Dz.U.UE.C.2018.460.9

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

DECYZJA RADY
z dnia 17 grudnia 2018 r.
dotycząca mianowania trzech członków Rady Zarządzającej Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego z Bułgarii, Chorwacji i Włoch

(2018/C 460/08)

(Dz.U.UE C z dnia 21 grudnia 2018 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego 1 , w szczególności jego art. 4,

uwzględniając przedłożone Radzie przez Komisję listy kandydatów na przedstawicieli organizacji pracodawców,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją z dnia 16 lipca 2018 r. 2  i sprostowaniem do niej 3  Rada mianowała członków Rady Zarządzającej Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego na okres od dnia 18 września 2018 r. do dnia 17 września 2021 r.

(2) Komisja przedstawiła trzy kandydatury na przedstawicieli organizacji pracodawców, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Na członków Rady Zarządzającej Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego mianuje się, na okres do dnia 17 września 2021 r., następujące osoby:

PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI PRACODAWCÓW:

Bułgaria

Daniela SIMIDCHIEVA

Chorwacja

Jasminka MARTINOVIĆ

Włochy

Alfonso BALSAMO

Artykuł  2

Członków, którzy nie zostali jeszcze wyznaczeni, Rada mianuje w późniejszym terminie.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady
E. KÖSTINGER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 39 z 13.2.1975, s. 1.
2 Decyzja Rady z dnia 16 lipca 2018 r. odnawiająca skład Rady Zarządzającej Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (2018/C 253/03) (Dz.U. C 253 z 19.7.2018, s. 9).
3 Sprostowanie do decyzji Rady z dnia 16 lipca 2018 r. odnawiającej skład Rady Zarządzającej Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Dz.U. C 325 z 14.9.2018, s. 20).