Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2003.186.43

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 stycznia 2008 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 24 lipca 2003 r.
w sprawie minimalnego zestawu łączy dzierżawionych o zharmonizowanej charakterystyce i związanych z nim normach, określonego w art. 18 dyrektywy o usłudze powszechnej

(2003/548/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 25 lipca 2003 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej)(1), w szczególności jej art. 18 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 18 ust. 3 dyrektywy o usłudze powszechnej przewiduje publikację minimalnego zestawu dzierżawionych łączy o zharmonizowanej charakterystyce i związanych z nim normach w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jako części wykazu norm wymienionego w art. 17 dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa)(2).

(2) Minimalny zestaw łączy dzierżawionych określony został w załączniku II do dyrektywy Rady 92/44/EWG z dnia 5 czerwca 1992 r. w sprawie zastosowania zasady otwartej sieci (ONP) do łączy dzierżawionych(3), ostatnio zmienionej decyzją Komisji 98/80/WE(4). Dyrektywa ta została uchylona z mocą od dnia 25 lipca 2003 r. przez dyrektywę ramową.

(3) Niniejsza decyzja zapewnia ciągłość podstawy prawnej dla minimalnego zestawu łączy dzierżawionych, do celów wykonania odpowiednich przepisów dyrektywy ramowej oraz dyrektywy o usłudze powszechnej. Minimalny zestaw łączy dzierżawionych jest identyczny jak zestaw w dyrektywie 92/44/EWG, z wyjątkiem odniesienia do europejskich norm telekomunikacyjnych (ETS), które zostało zastąpione odniesieniem do norm europejskich (EN), jak ustalono z Europejskim Instytutem Norm Telekomunikacyjnych w 2001 r. Jednak łącza dzierżawione, zgodne z wymaganiami poprzednich norm ETS powinny być nadal uważane za zgodne z wymaganiami minimalnego zestawu łączy dzierżawionych.

(4) Niniejsza decyzja określa minimalny zestaw łączy dzierżawionych o zharmonizowanej charakterystyce i związanych z nią normach oraz stanowi integralną część wykazu norm opublikowanego zgodnie z art. 17 dyrektywy ramowej 2002/21/WE. Bieżąca wersja wykazu norm, zawierającego jedynie przepisy nieobowiązkowe, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w grudniu 2002 r.(5). Z uwagi na różnice w procedurze oraz skutek prawny właściwe jest odróżnienie rozdziałów wykazu norm zawierających przepisy obowiązkowe w niniejszej decyzji od rozdziałów zawierających jedynie przepisy nieobowiązkowe.

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Łączności,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Minimalny zestaw łączy dzierżawionych o zharmonizowanej charakterystyce i związanych z nim normach ustanowiony jest w Załączniku.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 lipca 2003 r.

W imieniu Komisji
Erkki LIIKANEN
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 108 z 24.4.2002, str. 51.

(2) Dz.U. L 108 z 24.4.2002, str. 33.

(3) Dz.U. L 165 z 19.6.1992, str. 27.

(4) Dz.U. L 14 z 20.1.1998, str. 27.

(5) Dz.U. C 331 z 31.12.2002, str. 32.

ZAŁĄCZNIK 1

WYKAZ NORM I/LUB SPECYFIKACJI DLA SIECI I USŁUG ŁĄCZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ ZWIĄZANYCH INSTALACJI I USŁUG

Część obowiązkowa

Określenie minimalnego zestawu łączy dzierżawionych

1. Cel

Niniejsza publikacja określa minimalny zestaw łączy dzierżawionych o zharmonizowanej charakterystyce i związanych z nim normach, określony w art. 18 dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywa o usłudze powszechnej).

Niniejszy wykaz jest częścią wykazu norm, określonego w art. 17 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa ramowa).

Niniejsza publikacja stanowi dodatek do wykazu norm i specyfikacji dla sieci i usług łączności elektronicznej oraz związanych instalacji i usług, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich w grudniu 2002 r.(1)

2. Normy techniczne

Normy wymienione w niniejszej publikacji są przepisami ETSI ujętymi w bieżącej nomenklaturze ETSI. Zgodnie z "dyrektywami ETSI"(2) przepisy ETSI określone są w następujący sposób:

Norma europejska (seria telekomunikacja), EN: przepis ETSI zawierający przepisy normatywne, zatwierdzony do publikacji w postępowaniu obejmującym krajowe organizacje normalizacyjne i/lub delegacje krajowe ETSI, ze skutkami dotyczącymi obwiązującego stanu oraz krajowej transpozycji.

Norma zharmonizowana: EN (seria telekomunikacja), której projekt został powierzony ETSI przez Komisję Europejską w zastosowaniu dyrektywy 98/48/WE (ostatnia zmiana do dyrektywy Rady 83/189/EWG) i która została opracowana z uwzględnieniem mających zastosowanie wymogów zasadniczych ujętych w dyrektywie "nowego podejścia", a do której odwołanie zostało następnie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Wersja norm wymienionych w niniejszym wykazie stanowi wersję obowiązującą w momencie publikacji tego wykazu.

3. Adresy, pod którymi można otrzymać wymienione dokumenty

ETSI Publications Office(3)

Adres pocztowy: F-06921 Sophia Antipolis Cedex Francja

Telefon: (0033) 4 9294 4241)

(0033) 4 9294 4258

Faks: (0033) 4 9395 8133

E-mail: publications@etsi.fr

Strona internetowa: http://www.etsi.fr

4. Odniesienia do prawodawstwa UE

Wykaz odwołuje się do następujących aktów prawodawczych, możliwych do odszukania w: http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/regulatory//index_en.htm

- dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) (Dz.U. L 108 z 24.4.2002, str. 33),

- dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej) (Dz.U. L 108 z 24.4.2002, str. 51).

______

(1) Dz.U. C 331 z 31.12.2002, str. 32.

(2) Dostępna pod: http://portal.etsi.org/directives/.

(3) Dokumenty ETSI mogą być pobierane drogą elektroniczną z ETSI Publications Download Area (http://pda.etsi.org/pda/queryform.asp).

1 Załącznik zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2008/60/WE z dnia 18 grudnia 2007 r. (Dz.U.UE.L.08.15.32) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.