Mianowanie w kategorii przedstawicieli rządów członków oraz zastępców członków Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy z Grecji, Francji i Luksemburga.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.195.4

Akt indywidualny
Wersja od: 11 czerwca 2019 r.

DECYZJA RADY
z dnia 6 czerwca 2019 r.
w sprawie mianowania w kategorii przedstawicieli rządów członków oraz zastępców członków Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy z Grecji, Francji i Luksemburga

(2019/C 195/03)

(Dz.U.UE C z dnia 11 czerwca 2019 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/126 z dnia 16 stycznia 2019 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (EU-OSHA) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 1 , w szczególności jego art. 4,

uwzględniając listę osób wyznaczonych do mianowania przedłożoną Radzie przez rządy państw członkowskich oraz przez organizacje pracowników i organizacje pracodawców,

uwzględniając wykazy członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy decyzji z dnia 9 kwietnia 2019 r. 2  Rada mianowała członków i zastępców członków Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy na okres od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2023 r.

(2) Rządy Grecji, Francji i Luksemburga przedstawiły kolejne nominacje na szereg stanowisk, które mają być obsadzone,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Następujące osoby zostają niniejszym mianowane na stanowiska członka i zastępcy członka Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy na okres do dnia 31 marca 2023 r.:

I.
PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW
PaństwoCzłonkowieZastępcy członków
GrecjaIoannis KONSTANTAKOPOULOSGeorgios GOURZOULIDIS
FrancjaLucie MEDIAVILLAAmel HAFID
LuksemburgMarco BOLYPatrice FURLANI

Członków i zastępców członków, którzy nie zostali jeszcze wyznaczeni, Rada mianuje w późniejszym terminie.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 6 czerwca 2019 r.
W imieniu Rady
A. BIRCHALL
Przewodniczący
1 Dz.U. L 30 z 31.1.2019, s. 58.
2 Decyzja Rady z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Zarządu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (Dz.U. C 135 z 11.4.2019, s. 7).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.