r., użytkownicy w Unii w dalszym ciągu zaopatrywali się m.in. w ChRL i w innych miejscach. Żaden użytkownik nie podjął współpracy podczas dochodzenia przeglądowego.

(137) Na tej podstawie i zgodnie z wnioskami wynikającymi z pierwotnego dochodzenia Komisja stwierdziła, że dalsze stosowanie środków nie wywrze znaczącego negatywnego wpływu na użytkowników.

5.4. Wnioski dotyczące interesu Unii

(138) W świetle powyższych ustaleń Komisja uznała, że brakuje przekonujących powodów, aby stwierdzić, że rozszerzenie istniejących środków antydumpingowych w odniesieniu do przywozu grzejników aluminiowych pochodzących z ChRL nie leży w interesie Unii.

6. ŚRODKI ANTYDUMPINGOWE

(139) Wszystkie zainteresowane strony zostały poinformowane o istotnych faktach i ustaleniach, na podstawie których zamierzano utrzymać obowiązujące środki antydumpingowe. Oprócz tego zainteresowanym stronom wyznaczono okres, w którym mogły przedstawić uwagi związane z ujawnieniem tych informacji oraz złożyć wniosek o przesłuchanie przed Komisją lub przed rzecznikiem praw stron w postępowaniach handlowych. Nie otrzymano żadnych uwag, ani wniosków, ani wniosków o przesłuchanie.

(140) Z powyższych ustaleń wynika, że środki antydumpingowe mające zastosowanie do przywozu grzejników aluminiowych pochodzących z ChRL, wprowadzone rozporządzeniem w sprawie ceł ostatecznych, zmienionym rozporządzeniem zmieniającym, powinny zostać utrzymane.

(141) Indywidualne stawki ceł antydumpingowych dla przedsiębiorstw określone w niniejszym rozporządzeniu mają zastosowanie wyłącznie do przywozu produktu objętego postępowaniem wytworzonego przez te przedsiębiorstwa, a zatem przez określone wskazane osoby prawne. Przywóz produktu objętego postępowaniem wytwarzanego przez inne przedsiębiorstwa, których nazwa i adres nie zostały wymienione w części normatywnej niniejszego rozporządzenia, w tym przez podmioty powiązane z przedsiębiorstwami konkretnie wymienionymi, nie może korzystać z tych stawek i stosowane są wobec niego stawki mające zastosowanie do "wszystkich innych przedsiębiorstw".

(142) Wszelkie wnioski o zastosowanie tych indywidualnych stawek cła antydumpingowego dla przedsiębiorstw (np. po zmianie nazwy podmiotu lub po utworzeniu nowych podmiotów zajmujących się produkcją lub sprzedażą) należy kierować do Komisji 6  niezwłocznie wraz ze wszystkimi stosownymi informacjami, w szczególności dotyczącymi wszelkich zmian w zakresie działalności przedsiębiorstwa związanej z produkcją, sprzedażą krajową i eksportową, wynikających np. z wyżej wspomnianej zmiany nazwy lub zmiany podmiotów zajmujących się produkcją lub sprzedażą. W razie potrzeby rozporządzenie zostanie następnie odpowiednio zmienione poprzez aktualizację wykazu przedsiębiorstw korzystających z indywidualnych stawek celnych.

(143) Komitet ustanowiony na mocy art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1036 nie wydał opinii

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.  Niniejszym nakłada się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz grzejników aluminiowych oraz elementów lub sekcji, z których grzejniki te się składają, nawet połączone w całość, z wyłączeniem grzejników oraz ich elementów i sekcji typu elektrycznego, obecnie objętych kodami CN ex 7615 10 10, ex 7615 10 80, ex 7616 99 10 i ex 7616 99 90 (kody TARIC 7615 10 10 10, 7615 10 80 10, 7616 99 10 91, 7616 99 90 01 i 7616 99 90 91) i pochodzące z ChRL.
2.  Stawka ostatecznego cła antydumpingowego mająca zastosowanie do ceny netto na granicy Unii, przed ocleniem, dla produktu opisanego w ust. 1 i wytwarzanego przez wymienione przedsiębiorstwa, jest następująca:
PrzedsiębiorstwoStawka celna (%)Dodatkowy kod TARIC
Zhejiang Flyhigh Metal Products Co., Ltd.12,6B272
Metal Group Co. Ltd.56,2B273
Sira (Tianjin) Aluminium Products Co. Ltd.14,9B279
Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co. Ltd.14,9B280
Przedsiębiorstwa wymienione w załączniku I21,2
Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa61,4B999
3.  Stosowanie indywidualnych stawek celnych ustalonych dla przedsiębiorstw wymienionych w ust. 2 uwarunkowane jest przedstawieniem organom celnym państw członkowskich ważnej faktury handlowej, która powinna być zgodna z wymogami określonymi w załączniku II. W razie braku takiej faktury stosuje się cło mające zastosowanie do wszystkich pozostałych przedsiębiorstw.
4.  O ile nie określono inaczej, zastosowanie mają obowiązujące przepisy dotyczące należności celnych.
Artykuł  2

W przypadku gdy jakikolwiek nowy producent eksportujący w Chińskiej Republice Ludowej dostarczy Komisji wystarczające dowody potwierdzające, że:

a) nie dokonywał wywozu do Unii produktu opisanego w ust. 1 w okresie od dnia 1 lipca 2010 do dnia 30 czerwca 2011 r.,
b) nie jest powiązany z żadnym eksporterem lub producentem w Chińskiej Republice Ludowej, który podlega środkom antydumpingowymi nałożonym na mocy niniejszego rozporządzenia,
c) faktycznie dokonał wywozu do Unii produktu objętego postępowaniem lub stał się stroną nieodwołalnego zobowiązania umownego do wywozu znaczącej ilości do Unii po okresie objętym pierwotnym dochodzeniem,

Komisja może zmienić załącznik I poprzez dodanie nowego producenta eksportującego do współpracujących przedsiębiorstw nieobjętych próbą w pierwotnym dochodzeniu, w stosunku do których zastosowanie ma średnia ważona stawka cła 21,2 %.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 14 stycznia 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Nazwa przedsiębiorstwaDodatkowy kod TARIC
Jinyun Shengda Industry Co., Ltd.B274
Ningbo Ephraim Radiator Equipment Co., Ltd.B275
Ningbo Everfamily Radiator Co., Ltd.B276
Ningbo Ningshing Kinhil Industrial Co., Ltd.B277
Ningbo Ninhshing Kinhil International Co., Ltd.B278
Yongkang Jinbiao Machine Electric Co., Ltd.B281
Yongkang Sanghe Radiator Co., Ltd.B282
Zhejiang Aishuibao Piping Systems Co., Ltd.B283
Zhejiang Botai Tools Co., Ltd.B284
Zhejiang East Industry Co., Ltd.B285
Zhejiang Guangying Machinery Co., Ltd.B286
Zhejiang Kangfa Industry & Trading Co., Ltd.B287
Zhejiang Liwang Industrial and Trading Co., Ltd.B288
Zhejiang Ningshuai Industry Co., Ltd.B289
Zhejiang Rongrong Industrial Co., Ltd.B290
Zhejiang Yuanda Machinery & Electrical Manufacturing Co., Ltd.B291

ZAŁĄCZNIK  II

Ważna faktura handlowa, o której mowa w art. 1 ust. 3, musi zawierać oświadczenie podpisane przez pracownika podmiotu wystawiającego tę fakturę, w następującej formie:
1) imię i nazwisko oraz funkcja pracownika podmiotu, który wystawił fakturę;
2) oświadczenie o następującej treści:

"Ja, niżej podpisany, poświadczam, że [ilość] grzejników aluminiowych i elementów lub sekcji, z których składa się grzejnik, sprzedanych na wywóz do Unii Europejskiej i objętych niniejszą fakturą, zostało wyprodukowanych przez [nazwa przedsiębiorstwa i jego siedziba statutowa] [dodatkowy kod TARIC] w Chińskiej Republice Ludowej. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej fakturze są pełne i zgodne z prawdą.

Data i podpis".

1 Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21.
2 Dz.U. L 310 z 9.11.2012, s. 1.
3 Dz.U. C 48 z 15.2.2017, s. 10.
4 Dz.U. C 377 z 9.11.2017, s. 11.
5 Nadwyżka mocy produkcyjnych w Chinach - utrudnienie dla partyjnego programu reform (ang. Overcapacity in China- An Impediment to the Party's Reform Agenda), Roland Berger, Izba Handlowa Unii Europejskiej w Chinach, 2016 r.
6 European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.