Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.339.3

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 października 2017 r.

DECYZJA RADY
z dnia 9 października 2017 r.
w sprawie mianowania do Rady Zarządzającej Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy zastępcy członka z Francji

(2017/C 339/04)

(Dz.U.UE C z dnia 10 października 2017 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1365/75 z dnia 26 maja 1975 r. w sprawie utworzenia Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy 1  - w szczególności jego art. 6,

uwzględniając listy osób wyznaczonych do mianowania przedłożone Radzie przez rządy państw członkowskich, organizacje pracowników i organizacje pracodawców,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją z dnia 28 listopada 2016 r. 2  Rada mianowała na okres do dnia 30 listopada 2019 r. członków i zastępców członków Rady Zarządzającej Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy.

(2) Organizacja pracowników ETUC zaproponowała kandydaturę na nieobsadzone stanowisko,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Następująca osoba zostaje niniejszym mianowana zastępcą członka z Francji do Rady Zarządzającej Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy:

I. PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI PRACOWNIKÓW
PaństwoCzłonkowieZastępcy członków
FrancjaRomain LASSERRE
Artykuł  2

Rada mianuje w późniejszym terminie członków i zastępców członków, których kandydatury nie zostały dotąd przedstawione.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 9 października 2017 r.
W imieniu Rady
S. KIISLER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 139 z 30.5.1975, s. 1).
2 Decyzja Rady z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Rady Zarządzającej Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. C 447 z 1.12.2016, s. 2).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.