Monitorowanie obecności niklu w paszach.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.235.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 czerwca 2016 r.

ZALECENIE KOMISJI
z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie monitorowania obecności niklu w paszach
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 235/01)

(Dz.U.UE C z dnia 29 czerwca 2016 r.)

.................................................

Notka Redakcji LEX

Tekst niniejszego zalecenia nie jest prezentowany w programie "Prawo Europejskie", gdyż zgodnie ze sprostowaniem (Dz.U.UE.C.16.242.52) publikację niniejszego rozporządzenia należy uważać za nieważną i niebyłą.

.................................................

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.