Nabór na dyrektora (grupa funkcyjna AD 14) Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) w Dublinie - Numer referencyjny: EF/TA/09/15.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.246A.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 października 2009 r.

NABÓR NA DYREKTORA (GRUPA FUNKCYJNA AD 14)

EUROPEJSKIEJ FUNDACJI NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA I PRACY (EUROFOUND) W DUBLINIE

NUMER REFERENCYJNY: EF/TA/09/15

(2009/C 246 A/01)

(Dz.U.UE C z dnia 14 października 2009 r.)

Kandydaci proszeni są o uważne zaznajomienie się z niniejszym ogłoszeniem o naborze oraz o korzystanie wyłącznie z oficjalnego formularza zgłoszeniowego.

I. KIM JESTEŚMY

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) z siedzibą w Dublinie została ustanowiona rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1365/75(1).

Celem Fundacji jest przyczynianie się do opracowania i zapewnienia lepszych warunków życia i pracy poprzez działania zmierzające do rozwoju i rozpowszechniania wiedzy ułatwiającej osiągnięcie tego celu.

Zadaniem Fundacji jest rozwijanie i realizowanie koncepcji w zakresie średnio- i długoterminowej poprawy warunków życia i pracy w świetle praktycznych doświadczeń oraz określenie czynników prowadzących do zmian. W trakcie realizacji zadań od Fundacji jest wymagane uwzględnianie odpowiedniej polityki wspólnotowej. Fundacja doradza instytucjom Wspólnoty na temat możliwych do przewidzenia celów i wytycznych, w szczególności przez przesyłanie informacji naukowych i danych technicznych. W działania podejmowane przez Fundację są zaangażowani partnerzy społeczni.

Główną działalność Fundacji stanowią badania i przekazywanie wyników tych badań. Fundacja prowadzi badania i projekty badawcze w celu dostarczenia danych i analiz do informowania i wspierania tworzenia polityki UE w zakresie warunków życia i pracy. Fundacja dysponuje siecią ekspertów w całej Europie, którzy prowadzą w jej imieniu badania, w tym ocenę bieżącej sytuacji w danym kraju, opracowywanie studiów przypadku i sprawozdań krajowych oraz przeprowadzanie sondaży. Fundacja posiada w ramach swojej bazy badawczej kilka narzędzi monitorowania: Europejskie Obserwatorium Stosunków Przemysłowych (EIRO); Europejskie Obserwatorium Warunków Pracy (EWCO), w tym regularne badania na temat warunków pracy; badania nad jakością życia w Europie; Europejskie Centrum Monitorowania Zmian (EMCC); Europejski Monitor Restrukturyzacji (ERM).

Fundacja ma radę zarządzającą, w której skład wchodzą przedstawiciele rządów, organizacji pracodawców i pracowników ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej. Fundacja ma swoją siedzibę w Dublinie i dysponuje obecnie budżetem w wysokości ok. 20 milionów EUR, a jej personel liczy 101 pracowników. Pracownicy Fundacji są rekrutowani z państw członkowskich UE i mają duże doświadczenie zawodowe oraz zróżnicowane wykształcenie. Fundacja utrzymuje również biuro łącznikowe w Brukseli, które ma podwójne zadanie zwiększania widoczności i wpływu badań Fundacji na poziomie UE oraz monitorowania zmian w kształtowaniu polityki.

II. PROPONUJEMY

Dyrektor jest przedstawicielem prawnym Fundacji, współtworzy jej zewnętrzny wizerunek oraz odpowiada przed radą zarządzającą. Dyrektor jest odpowiedzialny za wypełnianie następujących zadań:

– kierowanie Fundacją, zarządzanie nią i wdrażanie decyzji rady zarządzającej,

– opracowanie strategii i programu pracy Fundacji zgodnie z decyzjami rady zarządzającej,

– sprawowanie ogólnej odpowiedzialności za sprawy finansowe Fundacji zgodnie z art. 142 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich,

– skuteczne reprezentowanie Fundacji oraz uczestniczenie w tworzeniu jej wizerunku w kontaktach najwyższego szczebla z instytucjami i organami w całej Unii Europejskiej, w tym reprezentowanie Fundacji na konferencjach, seminariach i w wydarzeniach medialnych,

– kierowanie pracownikami Fundacji, w tym ich rekrutacja, określenie wymaganych od nich kwalifikacji oraz ich zwalnianie,

– przygotowywanie działań rady zarządzającej i odpowiadanie przed radą zarządzającą za kierowanie Fundacją,

– przygotowanie rocznego programu prac i programu czteroletniego do zatwierdzenia przez radę zarządzającą, z uwzględnieniem opinii instytucji Wspólnoty oraz Europejskego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

– zapewnianie jakości pracy Fundacji oraz rozwijanie jej reputacji jako uznawanego lidera w obszarze, którym się zajmuje.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://www.eurofound.europa.eu/index.htm

III. POSZUKUJEMY

Idealni kandydaci spełniają następujące kryteria:

– rozwinięte umiejętności w zakresie zarządzania i przywództwa, najlepiej w środowisku międzynarodowym,

– umiejętności opracowania wizji sposobu, w jaki Fundacja może stawiać czoła nowym wyzwaniom w zakresie środowiska pracy,

– odpowiednie doświadczenie zawodowe w dziedzinie warunków życia i pracy,

– dobra reputacja naukowa udokumentowana publikacjami i/lub pracą badawczą,

– doskonałe umiejętności interpersonalne oraz umiejętności w zakresie prezentacji,

– umiejętności interakcji i negocjacji na wyższym szczeblu kierowniczym z instytucjami Unii Europejskiej, organami publicznymi i szeregiem partnerów społecznych, najlepiej z doświadczeniem w tej dziedzinie,

– dokładne rozumienie instytucji UE, sposobu ich działania i interakcji między nimi, polityki UE i międzynarodowych działań istotnych dla działalności Fundacji,

– dobra znajomość innych języków Unii Europejskiej, aby móc efektywnie pracować w ramach Fundacji oraz z jej partnerami instytucjonalnymi i prywatnymi.

IV. KANDYDAT MUSI

Do wstępnego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni jedynie kandydaci spełniający poniższe formalne warunki w dniu ostatecznego terminu składania ofert:

– obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

– dyplom uniwersytecki - kandydat posiada:

– poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim potwierdzony dyplomem - gdy zwykłe studia uniwersyteckie trwają cztery lata lub więcej, lub

– poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim potwierdzony dyplomem oraz odpowiednie, co najmniej roczne doświadczenie zawodowe - gdy zwykłe studia uniwersyteckie trwają co najmniej trzy lata (to roczne doświadczenie zawodowe nie może zaliczać się do uzyskanego po otrzymaniu dyplomu doświadczenia zawodowego, o którym mowa poniżej),

– doświadczenie zawodowe: co najmniej 15 lat doświadczenia zdobytego po ukończeniu studiów, o których mowa powyżej,

– odpowiednie doświadczenie zawodowe: z tych 15 lat doświadczenie zawodowego co najmniej 5 lat w dziedzinie wchodzącej w zakres kompetencji Fundacji,

– doświadczenie w zarządzaniu: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego zdobytego na stanowisku na wysokim szczeblu kierowniczym, obejmujące odpowiedzialność za zarządzanie personelem i finansami,

– dogłębna znajomość jednego z języków urzędowych Wspólnot Europejskich oraz dobra znajomość innego języka urzędowego Wspólnot. Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego, ponieważ jest to język roboczy Fundacji,

– referencje dotyczące cech charakteru świadczących o przydatności kandydata do wykonywania obowiązków związanych ze stanowiskiem,

– możliwość realizacji całej pięcioletniej kadencji przed osiągnięciem wieku emerytalnego, który określa się jako koniec miesiąca, w którym dana osoba osiąga wiek 65 lat (w przypadku pracowników na czas określony).

Niezależność i oświadczenie o braku konfliktu interesów

Dyrektor będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o zaangażowaniu, zobowiązując się do niezależnego działania w interesie publicznym, a także do złożenia oświadczenia ujawniającego potencjalne konflikty interesów, które mogą być uznane za sprzeczne z zasadą niezależności. W podaniu kandydaci muszą potwierdzić swoją gotowość do złożenia takiego oświadczenia.

V. WYBÓR I MIANOWANIE

Dyrektor jest mianowany przez Komisję Europejską z listy kandydatów przedłożonej przez radę zarządzającą Fundacji. Procedura naboru na niniejsze stanowisko obejmuje ocenę zgłoszeń, a następnie serię rozmów kwalifikacyjnych i egzaminów, o czym mowa poniżej.

1. Wspierana przez zewnętrznego konsultanta komisja preselekcyjna dokona oceny zgłoszeń i sporządzi listę kandydatów w największym stopniu spełniających kryteria kwalifikacji (sekcja IV) i najlepiej spełniających kryteria selekcji (sekcja III) na omawiane stanowisko.

2. Kandydaci spełniający w największym stopniu wymagane kryteria mogą zostać zaproszeni, prawdopodobnie telefonicznie, na rozmowę oraz testy prowadzone przez konsultantów zewnętrznych w imieniu komisji selekcyjnej. W oparciu o wyniki rozmowy i testów komisja preselekcyjna sporządzi listę najbardziej odpowiednich kandydatów. Najbardziej odpowiedni kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzaną przez komisję preselekcyjną, która sporządzi listę kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu naboru. Znajomość języków podanych przez kandydatów w zgłoszeniu języków zostanie oceniona zarówno w mowie, jak i piśmie. Krótka lista kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu naboru z tego etapu zostanie przekazana do zatwierdzenia przez radę zarządzającą Fundacji. Rada zarządzająca przekaże Komisji listę kandydatów dopuszczonych do dalszego etapu naboru.

3. Kandydaci znajdujący się na liście kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu naboru Fundacji zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną prowadzoną przez działający w Komisji komitet konsultacyjny ds. mianowania (CCA) oraz do odbycia testów w centrum oceny prowadzonych przez zewnętrznych konsultantów rekrutacyjnych. Kandydaci znajdujący się na liście CCA kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu naboru zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z odpowiednimi komisarzami.

4. W następstwie tych rozmów Komisja mianuje dyrektora Fundacji. Od wyłonionego kandydata oczekuje się podjęcia stanowiska w ciągu 3 miesięcy od mianowania przez Komisję.

Zasada równości szans

Fundacja stosuje politykę równych szans i niedyskryminacji zgodnie z art. Id regulaminu pracowniczego(2).

VI. WARUNKI ZATRUDNIENIA

Dyrektor zostanie mianowany pracownikiem tymczasowym w grupie funkcyjnej AD 14, zgodnie z art. 2a Warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich(3), na okres maksymalnie pięciu lat. Kadencja dyrektora może zostać przedłużona.

Miejsce zatrudnienia

Miejscem zatrudnienia jest Dublin (Irlandia). Od wyłonionego kandydata wymaga się, aby jego miejsce zamieszkania znajdowało się w rozsądnej odległości od siedziby Fundacji.

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana na podstawie tabeli wynagrodzeń Wspólnoty. Wynagrodzenie podlega podatkowi wspólnotowemu i innym odliczeniom określonym w regulaminie pracowniczym. Jest jednakże zwolnione z podatku krajowego.

Wynagrodzenie podlega irlandzkiemu współczynnikowi wyrównania, który obecnie wynosi 121,9 %.

VII. ZGŁOSZENIA

Procedura wysyłania zgłoszeń

Aby zgłoszenie było ważne, kandydaci muszą wysłać:

1) list motywacyjny;

2) życiorys (CV) w dowolnym formacie. Najlepiej, jeżeli CV będzie sporządzone z wykorzystaniem formatu Europ ass CV(4). Kandydaci są wyraźnie proszeni o podkreślenie i streszczenie doświadczenia i wiedzy specjalistyczne) Istotne] dla stanowiska oraz przekazanie szczegółowych Informacji dotyczących liczby pracowników, wielkości budżetu l charakteru działów, którymi wcześniej zarządzali;

3) wypełniony formularz zgłoszeniowy. Kandydaci muszą zastosować oficjalny formularz zgłoszeniowy dołączony do niniejszego ogłoszenia o naborze w witrynie internetowej: www.eurofound.europa.eu. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku angielskim.

Zainteresowane osoby muszą złożyć te dokumenty poprzez system naboru Eurofound online. (http://www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/index.htm)

W następstwie wysłania zgłoszenia system automatycznie wygeneruje potwierdzenie w formie e-maila z numerem kandydata. We wszelkiej dalszej korespondencji należy przytaczać na numer kandydata.

Niekompletne zgłoszenia zostaną odrzucone.

Na tym etapie nie należy wysyłać dokumentów uzupełniających (jak np. poświadczone kopie dyplomów, referencji, dowodów poświadczających uzyskane doświadczenie), lecz należy je przesłać później, w przypadku wezwania do ich wysłania.

Aby ułatwić proces naboru, cała komunikacja z kandydatami odnosząca się do niniejszego naboru będzie się odbywać w języku angielskim.

Ostateczny termin

Aby zgłoszenia zostały uwzględnione w naborze, muszą one wpłynąć do godz. 14.00 (GMT) dnia 25 listopada 2009 r.

Ważne informacje dla kandydatów

– Kandydatów prosi się o pisemne i bezzwłoczne poinformowanie, przytaczając numer kandydata, o wszelkich zmianach adresu, numeru telefonu lub adresu e-mailowego sekretarza konkursu: Raymond Comerford, kierownik ds. zasobów ludzkich, Eurofound, Wyattyille Road, Loughlinstown, Co Dublin, e-mail: rac@eurofound.europa.eu.

– Przygotowując zgłoszenie, kandydaci nie mogą w żadnym wypadku odwoływać się do dokumentów, zgłoszeń ani żadnych innych formularzy złożonych w związku z wcześniejszymi zgłoszeniami.

– Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną zostaną poproszeni o przedstawienie kopii dyplomów, kwalifikacji akademickich i zaświadczeń o pracy wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość i niedawno zrobionym zdjęciem paszportowym.

– Dokumenty uzupełniające nie będą zwracane kandydatom.

– Ponieważ większość korespondencji będzie odbywać się w formie elektronicznej, należy upewnić się, że adres e-mailowy podany w zgłoszeniu jest prawidłowy (oraz że skrzynka pocztowa nie jest przepełniona).

– Kandydatom przypomina się, że prace i obrady komisji rekrutacyjnej są poufne. Kandydatom ani żadnym innym osobom działającym w ich imieniu nie wolno kontaktować się bezpośrednio lub pośrednio z nikim zaangażowanym w proces rekrutacji. Wszelkie zapytania i prośby o informacje lub dokumenty związane z konkursem należy kierować do sekretarza konkursu: Raymond Comerford.

– Komisja zastrzega sobie prawo do przedłużenia ostatecznego terminu składania podań jedynie w drodze publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Komisja i Fundacja zapewnią przetwarzanie danych osobowych kandydatów zgodnie z przepisami rozporządzenia o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych(5). Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do inspektora ochrony danych na adres: Data Protection Officer, European Foundation for the Improyement of Liying and Working Conditions, Wyattyille Road, Dublin 18, Irlandia.

______

(1) Dz.U.L139z30.5.1975,s. 1.

(2) Dz.U. L 124 z 27.4.2004, s. 1 - http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm.

(3) Dz.U. L 124 z 27.4.2004, s. 1 - http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm.

(4) CV Europass można pobrać ze strony internetowej: http://europass.cedefop.europa.eu/htm/index.htm.

(5) Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s.l).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.