Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1991.363.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 3863/91
z dnia 16 grudnia 1991 r.
określające minimalne wymiary handlowe dla krabów, stosowane w niektórych obszarach przybrzeżnych Zjednoczonego Królestwa

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 104/76 z dnia 19 stycznia 1976 r. ustanawiające wspólne normy handlowe w odniesieniu do krewetek (Crangon crangon), krabów jadalnych (Cancer pagurus) i homarów norweskich (Nephrops norvergicus)(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3162/91(2), w szczególności jego art. 7 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

wyjątki od minimalnych wymiarów ustanowionych w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (EWG) 104/76 mogą zostać wprowadzone w celu zapewnienia lokalnego i regionalnego zaopatrzenia w kraby niektórych obszarów przybrzeżnych Zjednoczonego Królestwa;

wyjątki od minimalnych wymiarów danych gatunków muszą być zróżnicowane w celu odzwierciedlenia faktu, że warunki produkcji na danym obszarze nie są takie same;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Produktów Rybołówstwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1. Minimalne wymiary handlowe w odniesieniu do jadalnych krabów wynoszą 12,5 cm w obszarach przybrzeżnych Szkocji, Walii od Cemeas Head do najbardziej wysuniętego na północ punktu swojej granicy z Anglią, Kent, Essex, północno-wschodnią Anglią od południowych granic Humberside do północnych granic Northumberland, i północno-zachodnią Anglią od południowych granic Cheshire do Haverigg Point w Cumbrii na pkt 54°11,3' szerokości geograficznej północnej.
2. Minimalne wymiary wynoszą 11,5 cm w obszarach przybrzeżnych Lincolnshire, Norfolk, Suffolk i Cumbrian Sea Fisheries District.
Artykuł  2

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1048/86(3) traci moc.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1992 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 grudnia 1991 r.

W imieniu Komisji
Manuel MARÍN
Wiceprzewodniczący

______

(1) Dz.U. L 20 z 28.1.1976, str. 35.

(2) Dz.U. L 300 z 31.10.1991, str. 1.

(3) Dz.U. L 96 z 11.4.1996, str. 14.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.