Dz.U.UE.L.2019.32.5

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

DECYZJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE, Euratom) 2019/163
z dnia 1 lutego 2019 r.
w sprawie mianowania sędziów Sądu

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 19,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 254 i 255,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Kadencje dwudziestu trzech sędziów Sądu upływają dnia 31 sierpnia 2019 r. Należy dokonać mianowań na te stanowiska na okres od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2025 r.

(2) Następujące osoby zaproponowano z myślą o mianowaniu ich na kolejną kadencję jako sędziów Sądu: Stéphane GERVASONI, Marijana KANCZEWA, Aleksander KORNEZOW, Ulf ÖBERG, Inga REINE i Fredrik SCHALIN.

(3) Ponadto art. 48 Protokołu nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2015/2422 1  przewiduje, że w skład Sądu od dnia 1 września 2019 r. wchodzi po dwóch sędziów z każdego państwa członkowskiego. Art. 2 lit. c) tego rozporządzenia określa długość kadencji dziewięciu dodatkowych sędziów, którzy mają być mianowani na okres od dnia 1 września 2019 r. w taki sposób, aby skorelować koniec tej kadencji z częściowymi odnowieniami składu Sądu, które będą miały miejsce w dniu 1 września 2022 r. i w dniu 1 września 2025 r.

(4) Na stanowiska sędziów dodatkowych Sądu zostały zaproponowane kandydatury Mireli STANCU i Laurenta TRUCHOTA.

(5) Komitet ustanowiony na mocy art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wydał opinię na temat zdolności Stéphane'a GERVASONIEGO, Marijany KANCZEWEJ, Aleksandra KORNEZOWA, Ulfa ÖBERGA, Ingi REINE, Fredrika SCHALINA, Mireli STANCU i Laurenta TRUCHOTA do wykonywania funkcji sędziego Sądu,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1.  Sędziami Sądu na okres od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2025 r. mianowani zostają:
- Stéphane GERVASONI,
- Marijana KANCZEWA,
- Aleksander KORNEZOW,
- Ulf ÖBERG,
- Inga REINE,
- Fredrik SCHALIN,
- Laurent TRUCHOT.
2.  Mirela STANCU zostaje mianowana sędzią Sądu na okres od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 lutego 2019 r.
L. ODOBESCU
Przewodnicząca
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2015/2422 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Dz.U. L 341 z 24.12.2015, s. 14).