Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.315.25

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 grudnia 2018 r.

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (UE) 2018/1958
z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie mianowania przewodniczącego Rady ds. Nadzoru EBC

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi 1 , w szczególności jego art. 26 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 15 października 2013 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 1024/2013 powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu (EBC) szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi.

(2) Planowaniem i wykonywaniem zadań powierzonych EBC powinna w pełni zająć się jego Rada ds. Nadzoru, w której skład wchodzi przewodniczący, wiceprzewodniczący i czterej przedstawiciele EBC oraz po jednym przedstawicielu właściwych organów krajowych z każdego z uczestniczących państw członkowskich.

(3) Rada ds. Nadzoru jest podstawowym organem w zakresie wykonywania zadań nadzorczych przez EBC. Rozporządzenie (UE) nr 1024/2013 powierzyło zatem Radzie uprawnienie do mianowania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady ds. Nadzoru.

(4) W dniu 16 grudnia 2013 r. Rada mianowała pierwszego przewodniczącego Rady ds. Nadzoru w drodze decyzji wykonawczej Rady 2013/797/UE 2 . Zgodnie z art. 26 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 kadencja przewodniczącego Rady ds. Nadzoru wynosi pięć lat i nie jest odnawialna.

(5) Zgodnie z art. 26 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 w dniu 7 listopada 2018 r. EBC, na podstawie otwartej procedury kwalifikacyjnej przeprowadzonej wśród osób o uznanej pozycji i z doświadczeniem w sprawach bankowości i finansów oraz po wysłuchaniu opinii Rady ds. Nadzoru, przedłożył Parlamentowi Europejskiemu wniosek dotyczący mianowania Andrei ENRII na przewodniczącego Rady ds. Nadzoru. Parlament Europejski zatwierdził ten wniosek w dniu 29 listopada 2018 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Andrea ENRIA zostaje mianowany przewodniczącym Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego na okres pięciu lat od dnia 1 stycznia 2019 r.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2019 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady
H. KICKL
Przewodniczący
1 Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63.
2 Decyzja wykonawcza Rady 2013/797/UE z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzającego Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 50).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.