Mianowanie niezależnych ekspertów naukowych do Komitetu ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.182.9

Akt indywidualny
Wersja od: 22 czerwca 2012 r.

DECYZJA KOMISJI

z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie mianowania niezależnych ekspertów naukowych do Komitetu ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2012/C 182/06)

(Dz.U.UE C z dnia 22 czerwca 2012 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków(1), w szczególności jego art. 61a ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W art. 61a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 wymaga się, aby Komisja powołała sześciu niezależnych ekspertów naukowych jako członków Komitetu ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii.

(2) W art. 61a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 stanowi się, że Komisja powołuje tych członków dla zapewnienia w Komitecie odpowiedniej wiedzy fachowej.

(3) Zgodnie z art. 61a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Komisja opublikowała publiczne ogłoszenie.

(4) Członkowie Komitetu są mianowani na okres trzech lat rozpoczynający się w dniu 2 lipca 2012 r. Okres ten może być przedłużony jeden raz.

(5) Jeżeli dany niezależny ekspert naukowy mianowany na mocy tej decyzji nie jest już w stanie wnosić znaczącego wkładu w prace Komitetu lub podaje się do dymisji, Komisja może na okres pozostający do końca mandatu tego członka mianować członka zastępczego z listy rezerwowej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Niniejszym mianuje się następujących członków Komitetu ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii na okres trzech lat od dnia 2 lipca 2012 r.:

Jane Ahlqvist RASTAD,
Marie Louise DE BRUIN,
Stephen J. W. EVANS,
Brigitte KELLER-STANISLAWSKI,
Hervé LE LOUET,
Lennart WALDENLIND.

Niniejszym na listę rezerwową zostają wpisane następujące osoby, w kolejności odzwierciedlającej ich osiągnięcia:

Thierry TRENQUE,
Michael THEODORAKIS,
Giampiero MAZZAGLIA,
Marie-Christine PERAULT-POCHAT,
Annemarie HVIDBERG HELLEBEK.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 czerwca 2012 r.

W imieniu Komisji
John DALLI
Członek Komisji
______

(1) Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.