Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.52.40

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 lutego 2005 r.

DECYZJA RADY
z dnia 17 lutego 2005 r.
dotycząca mianowania sześciu członków i ośmiu zastępców członków Komitetu Regionów z Belgii

(2005/159/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 25 lutego 2005 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263,

uwzględniając wniosek rządu Belgii,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rada przyjęła decyzję 2002/60/WE(1) dotyczącą mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów.

(2) Jedno stanowisko członka i jedno stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów zwolniły się w wyniku złożenia rezygnacji ze stanowiska przez Fransa RAMON, członka Komitetu Regionów, o czym Rada została powiadomiona w dniu 8 września 2004 r., oraz Josa BEX, zastępcę członka Komitetu Regionów, o czym Rada została powiadomiona w dniu 3 lutego 2005 r., jak również pięć stanowisk członków i siedem stanowisk zastępców członków Komitetu Regionów zwolniło się w wyniku wygaśnięcia mandatów następujących osób: Barta SOMERS (BE), Stefaana PLATTEAU (BE), Xaviera DESGAIN (BE) i Hervégo HASQUIN (BE), członków Komitetu Regionów, oraz Jacques'a TIMMERMANS (BE), Andrégo DENYS, Josée VERCAMMEN, Serge'a KUBLA, Rudy'ego DEMOTTE, Jean- Marca NOLLET oraz Bernda GENTGES, zastępców członków Komitetu Regionów, o czym Rada została powiadomiona w dniu 24 stycznia 2005 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł

Niniejszym mianuje się następujące osoby:

a) na stanowisko członka Komitetu Regionów:

Yves'a LETERME

Minister-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid

na miejsce Fransa RAMON

Barta SOMERS

Vlaams Volksvertegenwoordiger

(na podstawie jego nowego mandatu jako deputowanego flamandzkiego)

Fientje MOERMAN

Vice-Minister-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel

na miejsce Stefaana PLATTEAU

Geerta BOURGEOIS

Vlaams Minister van Bestuurzaken, Buitenlands Beleid, MEDIA en Tourisme

na miejsce Paula VAN GREMBERGEN

Michela LEBRUN

Député wallon

na miejsce Xaviera DESGAIN

Jean-François ISTASSE'A

Président du Parlement de la Communauté française

na miejsce HervégoHASQUIN;

b) na stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów:

Johana SAUWENS

Vlaams Volksvertegenwoordiger

na miejsce Andrégo DENYS

Barta CARON

Vlaams Volksvertegenwoordiger

na miejsce Jacques'a TIMMERMANS

Stefaana PLATTEAU

Burgemeester

Burgemeester, na miejsce Josée VERCAMMEN

Marie-Dominique SIMONET

Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des relations extérieures du Gouvernement wallon

na miejsce Serge'a KUBLA

Maurice'a BAYENET

Député au Parlement de la Communauté française

na miejsce Jean-Marca NOLLET

Béa DIALLO

Député au Parlement de la Communauté française

na miejsce Rudy'ego DEMOTTE

Claude'a DESAMA

Bourgmestre de Verviers

na miejsce Bernda GENTGES

Jana ROEGIERS

Vlaams Volksvertegenwoordiger

na miejsce Josa BEX

na czas pozostający do końca kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2006 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 lutego 2005 r.

W imieniu Rady
J.-C. JUNCKER
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 24 z 26.1.2002, str. 38.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.